Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 11k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел

5. Първо гласуване
CRE

Парламентът гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - комисия TRAN;

Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - комисия TRAN;

Безопасност на въздухоплаването в края на преходния период с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - комисия TRAN;

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - комисия PECH.

Парламентът гласува искането за подлагане на гласуване на измененията вместо временното споразумение (член 59, параграф 3 от Правилника за дейността) (представено от групата ID) към:

Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Парламентът пристъпи към окончателното гласуване на:

Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Парламентът гласува с единно гласуване по:

Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Увеличение на бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и други корекции на разходите и приходите [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Гласуването ще продължи до 12.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 14.45 ч.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност