Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

5. Πρώτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των ακόλουθων αιτημάτων για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 163 του Κανονισμού):

Βασική συνδεσιμότητα των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - επιτροπή TRAN·

Αεροπορική συνδεσιμότητα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - επιτροπή TRAN·

Ασφάλεια της αεροπορίας κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - επιτροπή TRAN·

Άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - επιτροπή PECH.

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί του αιτήματος να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες αντί της προσωρινής συμφωνίας (άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού) (αίτημα της Ομάδας ID) σχετικά με:

Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε τελική ψηφοφορία σχετικά με:

Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) ***I
Έκθεση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά με:

Εξουσιοδότηση της Επιτροπής να ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)·

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 12.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 14.45.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου