Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 9k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

5. Eerste stemming
CRE

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - commissie TRAN;

Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - commissie TRAN;

Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - commissie TRAN;

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - commissie PECH.

Het Parlement stemt over het verzoek om in plaats van het voorlopig akkoord de amendementen in stemming te brengen (artikel 59, lid 3, van het Reglement) (ingediend door de ID-Fractie) over:

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Er kan worden gestemd tot 12.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 14.45 uur.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid