Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 8k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel

5. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasoval o týchto žiadostiach o použití naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Parlament hlasoval o žiadosti o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto o predbežnej dohode (článok 59 ods. 3 rokovacieho poriadku) (predložená skupinou ID):

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu:

Európsky rok železníc (2021) ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní:

Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Hlasovať je možné do 12.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 4.45 h.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia