Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0101/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0101/2020

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0354

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2020)

Παρεμβαίνουν οι Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη τον Krzysztof Jurgiel και του ζητεί να τηρεί τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen και Asim Ademov.

Παρεμβαίνει ο Janusz Wojciechowski (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2020 και σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου