Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0101(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0150/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0150/2020

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0355

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

7. Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Andrey Novakov και Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Οι Isabel Benjumea Benjumea (αναπληρώτρια του εισηγητή Andrey Novakov) και Pedro Marques (αναπληρωτής της εισηγήτριας Constanze Krehl) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Agnes Jongerius (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karlo Ressler (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Tsvetelina Penkova, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Susana Solís Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Francesca Donato, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Λευτέρης Χριστοφόρου, Tomislav Sokol και Daniel Buda.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.58.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου