Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0101/2020

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0354

Συνοπτικά πρακτικά
XML 15k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Βασική συνδεσιμότητα των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - επιτροπή TRAN

Κατόπιν ΟΨ (690 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Αεροπορική συνδεσιμότητα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - επιτροπή TRAN

Κατόπιν ΟΨ (690 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Ασφάλεια της αεροπορίας κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - επιτροπή TRAN

Κατόπιν ΟΨ (690 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - επιτροπή PECH

Κατόπιν ΟΨ (686 υπέρ, 3 κατά, 6 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Ομάδα ID)

Απορρίπτεται κατόπιν ΟΨ (39 υπέρ, 630 κατά, 25 αποχές)

Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) ***I
Έκθεση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0345)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 8)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Εξουσιοδότηση της Επιτροπής να ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0346)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 9)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0347)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 10)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.50.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου