Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

13. 25η επέτειος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και της Νότιας Γειτονίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 25η επέτειος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και της Νότιας Γειτονίας (2020/2918(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Κώστας Μαυρίδης, Mounir Satouri και Javi López.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου