Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел

19. Второ гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения:

Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Прилагане на Регламента „Дъблин III“
Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ [2019/2206(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Прилагане на Директивата относно връщането
Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането [2019/2208(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре сряда 16 декември 2020 à 8.30 ч.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност