Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel

19. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasoval o predbežných dohodách:

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament hlasoval o pozmeňujúcich návrhoch:

Vykonávanie nariadenia Dublin III
Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Vykonávanie smernice o návrate
Správa o vykonávaní smernice o návrate [2019/2208(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra v stredu 16. decembra 2020 o 8.30 h.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia