Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 15 december 2020 - Bryssel

19. Andra omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om preliminära överenskommelser om följande ärenden:

Övergångsbestämmelser för stöd från Ejflu och EGFJ under åren 2021 och 2022 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Ytterligare medel i samband med covid-19-pandemin: React-EU ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov och Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Genomförandet av Dublin III-förordningen
Betänkande om genomförandet av Dublin III-förordningen [2019/2206(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Genomförandet av återvändandedirektivet
Betänkande om genomförandet av återvändandedirektivet [2019/2208(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21 h 15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, onsdagen den 16 december 2020 kl. 08.30.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy