Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***II - Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)
 4.Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)
 12.Επιδείνωση της κατάστασης στη Μοζαμβίκη (συζήτηση)
 13.25η επέτειος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και της Νότιας Γειτονίας (συζήτηση)
 14.Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (συζήτηση)
 15.Λήξη της παρέκκλισης για τα σφαγεία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185 (συζήτηση)
 16.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6 και άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 17.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Δεύτερη ψηφοφορία
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός του Marek Opiola ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Συνοπτικά πρακτικά (171 kb) Κατάσταση παρόντων (41 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (483 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2222 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (171 kb) Κατάσταση παρόντων (41 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (483 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2222 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (123 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (51 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (304 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (353 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (413 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου