Показалец 
Протокол
XML 479kPDF 346kWORD 115k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Рамка за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти ***II 

Препоръка за второ четене: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Одобрение без гласуване

 2. Назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата 

Доклад: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Назначаване на Марек ОпиолаТГ-156, 536, 3

 3. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за Междуамериканската комисия за тропическа риба тон ***I 

Доклад: João Ferreira (A9-0231/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+663, 17, 15

 4. Сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Япония *** 

Препоръка: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Процедура на одобрениеПГ+678, 7, 10

 5. Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: удължаване на срока на действие на Протокола *** 

Препоръка: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Процедура на одобрениеПГ+570, 38, 87

 6. Споразумение в областта на рибарството между ЕС и островите Кук: удължаване на действието на Протокола *** 

Препоръка: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Процедура на одобрениеПГ+639, 29, 27

 7. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II 

Препоръка за второ четене: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Одобрение без гласуване

 8. Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I 

Доклад: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение40комисияПГ+684, 9, 2

 9. Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд ***I 

Доклад: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+652, 30, 13

 10. Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите 

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+594, 37, 64

 11. Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I 

Доклад: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение и изявления
Временно споразумение123комисияПГ+653, 19, 22
Изявления на Парламента124комисияПГ+598, 20, 76
Общи изявления125комисияПГ+596, 24, 74
Изявления на Комисията126комисияПГ+643, 35, 16
Проект на законодателен акт
Целият текст123PC1комисияПГ
Член 7, точка 12 (член 58 а, точка 3)123СЧ2комисияразд.
1/ПГ
2/ПГ
Член 7, точка 12 (член 58 а, точка 4)123СЧ3комисияПГ
Член 7, точка 12 (член 58 а, точка 5)123СЧ4комисияразд.
1/ПГ
2/ПГ
Съображение 22123СЧ5комисияразд.
1/ПГ
2/ПГ
3/ПГ
Искания за гласуване поотделно
ID:Член 7, точка 12 (член 58 а, точка 4)
Искания за разделно гласуване
ID:
съображение 22
1-ва част:„Поради това държавите членки не следва да намаляват екологичната амбиция на своите съществуващи програми за развитие на селските райони. Те следва да гарантират същия общ дял за допълнителни средства като общия дял, който са заделили в своите програми за развитие на селските райони за мерки, които са особено благоприятни за околната среда и климата в рамките на участието на ЕЗФРСР („принцип на запазване на равнището на защита“).“
2-ра част:„Също така, поне 37 % от допълнителните средства, предоставени от ЕИВ, следва да бъдат предназначени за мерки, които са особено благоприятни за околната среда и климата, както и за хуманното отношение към животните и за LEADER. Освен това поне 55 % от тези допълнителни средства следва да бъдат предназначени за мерки, които стимулират икономическото и социалното развитие в селските райони, а именно инвестиции във физически активи, развитие на стопанства и предприятия, подкрепа за основни услуги и обновяване на селата в селските райони и сътрудничество.“ с изключение на думите: „поне 37%“ и „следва да бъдат предназначени за мерки, които са особено благоприятни за околната среда и климата, както и за хуманното отношение към животните и за LEADER. „Освен това“ и „от тези допълнителни средства“
3-та част:тези думи
Член 7, точка 12 (член 58 а, точка 3)
1-ва част:„Процентните прагове на общото участие на ЕЗФРСР в програмата за развитие на селските райони, посочени в член 59, параграфи 5 и 6 от настоящия регламент, не се прилагат за допълнителните средства, посочени в параграф 1 от настоящия член.“
2-ра част:„Държавите членки обаче гарантират, че във всяка програма за развитие на селските райони, поне същият общ дял на участие от ЕЗФРСР, включително допълнителните средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, е запазен за мерките, посочени в член 59, параграф 6 от настоящия регламент в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС).../... [настоящия регламент за изменение].“
Член 7, точка 12 (член 58 а, точка 5)
1-ва част:„Поне 55 % от допълнителните средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, се заделят във всяка програма за развитие на селските райони за мерките, посочени в членове 17, 19, 20 и 35, при условие че определеното използване на тези мерки в програмите за развитие на селските райони насърчава икономическото и социалното развитие на селските райони и допринася за издръжливо, устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“
2-ра част:„в съответствие, наред с другото, с целите в областта на агроекологията и климата, преследвани съгласно настоящия регламент, и по-специално: а) къси вериги на доставки и местни пазари; б) ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване; в) условия за безопасност на работното място; г) енергия от възобновяеми източници, кръгова икономика и биоикономика; д) достъп до висококачествени информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в селските райони. При разпределянето на допълнителните средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, държавите членки могат да решат да ползват дерогация от процентния праг, посочен в първа алинея от настоящия параграф, доколкото това е необходимо за спазване на принципа на запазване на равнището на защита, посочен в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС).../... [настоящия регламент за изменение]. Държавите членки обаче могат вместо това да решат да ползват дерогация от този принцип до степента, необходима за спазване на процентния праг, посочен в първа алинея от настоящия параграф.“

 12. Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I 

Доклад: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение61комисияПГ+654, 23, 17

 13. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***II 

Препоръка за второ четене: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Одобрение без гласуване

 14. Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 *** 

Препоръка: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)(необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Процедура на одобрениеПГ+548, 81, 66

 15. Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси 

Доклад: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Решение:ПГ+550, 72, 73

 16. Нова стратегия за европейските МСП 

Доклад: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Резолюция (целия текст)ПГ+533, 58, 82

 17. МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси 

Предложения за резолюция: B9-0428/2020, B9-0429/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция
B9-0428/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 11GUE/NGLПГ-132, 527, 36
12IDПГ-100, 570, 23
§оригинален текстразд.
1/ПГ+501, 80, 113
2/ПГ+565, 89, 40
3/ПГ+509, 162, 24
след § 18GUE/NGLПГ-111, 574, 10
9GUE/NGLПГ-77, 601, 17
10GUE/NGLПГ-123, 545, 27
§ 22GUE/NGLПГ-73, 617, 5
след § 23GUE/NGLПГ-81, 552, 60
11GUE/NGLПГ-113, 558, 24
§ 44GUE/NGLПГ-107, 520, 66
§оригинален текстразд.
1/ПГ+537, 149, 9
2/ПГ+466, 213, 16
след § 45GUE/NGLПГ-69, 553, 73
6GUE/NGLПГ-164, 422, 108
7GUE/NGLПГ-169, 450, 76
§ 9§оригинален текстразд.
1/ПГ+530, 151, 14
2/ПГ+518, 149, 28
§ 11§оригинален текстразд.
1/ПГ+516, 174, 5
2/ПГ+472, 214, 9
Резолюция (целия текст)ПГ+496, 134, 65
Предложение за резолюция B9-0429/2020 (ECR)
Резолюция (целия текст)ПГ
Искания за гласуване поотделно
ID:§§ 4, 11
Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 4
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „поради правилото за единодушие в Съвета“
2-ра част:тези думи
§ 11
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „че преодоляването“
2-ра част:тези думи
ID:
§ 9
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „припомня, че приложимостта на този регламент не може да бъде предмет на приемането на насоки, тъй като договореният текст е достатъчно ясен и не се предвиждат инструменти за изпълнение“
2-ра част:тези думи
GUE/NGL, ID:
§ 1
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „Фонда за интегрирано управление на границите, Frontex“ и „правно обвързваща“, „правно обвързващ“
2-ра част:„Фонда за интегрирано управление на границите, Frontex“
3-та част:„правно обвързваща“, „правно обвързващ“

 18. Прилагане на Регламента „Дъблин III“ 

Доклад: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 48GUE/NGLПГ-321, 350, 22
§ 51IDПГ-143, 542, 7
§ 15§оригинален текстразд.
1/ПГ+650, 19, 24
2/ПГ+540, 138, 13
след § 152IDПГ-196, 480, 14
след § 263IDПГ-135, 522, 37
4IDПГ-160, 524, 10
5IDПГ-163, 511, 20
6IDПГ-137, 551, 6
§ 397IDПГ-142, 534, 16
§ 43§оригинален текстПГ+532, 110, 52
Резолюция (целия текст)ПГ+448, 98, 149
Искания за гласуване поотделно
ID:§ 43
Искания за разделно гласуване
ID:
§ 15
1-ва част:„изтъква, че защитата на основните права трябва да бъде в центъра на всички мерки, предприети за прилагането на Регламента „Дъблин III“, включително защитата на децата, на жертвите на трафик,“
2-ра част:„ЛГБТИ и други уязвими лица;“ изтъква човешката цена, която недостатъците на общата европейска система за убежище причиняват на лицата, търсещи убежище, чието психично здраве вече е отслабено от травмите, които те са преживяли в своята държава на произход и евентуално по миграционните маршрути;“

 19. Доклад за изпълнение на Директивата за връщането 

Доклад: Tineke Strik (A9-0238/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 32IDПГ-148, 535, 9
след § 93IDПГ-108, 542, 44
след § 114IDПГ-103, 570, 21
5IDПГ-168, 502, 24
6IDПГ-145, 539, 10
след § 147IDПГ-152, 537, 5
§ 158IDПГ-139, 547, 6
след § 309IDПГ-159, 519, 16
след § 3410IDПГ-106, 549, 39
след позоваване 381IDПГ-131, 522, 41
Резолюция (целия текст)ПГ+512, 134, 49

 20. Сътрудничество на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с Европейската прокуратура и ефективност на нейните разследвания ***II 

Препоръка за второ четене: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Одобрение без гласуване

 21. Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I 

Доклад: József Szájer (A9-0187/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“1-15
17-25
комисияПГ+633, 36, 26
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно16комисияПГ+450, 224, 21
Предложение на КомисиятаПГ+429, 85, 182
Искания за гласуване поотделно
PPE:amendement 16

 22. Генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788  

Предложение за резолюция: B9-0411/2020

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция
B9-0411/2020
(комисия ENVI)
Резолюция (целия текст)ПГ+472, 194, 30

 23. Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411 

Предложение за резолюция: B9-0413/2020

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция
B9-0413/2020
(комисия ENVI)
Резолюция (целия текст)ПГ+488, 186, 22

 24. Генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4–5) 

Предложение за резолюция: B9-0414/2020

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция
B9-0414/2020
(комисия ENVI)
Резолюция (целия текст)ПГ+489, 185, 22

 25. Генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17–3) 

Предложение за резолюция: B9-0415/2020

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция
B9-0415/2020
(комисия ENVI)
Резолюция (целия текст)ПГ+489, 185, 22

 26. Генетично модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34–3) 

Предложение за резолюция: B9-0416/2020

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция
B9-0416/2020
(комисия ENVI)
Резолюция (целия текст)ПГ+490, 184, 22

 27. Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ 

Предложения за резолюция: B9-0403/2020, B9-0405/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 16IDПГ-86, 556, 48
§ 314Verts/ALEПГ-215, 444, 32
§ 47IDПГ-99, 579, 12
§ 5§оригинален текстПГ+540, 93, 58
§ 68IDПГ-99, 583, 8
§ 715Verts/ALEПГ-169, 469, 54
§оригинален текстПГ+515, 132, 45
§ 99IDПГ-107, 537, 46
§оригинален текстразд.
1/ПГ+669, 17, 6
2/ПГ+520, 161, 10
§ 101Verts/ALE, GUE/NGLПГ+310, 304, 78
след § 102GUE/NGLПГ-234, 387, 70
16Verts/ALEПГ-236, 356, 99
§ 1110IDПГ-102, 578, 10
3Verts/ALE, GUE/NGLПГ-215, 421, 55
§ 1217Verts/ALEПГ-227, 445, 19
§оригинален текстразд.
1/ПГ+642, 41, 9
2/ПГ+567, 105, 19
§ 1311IDПГ-119, 558, 13
§оригинален текстПГ+565, 111, 15
§ 154Verts/ALE, GUE/NGLПГ-203, 457, 32
след § 1612IDПГ-106, 556, 27
§ 1818Verts/ALEПГ-198, 428, 65
§ 1913IDПГ-128, 557, 4
19Verts/ALEПГ-162, 490, 40
§оригинален текстПГ+568, 83, 41
§ 205ECRразд.
1/ПГ-198, 483, 11
2/ПГ-184, 485, 21
§оригинален текстразд.
1/ПГ+591, 41, 60
2/ПГ+413, 257, 22
§ 21§оригинален текстразд.
1/ПГ+667, 20, 5
2/ПГ+544, 141, 7
Позоваване 10§оригинален текстПГ+547, 128, 16
Позоваване 15§оригинален текстразд.
1/ПГ+582, 98, 12
2/ПГ+449, 227, 16
3/ПГ+644, 29, 19
4/ПГ+444, 231, 17
съображение В§оригинален текстразд.
1/ПГ+655, 31, 6
2/ПГ+547, 133, 11
съображение Г§оригинален текстразд.
1/ПГ+647, 13, 32
2/ПГ+597, 56, 39
съображение Д§оригинален текстразд.
1/ПГ+655, 30, 7
2/ПГ+626, 57, 9
съображение И§оригинален текстразд.
1/ПГ+673, 12, 7
2/ПГ+575, 101, 15
съображение Й§оригинален текстразд.
1/ПГ+617, 42, 33
2/ПГ+582, 55, 55
съображение П§оригинален текстПГ+577, 29, 85
Резолюция (целия текст)ПГ+524, 67, 103
Предложение за резолюция B9-0405/2020 (ECR)
Резолюция (целия текст)ПГ
Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL:§ 7
ID:Позоваване 10; § 5
ECR:съображение П; §§ 13, 19
Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 20
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „и да предложи законодателни актове“
2-ра част:тези думи
ECR:
съображение В
1-ва част:„като има предвид, че член 6 от ДФЕС признава, че ЕС има правомощия в областта на културата и образованието да извършва действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки;“
2-ра част:„като има предвид, че Комисията следва да се ангажира активно с държавите членки в тези области на политиката, които също са от голямо значение за лицата, принадлежащи към малцинства;“
съображение Г
1-ва част:„като има предвид, че съгласно член 10 от ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да се стреми да се бори срещу дискриминацията,“
2-ра част:„основана, наред с другото, на расов или етнически произход;“
съображение Д
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, е забранена;“
2-ра част:тези думи
съображение И
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че за тези социални групи често се използват като взаимозаменяеми термините национални малцинства, етнически групи, традиционни или автохтонни малцинства, националности, жители на конституционни региони, езикови малцинства, групи, говорещи по-слабо използвани езици, езикови групи и др.;“
2-ра част:тези думи
съображение Й
1-ва част:„като има предвид, че повечето национални и езикови малцинства са изправени пред ускоряваща се тенденция на асимилация и загуба на езици, което води до езиково и културно обедняване в рамките на ЕС и загуба на неговото многообразие – нещо, което ЕС е призован да защитава съгласно Договорите;“
2-ра част:„като има предвид, че образованието е главният инструмент, с който да се вдъхне живот и да се запазят малцинствените езици;“
§ 9
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „независимо от определението, „ “и подчертава, че всяко определение следва да се прилага по гъвкав начин“
2-ра част:тези думи
§ 12
1-ва част:„счита, че мерките за опазване на културната и езиковата идентичност в интерес на лицата, принадлежащи към национални и езикови малцинства, трябва да са насочени към положителни действия,“
2-ра част:„включително в областите на образованието, културата и обществените услуги;“
§ 21
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „на Агенцията на Европейския съюз за основните права“
2-ра част:тези думи
изменение 5
1-ва част:заличаване на думите: „и да предложи законодателни актове“
2-ра част:„подчертава, че всяка инициатива, предприета от Комисията в това отношение, трябва да зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност и следва да зачита конституционния ред и териториалната цялост на държавите членки;“
PPE, ECR:
Позоваване 15
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe срещу Комисията)“, „и дело T-391/17 (Румъния срещу Комисията),“
2-ра част:„(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe срещу Комисията)“
3-та част:„и дело T-391/17“
4-та част:„(Румъния срещу Комисията)“

 28. Силна социална Европа за справедливи промени 

Доклад: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 3§оригинален текстразд.
1/ПГ+554, 85, 56
2/ПГ+362, 305, 27
§ 4§оригинален текстразд.
1/ПГ+550, 88, 57
2/ПГ+359, 312, 24
3/ПГ+398, 277, 19
§ 5§оригинален текстразд.
1/ПГ+604, 46, 45
2/ПГ+380, 251, 64
3/ПГ+352, 319, 23
4/ПГ+368, 312, 15
5/ПГ+362, 314, 18
6/ПГ+347, 266, 82
§ 61IDПГ-105, 572, 16
4RenewПГ-133, 524, 38
§оригинален текстПГ+352, 303, 40
§ 7§оригинален текстразд.
1/ПГ+569, 64, 62
2/ПГ+569, 72, 54
3/ПГ+359, 283, 53
§ 8§оригинален текстразд.
1/ПГ+548, 116, 30
2/ПГ-305, 315, 75
§ 92IDПГ-153, 533, 7
§оригинален текстразд.
1/ПГ+569, 52, 74
2/ПГ+392, 224, 79
§ 103IDПГ-151, 526, 16
§оригинален текстПГ+403, 259, 33
§ 11§оригинален текстразд.
1/ПГ+564, 93, 38
2/ПГ+559, 104, 32
§ 15§оригинален текстразд.
1/ПГ+621, 36, 37
2/ПГ+461, 166, 68
3/ПГ+542, 136, 17
4/ПГ+535, 151, 9
5/ПГ+453, 195, 47
§ 18§оригинален текстразд.
1/ПГ+613, 54, 28
2/ПГ+482, 188, 25
3/ПГ+451, 137, 107
4/ПГ+470, 126, 99
5/ПГ+429, 153, 113
6/ПГ+459, 118, 118
§ 19§оригинален текстразд.
1/ПГ+406, 180, 109
2/ПГ+515, 128, 52
§ 205RenewПГ-164, 483, 48
§оригинален текстПГ+387, 278, 30
§ 21§оригинален текстразд.
1/ПГ+638, 41, 16
2/ПГ+516, 106, 73
3/ПГ+454, 176, 65
§ 22§оригинален текстразд.
1/ПГ+576, 37, 82
2/ПГ+430, 239, 26
§ 246RenewПГ-140, 534, 21
§оригинален текстразд.
1/ПГ+639, 35, 21
2/ПГ+473, 128, 94
3/ПГ+564, 79, 52
§ 26§оригинален текстразд.
1/ПГ+613, 35, 47
2/ПГ+476, 93, 126
§ 277RenewПГ-123, 503, 69
§оригинален текстразд.
1/ПГ+473, 135, 87
2/ПГ+343, 250, 102
§ 28§оригинален текстПГ+505, 110, 80
§ 29§оригинален текстразд.
1/ПГ+491, 177, 27
2/ПГ+439, 242, 14
§ 30§оригинален текстПГ+486, 167, 42
§ 31§оригинален текстПГ+358, 311, 26
§ 34§оригинален текстразд.
1/ПГ+684, 7, 4
2/ПГ+561, 77, 57
§ 35§оригинален текстразд.
1/ПГ+465, 102, 127
2/ПГ+415, 201, 78
§ 36§оригинален текстразд.
1/ПГ+528, 98, 68
2/ПГ+389, 289, 16
§ 38§оригинален текстразд.
1/ПГ+546, 125, 23
2/ПГ+426, 250, 18
§ 44§оригинален текстразд.
1/ПГ+636, 42, 16
2/ПГ+350, 266, 78
§ 52§оригинален текстразд.
1/ПГ+658, 11, 25
2/ПГ+611, 61, 22
§ 53§оригинален текстразд.
1/ПГ+585, 67, 42
2/ПГ+556, 101, 37
3/ПГ+389, 187, 118
4/ПГ+582, 60, 52
5/ПГ+479, 145, 70
§ 56§оригинален текстразд.
1/ПГ+611, 43, 40
2/ПГ+513, 170, 11
§ 57§оригинален текстразд.
1/ПГ+515, 101, 78
2/ПГ+366, 289, 39
§ 58§оригинален текстразд.
1/ПГ+674, 9, 11
2/ПГ+496, 128, 70
§ 59§оригинален текстразд.
1/ПГ+570, 80, 44
2/ПГ+514, 95, 85
3/ПГ+378, 290, 26
4/ПГ+402, 248, 44
5/ПГ+530, 89, 75
6/ПГ+350, 323, 21
7/ПГ+537, 119, 38
Резолюция (целия текст)ПГ+380, 219, 97
Искания за гласуване поотделно
Renew, ECR:§§ 10, 36
PPE:§§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID:§§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59
Искания за разделно гласуване
Renew:
§ 29
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „и ефективни санкции за нарушаване на правилата“
2-ра част:тези думи
§ 38
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „като наказания и санкции за работодателите, които нарушават правото на равно заплащане;“
2-ра част:тези думи
§ 56
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „както и да гарантират обща солидарна отговорност по цялата верига от подизпълнители“
2-ра част:тези думи
§ 57
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „призовава чрез посоченото преразглеждане да се освободят всички социални услуги и услуги за социално подпомагане от задълженията за обществените поръчки и да се установи европейски механизъм за изключване с цел изключване на основните изпълнители и подизпълнителите, които многократно участват в нелоялна конкуренция и данъчни измами;“
2-ра част:тези думи
PPE:
§ 7
1-ва част:„призовава държавите членки да се възползват в пълна степен от гъвкавостта при прилагането на правилата на ЕС относно публичните финанси и фискалните политики, за да се предвидят извънредни разходи с цел да се предотвратят и смекчат социалните последици от извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19, да се укрепят социалните системи и да се финансират качествени работни места, публичните услуги, борбата с бедността и екологичния и цифровия преход;“
2-ра част:„приветства плана на ЕС за възстановяване Next Generation EU; подчертава, че справедлив екологичен и цифров преход може да бъде постигнат само с подходяща подкрепа за образованието, социалните грижи и здравната инфраструктура, за да се гарантира социална справедливост, социално сближаване и просперитет за всички; изразява загриженост, че в настоящата криза системите за социално подпомагане изпитват безпрецедентен натиск и че свързаните с тях публични разходи ще нарастват експоненциално; подчертава, че разходите за кризисните мерки следва да не бъдат за сметка на най-затруднените финансово лица, а да се разпределят по справедлив начин;“
3-та част:„поради това подчертава, че за да се даде тласък на възстановяването, инвестиционните усилия на ЕС чрез Плана за възстановяване трябва да имат силно социално измерение, като се укрепват системите за социално подпомагане и се инвестира в социална сигурност, достъп до здравни грижи и образование, финансово достъпно жилищно настаняване, заетост, правосъдие и социални услуги за уязвимите групи с цел борба със социалното въздействие на кризата; счита, че инвестициите в образованието, добре проектираните системи за прогресивно данъчно облагане и социални помощи, социалните инвестиции и предоставянето на качествени обществени и социални услуги са основни лостове за предотвратяване на прехвърлянето на неравностойното положение от едно поколение към следващото; подчертава колко е важно прилагането на ЕССП в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване и на Механизма за възстановяване и устойчивост, като това става на същото равнище като прилагането на Зеления пакт и на цифровия преход; поради това призовава предстоящите реформи, свързани с пакета за възстановяване, да включват социално сближаване във възходяща посока като една от основните цели на националните програми за реформи, включително чрез финансова подкрепа; в този смисъл счита, че новите цели от срещата в Порто за 2030 г. следва да бъдат подкрепени в плана за възстановяване, наред с икономическите и екологичните цели;“
§ 8
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „поради това счита, че сума, равностойна на инвестициите в приоритетите в областта на околната среда и цифровите технологии на всеки план за възстановяване и устойчивост, следва да бъде предвидена за изпълнението на целите на европейския стълб на социалните права и за постигането на целите на програмата за срещата в Порто, както и че конкретните планове за социален напредък (ПСН) следва да допълват националните планове за възстановяване и устойчивост и националните планове в областта на климата и енергетиката;“
2-ра част:тези думи
§ 11
1-ва част:„приветства създаването на Фонд за справедлив преход; подчертава, че широкото социално приемане на мерките за действия в областта на опазването на околната среда и климата е жизненоважно за тяхното ефективно прилагане; настоятелно призовава държавите членки да включат на практика социалните партньори, регионалните и местните правителства и гражданското общество в разработването на териториални планове за справедлив преход; припомня, че изменението на климата и последвалите структурни промени вече оказват изключително силно въздействие върху много европейски региони и тяхното население; подчертава, че създаването на зелени и достойни работни места е от решаващо значение за постигането на приобщаващ и балансиран пазар на труда, който да съпътства честния и справедлив преход към изцяло основана на възобновяеми източници, високоефективна по отношение на ресурсите и енергията, кръгова и неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика и за предоставянето на гаранция, че никой няма да бъде изоставен; настоява да се увеличи сумата, предложена през май 2020 г. за Фонда за справедлив преход от Комисията в нейното изменено предложение; призовава Фондът за справедлив преход да разполага с достатъчно финансови средства, за да подкрепя регионите в преход и да гарантира създаването на нови качествени работни места, както и че социалното сближаване е ръководен принцип за предоставянето на подкрепа със средства от фонда; подчертава, че европейският Фонд за приспособяване към глобализацията е от ключово значение за подпомагането на социалните планове за работниците, засегнати от преструктуриране, и призовава Комисията и държавите членки да се споразумеят за значително по-голям бюджет за този механизъм като част от по-широката финансова подкрепа за европейски справедлив преход; призовава за устойчиво и амбициозно използване на наличните фондове, за да се подпомогнат най-уязвимите и изоставащи региони чрез използване на преходни мерки, където е необходимо;“
2-ра част:„припомня колко е важно допустимите проекти да са в съответствие с целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и с нейните междинни стъпки до 2030 г., както и с Европейския стълб на социалните права;“
§ 19
1-ва част:„призовава Комисията и държавите членки, заедно със социалните партньори, да се ангажират да постигнат обхват на колективното договаряне от 90 % до 2030 г. в онези национални системи, които съчетават законоустановено и установено чрез социалните партньори регулиране на заетостта и условията на труд;“
2-ра част:„подчертава, че колективното договаряне допринася за социалната пазарна икономика, както е предвидено в Договора от Лисабон; отново подчертава, че европейските договори, които изрично защитават автономността на социалните партньори и системите за саморегулиране, въведени в някои държави членки, трябва да бъдат защитени, за да могат социалните партньори да извършват автономно регулиране, като гарантират силна легитимност и напредък по отношение на обхвата на колективните трудови договори; призовава държавите членки да премахнат всяка нормативна уредба, която възпрепятства колективното договаряне, включително чрез осигуряване на достъп на синдикатите до работните места с цел организиране; подчертава, че реформите в държавите членки следва да не влияят отрицателно върху колективното договаряне и че то трябва да се насърчава на секторно равнище, включително като се подкрепя изграждането на капацитет на социалните партньори; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да включат изцяло социалните партньори в изготвянето на европейска политика, включително в процеса на европейския семестър; счита, че поставените цели биха допринесли за изкореняването на бедността сред работещите и за осигуряване на справедливи заплати за европейските работници;“
§ 22
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „призовава Комисията да включи общата цел за повишаване на качеството на работата на европейско равнище в процеса на европейския семестър и в набора от социални показатели с цел да насочва и оценява приноса на политиките по заетостта в държавите членки за изпълнението на целите за устойчиво развитие и на ЕССП;“
2-ра част:тези думи
§ 24
1-ва част:„изразява загриженост от увеличения брой работници, заети в несигурни и нестандартни форми на заетост, фиктивни самостоятелно заети лица и работници с договори за нулево работно време, включително в националните публични администрации;“
2-ра част:„призовава Комисията и държавите членки да работят за постигане на целта за премахване на принудителната временна заетост и принудителната заетост на непълно работно време до 2030 г. и на целта 80 % от създадените работни места да осигуряват средно или високо равнище на заплащане и да бъдат концентрирани в устойчиви сектори;“
3-та част:„настоятелно призовава Комисията и държавите членки да премахнат практиките на договори без задължения за определен брой часове и фиктивна самостоятелна заетост;“
§ 26
1-ва част:„призовава Комисията да представи стратегическа програма на ЕС за здравното обслужване като стъпка напред за качествено повишаване на статута на сектора на здравеопазването в ЕС, включително за работниците, които предоставят персонални и домакински услуги; отново подчертава, че е необходимо програмата за здравното обслужване да отразява и положението на 100 милиона лица в ЕС, полагащи неформални грижи, които осигуряват 80 % от дългосрочните грижи, но остават най-често непризнати;“
2-ра част:„призовава Комисията, в координация с държавите членки, да разработи нормативна уредба, която да гарантира качествени услуги за полагане на грижи, включително оценка на новите възможности в сектора на здравеопазването в полза на потребителите и пациентите, като същевременно се зачита ролята на публичните и частните институции в предоставянето на услуги на гражданите и се гарантират достойни условия на труд за лицата, полагащи грижи;“
§ 27
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „за да се даде възможност за колективно определяне на цените за незащитените самостоятелно заети лица,“
2-ра част:тези думи
§ 34
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „призовава Комисията и държавите членки да ускорят приемането и прилагането на Европейската гаранция за децата, така че до 2030 г. всяко дете в ЕС да има пълен достъп до качествено и безплатно здравеопазване, образование и грижи за деца, да живее в достойно жилище и да получава подходящо хранене;“
2-ра част:тези думи
§ 44
1-ва част:„отбелязва, че настоящите равнища на инвестиции в социална инфраструктура в ЕС се оценяват на приблизително 170 милиарда евро годишно и че Комисията оценява необходимите инвестиции на 192 милиарда евро, като здравеопазването и дългосрочните грижи представляват 62% от тези инвестиции (достъпни жилища – 57 милиарда евро; здравеопазване – 70 милиарда евро; дългосрочни грижи – 50 милиарда евро; образование и учене през целия живот – 15 милиарда евро); “
2-ра част:„призовава Комисията и държавите членки да посветят на прилагането на принципите на ЕССП част от Механизма за възстановяване и устойчивост, която е равностойна на инвестициите в приоритети в областта на околната среда и цифровите технологии;„ “настоява равенството между половете да се взема предвид при разпределението на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост;“
§ 52
1-ва част:„приветства скорошния доклад на Комисията относно въздействието на демографските промени върху различни групи в обществото и върху непропорционално засегнатите в Европа;“
2-ра част:„призовава Комисията и държавите членки да отделят повече от наличните средства по ЕФРР за подобряване на транспортната и телекомуникационната инфраструктура в райони с голям дял застаряващо население, както и в предимно селските райони и районите, засегнати от обезлюдяване;“
§ 58
1-ва част:„изразява загриженост относно големите суми нереализирани данъчни приходи поради избягване на данъци в големи размери;“
2-ра част:„призовава Съвета да ускори преговорите по законодателството относно публичното отчитане по държави и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и да преразгледа критериите, както по отношение на групата „Кодекс за поведение“ за данъчно облагане на бизнеса, така и по отношение на списъка на ЕС на юрисдикции, които не сътрудничат за целите на данъчното облагане;“
ID:
§ 35
1-ва част:„осъжда използването на пандемията като претекст за някои правителства да отстъпят от някои от основните права на работниците и жените; припомня неотменимото право на достъп до здравеопазване, както и правото на самоопределение по отношение на собственото тяло; „поради това подчертава, че правата на репродуктивно здраве, на контрацепция и аборт трябва да бъдат гарантирани,“
2-ра част:„включително чрез удължаване на законоустановената времева рамка за аборт;“
§ 36
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „като предложи рамка за схеми за минимален доход“ и „че всеки човек в Европа следва да бъде обхванат от схема за минимален доход и“
2-ра част:тези думи
Renew, PPE:
§ 3
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „и задължителни“
2-ра част:тези думи
§ 4
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „задължителни“ и „инструменти“
2-ра част:„задължителни“
3-та част:„инструменти“
§ 5
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „и че тези цели трябва да бъдат засилени чрез задължителна гаранция за изпълнението“, „чието спазване е свързано с достъпа до европейски фондове“, „задължителни“ и „че правната закрила следва да предполага“
2-ра част:„и че тези цели трябва да бъдат засилени чрез задължителна гаранция за изпълнението“ с изключение на думата: задължителна
3-та част:задължителна
4-та част:„чието спазване е свързано с достъпа до европейски фондове“
5-та част:„задължителни“
6-та част:„че правната закрила следва да предполага“
§ 9
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „приканва Комисията да извърши внимателна оценка на функционирането на този инструмент и да проучи възможността за въвеждане на постоянен специален инструмент във връзка с това, който да бъде задействан по искане на държавите членки в случай на неочаквана криза, която води до постоянно нарастване на разходите за режими на работа при непълно работно време и подобни мерки;“
2-ра част:тези думи
§ 21
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „с цел намаляване на дълготрайната и младежката безработица с най-малко 50% до 2030 г.“ и „задължителна за всички държави членки и“
2-ра част:„с цел намаляване на дълготрайната и младежката безработица с най-малко 50% до 2030 г.“
3-та част:„задължителна за всички държави членки и“
§ 53
1-ва част:„призовава Комисията да преразгледа Директивата за агенциите за временна заетост, за да се създаде нормативна уредба, която да гарантира достойни условия на труд и равно третиране на сезонните работници в рамките на ЕС и на мобилните работници на срочни договори с агенции за временна заетост или какъвто и да било друг вид посредници на пазара на труда, включително агенции за набиране на персонал;„ “призовава държавите членки да засилят прилагането и да се борят срещу практиките на злонамерени агенции за временна заетост;“
2-ра част:„подчертава, че тази нормативна уредба би могла да включва:„ “забрана на посредниците на пазара на труда, които не спазват изискванията на Директивата за агенциите за временна заетост и извършват дейност на единния пазар“
3-та част:„гарантирана чрез колективен трудов договор или чрез закон на минимална работна заплата, гарантиран минимален брой часове на седмица/месец, които работодателят не може да приспада по какъвто и да било начин от минималната работна заплата или от заплати, определени от колективен трудов договор“
4-та част:„да не се начисляват удръжки от възнагражденията при договори на непълно работно време, да се гарантира равно третиране на лицата, които в съответната държава членка са защитени като работник, работещ в същото дружество/сектор, изискване всички агенции за временна заетост, които извършват дейност на вътрешния пазар, да са вписани в европейски регистър и да са сертифицирани за извършване на дейност в рамките на единния пазар, санкции за дружествата, които използват измамни практики за наемане на работа и трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и достъп до информация относно трудовите договори и трудовите права на език, който работникът може да разбере;“
5-та част:„призовава Комисията и държавите членки да прекратят директните плащания съгласно Общата селскостопанска политика към бенефициери, които не спазват националното и европейското трудово право, конвенциите на МОТ и приложимите колективни трудови договори;“
Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „регулираща“ и „осъжда практиката на неплатени стажове, когато те не се обвързани с придобиването на образователни квалификации, като форма на експлоатация на труда на младите работници и нарушение на техните права; призовава Комисията да представи нормативна уредба за ефективна и приложима забрана за неплатени стажове, практики и чиракуване;“
2-ра част:„регулираща“
3-та част:„осъжда практиката на неплатени стажове, когато те не се обвързани с придобиването на образователни квалификации, като форма на експлоатация на труда на младите работници и нарушение на техните права;“ с изключение на думите: „когато те не се обвързани с придобиването на образователни квалификации“
4-та част:„когато те не се обвързани с придобиването на образователни квалификации“
5-та част:„призовава Комисията да представи нормативна уредба за ефективна и приложима забрана за неплатени стажове, практики и чиракуване;“
Renew, PPE, ID:
§ 18
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „и отбелязва предложението за директива относно минималните работни заплати и колективното договаряне; подчертава, че тази директива следва да допринесе за премахване на бедността сред работещите и да насърчи колективното договаряне в съответствие с националните традиции и при надлежно зачитане на автономността на националните социални партньори и добре функциониращите модели на колективно договаряне; отново отправя призив към Комисията да проведе изследване относно индекс за гарантиращи жизнен минимум заплати, за да се изчислят разходите за живот и приблизителните доходи, необходими за задоволяване на основните нужди на дадено домакинство във всички държави членки и региони, тъй като това би могло да послужи като референтен инструмент за социалните партньори; настоява законоустановените минимални работни заплати да се определят на равнище над достойния праг, с пълното участие на социалните партньори, тъй като това допринася за премахване на бедността сред работещите, като на всеки работник се гарантира доход над равнището на бедност, като се отчитат различните разходи за живот в държавите членки;“ и „да се избегне низходящата спирала на нездрава конкуренция във връзка с разходите за труд“
2-ра част:„и отбелязва предложението за директива относно минималните работни заплати и колективното договаряне;“
3-та част:„подчертава, че тази директива следва да допринесе за премахване на бедността сред работещите и да насърчи колективното договаряне в съответствие с националните традиции и при надлежно зачитане на автономността на националните социални партньори и добре функциониращите модели на колективно договаряне;“
4-та част:„отново отправя призив към Комисията да проведе изследване относно индекс за гарантиращи жизнен минимум заплати, за да се изчислят разходите за живот и приблизителните доходи, необходими за задоволяване на основните нужди на дадено домакинство във всички държави членки и региони, тъй като това би могло да послужи като референтен инструмент за социалните партньори;“
5-та част:„настоява законоустановените минимални работни заплати да се определят на равнище над достойния праг, с пълното участие на социалните партньори, тъй като това допринася за премахване на бедността сред работещите, като на всеки работник се гарантира доход над равнището на бедност, като се отчитат различните разходи за живот в държавите членки;“
6-та част:„да се избегне низходящата спирала на нездрава конкуренция във връзка с разходите за труд“
ECR, PPE:
§ 59
1-ва част:„приветства създаването на Европейския орган по труда (ЕОТ); призовава ЕОТ да бъде напълно оперативен възможно най-скоро;“
2-ра част:„призовава Органа да осигури постоянен обмен на информация за най-добрите практики със съответните органи по труда на държавите членки и за прилагане на предварителни инспекции; подчертава, че за да бъде ЕОТ ефективен в борбата с нелегалните практики и експлоатацията на и злоупотребата с работници, този орган следва да бъде улеснен да извършва проверки и да налага глоби на дружествата, които не спазват изискванията“ с изключение на думите: „и да налага глоби“
3-та част:„и да налага глоби“
4-та част:„подчертава, че това налага и разширен мандат на органа, който да обхваща такива законодателни актове на ЕС като например Директива 2008/104/ЕО за агенциите за временна заетост, Директива 2014/36/ЕО за сезонните работници и Директива 2009/52/ЕО за санкциите срещу работодателите, както и съответното законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд;“
5-та част:„счита, че от ЕОТ и националните инспекторати следва да се изисква да провеждат съвместна или съгласувана инспекция, когато национален социален партньор уведоми за случаи на злоупотреба; поради това настоятелно призовава Комисията да включи тези аспекти в оценката на мандата на ЕОТ, предвидена за 2024 г., и да включи заинтересованите лица със задълбочени познания за различните модели на пазара на труда в работата и оценките на ЕОТ;“ с изключение на думите: „следва да се изисква да“
6-та част:„следва да се изисква да“
7-ма част:„освен това счита, че при управлението на ЕОТ следва да се спазва същата тристранна структура като при другите агенции и по този начин да се дава възможност за повишено представителство, включително право на глас на социалните партньори в управителния съвет;“

 29. Устойчиво корпоративно управление 

Доклад: Pascal Durand (A9-0240/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 261членове на ЕППГ-317, 360, 17
§ 272членове на ЕППГ+353, 324, 17
§ 28§оригинален текстПГ+409, 215, 70
Резолюция (целия текст)ПГ+347, 307, 42
Искания за гласуване поотделно
членове на ЕП:§ 28

 30. Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост 

Предложение за резолюция: B9-0400/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0400/2020
(комисия EMPL)
§ 4§оригинален текстПГ+602, 83, 9
след § 161IDПГ-97, 583, 12
§ 39§оригинален текстразд.
1/ПГ+669, 8, 17
2/ПГ+585, 94, 15
след § 552IDПГ-115, 539, 38
Резолюция (целия текст)ПГ+616, 22, 58
Искания за гласуване поотделно
ID:§ 4
Искания за разделно гласуване
ID:
§ 39
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „малцинствата и етническите групи, хората с мигрантски произход, бежанците“
2-ра част:тези думи

 31. Действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 – 2033 ***I 

Доклад: Željana Zovko (A9-0201/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение2комисияПГ+689, 4, 3

 32. Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян 

Предложения за резолюция: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B9-0432/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
пред § 17GUE/NGLПГ-60, 608, 22
след § 11GUE/NGLПГ-22, 639, 29
2GUE/NGLПГ-24, 631, 35
3GUE/NGLПГ-30, 614, 46
4GUE/NGLПГ-60, 573, 57
8IDПГ-95, 589, 4
§ 20§оригинален текстразд.
1/ПГ+609, 71, 9
2/ПГ+607, 62, 21
съображение А§оригинален текстразд.
1/ПГ+613, 12, 65
2/ПГ+572, 63, 55
след съображение А5GUE/NGLПГ-26, 631, 33
6GUE/NGLПГ-24, 632, 34
Резолюция (целия текст)ПГ+604, 20, 57
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0431/2020GUE/NGLПГ
B9-0432/2020Verts/ALEПГ
B9-0433/2020S&DПГ
B9-0434/2020ECRПГ
B9-0435/2020RenewПГ
B9-0436/2020PPEПГ
Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение А
1-ва част:„като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да продължат да бъдат централна част от дългогодишните отношения между ЕС и Китай в съответствие с ангажимента на ЕС да защитава тези ценности в своите външни действия“
2-ра част:„и изразения от Китай интерес да се придържа към тези ценности в рамките на международното сътрудничество и сътрудничеството за развитие;“
GUE/NGL:
§ 20
1-ва част:„приветства приемането на 7 декември 2020 г. на глобалния режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека; призовава държавите членки и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност бързо да направят оценка на приемането на санкции срещу китайски длъжностни лица и ръководени от държавата образувания, като например производствената и строителна корпорация в Синцзян (Xinjiang Production and Construction Corporation), която отговаря за разработването и прилагането на политиката на масово задържане на уйгури и други тюркски мюсюлмани в Синцзян, за използването на принудителен труд и за организиране на тежките репресии срещу религиозната свобода, свободата на движение и други основни права в региона“
2-ра част:„и на други места като Тибет;“
Разни
Самира Рафаела (групата Renew) е също сред подписалите общото предложение за резолюция RC-B9-0432/2020.

 33. Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде 

Предложения за резолюция: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
след § 92GUE/NGLПГ-156, 489, 51
3GUE/NGLПГ-56, 532, 108
4GUE/NGLПГ-83, 535, 78
след съображение У1GUE/NGLПГ-80, 533, 83
Резолюция (целия текст)+614, 12, 63
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0438/2020ID
B9-0439/2020GUE/NGL
B9-0440/2020Verts/ALE
B9-0441/2020S&D
B9-0443/2020Renew
B9-0444/2020ECR
B9-0445/2020PPE

 34. Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите 

Предложение за резолюция: B9-0401/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0401/2020 
(комисия ENVI)
след § 111GUE/NGLПГ+345, 336, 14
след § 41GUE/NGLПГ-309, 346, 40
12GUE/NGLПГ-276, 341, 78
§ 6§оригинален текстразд.
1/ПГ+632, 48, 15
2/ПГ+407, 280, 8
§ 112GUE/NGLПГ-70, 552, 73
след § 113GUE/NGLПГ-136, 542, 17
§ 12§оригинален текстразд.
1/ПГ+544, 100, 51
2/ПГ+535, 145, 15
§ 19§оригинален текстразд.
1/ПГ+647, 13, 35
2/ПГ+593, 89, 12
3/ПГ+567, 110, 17
след § 204GUE/NGLПГ-310, 330, 54
§ 23§оригинален текстразд.
1/ПГ+650, 36, 9
2/ПГ+406, 231, 58
3/ПГ+613, 25, 57
§ 24§оригинален текстразд.
1/ПГ+640, 11, 44
2/ПГ+594, 89, 12
3/ПГ+621, 61, 13
4/ПГ+563, 122, 10
§ 287Verts/ALEПГ+354, 303, 38
§оригинален текстПГ
§ 30§оригинален текстразд.
1/ПГ+528, 160, 7
2/ПГ+669, 16, 10
§ 35§оригинален текстразд.
1/ПГ+588, 71, 36
2/ПГ+538, 145, 12
§ 369PPEПГ-331, 338, 26
§оригинален текстразд.
1/ПГ+595, 45, 54
2/ПГ+520, 158, 16
§ 3710revPPEПГ+367, 272, 56
след § 378Verts/ALEПГ+661, 25, 9
§ 40§оригинален текстразд.
1/ПГ+642, 45, 8
2/ПГ+357, 326, 12
§ 47§оригинален текстПГ+415, 266, 14
§ 495GUE/NGLПГ-181, 464, 50
съображение Х6Verts/ALEразд.
1/ПГ+378, 275, 42
2/ПГ+615, 41, 39
§оригинален текстПГ
съображение Ш§оригинален текстПГ+430, 253, 12
съображение Щ§оригинален текстразд.
1/ПГ+644, 18, 33
2/ПГ-306, 354, 35
Резолюция (целия текст)ПГ+622, 23, 43
Искания за гласуване поотделно
PPE, ECR:съображение Ш; § 47
GUE/NGL:съображение Х; § 28
Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Щ
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „да се сложи край на либерализацията на водните услуги“
2-ра част:тези думи
§ 40
1-ва част:целият текст с изключение на думата: „само“
2-ра част:тази дума
изменение 6
1-ва част:„като има предвид, че водноелектрическата енергия разполага с потенциал за декарбонизиране на производството на електроенергия в определена степен и поради това може да допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката съгласно Парижкото споразумение; като има предвид, че водноелектрическата енергия следва да се разглежда по холистичен начин, включително въздействието ѝ върху хидроморфологичните условия и местообитанията; като има предвид, че в сравнение с вятърната енергия и електроенергията, произведена от слънчева енергия, при водноелектрическата енергия има по-малко колебания и следователно тя спомага за запазване на постоянното електрозахранване и на стабилността на мрежата; като има предвид, че помпено-акумулиращите водноелектрически централи представляват над 90% от капацитета на ЕС за съхранение на енергия;“
2-ра част:„като има предвид, че Европейският съюз следва да подкрепя държавите членки, които се ангажират с щадящи околната среда водноелектрически проекти, които същевременно не представляват заплаха за здравето на местните общности;“
S&D:
§ 30
1-ва част:„отбелязва високото потребление на енергия във водния сектор;“
2-ра част:„призовава Комисията да обмисли енергийноефективни мерки и възможността за използване на пречистени отпадъчни води като източник на възобновяема енергия „на място“; призовава Комисията да се стреми към енергийноефективни подобрения в съоръженията за пречистване на отпадъчни води, така че да се признае и овладее потенциалът на сектора за енергоспестяване; изтъква, че според оценката на Комисията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води потенциалът за икономия на енергия възлиза на от 5 500 GWh до 13 000 GWh годишно;“
GUE/NGL:
§ 23
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „и че водноелектрическите централи и малките водноелектрически централи осигуряват най-голям дял от енергията от възобновяеми източници в ЕС“ и „както и че във всички съществуващи и потенциални нови проекти за водноелектрически съоръжения“
2-ра част:„и че водноелектрическите централи и малките водноелектрически централи осигуряват най-голям дял от енергията от възобновяеми източници в ЕС“
3-та част:„както и че във всички съществуващи и потенциални нови проекти за водноелектрически съоръжения“
ECR:
§ 12
1-ва част:„призовава Комисията да предприеме строги и бързи действия срещу нарушенията от страна на държавите членки, за да гарантира, че всички държави членки изцяло спазват законодателството в областта на водите и по специално РДВ във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2027 г.; настоятелно призовава Комисията също така да предприеме строги и бързи действия по започнатите процедури за установяване на нарушение, свързани със системни нарушения на законодателството на ЕС в областта на водите;“
2-ра част:„призовава Комисията да увеличи ресурсите си във връзка с производствата за установяване на неизпълнение на задължения като цяло и в частност във връзка със законодателството на ЕС в областта на околната среда;“
§ 35
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „призовава Комисия да определи замърсяването на сладки води и прекомерното водочерпене като приоритетни теми в свързаните с ОСП препоръки за държавите членки;“
2-ра част:тези думи
§ 36
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „намаляване на употребата и рисковете от пестициди с 50% до 2030 г. и“
2-ра част:тези думи
GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 6
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „като същевременно се отчитат надлежно публично-частните партньорства“
2-ра част:тези думи
GUE/NGL, ECR:
§ 19
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „несъществени употреби на“ и „всички“
2-ра част:„несъществени употреби на“
3-та част:„всички“
§ 24
1-ва част:„призовава държавите членки и Комисията да предприемат всички необходими действия за свеждане на натиска върху повърхностните водни обекти до минимум, за да се възстановят естествените функции на реките и да се защитят екосистемите;“
2-ра част:„призовава държавите членки да се въздържат от строителството на водноелектрически централи и да избягват други строителни проекти, които биха довели до значителен хидроморфологичен натиск върху водите“
3-та част:„в защитени зони“
4-та част:„счита, че субсидии от ЕС и публично финансиране в зони, различни от защитените зони, следва да се предоставят само за нови водноелектрически централи, при които общите ползи ясно превишават общото отрицателно въздействие;“

 35. Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност 

Предложение за резолюция: B9-0421/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0421/2020
(комисия LIBE)
§ 2§оригинален текстПГ+594, 40, 61
§ 39PPEПГ+485, 140, 70
след § 31IDПГ-116, 554, 23
§ 514ECRПГ-311, 364, 21
§ 62IDПГ-120, 531, 42
10PPEПГ+519, 126, 50
15ECRПГ
§оригинален текстразд.
1/ПГ
2/ПГ
§ 73IDПГ-306, 381, 6
след § 74IDПГ-161, 519, 13
5IDПГ-148, 526, 19
§ 11§оригинален текстразд.
1/ПГ+624, 20, 51
2/ПГ+573, 95, 27
§ 16§оригинален текстразд.
1/ПГ+676, 3, 16
2/ПГ+452, 226, 17
3/ПГ+446, 194, 55
4/ПГ+551, 87, 57
§ 1716ECRПГ-215, 460, 20
§оригинален текстПГ+527, 87, 81
§ 18§оригинален текстПГ+528, 139, 28
§ 216IDПГ-138, 548, 7
11PPEПГ+435, 241, 19
§оригинален текстразд.
1/ПГ
2/ПГ
§ 22§оригинален текстразд.
1/ПГ+681, 6, 8
2/ПГ+636, 46, 13
§ 2612PPEПГ+570, 86, 39
§ 27§оригинален текстразд.
1/ПГ+673, 19, 3
2/ПГ+627, 64, 4
§ 28§оригинален текстразд.
1/ПГ+626, 44, 25
2/ПГ+622, 20, 53
§ 29§оригинален текстПГ+633, 36, 26
§ 32§оригинален текстразд.
1/ПГ+686, 7, 2
2/ПГ+539, 121, 35
§ 337IDПГ-130, 511, 52
§ 34§оригинален текстразд.
1/ПГ+539, 126, 29
2/ПГ+504, 142, 49
§ 37§оригинален текстразд.
1/ПГ+587, 24, 84
2/ПГ+534, 132, 28
§ 38§оригинален текстразд.
1/ПГ+412, 221, 62
2/ПГ+521, 136, 38
§ 39§оригинален текстразд.
1/ПГ+681, 4, 10
2/ПГ+392, 252, 51
3/ПГ+391, 266, 38
§ 4013PPEПГ-325, 362, 8
§оригинален текстразд.
1/ПГ+639, 27, 29
2/ПГ+376, 293, 26
§ 41§оригинален текстПГ+544, 50, 101
след позоваване 68PPEПГ+592, 81, 22
съображение В§оригинален текстразд.
1/ПГ+624, 30, 41
2/ПГ+629, 61, 4
съображение К§оригинален текстразд.
1/ПГ+672, 7, 16
2/ПГ+498, 174, 23
Резолюция (целия текст)ПГ+543, 64, 82
Искания за гласуване поотделно
ECR:§ 41
GUE/NGL:§§ 18, 29
ID:§§ 2, 17, 34
Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 11
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „за забрана или“
2-ра част:тези думи
§ 21
1-ва част:целият текст с изключение на думата: „престъпната“ и „престъпните“
2-ра част:тази дума
§ 32
1-ва част:„посочва, че съдебното сътрудничество между държавите членки и взаимното признаване на съдебни решения и присъди следва да бъдат подобрени, включително чрез навременно и правилно прилагане на инструментите за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;“
2-ра част:„посочва, че някои развития в областта на положението с принципите на правовата държава в няколко държави членки са оказали влияние върху този обмен на информация и полицейското и съдебното сътрудничество като цяло; подчертава, във връзка с това, че взаимното доверие се основава на общо разбиране за ценностите на ЕС, залегнали в член 2 от ДЕС, включително принципите на правовата държава, чиито основни компоненти са независимите съдебни органи и борбата с корупцията;“
§ 34
1-ва част:„приветства създаването на Европейска прокуратура (EPPO); призовава за запазване на нейната независимост и за гарантиране на ефективното ѝ функциониране в националните съдебни процедури; изразява загриженост, че Комисията е допуснала значителен пропуск, като не е взела предвид ролята на Европейската прокуратура за укрепване на нашия Съюз на сигурност:“
2-ра част:„призовава за оценката на евентуално разширяване на мандата на Европейската прокуратура в съответствие с член 83 от ДФЕС, след като Европейската прокуратура започне да функционира пълноценно;“
§ 38
1-ва част:„изразява съжаление за систематичната липса на пълно и своевременно прилагане на мерките за сигурност на ЕС от държавите членки; счита, че мерките за сигурност трябва да се прилагат не само от буквата на закона, но също и в по-широк смисъл;“
2-ра част:„отбелязва, че ако систематично мерките за сигурност не се прилагат изцяло и навреме, съществува риск те да бъдат нищожни, да не водят до по-голяма сигурност, и съответно вече да не отговарят на изискванията за необходимост и пропорционалност; призовава Комисията да започне производства за установяване на нарушение веднага след крайния срок за транспониране или след установяване на нарушение;“
GUE/NGL:
съображение В
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че в някои държави членки заплахата от крайноляв тероризъм продължава да се проявява;“
2-ра част:тези думи
съображение К
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „че поради неефективността на съществуващите инструменти, например споразуменията за правна взаимопомощ и европейската заповед за разследване“
2-ра част:тези думи
§ 6
1-ва част:„отново заявява, че макар и да не е единственият фактор, терористичното съдържание онлайн се е доказало като катализатор за радикализацията на лица, преди всичко на млади хора, някои от които са извършили терористични престъпления съгласно определението в Директива (ЕС) 2017/541; счита, че борбата срещу социалните неравенства е от решаващо значение за справяне с първопричините за радикализацията; подчертава необходимостта от бързо идентифициране и пълно премахване на терористично съдържание онлайн въз основа на ясни правни разпоредби, включително преглед от страна на човек и подходящи и стабилни гаранции, за да се гарантира пълно зачитане на основните права и конституционните стандарти; подчертава, че въпреки че е постигнат известен напредък в това отношение, дружествата трябва да бъдат ангажирани в по-голяма степен в този процес; призовава за установяването на прозрачни механизми, които да дават възможност за бързо откриване и докладване на терористично съдържание онлайн и да позволяват на гражданите на ЕС да маркират такова съдържание;“
2-ра част:„подчертава необходимостта от укрепване на капацитета на звеното на Европол за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет (EU IRU);“
§ 22
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „като същевременно се засилва сътрудничеството с държавите в региона на Близкия изток и Северна Африка“
2-ра част:тези думи
§ 27
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „която следва да покаже дали автоматичният обмен на данни би имал добавена стойност, както и дали са необходими допълнителни категории биометрични данни“
2-ра част:тези думи
§ 28
1-ва част:„подчертава, че Директивата за предварителна информация за пътниците („Директива за API“) е допринесла за по-ефективен граничен контрол и идентифициране на лица, които представляват заплаха за сигурността;“
2-ра част:„отбелязва намерението на Комисията да представи нова версия на Директивата за API, която да бъде в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон и достиженията на правото в областта на защитата на данните; очаква това преразглеждане да бъде придружено от задълбочена оценка на въздействието, включително последиците за основните права;“
PPE:
§ 37
1-ва част:„подчертава, че равенството между половете е ключов аспект в борбата с радикализацията, намаляването на домашното насилие и предотвратяването на сексуалното насилие и малтретирането на деца; призовава Комисията да включи мерки в подкрепа на равенството между половете като важен компонент на превенцията в своята стратегия за сигурност и призовава Съвета да задейства клаузата за преход, като приеме единодушно решение за определяне на насилието срещу жени и момичета (и други форми на насилие, основано на пола) като една от областите на престъпност, определени в член 83, параграф 1 от ДФЕС; призовава Комисията и държавите членки да дадат приоритет на борбата срещу домашното насилие чрез предоставяне на услуги за подкрепа, създаване на специализирани правоприлагащи звена и наказателно преследване на тези престъпления; призовава Комисията и държавите членки да предоставят актуализирани данни в това отношение;“
2-ра част:„призовава ЕС и държавите членки да ратифицират Истанбулската конвенция;“
ECR, GUE/NGL:
§ 16
1-ва част:„подчертава, че криптирането от край до край допринася за неприкосновеността на личния живот на гражданите, включително защитата на децата в интернет средата, допринася за сигурността на информационните системи, както и че е извънредно необходимо за разследващи журналисти и лица, сигнализиращи за нередности, наред с други, за да съобщават за закононарушения; посочва, че скритите възможности за достъп (т.нар. „задни вратички“) могат сериозно да компрометират силата и ефективността на криптирането и може да бъдат използвани за злоупотреби от престъпници и участници от държави извън ЕС, които се опитват да дестабилизират обществото ни; посочва факта, че престъпниците се адаптират бързо към новите развития и използват нововъзникващите технологии за незаконни цели; в тази връзка призовава държавите членки и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) да осигурят висококачествено обучение на правоприлагащите органи в съответните области;“ с изключение на думите: „от край до край“ и „посочва, че скритите възможности за достъп (т.нар. „задни вратички“) могат сериозно да компрометират силата и ефективността на криптирането и може да бъдат използвани за злоупотреби от престъпници и участници от държави извън ЕС, които се опитват да дестабилизират обществото ни;“
2-ра част:„от край до край“
3-та част:„посочва, че скритите възможности за достъп (т.нар. „задни вратички“) могат сериозно да компрометират силата и ефективността на криптирането и може да бъдат използвани за злоупотреби от престъпници и участници от държави извън ЕС, които се опитват да дестабилизират обществото ни;“
4-та част:„призовава Комисията да направи оценка на това, дали би могло да се намери регулаторно решение, което да позволи законосъобразен и целенасочен достъп за целите на правоприлагането до необходими данни, при спазване на основните права;“
ECR, PPE:
§ 39
1-ва част:„подчертава значението на доказателствата за ефективността на текущи мерки за сигурност на ЕС; отбелязва, че степента, до която ограничаването на основните права може да се счита за необходимо и пропорционално, зависи от ефективността на политиките,“
2-ра част:„доказани с обществено достъпни количествени и качествени данни;“
3-та част:„изразява съжаление относно факта, че досега Комисията е предоставила само непотвърдени данни за мерки за сигурност, но не и количествени данни;“
§ 40
1-ва част:„призовава Комисията редовно да оценява съществуващите политики и споразумения за сигурност и да ги привежда в съответствие с практиката на Съда на ЕС, когато е необходимо;“
2-ра част:„счита, че споразуменията за резервационни данни на пътниците (PNR) със САЩ и Австралия трябва спешно да бъдат променени, за да бъдат в съответствие с практиката на Съда на ЕС, и счита, че отказът на Комисията да предприеме съответните действия представлява сериозен пропуск;“

 36. Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете 

Предложения за резолюция: B9-0402/2020, B9-0404/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
след § 13S&DПГ-295, 388, 11
§ 54S&DПГ-300, 378, 16
след позоваване 111S&DПГ+525, 143, 26
след съобр. Д2S&DПГ-293, 388, 13
съображение Н§оригинален текстПГ+486, 138, 70
съображение О§оригинален текстразд.
1/ПГ+552, 98, 44
2/ПГ+493, 162, 39
Резолюция (целия текст)ПГ+505, 146, 37
Предложение за резолюция
B9-0404/2020
(ECR)
Резолюция (целия текст)ПГ
Искания за гласуване поотделно
PPE:съображение Н
Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение О
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „по правата на половете“
2-ра част:тези думи

 37. Изменения на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства 

Доклад: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (За текста на регламента се изисква квалифицирано мнозинство, а за тълкуванията и за предложението за решение се изисква обикновено мнозинство)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Правилник за дейността на Европейския парламент
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“комисияПГ+609, 21, 66
след член 2376Verts/ALEПГ-159, 466, 71
2комисияПГ+601, 73, 22
7Verts/ALEПГ-162, 502, 32
4комисияПГ+660, 17, 18
Предложение за решение
§ 68S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLПГ+655, 38, 3
§ 79S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLПГ+602, 35, 59
Предложение за решениеПГ+598, 58, 33

 38. Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под Ламанша ***I 

Предложение за регламент (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение на КомисиятаПГ+684, 3, 2

 39. Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата 

Предложение за резолюция: B9-0422/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0422/2020
(комисия ENVI)
§ 1§оригинален текстразд.
1/ПГ+615, 35, 46
2/ПГ+551, 140, 5
§ 91Verts/ALE, GUE/NGLПГ+354, 333, 9
§ 14§оригинален текстразд.
1/ПГ+680, 12, 4
2/ПГ+565, 122, 9
§ 21§оригинален текстразд.
1/ПГ+616, 45, 35
2/ПГ+537, 143, 16
след § 212Verts/ALE, GUE/NGLПГ-284, 327, 81
§ 39§оригинален текстразд.
1/ПГ+405, 240, 50
2/ПГ+601, 58, 37
§ 41§оригинален текстразд.
1/ПГ+605, 88, 3
2/ПГ+551, 141, 4
§ 42§оригинален текстПГ+529, 141, 26
§ 46§оригинален текстразд.
1/ПГ+629, 58, 9
2/ПГ+383, 307, 6
§ 54§оригинален текстПГ+542, 137, 17
след § 563Verts/ALE, GUE/NGLПГ-266, 394, 36
§ 57§оригинален текстразд.
1/ПГ+665, 24, 7
2/ПГ+552, 130, 13
§ 67§оригинален текстразд.
1/ПГ+670, 8, 18
2/ПГ+561, 131, 4
Позоваване 18§оригинален текстПГ+540, 146, 9
съображение И§оригинален текстразд.
1/ПГ+602, 45, 49
2/ПГ+537, 143, 16
Резолюция (целия текст)ПГ+550, 80, 59
Искания за гласуване поотделно
ECR:§§ 42, 54; позоваване 18
Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 1
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „под 1,5 °C в сравнение с равнищата от прединдустриалния период“
2-ра част:тези думи
§ 14
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „както и при бързото реагиране на климатични бедствия“
2-ра част:тези думи
§ 21
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „за разселване в резултат на изменението на климата, и признава необходимостта от предприемане на подходящи мерки“
2-ра част:тези думи
§ 41
1-ва част:„призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на всички съответни законодателни и бюджетни предложения върху околната среда и климата“
2-ра част:„и да гарантира, че те са изцяло съгласувани с целта за ограничаване на глобалното затопляне под 1,5 °C;“
§ 57
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „счита, че принципът за ненанасяне на вреди следва да бъде изрично включен в предстоящата стратегия за адаптация, по-специално“
2-ра част:тези думи
§ 67
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „климатични бедствия като“
2-ра част:тези думи
съображение И
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „миграцията“
2-ра част:тези думи
S&D:
§ 39
1-ва част:„отбелязва високото потребление на енергия във водния сектор;“
2-ра част:„призовава Комисията да обмисли мерки за енергийна ефективност и възможността за използване на пречистени отпадъчни води като източник за възобновяема енергия „на място“; отбелязва, че настоящата Директива за пречистването на градските отпадъчни води не е преразглеждана от нейното приемане през 1991 г. насам; призовава Комисията да преразгледа Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, за да гарантира, че тя допринася положително за целите на Съюза в областта на климата и околната среда;“
PPE, ECR:
§ 46
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „по-специално необходимостта от подобряване на правната рамка на ЕС за почвите,“
2-ра част:тези думи

 40. Разисквания на комисията по петиции през 2019 г. 

Доклад: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 11§оригинален текстразд.
1/ПГ+646, 9, 41
2/ПГ+566, 83, 47
§ 19§оригинален текстПГ+531, 119, 46
§ 29§оригинален текстразд.
1/ПГ+647, 10, 39
2/ПГ+352, 278, 66
Резолюция (целия текст)ПГ+619, 11, 59
Искания за гласуване поотделно
ID:§ 19
Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 11
1-ва част:„отбелязва, че комисията по петиции често получава оплаквания относно нарушения на принципите на правовата държава от определени органи; припомня, че гарантирането на ефективно, равно и еднакво прилагане на правото на ЕС е от решаващо значение за спазването на принципите на правовата държава, които са сред основополагащите ценности на Съюза и неговите държави членки, в съответствие с член 2 от ДЕС;
2-ра част:„като съблюдава принципа на субсидиарност, призовава Комисията да спазва ангажиментите, поети в нейното съобщение от 17 юли 2019 г., озаглавено „Укрепване на принципите на правовата държава в рамките на Съюза – план за действие (COM(2019)0343), с цел насърчаване на култура на зачитане на върховенството на закона, засилване на сътрудничеството с националните органи и осигуряване на ефективен общ отговор на реалните заплахи в рамките на Съюза;“
PPE, S&D:
§ 29
1-ва част:„счита, че е изключително важно гражданите да могат да участват пряко в инициирането на законодателни предложения; подчертава, че европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е основен инструмент за активно гражданство и участие на обществеността; приветства приемането на 17 април 2019 г. на новите правила за ЕГИ, които внасят редица структурни и технически подобрения, за да стане този инструмент по-лесен за ползване и по-достъпен, и да улесни засиленото участие на гражданите на ЕС в законодателния процес на Съюза; отбелязва значителния брой нови ЕГИ, регистрирани от Комисията през 2019 г., което показва, че гражданите се възползват от възможността да използват инструментите за участие, за да изразят мнението си по процесите на изготвяне на политиките и законотворчеството; призовава за повече кампании за разпространение на ролята на ЕГИ с цел насърчаване на използването на този ресурс от европейските граждани; изразява съжаление, че досега повечето успешни ЕГИ не са завършили със законодателно предложение на Комисията; насърчава Комисията да подходи към ЕГИ възможно най-открито и отзивчиво, за да превърне този инструмент в реален успех на европейската демокрация на участието в очите на гражданите;“
2-ра част:„поради това призовава Комисията да инициира законодателно предложение въз основа на всяка успешна ЕГИ, подкрепена от Европейския парламент;“

 41. Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) 

Предложения за резолюция: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020,

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0424/2020GUE/NGLПГ-61, 609, 24
B9-0425/2020IDПГ-89, 576, 21
Общо предложение за резолюция RC-B9-0426/2020(S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 2§оригинален текстПГ+629, 30, 27
§ 3§оригинален текстПГ+633, 6, 46
§ 4§оригинален текстПГ+632, 27, 27
§ 8§оригинален текстПГ+643, 8, 35
§ 10§оригинален текстПГ+676, 3, 7
§ 11§оригинален текстПГ+674, 4, 8
§ 12§оригинален текстПГ+622, 5, 58
§ 13§оригинален текстПГ+630, 26, 29
§ 14§оригинален текстПГ+630, 11, 45
§ 15§оригинален текстразд.
1/ПГ+531, 80, 74
2/ПГ+556, 71, 58
3/ПГ+474, 147, 64
§ 17§оригинален текстПГ+594, 49, 41
съображение Б§оригинален текстПГ+647, 26, 13
съображение В§оригинален текстПГ+647, 26, 13
съображение Г§оригинален текстПГ+601, 28, 57
Съображение Е§оригинален текстПГ+624, 3, 59
Съображение З§оригинален текстПГ+635, 5, 46
съображение К§оригинален текстПГ+603, 16, 67
съображение М§оригинален текстПГ+672, 4, 10
съображение Н§оригинален текстПГ+665, 7, 13
Резолюция (целия текст)ПГ+434, 49, 202
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0426/2020Verts/ALEПГ
B9-0427/2020S&DПГ
B9-0430/2020RenewПГ
B9-0437/2020ECRПГ
B9-0442/2020PPEПГ
Искания за гласуване поотделно
PPE:§§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; съобр. Б, В, Г, Е, З, К, М, Н
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 15
1-ва част:целият текст с изключение на думите: „приветства приемането от Съвета на глобален режим на санкции за нарушения на правата на човека“ и „Закон на ЕС „Магнитски““
2-ра част:„приветства приемането от Съвета на глобален режим на санкции за нарушения на правата на човека“
3-та част:„Закон на ЕС „Магнитски““

 42. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели 

Доклад: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 21GUE/NGLПГ-203, 404, 79
§ 42GUE/NGLПГ-120, 544, 22
след § 47IDПГ-106, 522, 55
8IDПГ-87, 541, 56
след § 74IDПГ-112, 555, 16
§ 83GUE/NGLПГ-264, 365, 57
след § 85IDПГ-100, 570, 12
след § 126IDПГ-97, 579, 8
Резолюция (целия текст)ПГ+540, 77, 70

 43. Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I 

Предложение за регламент (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Целият текст1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLПГ+680, 1, 5
Предложение на КомисиятаПГ+680, 4, 3

 44. Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I 

Предложение за регламент (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Целият текст1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLПГ+678, 1, 6
Предложение на КомисиятаПГ+680, 3, 4

 45. Безопасност на въздухоплаването след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I 

Предложение за регламент (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Целият текст1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLПГ+680, 1, 5
Предложение на КомисиятаПГ+680, 3, 4

 46. Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I 

Предложение за регламент (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Член 1, точка 11IDПГ-105, 568, 9
Предложение на КомисиятаПГ+677, 4, 6
Последно осъвременяване: 25 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност