Seznam 
Zápis
XML 424kPDF 305kWORD 109k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
schválení bez hlasování

 2. Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora 

Zpráva: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jmenování
Marka Opioły
TAJ-156, 536, 3

 3. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I 

Zpráva: João Ferreira (A9-0231/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+663, 17, 15

 4. Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***  

Doporučení: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
postup souhlasuJH+678, 7, 10

 5. Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu *** 

Doporučení: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
postup souhlasuJH+570, 38, 87

 6. Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu *** 

Doporučení: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
postup souhlasuJH+639, 29, 27

 7. Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
schválení bez hlasování

 8. Evropský rok železnice (2021) ***I 

Zpráva: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda40výborJH+684, 9, 2

 9. Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení kapitálu Evropského investičního fondu ***I 

Zpráva: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+652, 30, 13

 10. Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů 

Zpráva: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+594, 37, 64

 11. Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I 

Zpráva: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda a prohlášení
předběžná dohoda123výborJH+653, 19, 22
prohlášení Parlamentu124výborJH+598, 20, 76
společná prohlášení125výborJH+596, 24, 74
prohlášení Komise126výborJH+643, 35, 16
návrh legislativního aktu
celé znění123OČ1výborJH
čl. 7 bod 12 (čl. 58a bod 3)123OČ2výbordílč.
1/JH
2/JH
čl. 7 bod 12 (čl. 58a bod 4)123OČ3výborJH
čl. 7 bod 12 (čl. 58a bod 5)123OČ4výbordílč.
1/JH
2/JH
odův. 22123OČ5výbordílč.
1/JH
2/JH
3/JH
Žádosti o oddělené hlasování
ID:čl. 7 bod 12 (čl. 58a bod 4)
Žádosti o dílčí hlasování
ID:
odův. 22
1.část„Členské státy by proto neměly snižovat environmentální ambice svých stávajících programů rozvoje venkova. U dodatečných zdrojů by měly zajistit stejný celkový podíl, jaký si ve svých programech rozvoje venkova vyhradily na opatření, která jsou obzvláště přínosná pro životní prostředí a klima, v rámci příspěvku z EZFRV („zásada nesnižování úrovně“).“
2.část„Kromě toho by alespoň 37 % z dodatečných zdrojů poskytnutých z nástroje EURI mělo být věnováno na opatření, která jsou obzvláště přínosná pro životní prostředí a klima, jakož i pro problematiku dobrých životních podmínek zvířat a iniciativu LEADER. Kromě toho by nejméně 55 % těchto dodatečných zdrojů mělo být věnováno na opatření, která podporují hospodářský a sociální rozvoj ve venkovských oblastech, totiž na investice do hmotného majetku, rozvoj zemědělských podniků a podnikání, podporu základních služeb a obnovu vesnic ve venkovských oblastech a spolupráci.“ kromě slov: „alespoň 37 %“ a „mělo být věnováno na opatření, která jsou obzvláště přínosná pro životní prostředí a klima, jakož i pro problematiku dobrých životních podmínek zvířat a iniciativu LEADER. Kromě toho“ a „dodatečných zdrojů“
3.část:tato slova
čl. 7 bod 12 (čl. 58a bod 3)
1.část„Procentní limity celkového příspěvku z EZFRV na program rozvoje venkova uvedené v čl. 59 odst. 5 a 6 tohoto nařízení se nepoužijí na dodatečné zdroje uvedené v odstavci 1 tohoto článku.“
2.část„Členské státy však zajistí, aby byl v každém programu rozvoje venkova vyhrazen alespoň stejný celkový podíl příspěvku z EZFRV, včetně dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 2 tohoto článku, na opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 tohoto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (EU).../... [toto pozměňující nařízení].“
čl. 7 bod 12 (čl. 58a bod 5)
1.část„Alespoň 55 % dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 2 tohoto článku je vyhrazeno v každém programu rozvoje venkova na opatření uvedená v článcích 17, 19, 20 a 35 za předpokladu, že určené použití těchto opatření v programech rozvoje venkova podporuje hospodářský a sociální rozvoj ve venkovských oblastech a přispívá k odolnému, udržitelnému a digitálnímu hospodářskému oživení“
2.část„mimo jiné v souladu s agroenvironmentálně-klimatickými cíli sledovanými tímto nařízením, a podporuje zejména: a) krátké dodavatelské řetězce a místní trhy, b) účinné využívání zdrojů, včetně přesného a inteligentního zemědělství, inovací, digitalizace a modernizace výrobních strojů a zařízení, c) podmínky bezpečnosti při práci, d) energii z obnovitelných zdrojů, oběhové hospodářství a biohospodářství, e) dostupnost vysoce kvalitních IKT ve venkovských oblastech. Při přidělování dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 2 tohoto článku se mohou členské státy rozhodnout odchýlit se od procentního limitu stanoveného v prvním pododstavci tohoto odstavce v rozsahu nezbytném pro dodržení zásady nesnižování úrovně stanovené v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU).../... [tohoto pozměňujícího nařízení]. Členské státy se však mohou místo toho rozhodnout, že se od této zásady nesnižování úrovně odchýlí v míře nezbytné pro dodržení procentního limitu stanoveného v prvním pododstavci tohoto odstavce.“

 12. Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I 

Zpráva: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda61výborJH+654, 23, 17

 13. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
schválení bez hlasování

 14. Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 *** 

Doporučení: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) (požaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
postup souhlasuJH+548, 81, 66

 15. Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů 

Zpráva: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
rozhodnutíJH+550, 72, 73

 16. Nová strategie pro evropské malé a střední podniky 

Zpráva: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
usnesení (celé znění)JH+533, 58, 82

 17. VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje 

Návrhy usnesení: B9-0428/2020, B9-0429/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0428/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 11GUE/NGLJH-132, 527, 36
12IDJH-100, 570, 23
§původní zněnídílč.
1/JH+501, 80, 113
2/JH+565, 89, 40
3/JH+509, 162, 24
za § 18GUE/NGLJH-111, 574, 10
9GUE/NGLJH-77, 601, 17
10GUE/NGLJH-123, 545, 27
§ 22GUE/NGLJH-73, 617, 5
za § 23GUE/NGLJH-81, 552, 60
11GUE/NGLJH-113, 558, 24
§ 44GUE/NGLJH-107, 520, 66
§původní zněnídílč.
1/JH+537, 149, 9
2/JH+466, 213, 16
za § 45GUE/NGLJH-69, 553, 73
6GUE/NGLJH-164, 422, 108
7GUE/NGLJH-169, 450, 76
§ 9§původní zněnídílč.
1/JH+530, 151, 14
2/JH+518, 149, 28
§ 11§původní zněnídílč.
1/JH+516, 174, 5
2/JH+472, 214, 9
usnesení (celé znění)JH+496, 134, 65
Návrh usnesení B9-0429/2020
(ECR)
usnesení (celé znění)JH
Žádosti o oddělené hlasování
ID:§ 4, 11
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 4
1.částcelé znění kromě slov: „kvůli pravidlu jednomyslnosti v Radě“
2.částtato slova
§ 11
1.částcelé znění kromě slova „překonáním“
2.částtoto slovo
ID:
§ 9
1.částcelé znění kromě slov: „připomíná, že použitelnost tohoto nařízení nemůže být podmíněna přijetím jakýchkoli pokynů, jelikož dohodnuté znění je dostatečně jasné a nepředpokládají se žádné prováděcí nástroje;“
2.částtato slova
GUE/NGL, ID:
§ 1
1.částcelé znění kromě slov: „Fond pro integrovanou správu hranic, Frontex“ a „právně závazný“ (dva výskyty)
2.část„Fond pro integrovanou správu hranic, Frontex“
3.část:„právně závazný“ (dva výskyty)

 18. Prováděcí nařízení Dublin III 

Zpráva: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 48GUE/NGLJH-321, 350, 22
§ 51IDJH-143, 542, 7
§ 15§původní zněnídílč.
1/JH+650, 19, 24
2/JH+540, 138, 13
za § 152IDJH-196, 480, 14
za § 263IDJH-135, 522, 37
4IDJH-160, 524, 10
5IDJH-163, 511, 20
6IDJH-137, 551, 6
§ 397IDJH-142, 534, 16
§ 43§původní zněníJH+532, 110, 52
usnesení (celé znění)JH+448, 98, 149
Žádosti o oddělené hlasování
ID:§ 43
Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 15
1.část„připomíná, že ochrana základních práv musí být jádrem veškerých opatření přijímaných k provádění nařízení Dublin III, včetně ochrany dětí, obětí obchodování s lidmi,“
2.část„osob LGBTI a jiných zranitelných osob; poukazuje na lidské dopady, které nedostatky společného evropského azylového systému (CEAS) způsobují žadatelům o azyl, jejichž psychické zdraví je již oslabeno traumaty prožitými v zemi původu, případně na migračních trasách;

 19. Provádění směrnice o navracení 

Zpráva: Tineke Strik (A9-0238/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 32IDJH-148, 535, 9
za § 93IDJH-108, 542, 44
za § 114IDJH-103, 570, 21
5IDJH-168, 502, 24
6IDJH-145, 539, 10
za § 147IDJH-152, 537, 5
§ 158IDJH-139, 547, 6
za § 309IDJH-159, 519, 16
za § 3410IDJH-106, 549, 39
za práv. východ. 381IDJH-131, 522, 41
usnesení (celé znění)JH+512, 134, 49

 20. Spolupráce Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
schválení bez hlasování

 21. Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ***I 

Zpráva: József Szájer (A9-0187/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1–15
17–25
výborJH+633, 36, 26
pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělené hlasování16výborJH+450, 224, 21
návrh KomiseJH+429, 85, 182
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:pn.16

 22. Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788  

Návrh usnesení: B9-0411/2020

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0411/2020
(výbor ENVI)
usnesení (celé znění)JH+472, 194, 30

 23. Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411 

Návrh usnesení: B9-0413/2020

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0413/2020
(výbor ENVI)
usnesení (celé znění)JH+488, 186, 22

 24. Geneticky modifikovaná kukuřice MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) 

Návrh usnesení: B9-0414/2020

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0414/2020
(výbor ENVI)
usnesení (celé znění)JH+489, 185, 22

 25. Geneticky modifikovaná kukuřice MON 88017 (MON-88Ø17-3) 

Návrh usnesení: B9-0415/2020

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0415/2020
(výbor ENVI)
usnesení (celé znění)JH+489, 185, 22

 26. Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 (MON-89Ø34-3) 

Návrh usnesení: B9-0416/2020

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0416/2020
(výbor ENVI)
usnesení (celé znění)JH+490, 184, 22

 27. Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ 

Návrhy usnesení: B9-0403/2020, B9-0405/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 16IDJH-86, 556, 48
§ 314Verts/ALEJH-215, 444, 32
§ 47IDJH-99, 579, 12
§ 5§původní zněníJH+540, 93, 58
§ 68IDJH-99, 583, 8
§ 715Verts/ALEJH-169, 469, 54
§původní zněníJH+515, 132, 45
§ 99IDJH-107, 537, 46
§původní zněnídílč.
1/JH+669, 17, 6
2/JH+520, 161, 10
§ 101Verts/ALE, GUE/NGLJH+310, 304, 78
za § 102GUE/NGLJH-234, 387, 70
16Verts/ALEJH-236, 356, 99
§ 1110IDJH-102, 578, 10
3Verts/ALE, GUE/NGLJH-215, 421, 55
§ 1217Verts/ALEJH-227, 445, 19
§původní zněnídílč.
1/JH+642, 41, 9
2/JH+567, 105, 19
§ 1311IDJH-119, 558, 13
§původní zněníJH+565, 111, 15
§ 154Verts/ALE, GUE/NGLJH-203, 457, 32
za § 1612IDJH-106, 556, 27
§ 1818Verts/ALEJH-198, 428, 65
§ 1913IDJH-128, 557, 4
19Verts/ALEJH-162, 490, 40
§původní zněníJH+568, 83, 41
§ 205ECRdílč.
1/JH-198, 483, 11
2/JH-184, 485, 21
§původní zněnídílč.
1/JH+591, 41, 60
2/JH+413, 257, 22
§ 21§původní zněnídílč.
1/JH+667, 20, 5
2/JH+544, 141, 7
práv. východ. 10§původní zněníJH+547, 128, 16
práv. východ. 15§původní zněnídílč.
1/JH+582, 98, 12
2/JH+449, 227, 16
3/JH+644, 29, 19
4/JH+444, 231, 17
odův. C§původní zněnídílč.
1/JH+655, 31, 6
2/JH+547, 133, 11
odův. D§původní zněnídílč.
1/JH+647, 13, 32
2/JH+597, 56, 39
odův. E§původní zněnídílč.
1/JH+655, 30, 7
2/JH+626, 57, 9
odův. I§původní zněnídílč.
1/JH+673, 12, 7
2/JH+575, 101, 15
odův. J§původní zněnídílč.
1/JH+617, 42, 33
2/JH+582, 55, 55
odův. P§původní zněníJH+577, 29, 85
usnesení (celé znění)JH+524, 67, 103
Návrh usnesení B9-0405/2020 (ECR)
usnesení (celé znění)JH
Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL:§ 7
ID:práv. východ. 10; § 5
ECR:odův. P; § 13, 19
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 20
1.částcelé znění kromě slov: „a aby předložila právní akty“
2.částtato slova
ECR:
odův. C
1.část„vzhledem k tomu, že článek 6 SFEU uznává, že EU má pravomoci v oblastech kultury a vzdělávání, což jí umožňuje provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států;“
2.část„vzhledem k tomu, že by se Komise měla spolu s členskými státy aktivně zapojit do těchto oblastí politiky, které znamenají velkou potíž rovněž pro osoby z řad menšin;“
odův. D
1.část„vzhledem k tomu, že podle článku 10 SFEU se Unie při vymezování a provádění svých politik a činností musí zaměřovat na boj proti diskriminaci,“
2.část„mimo jiné na základě rasy nebo etnického původu;“
odův. E
1.částcelé znění kromě slov: „založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci“
2.částtato slova
odův. I
1.částcelé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že tyto sociální skupiny často jsou vzájemně zaměnitelně uváděny jako národnostní menšiny, etnické skupiny, tradiční nebo původní menšiny, národnosti, obyvatelé konstitučních regionů, jazykové menšiny, skupiny hovořící méně užívanými jazyky, jazykové skupiny atd.;“
2.částtato slova
odův. J
1.část„vzhledem k tomu, že mnohé národnostní a jazykové menšiny se potýkají se zrychlujícím se trendem asimilace a zániku jazyků, což může mít za následek jazykové a kulturní ochuzení v EU a ztrátu její rozmanitosti, něčeho, co je EU povinna chránit podle Smluv;“
2.část„vzhledem k tomu, že vzdělávání je hlavní nástroj pro znovuoživení a ochranu menšinových jazyků;“
§ 9
1.částcelé znění kromě slov: „bez ohledu na definici, a zdůrazňuje, že všechny definice by měly být uplatňovány pružně“
2.částtato slova
§ 12
1.část„je toho názoru, že opatření na zachování kulturní a jazykové identity ve prospěch osob z řad národnostních a jazykových menšin musí zajistit pozitivní jednání,“
2.část„ jehož cílem jsou mimo jiné oblasti vzdělávání, kultury a veřejných služeb;“
§ 21
1.částcelé znění kromě slov: „Agentuře Evropské unie pro základní práva“
2.částtato slova
pn.5
1.částvypuštění slov: „a aby předložila právní akty“
2.část„zdůrazňuje, že jakákoli iniciativa, kterou Komise v této souvislosti přijme, musí respektovat zásady subsidiarity a proporcionality a měla by respektovat ústavní pořádek a územní celistvost členských států;“
PPE, ECR:
práv. východ. 15
1.částcelé znění kromě slov: „(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komise)“, „a věc T-391/17“ a „(Rumunsko v. Komise)“
2.část„(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komise)“
3.část:„a věc T-391/17“
4.část:„(Rumunsko v. Komise)“

 28. Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci 

Zpráva: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 3§původní zněnídílč.
1/JH+554, 85, 56
2/JH+362, 305, 27
§ 4§původní zněnídílč.
1/JH+550, 88, 57
2/JH+359, 312, 24
3/JH+398, 277, 19
§ 5§původní zněnídílč.
1/JH+604, 46, 45
2/JH+380, 251, 64
3/JH+352, 319, 23
4/JH+368, 312, 15
5/JH+362, 314, 18
6/JH+347, 266, 82
§ 61IDJH-105, 572, 16
4RenewJH-133, 524, 38
§původní zněníJH+352, 303, 40
§ 7§původní zněnídílč.
1/JH+569, 64, 62
2/JH+569, 72, 54
3/JH+359, 283, 53
§ 8§původní zněnídílč.
1/JH+548, 116, 30
2/JH-305, 315, 75
§ 92IDJH-153, 533, 7
§původní zněnídílč.
1/JH+569, 52, 74
2/JH+392, 224, 79
§ 103IDJH-151, 526, 16
§původní zněníJH+403, 259, 33
§ 11§původní zněnídílč.
1/JH+564, 93, 38
2/JH+559, 104, 32
§ 15§původní zněnídílč.
1/JH+621, 36, 37
2/JH+461, 166, 68
3/JH+542, 136, 17
4/JH+535, 151, 9
5/JH+453, 195, 47
§ 18§původní zněnídílč.
1/JH+613, 54, 28
2/JH+482, 188, 25
3/JH+451, 137, 107
4/JH+470, 126, 99
5/JH+429, 153, 113
6/JH+459, 118, 118
§ 19§původní zněnídílč.
1/JH+406, 180, 109
2/JH+515, 128, 52
§ 205RenewJH-164, 483, 48
§původní zněníJH+387, 278, 30
§ 21§původní zněnídílč.
1/JH+638, 41, 16
2/JH+516, 106, 73
3/JH+454, 176, 65
§ 22§původní zněnídílč.
1/JH+576, 37, 82
2/JH+430, 239, 26
§ 246RenewJH-140, 534, 21
§původní zněnídílč.
1/JH+639, 35, 21
2/JH+473, 128, 94
3/JH+564, 79, 52
§ 26§původní zněnídílč.
1/JH+613, 35, 47
2/JH+476, 93, 126
§ 277RenewJH-123, 503, 69
§původní zněnídílč.
1/JH+473, 135, 87
2/JH+343, 250, 102
§ 28§původní zněníJH+505, 110, 80
§ 29§původní zněnídílč.
1/JH+491, 177, 27
2/JH+439, 242, 14
§ 30§původní zněníJH+486, 167, 42
§ 31§původní zněníJH+358, 311, 26
§ 34§původní zněnídílč.
1/JH+684, 7, 4
2/JH+561, 77, 57
§ 35§původní zněnídílč.
1/JH+465, 102, 127
2/JH+415, 201, 78
§ 36§původní zněnídílč.
1/JH+528, 98, 68
2/JH+389, 289, 16
§ 38§původní zněnídílč.
1/JH+546, 125, 23
2/JH+426, 250, 18
§ 44§původní zněnídílč.
1/JH+636, 42, 16
2/JH+350, 266, 78
§ 52§původní zněnídílč.
1/JH+658, 11, 25
2/JH+611, 61, 22
§ 53§původní zněnídílč.
1/JH+585, 67, 42
2/JH+556, 101, 37
3/JH+389, 187, 118
4/JH+582, 60, 52
5/JH+479, 145, 70
§ 56§původní zněnídílč.
1/JH+611, 43, 40
2/JH+513, 170, 11
§ 57§původní zněnídílč.
1/JH+515, 101, 78
2/JH+366, 289, 39
§ 58§původní zněnídílč.
1/JH+674, 9, 11
2/JH+496, 128, 70
§ 59§původní zněnídílč.
1/JH+570, 80, 44
2/JH+514, 95, 85
3/JH+378, 290, 26
4/JH+402, 248, 44
5/JH+530, 89, 75
6/JH+350, 323, 21
7/JH+537, 119, 38
usnesení (celé znění)JH+380, 219, 97
Žádosti o oddělené hlasování
Renew, ECR:§ 10, 36
PPE:§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID:§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59
Žádosti o dílčí hlasování
Renew:
§ 29
1.částcelé znění kromě slov: „a účinné sankce za porušování“
2.částtato slova
§ 38
1.částcelé znění kromě slov: „jako jsou sankce pro zaměstnavatele, kteří porušují právo na mzdovou rovnost;“
2.částtato slova
§ 56
1.částcelé znění kromě slov: „a zajistí obecnou společnou a nerozdílnou odpovědnost v celém subdodavatelském řetězci“
2.částtato slova
§ 57
1.částcelé znění kromě slov: „vyzývá k tomu, aby tento přezkum osvobodil všechny sociální služby od povinností v oblasti zadávání veřejných zakázek a zavedl evropský mechanismus pro vyloučení, který by vyloučil primární dodavatele a subdodavatele, kteří se opakovaně podílejí na nekalé hospodářské soutěži a daňových podvodech;“
2.částtato slova
PPE:
§ 7
1.část„vyzývá členské státy, aby k zajištění úhrady mimořádných výdajů, která má vést k zamezení sociálním důsledkům krize spojené s pandemií onemocnění COVID-19 a jejich zmírnění, k posílení systémů sociálního zabezpečení a k financování kvalitních pracovních míst, veřejných služeb, boje proti chudobě a ekologické a digitální transformace, plně využily flexibility při uplatňování unijních pravidel týkajících se veřejných financí a fiskální politiky;“
2.část„vítá nástroj Next Generation EU coby unijní plán na podporu oživení; zdůrazňuje, že má-li být zajištěna sociální spravedlnost, sociální soudržnost a prosperita pro všechny, lze spravedlivé ekologické a digitální transformace dosáhnout pouze na základě přiměřené podpory vzdělávání a infrastruktury v oblasti sociální a zdravotní péče; je znepokojen tím, že se v době stávající krize systémy sociálního zabezpečení potýkají s nebývalým tlakem a že dojde k exponenciálnímu růstu souvisejících veřejných výdajů; poukazuje na to, že výdaje na krizová opatření by neměly jít na úkor osob s nejnižším životním standardem, ale měly by být hrazeny spravedlivě;“
3.část:„zdůrazňuje proto, že pokud májí vést investiční snahy EU k oživení, musejí mít prostřednictvím plánu na podporu oživení silný sociální rozměr a vést k upevnění systémů sociálního zabezpečení a rozšíření investic do sociálního zabezpečení, k většímu přístupu ohrožených skupin ke zdravotní péči a vzdělávání, dostupnému bydlení, pracovním místům, spravedlnosti a sociálním službám, aby bylo možné bojovat proti sociálnímu dopadu krize; domnívá se, že investice do vzdělávání, dobře koncipovaných progresivních daňových systémů a systémů dávek, sociálních investic a poskytování kvalitních veřejných a sociálních služeb jsou klíčovým nástrojem, který brání předávání znevýhodnění z jedné generace na další; poukazuje na to, že v kontextu evropského plánu na podporu oživení a nástroje na podporu oživení a odolnosti je důležité uplatňovat evropský pilíř sociálních práv, který je stejně důležitý jako Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace; požaduje tedy, aby nadcházející reformy spojené s balíčkem opatření sloužících k oživení zahrnovaly coby jeden z hlavních cílů národních programů reforem vzestupnou sociální konvergenci, které by mělo být dosaženo mimo jiné na základě finanční podpory; v tomto smyslu se domnívá, že nové cíle programu z Porta pro rok 2030 by měly být spolu s hospodářskými a environmentálními cíli podporovány prostřednictvím plánu na podporu oživení;“
§ 8
1.částcelé znění kromě slov: „domnívá se, že částka rovná investicím do environmentálních a digitálních priorit každého z plánů obnovy a odolnosti jako taková je věnována plnění cílů evropského pilíře sociálních práv a dosažení cílů programu z Porta a že konkrétní plány sociálního pokroku by měly být doplňkem národních plánů na podporu oživení a odolnosti a vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu;“
2.částtato slova
§ 11
1.část„vítá zavedení Fondu pro spravedlivou transformaci; zdůrazňuje, že široké společenské přijetí opatření na ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu má zásadní význam z hlediska jejich účinného provádění; naléhavě vyzývá členské státy, aby do přípravy územních plánů spravedlivé transformace účinně zapojily sociální partnery, regionální a místní vlády a občanskou společnost; připomíná, že změna klimatu a následné strukturální změny mají již nyní závažný dopad na mnohé evropské regiony a jejich obyvatele; zdůrazňuje, že vytvoření zelených a důstojných pracovních míst má zásadní význam pro dosažení inkluzivního a vyváženého trhu práce, který by doprovázel spravedlivý přechod k oběhovému a uhlíkově neutrálnímu hospodářství založenému na obnovitelných zdrojích, jež bude účinně využívat zdroje a energii, a pro zajištění toho, aby nebyl nikdo opomenut; trvá na navýšení částky, kterou v květnu 2020 navrhla Komise pro Fond pro spravedlivou transformaci ve svém pozměněném návrhu; požaduje, aby měl tento fond dostatečné finanční prostředky na podporu transformujících se regionů, k vytváření nových kvalitních pracovních míst a k zajištění toho, aby se poskytování podpory v rámci fondu řídilo zásadou sociální soudržnosti; zdůrazňuje, že přehodnocený Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má klíčový význam pro podporu sociálních plánů pro pracovníky zasažené restrukturalizací, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se v rámci širší finanční podpory věnované na spravedlivou transformaci v Evropě dohodly na podstatném navýšení rozpočtu na tento nástroj; vyzývá k udržitelnému a ambicióznímu využívání dostupných finančních prostředků s cílem podpořit nejohroženější a zaostávající regiony tím, že budou v případě potřeby uplatněna přechodná opatření;“
2.část„připomíná, že je důležité, aby byly způsobilé projekty v souladu s cílem klimatické neutrality pro rok 2050, jeho průběžnými kroky do roku 2030 a evropským pilířem sociálních práv;“
§ 19
1.část„vyzývá Komisi a členské státy, aby se společně se sociálními partnery zavázaly k tomu, že do roku 2030 dosáhnou v těch vnitrostátních systémech, které v oblasti zaměstnanosti a pracovních podmínek kombinují právní předpisy a předpisy sociálních partnerů, 90 % působnosti kolektivního vyjednávání;“
2.část„zdůrazňuje, že kolektivní vyjednávání přispívá k sociálně tržnímu hospodářství, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě; opakuje, že je nutné chránit evropské smlouvy, které výslovně chrání autonomii sociálních partnerů, a samoregulační systémy zavedené v některých členských státech, aby měli sociální partneři možnost samostatné regulace, a to v zájmu zajištění silné legitimity a zvyšování působnosti kolektivních smluv; vyzývá členské státy, aby zrušily veškeré vnitrostátní právní předpisy, které brání kolektivnímu vyjednávání, mimo jiné zajištěním přístupu odborů na pracoviště za účelem své organizace; zdůrazňuje, že reformy v členských státech by neměly mít negativní dopad na kolektivní vyjednávání a že je třeba je podporovat na odvětvové úrovni, mj. zajištěním podpory sociálních partnerů při budování kapacit; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby plně zapojily sociální partnery do tvorby evropské politiky, mj. do postupů evropského semestru; domnívá se, že navrhované cíle by přispěly k vymýcení chudoby pracujících a k zajištění spravedlivých mezd evropských pracovníků;“
§ 22
1.částcelé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby do postupu v rámci evropského semestru a srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů zahrnula celkový cíl, kterým je zvýšení kvality pracovních míst na evropské úrovni, s cílem posoudit příspěvky v oblasti politiky zaměstnanosti ve všech členských státech a nasměrovat je k plnění cílů udržitelného rozvoje a k uplatňování evropského pilíře sociálních práv;“
2.částtato slova
§ 24
1.část„je znepokojen zvýšeným počtem pracovníků v nejistých a nestandardních formách zaměstnání, falešných OSVČ a pracovníků se smlouvou na nulový počet hodin, a to i ve státní správě jednotlivých členských států;“
2.část„vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o dosažení cíle, kterým je snížení výskytu nedobrovolného dočasného zaměstnání a zaměstnání na zkrácených pracovní úvazek do roku 2030, a o splnění cíle vytvořit 80 % pracovních míst se středním nebo vysokým platem, která by se soustřeďovala v udržitelných odvětvích;“
3.část:„naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby odstranily praxi, kdy se využívají smlouvy na nulový počet hodin a falešná samostatně výdělečná činnost;“
§ 26
1.část„vyzývá Komisi, aby předložila strategický program EU v oblasti péče coby další krok vpřed, pokud jde o kvalitativní zlepšování postavení odvětví zdravotní péče v EU, včetně postavení pracovníků v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost; opakuje, že program v oblasti péče musí rovněž odrážet situaci 100 milionů neformálních pečovatelů v EU, kteří poskytují 80 % dlouhodobé péče, kterým se však většinou nedostává uznání;“
2.část„vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy vypracovala regulační rámec, který by zaručoval kvalitní pečovatelské služby a obsahoval mj. posuzování nových možností zdravotnictví, které by byly ku prospěchu spotřebitelům a pacientům, a zároveň respektoval úlohu veřejných a soukromých zařízení při poskytování těchto služeb občanům a zajišťoval pečovatelům důstojné pracovní podmínky;“
§ 27
1.částcelé znění kromě slov: „s cílem umožnit kolektivní stanovování cen OSVČ s nejistými pracovními podmínkami,“
2.částtato slova
§ 34
1.částcelé znění kromě slov: „vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily přijetí evropské záruky pro děti a její provádění, tak aby do roku 2030 měly všechny děti v EU neomezený přístup ke kvalitní a bezplatné zdravotní péči, vzdělávání a k zařízením péče o děti, měly důstojné bydlení a dostávaly dostatečnou výživu;“
2.částtato slova
§ 44
1.část“konstatuje, že stávající investice do sociální infrastruktury v EU jsou odhadovány na přibližně 170 miliard EUR ročně a že Komise odhaduje, že potřebné investice do sociální infrastruktury činí 192 miliard EUR, přičemž zdravotní a dlouhodobá péče tvoří 62 % investic (dostupné bydlení 57 miliard EUR, zdravotnictví 70 miliard EUR, dlouhodobá péče 50 miliard EUR, vzdělávání a celoživotní učení 15 miliard EUR);“
2.část„vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly provádění evropského pilíře sociálních práv část facility na podporu oživení a odolnosti, jež by byla ekvivalentní investicím do životního prostředí a digitálních priorit; trvá na tom, aby při přidělování zdrojů facility na podporu oživení a odolnosti byla zohledněna rovnost žen a mužů;“
§ 52
1.část„vítá nedávnou zprávu Komise o dopadu demografických změn na různé skupiny ve společnosti a na oblasti a regiony, jež jsou v Evropě nepřiměřeně postiženy;“
2.část„vyzývá Komisi a členské státy, aby vyčlenily více zdrojů dostupných v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj na zlepšení dopravní a telekomunikační infrastruktury v oblastech s vysokým podílem stárnoucího obyvatelstva i v převážně venkovských oblastech a oblastech, jež trpí úbytkem obyvatel;“
§ 58
1.část„je znepokojen velkými částkami daňových příjmů ušlých v důsledku rozsáhlého vyhýbání se daňovým povinnostem;“
2.část„vyzývá Radu, aby urychlila jednání o právních předpisech týkajících se veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí a společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a aby přezkoumala jak kritéria Skupiny pro kodex chování pro zdaňování podniků, tak kritéria pro seznam EU nespolupracujících jurisdikcí;“
ID:
§ 35
1.část„odsuzuje skutečnost, že některé vlády využívají pandemii jako záminku k tomu, aby učinily krok zpět, pokud jde o některá základní práva pracovníků a žen; připomíná nezcizitelné právo na přístup ke zdravotní péči stejně jako právo rozhodovat o vlastním těle; zdůrazňuje proto, že je nutné zaručit práva na zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví, na antikoncepci a umělé přerušení těhotenství,“
2.část„ a to i prodloužením zákonné lhůty pro umělé přerušení těhotenství;“
§ 36
1.částcelé znění kromě slov: „navrhla rámec pro systémy minimálního příjmu“ a „systém minimálního příjmu by se měl vztahovat na každou osobu v Evropě a“
2.částtato slova
Renew, PPE:
§ 3
1.částcelé znění kromě slov: „a povinnými“
2.částtato slova
§ 4
1.částcelé znění kromě slov: „závazné“ a „a nástroje“
2.část„závazné“
3.část:„a nástroje“
§ 5
1.částcelé znění kromě slov: „a že tyto cíle musí být posíleny prostřednictvím povinné vymahatelnosti“, „jejichž dodržování je spojeno s přístupem k evropským finančním prostředkům;“, „závazných“ a „že právní ochrana by měla znamenat“
2.část„a že tyto cíle musí být posíleny prostřednictvím povinné vymahatelnosti“ kromě slova: „povinné“
3.část:„povinné“
4.část:„jejichž dodržování je spojeno s přístupem k evropským finančním prostředkům;“
5.část:„závazných“
6.část:„že právní ochrana by měla znamenat“
§ 9
1.částcelé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby důkladně vyhodnotila výsledky používání tohoto dočasného nástroje a posoudila v tomto ohledu možnost zavedení stálého zvláštního nástroje, který by byl na žádost členských států uveden do chodu v případě jakékoli neočekávané krize, která by vedla k neustálému růstu výdajů na režimy zkrácených úvazků a podobná opatření;“
2.částtato slova
§ 21
1.částcelé znění kromě slov: „s cílem snížit dlouhodobou nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých lidí do roku 2030 alespoň o 50 %“ a „pro všechny členské státy závazná a“
2.část„s cílem snížit dlouhodobou nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých lidí do roku 2030 alespoň o 50 %“
3.část:„pro všechny členské státy závazná a“
§ 53
1.část„vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici o agenturách práce s cílem stanovit právní rámec, který zajistí důstojné pracovní podmínky a rovné zacházení sezónním pracovníkům a mobilním pracovníkům uvnitř EU, kteří mají smlouvy na dobu určitou uzavřené s agenturami práce nebo s jakýmkoli jiným typem zprostředkovatelů na trhu práce, včetně náborových agentur; vyzývá členské státy, aby posílily vymáhání a bojovaly proti praktikám podvodných agentur práce;“
2.část„zdůrazňuje, že tento právní rámec by mohl zahrnovat: zákaz zprostředkovatelů na trhu práce, kteří nedodržují směrnici o agenturách práce a působí na jednotném trhu,“
3.část:„minimální mzdu zaručenou kolektivní smlouvou nebo zákonem, zaručený minimální počet hodin týdně/měsíčně, který zaměstnavatel nemůže pod žádnou položkou odečíst z minimální mzdy nebo mezd stanovených kolektivními smlouvami,“
4.část:„zákaz srážek ze mzdy v případě smluv na částečný úvazek, zaručené rovné zacházení pro kohokoli, kdo je v dotčeném členském státě chráněn jako pracovník pracující v téže společnosti/odvětví, požadavek, aby byly veškeré agentury práce působící na vnitřním trhu zapsány v evropském registru a měly osvědčení, které jim umožňuje působit na jednotném trhu, a sankce pro společnosti využívající podvodné náborové praktiky a obchodující s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a přístup k informacím o zaměstnaneckých smlouvách a pracovním právu v jazyce, jemuž může pracovník rozumět;“
5.část:„vyzývá Komisi a členské státy, aby ukončily vyplácení přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky příjemcům, kteří nedodržují vnitrostátní a evropské pracovní právo, úmluvy MOP a platné smlouvy o kolektivním vyjednávání;“
Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
1.částcelé znění kromě slov: „závaznou“ a „odsuzuje využívání neplacené odborné praxe, pokud se nepojí se získáním osvědčení o vzdělání, protože představuje určitou formu vykořisťování práce mladých lidí a porušování jejich práv; vyzývá Komisi, aby předložila právní rámec pro účinný a vymahatelný zákaz neplacené odborné praxe, stáží a učňovské přípravy;
2.část„závaznou“
3.část:„odsuzuje využívání neplacené odborné praxe, pokud se nepojí se získáním osvědčení o vzdělání, protože představuje určitou formu vykořisťování práce mladých lidí a porušování jejich práv;“ kromě slov: „pokud se nepojí se získáním osvědčení o vzdělání,“
4.část:„pokud se nepojí se získáním osvědčení o vzdělání,“
5.část:„vyzývá Komisi, aby předložila právní rámec pro účinný a vymahatelný zákaz neplacené odborné praxe, stáží a učňovské přípravy;“
Renew, PPE, ID:
§ 18
1.částcelé znění kromě slov: „a bere na vědomí návrh směrnice o minimálních mzdách a kolektivním vyjednávání; zdůrazňuje, že tato směrnice by měla v souladu s vnitrostátními tradicemi a s náležitým ohledem na autonomii sociálních partnerů v členských státech a na dobře fungující modely kolektivního vyjednávání přispět k odstranění chudoby pracujících a podpořit kolektivní vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, aby s cílem odhadnout životní náklady a přibližný příjem potřebný k uspokojení základních potřeb domácností pro každý členský stát a region provedla studii indexu životního minima, která by mohla sloužit sociálním partnerům jako referenční nástroj; trvá na tom, aby byla zákonná minimální mzda stanovena s plným zapojením sociálních partnerů na vyšší úrovni, než je prahová hodnota pro důstojný život, což přispěje k odstranění chudoby pracujících, zaručí každému pracovníkovi příjem nad hranicí chudoby a zároveň zohlední rozdíly týkající se životních nákladů v jednotlivých členských státech;“ a „zabránit spirále snižování nákladů na práci, kterou způsobuje nezdravá soutěž v této oblasti,“
2.část„a bere na vědomí návrh směrnice o minimálních mzdách a kolektivním vyjednávání;“
3.část:„zdůrazňuje, že tato směrnice by měla v souladu s vnitrostátními tradicemi a s náležitým ohledem na autonomii sociálních partnerů v členských státech a na dobře fungující modely kolektivního vyjednávání přispět k odstranění chudoby pracujících a podpořit kolektivní vyjednávání;“
4.část:„znovu proto vyzývá Komisi, aby s cílem odhadnout životní náklady a přibližný příjem potřebný k uspokojení základních potřeb domácností pro každý členský stát a region provedla studii indexu životního minima, která by mohla sloužit sociálním partnerům jako referenční nástroj;“
5.část:„trvá na tom, aby byla zákonná minimální mzda stanovena s plným zapojením sociálních partnerů na vyšší úrovni, než je prahová hodnota pro důstojný život, což přispěje k odstranění chudoby pracujících, zaručí každému pracovníkovi příjem nad hranicí chudoby a zároveň zohlední rozdíly týkající se životních nákladů v jednotlivých členských státech;“
6.část:„zabránit spirále snižování nákladů na práci, kterou způsobuje nezdravá soutěž v této oblasti,“
ECR, PPE:
§ 59
1.část„vítá zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA); vyzývá k tomu, aby byl Evropský orgán pro pracovní záležitosti co nejdříve plně funkční;“
2.část„vyzývá Evropský orgán pro pracovní záležitosti k průběžné výměně informací o osvědčených postupech s příslušnými orgány členských států pro pracovní záležitosti a k provádění předběžných inspekcí; zdůrazňuje, že má-li Evropský orgán pro pracovní záležitosti účinně bojovat proti nezákonným praktikám a vykořisťování a zneužívání pracovníků, měl by mít možnost provádět kontroly a ukládat sankce a postihy společnostem, které nedodržují předpisy;“ kromě slov: „a ukládat sankce“
3.část:„a ukládat sankce“
4.část:„zdůrazňuje, že to rovněž vyžaduje rozšíření mandátu orgánu zahrnující legislativní akty EU, jako je např. směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání, směrnice 2014/36/EU o sezónních pracovnících, směrnice 2009/52/ES o sankcích vůči zaměstnavatelům a příslušné právní předpisy EU týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;“
5.část:„je přesvědčen, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti a vnitrostátní inspektoráty by měly být požádány o provádění společných nebo navzájem sladěných inspekcí, pokud orgán o případech zneužití uvědomí vnitrostátní sociální partner; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby začlenila tyto aspekty do hodnocení mandátu Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, s nímž se počítá v roce 2024, a aby zapojila zúčastněné strany s hlubokou znalostí různých trhů práce do činnosti a hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;“ kromě slov: „by měly být požádány“
6.část:„by měly být požádány“
7.část:„dále se domnívá, že správa Evropského orgánu pro pracovní záležitosti by se měla řídit stejnou tripartitní strukturou jako ostatní agentury, aby tak bylo možné větší zastoupení sociálních partnerů ve správní radě, včetně hlasovacích práv;“

 29. Udržitelná správa a řízení společností 

Zpráva: Pascal Durand (A9-0240/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 261poslanci:JH-317, 360, 17
§ 272poslanci:JH+353, 324, 17
§ 28§původní zněníJH+409, 215, 70
usnesení (celé znění)JH+347, 307, 42
Žádosti o oddělené hlasování
poslanci:§ 28

 30. Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 

Návrh usnesení: B9-0400/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0400/2020
(výbor EMPL)
§ 4§původní zněníJH+602, 83, 9
za § 161IDJH-97, 583, 12
§ 39§původní zněnídílč.
1/JH+669, 8, 17
2/JH+585, 94, 15
za § 552IDJH-115, 539, 38
usnesení (celé znění)JH+616, 22, 58
Žádosti o oddělené hlasování
ID:§ 4
Žádosti o dílčí hlasování
ID:
§ 39
1.částcelé znění kromě slov: „menšiny a etnické skupiny, lidé z prostředí migrantů, uprchlíci“
2.částtato slova

 31. Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***I 

Zpráva: Željana Zovko (A9-0201/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+689, 4, 3

 32. Nucená práce a situace Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang 

Návrhy usnesení: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B9-0432/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
před § 17GUE/NGLJH-60, 608, 22
za § 11GUE/NGLJH-22, 639, 29
2GUE/NGLJH-24, 631, 35
3GUE/NGLJH-30, 614, 46
4GUE/NGLJH-60, 573, 57
8IDJH-95, 589, 4
§ 20§původní zněnídílč.
1/JH+609, 71, 9
2/JH+607, 62, 21
odův. A§původní zněnídílč.
1/JH+613, 12, 65
2/JH+572, 63, 55
za odův. A5GUE/NGLJH-26, 631, 33
6GUE/NGLJH-24, 632, 34
usnesení (celé znění)JH+604, 20, 57
Návrhy usnesení politických skupin
B9-0431/2020GUE/NGLJH
B9-0432/2020Verts/ALEJH
B9-0433/2020S&DJH
B9-0434/2020ECRJH
B9-0435/2020RenewJH
B9-0436/2020PPEJH
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
odův. A
1.část„vzhledem k tomu, že těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou by mělo zůstat prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci vnější činnosti“
2.část„a v souladu se zájmem řídit se jimi v rámci vlastního rozvoje a mezinárodní spolupráce, který vyjádřila Čína;“
GUE/NGL:
§ 20
1.část„oceňuje, že byl 7. prosince 2020 přijat globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv; vyzývá členské státy a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby urychleně vyhodnotili přijetí sankcí vůči čínským úředníkům a státem vedeným subjektům, jako je společnost Sin-ťiang Production and Construction Corporation, odpovědným za vypracování a provádění politiky hromadného zadržování Ujgurů a dalších turkických muslimů v Sin-ťiangu, za využívání nucené práce a za aktivní roli při závažném potlačování náboženské svobody, svobody pohybu a dalších základních práv v regionu“
2.část„a na dalších místech, např. v Tibetu;“
Různé
Samira Rafaela (skupina Renew) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B9-0432/2020.

 33. Írán, zejména případ laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové 

Návrhy usnesení: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
za § 92GUE/NGLJH-156, 489, 51
3GUE/NGLJH-56, 532, 108
4GUE/NGLJH-83, 535, 78
za bod odůvodnění T1GUE/NGLJH-80, 533, 83
usnesení (celé znění)+614, 12, 63
Návrhy usnesení politických skupin
B9-0438/2020ID
B9-0439/2020GUE/NGL
B9-0440/2020Verts/ALE
B9-0441/2020S&D
B9-0443/2020Renew
B9-0444/2020ECR
B9-0445/2020PPE

 34. Provádění právních předpisů EU týkajících se vody 

Návrh usnesení: B9-0401/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0401/2020
(výbor ENVI)
za § 111GUE/NGLJH+345, 336, 14
za § 41GUE/NGLJH-309, 346, 40
12GUE/NGLJH-276, 341, 78
§ 6§původní zněnídílč.
1/JH+632, 48, 15
2/JH+407, 280, 8
§ 112GUE/NGLJH-70, 552, 73
za § 113GUE/NGLJH-136, 542, 17
§ 12§původní zněnídílč.
1/JH+544, 100, 51
2/JH+535, 145, 15
§ 19§původní zněnídílč.
1/JH+647, 13, 35
2/JH+593, 89, 12
3/JH+567, 110, 17
za § 204GUE/NGLJH-310, 330, 54
§ 23§původní zněnídílč.
1/JH+650, 36, 9
2/JH+406, 231, 58
3/JH+613, 25, 57
§ 24§původní zněnídílč.
1/JH+640, 11, 44
2/JH+594, 89, 12
3/JH+621, 61, 13
4/JH+563, 122, 10
§ 287Verts/ALEJH+354, 303, 38
§původní zněníJH
§ 30§původní zněnídílč.
1/JH+528, 160, 7
2/JH+669, 16, 10
§ 35§původní zněnídílč.
1/JH+588, 71, 36
2/JH+538, 145, 12
§ 369PPEJH-331, 338, 26
§původní zněnídílč.
1/JH+595, 45, 54
2/JH+520, 158, 16
§ 3710revPPEJH+367, 272, 56
za § 378Verts/ALEJH+661, 25, 9
§ 40§původní zněnídílč.
1/JH+642, 45, 8
2/JH+357, 326, 12
§ 47§původní zněníJH+415, 266, 14
§ 495GUE/NGLJH-181, 464, 50
odův. V6Verts/ALEdílč.
1/JH+378, 275, 42
2/JH+615, 41, 39
§původní zněníJH
odův. Y§původní zněníJH+430, 253, 12
odův. Z§původní zněnídílč.
1/JH+644, 18, 33
2/JH-306, 354, 35
usnesení (celé znění)JH+622, 23, 43
Žádosti o oddělené hlasování
PPE, ECR:odův. Y; § 47
GUE/NGL:odův. V; § 28
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
odův. Z
1.částcelé znění kromě slov: „ukončení liberalizace vodohospodářských služeb“
2.částtato slova
§ 40
1.částcelé znění kromě slova: „pouze tehdy“
2.částtoto slovo
pn.6
1.část„vzhledem k tomu, že vodní energie může do určité míry umožnit dekarbonizaci výroby elektřiny, a proto přispět k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky v rámci Pařížské dohody; vzhledem k tomu, že na vodní energii je třeba pohlížet komplexně, včetně jejích účinků na hydromorfologické podmínky a přírodní stanoviště; vzhledem k tomu, že vodní energie je ve srovnání s energií větrnou a sluneční méně volatilní, a pomáhá proto udržovat stálost dodávek energie a stabilitu sítě; vzhledem k tomu, že přečerpávací vodní elektrárny tvoří více než 90 % 24 kapacity EU pro skladování energie“
2.část„vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla podporovat členské státy, aby se zapojily do projektů vodní energie šetrných k životnímu prostředí, které zároveň nepředstavují ohrožení zdraví místních obcí;“
S&D:
§ 30
1.část„bere na vědomí vysokou spotřebu energie ve vodohospodářství;“
2.část„vyzývá Komisi, aby zvážila energeticky účinná opatření a možnost využívat vyčištěnou odpadní vodu jako „místní“ zdroj obnovitelné energie; vyzývá Komisi, aby prosazovala energeticky účinná zlepšení v čistírnách odpadních vod s cílem uznat a využít potenciál tohoto odvětví v oblasti úspor energie; poukazuje na to, že podle hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod, které vypracovala Komise, představují možné úspory energie mezi 5 500 GWh až 13 000 GWh ročně;“
GUE/NGL:
§ 23
1.částcelé znění kromě slov: „a že vodní elektrárny a malé vodní elektrárny představují v EU největší podíl energie z obnovitelných zdrojů;“ a „i případných nových vodohospodářských projektech“
2.část„a že vodní elektrárny a malé vodní elektrárny představují v EU největší podíl energie z obnovitelných zdrojů;“
3.část:„i případných nových vodohospodářských projektech“
ECR:
§ 12
1.část„vyzývá Komisi, aby přijala přísná a rychlá opatření proti porušování předpisů ze strany členských států, která umožní zajistit, aby všechny členské státy začaly co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, důsledně dodržovat právní předpisy týkající se vody, zejména rámcovou směrnici o vodě; naléhavě Komisi vyzývá, aby přísnými a rychlými opatřeními reagovala na otevřené případy neplnění povinnosti v podobě systematického porušování právních předpisů týkajících se vody;“
2.část„vyzývá Komisi, aby posílila své zdroje týkající se obecně řízení o nesplnění povinnosti obecně, ale zvláště pak právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;“
§ 35
1.částcelé znění kromě slov: „vyzývá Komisi, aby ve svých doporučeních pro členské státy, která se týkají SZP, učinila prioritním tématem otázky znečištění sladkovodních zdrojů a nadměrného odběru vody;“
2.částtato slova
§ 36
1.částcelé znění kromě slov: „snížit do roku 2030 používání a rizik pesticidů o 50 % a“
2.částtato slova
GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 6
1.částcelé znění kromě slov: „a to s náležitým ohledem na partnerství veřejného a soukromého sektoru;“
2.částtato slova
GUE/NGL, ECR:
§ 19
1.částcelé znění kromě slov: „které nejsou nezbytné“ a „všechny“
2.část„které nejsou nezbytné“
3.část: „všechny“
§ 24
1.část„vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k minimalizaci tlaků, jimž jsou vodní útvary vystaveny, s cílem obnovit přírodní funkce řek a chránit ekosystémy;“
2.část„vyzývá členské státy, aby se zdržely výstavby vodních elektráren a aby se vyhnuly i dalším stavebním projektům, které by vedly k významným hydromorfologickým tlakům na vodu“
3.část:„ v chráněných oblastech;“
4.část:„domnívá se, že dotace a veřejné finanční prostředky EU by měly být poskytovány pouze novým vodním elektrárnám, které se nenacházejí v chráněných oblastech a u nichž celkové přínosy jednoznačně převažují nad celkovými negativními dopady;“

 35. Strategie bezpečnostní unie EU 

Návrh usnesení: B9-0421/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0421/2020
(výbor LIBE)
§ 2§původní zněníJH+594, 40, 61
§ 39PPEJH+485, 140, 70
za § 31IDJH-116, 554, 23
§ 514ECRJH-311, 364, 21
§ 62IDJH-120, 531, 42
10PPEJH+519, 126, 50
15ECRJH
§původní zněnídílč.
1/JH
2/JH
§ 73IDJH-306, 381, 6
za § 74IDJH-161, 519, 13
5IDJH-148, 526, 19
§ 11§původní zněnídílč.
1/JH+624, 20, 51
2/JH+573, 95, 27
§ 16§původní zněnídílč.
1/JH+676, 3, 16
2/JH+452, 226, 17
3/JH+446, 194, 55
4/JH+551, 87, 57
§ 1716ECRJH-215, 460, 20
§původní zněníJH+527, 87, 81
§ 18§původní zněníJH+528, 139, 28
§ 216IDJH-138, 548, 7
11PPEJH+435, 241, 19
§původní zněnídílč.
1/JH
2/JH
§ 22§původní zněnídílč.
1/JH+681, 6, 8
2/JH+636, 46, 13
§ 2612PPEJH+570, 86, 39
§ 27§původní zněnídílč.
1/JH+673, 19, 3
2/JH+627, 64, 4
§ 28§původní zněnídílč.
1/JH+626, 44, 25
2/JH+622, 20, 53
§ 29§původní zněníJH+633, 36, 26
§ 32§původní zněnídílč.
1/JH+686, 7, 2
2/JH+539, 121, 35
§ 337IDJH-130, 511, 52
§ 34§původní zněnídílč.
1/JH+539, 126, 29
2/JH+504, 142, 49
§ 37§původní zněnídílč.
1/JH+587, 24, 84
2/JH+534, 132, 28
§ 38§původní zněnídílč.
1/JH+412, 221, 62
2/JH+521, 136, 38
§ 39§původní zněnídílč.
1/JH+681, 4, 10
2/JH+392, 252, 51
3/JH+391, 266, 38
§ 4013PPEJH-325, 362, 8
§původní zněnídílč.
1/JH+639, 27, 29
2/JH+376, 293, 26
§ 41§původní zněníJH+544, 50, 101
za práv. vých. 68PPEJH+592, 81, 22
odův. C§původní zněnídílč.
1/JH+624, 30, 41
2/JH+629, 61, 4
odův. K§původní zněnídílč.
1/JH+672, 7, 16
2/JH+498, 174, 23
usnesení (celé znění)JH+543, 64, 82
Žádosti o oddělené hlasování
ECR:§ 41
GUE/NGL:§ 18, 29
ID:§ 2, 17, 34
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 11
1.částcelé znění kromě slov: „na zákaz“
2.částtato slova
§ 21
1.částcelé znění kromě slova: „zločinné“ (dva výskyty)
2.částtoto slovo
§ 32
1.část„poukazuje na to, že by měla být zdokonalena soudní spolupráce mezi členskými státy a mělo by být posíleno vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků, a to i prostřednictvím včasného a řádného uplatňování nástrojů justiční spolupráce v trestních věcech;“
2.část„poukazuje na to, že určité události související s právním státem v několika členských státech mají na tuto výměnu informací a policejní a justiční spolupráci obecně vliv; v tomto ohledu zdůrazňuje, že vzájemná důvěra se opírá o společné chápání hodnot EU zakotvených v článku 2 SEU, včetně zásad právního státu, jehož základními prvky jsou nezávislost soudní moci a boj proti korupci;“
§ 34
1.část„vítá zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO); vyzývá k tomu, aby byla zajištěna jeho nezávislost a účinné fungování ve vnitrostátních soudních řízeních; je znepokojen tím, že Komise se dopustila výrazného opomenutí, když nezohlednila úlohu úřadu EPPO při posilování naší bezpečnostní unie;“
2.část„vyzývá k tomu, aby byla posouzena možnost rozšířit mandát úřadu EPPO v souladu s článkem 83 SFEU, jakmile bude úřad plně funkční;“
§ 38
1.část„vyjadřuje politování nad systematickým nedostatkem plného a včasného provádění opatření EU v oblasti bezpečnosti ze strany členských států; domnívá se, že opatření v oblasti bezpečnosti musí být prováděna nejen co do jejich formy, ale i co do jejich obsahu;“
2.část„konstatuje, že pokud nebudou opatření v oblasti bezpečnosti systematicky prováděna v plném rozsahu a včas, hrozí, že budou neúčinná a nepovedou k větší bezpečnosti, a v důsledku toho už nebudou splňovat požadavky nezbytnosti a přiměřenosti; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti bezprostředně po uplynutí lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu nebo poté, co bude zjištěno porušení předpisů;“
GUE/NGL:
odův. C
1.částcelé znění kromě slov: „vzhledem k tomu, že v některých členských státech se nadále projevuje hrozba levicového terorismu;“
2.částtato slova
odův. K
1.částcelé znění kromě slov: „v důsledku neúčinnosti stávajících nástrojů, jako jsou dohody o vzájemné právní pomoci a evropský vyšetřovací příkaz;“
2.částtato slova
§ 6
1.část„opakuje, že přítomnost teroristického obsahu na internetu sice není jediným faktorem, nicméně se ukázala být katalyzátorem radikalizace jednotlivců, zejména mladých lidí, z nichž někteří spáchali teroristické trestné činy ve smyslu definice směrnice (EU) 2017/541; domnívá se, že boj proti sociálním nerovnostem má zásadní význam pro řešení základních příčin radikalizace; zdůrazňuje, že je třeba urychleně identifikovat a zcela odstranit teroristický obsah online na základě jasných právních ustanovení, včetně lidského přezkumu a vhodných a spolehlivých záruk, aby bylo zajištěno plné dodržování základních práv a ústavních norem; zdůrazňuje, že i když bylo v tomto ohledu dosaženo určitého pokroku, je třeba výrazně zvýšit zapojení společností do tohoto procesu; požaduje, aby byly zavedeny transparentní mechanismy umožňující rychle identifikovat a oznamovat teroristický obsah na internetu a umožnit občanům EU, aby mohli takovýto obsah označovat;“
2.část„zdůrazňuje, že je třeba posílit kapacity jednotky EU pro oznamování internetového obsahu v rámci Europolu;“
§ 22
1.částcelé znění kromě slov: „a zároveň posiluje spolupráci se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky;“
2.částtato slova
§ 27
1.částcelé znění kromě slov: „a které by mělo doložit, zda by automatické sdílení údajů představovalo přidanou hodnotu a zda by bylo zapotřebí dodatečných kategorií biometrických údajů;“
2.částtato slova
§ 28
1.část„zdůrazňuje, že směrnice o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících přispěla k účinnější ochraně hranic a identifikaci osob, které představují bezpečnostní hrozby;“
2.část„bere na vědomí záměr Komise navrhnout novou verzi směrnice o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících, která by byla v souladu s Lisabonskou smlouvou a acquis v oblasti ochrany údajů; očekává, že tato revize bude doprovázena důkladným posouzením dopadů, včetně dopadů na základní práva;“
PPE:
§ 37
1.část„zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je klíčovým aspektem boje proti radikalizaci, omezení domácího násilí a předcházení pohlavnímu zneužívání a zneužívání dětí; vyzývá Komisi, aby do své bezpečnostní strategie zahrnula opatření na podporu rovnosti žen a mužů jako jeden z důležitých prvků prevence, a vyzývá Radu, aby aktivovala překlenovací ustanovení, tj. aby jednomyslně přijala rozhodnutí o tom, že násilí páchané na ženách a dívkách (a jiné druhy genderově podmíněného násilí) představují jednu z oblastí trestné činnosti uvedených v čl. 83 odst. 1 SFEU; vyzývá Komisi a členské státy, aby upřednostnily boj proti domácímu násilí tím, že poskytnou podpůrné služby, zřídí specializované jednotky donucovacích orgánů a tyto trestné činy budou stíhat; vyzývá Komisi a členské státy, aby v této oblasti poskytovaly aktualizované údaje;“
2.část„vyzývá EU a členské státy, aby ratifikovaly Instanbulskou úmluvu;“
ECR, GUE/NGL:
§ 16
1.část„zdůrazňuje, že šifrování mezi koncovými body přispívá k soukromí občanů, včetně ochrany dětí na internetu, a k bezpečnosti informačních systémů a že toto šifrování je nezbytné mimo jiné i pro investigativní novináře a oznamovatele, kteří chtějí oznámit protiprávní jednání; poukazuje na to, že tzv. „zadní vrátka“ mohou vážně ohrozit sílu a účinnost šifrování, čehož mohou zneužívat pachatelé trestné činnosti a zahraniční státní subjekty mimo EU ve snaze o destabilizaci naší společnosti; poukazuje na skutečnost, že pachatelé trestných činů se rychle přizpůsobují novému vývoji a využívají vznikající technologie k nezákonným účelům; vyzývá proto členské státy a Agenturu EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), aby donucovacím orgánům poskytovaly vysoce kvalitní odbornou přípravu v příslušných oblastech;“ kromě slov: „mezi koncovými body“ a „poukazuje na to, že tzv. „zadní vrátka“ mohou vážně ohrozit sílu a účinnost šifrování, čehož mohou zneužívat pachatelé trestné činnosti a zahraniční státní subjekty mimo EU ve snaze o destabilizaci naší společnosti;“
2.část„mezi koncovými body“
3.část:„poukazuje na to, že tzv. „zadní vrátka“ mohou vážně ohrozit sílu a účinnost šifrování, čehož mohou zneužívat pachatelé trestné činnosti a zahraniční státní subjekty mimo EU ve snaze o destabilizaci naší společnosti;“
4.část:„vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je možné nalézt regulační řešení, které by umožnilo zákonný a cílený přístup k potřebným údajům v rámci prosazování práva v souladu se základními právy;“
ECR, PPE:
§ 39
1.část„zdůrazňuje význam důkazů o účinnosti stávajících opatření EU v oblasti bezpečnosti; poukazuje na to, že rozsah, v jakém lze omezení základních práv považovat za nezbytné a přiměřené, závisí na účinnosti těchto politik,“
2.část„což dokládají veřejně dostupné kvantitativní a kvalitativní důkazy;“
3.část:„vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud zpřístupnila pouze neformální důkazy o opatřeních v oblasti bezpečnosti, ale žádné kvantitativní důkazy;“
§ 40
1.část„vyzývá Komisi, aby pravidelně vyhodnocovala stávající bezpečnostní politiky a dohody a v případě potřeby je uvedla do souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie;“
2.část„domnívá se, že dohody o jmenné evidenci cestujících s USA a Austrálií je třeba urychleně upravit tak, aby byly v souladu s judikaturou Soudního dvora EU, a domnívá se, že odmítnutí ze strany Komise představuje vážné opomenutí;“

 36. Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví 

Návrhy usnesení: B9-0402/2020, B9-0404/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
za § 13S&DJH-295, 388, 11
§ 54S&DJH-300, 378, 16
za práv. východ. 111S&DJH+525, 143, 26
za odův. E2S&DJH-293, 388, 13
odův. N§původní zněníJH+486, 138, 70
odův. O§původní zněnídílč.
1/JH+552, 98, 44
2/JH+493, 162, 39
usnesení (celé znění)JH+505, 146, 37
Návrh usnesení B9-0404/2020
(ECR)
usnesení (celé znění)JH
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:odův. N
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
odův. O
1.částcelé znění kromě slov: „a práv“
2.částtato slova

 37. Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností 

Zpráva: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (požaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu pro znění jednacího řádu, prostá většina pro výklady a návrh rozhodnutí)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Jednací řád
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednouvýborJH+609, 21, 66
za článek 2376Verts/ALEJH-159, 466, 71
2výborJH+601, 73, 22
7Verts/ALEJH-162, 502, 32
4výborJH+660, 17, 18
Návrh rozhodnutí
§ 68S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLJH+655, 38, 3
§ 79S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLJH+602, 35, 59
návrh rozhodnutíJH+598, 58, 33

 38. Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na tunel pod Lamanšským průlivem ***I 

Návrh nařízení (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
návrh KomiseJH+684, 3, 2

 39. Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu 

Návrh usnesení: B9-0422/2020

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B9-0422/2020
(výbor ENVI)
§ 1§původní zněnídílč.
1/JH+615, 35, 46
2/JH+551, 140, 5
§ 91Verts/ALE, GUE/NGLJH+354, 333, 9
§ 14§původní zněnídílč.
1/JH+680, 12, 4
2/JH+565, 122, 9
§ 21§původní zněnídílč.
1/JH+616, 45, 35
2/JH+537, 143, 16
za § 212Verts/ALE, GUE/NGLJH-284, 327, 81
§ 39§původní zněnídílč.
1/JH+405, 240, 50
2/JH+601, 58, 37
§ 41§původní zněnídílč.
1/JH+605, 88, 3
2/JH+551, 141, 4
§ 42§původní zněníJH+529, 141, 26
§ 46§původní zněnídílč.
1/JH+629, 58, 9
2/JH+383, 307, 6
§ 54§původní zněníJH+542, 137, 17
za § 563Verts/ALE, GUE/NGLJH-266, 394, 36
§ 57§původní zněnídílč.
1/JH+665, 24, 7
2/JH+552, 130, 13
§ 67§původní zněnídílč.
1/JH+670, 8, 18
2/JH+561, 131, 4
práv. východ. 18§původní zněníJH+540, 146, 9
odův. I§původní zněnídílč.
1/JH+602, 45, 49
2/JH+537, 143, 16
usnesení (celé znění)JH+550, 80, 59
Žádosti o oddělené hlasování
ECR:§ 42, 54; práv. východ. 18
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 1
1.částcelé znění kromě slov: „na 1,5 °C ve srovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí“
2.částtato slova
§ 14
1.částcelé znění kromě slov: „a na rychlou reakci na klimatické katastrofy;“
2.částtato slova
§ 21
1.částcelé znění kromě slov: „na vysídlování vyvolané změnou klimatu, a uznává, že je třeba přijmout odpovídající opatření“
2.částtato slova
§ 41
1.část„vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila dopad všech relevantních legislativních a rozpočtových návrhů na klima a životní prostředí“
2.část„a zajistila, aby byly plně přizpůsobeny cíli udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 °C;“
§ 57
1.částcelé znění kromě slov: „je přesvědčen, že zásada „neškodit“ by měla být výslovně uvedena v nadcházející adaptační strategii, zejména“
2.částtato slova
§ 67
1.částcelé znění kromě slov: „klimatických katastrof, jako jsou“
2.částtato slova
odův. I
1.částcelé znění kromě slov: „vysídlování“
2.částtato slova
S&D:
§ 39
1.část„bere na vědomí vysokou spotřebu energie ve vodohospodářství;“
2.část„vyzývá Komisi, aby zvážila energeticky účinná opatření a možnost využívat vyčištěnou odpadní vodu jako „místní“ zdroj obnovitelné energie; konstatuje, že stávající směrnice o čištění městských odpadních vod nebyla od svého přijetí v roce 1991 revidována; vyzývá Komisi, aby revidovala směrnici o čištění městských odpadních vod s cílem zajistit, aby tato směrnice pozitivně přispívala k dosahování cílů Unie v oblasti klimatu a životního prostředí;“
PPE, ECR:
§ 46
1.částcelé znění kromě slov: „a to zejména potřebu posílit právní rámec EU upravující půdu,“
2.částtato slova

 40. Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019 

Zpráva: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 11§původní zněnídílč.
1/JH+646, 9, 41
2/JH+566, 83, 47
§ 19§původní zněníJH+531, 119, 46
§ 29§původní zněnídílč.
1/JH+647, 10, 39
2/JH+352, 278, 66
usnesení (celé znění)JH+619, 11, 59
Žádosti o oddělené hlasování
ID:§ 19
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 11
1.část„konstatuje, že Petiční výbor často dostává stížnosti týkající se porušování zásad právního státu některými orgány; připomíná, že zajištění účinného, rovného a jednotného uplatňování práva EU má zásadní význam pro prosazování právního státu, který je jednou ze základních hodnot Unie a jejích členských států, v souladu s článkem 2 SEU;“
2.část„za současného respektování zásady subsidiarity vyzývá Komisi, aby dodržovala závazky, které přijala ve svém sdělení ze dne 17. července 2019 nazvaném „Posilování právního státu v rámci Unie: Akční plán“ (COM(2019)0343), s cílem podpořit kulturu dodržování zásad právního státu, posílit spolupráci s vnitrostátními orgány a zajistit účinnou společnou reakci na skutečné hrozby v Unii;“
PPE, S&D:
§ 29
1.část„považuje za zásadní, aby se občané mohli přímo zapojit do zahajování legislativních návrhů; zdůrazňuje, že evropská občanská iniciativa (EOI) je zásadně důležitým nástrojem pro aktivní občanství a zapojení veřejnosti; vítá skutečnost, že dne 17. dubna 2019 byla přijata nová pravidla pro EOI, která přinášejí několik strukturálních a technických vylepšení s cílem učinit tento nástroj uživatelsky přívětivějším a přístupnějším a také usnadnit vyšší účast občanů EU na unijním demokratickém procesu; bere na vědomí vysoký počet nově předložených EOI registrovaných Komisí v roce 2019, což ukazuje, že občané využívají příležitosti v podobě participativních nástrojů k tomu, aby se vyslovili k procesům vytváření politik a právních předpisů; vyzývá k pořádání více informačních kampaní o úloze evropské občanské iniciativy s cílem podpořit využívání tohoto zdroje evropskými občany; vyjadřuje politování nad tím, že většina úspěšných evropských občanských iniciativ doposud nevedla k legislativnímu návrhu Komise; vybízí Komisi, aby k evropským občanským iniciativám přistupovala co nejotevřeněji a aby na ně usilovně reagovala, a to s cílem učinit z tohoto nástroje v očích občanů skutečný úspěch evropské participativní demokracie;“
2.část„vyzývá proto Komisi, aby iniciovala legislativní návrh na základě každé úspěšné evropské občanské iniciativy, kterou podpoří Evropský parlament;“

 41. Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) 

Návrhy usnesení: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020,

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrhy usnesení politických skupin
B9-0424/2020GUE/NGLJH-61, 609, 24
B9-0425/2020IDJH-89, 576, 21
Společný návrh usnesení RC-B9-0426/2020(S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 2§původní zněníJH+629, 30, 27
§ 3§původní zněníJH+633, 6, 46
§ 4§původní zněníJH+632, 27, 27
§ 8§původní zněníJH+643, 8, 35
§ 10§původní zněníJH+676, 3, 7
§ 11§původní zněníJH+674, 4, 8
§ 12§původní zněníJH+622, 5, 58
§ 13§původní zněníJH+630, 26, 29
§ 14§původní zněníJH+630, 11, 45
§ 15§původní zněnídílč.
1/JH+531, 80, 74
2/JH+556, 71, 58
3/JH+474, 147, 64
§ 17§původní zněníJH+594, 49, 41
odův. B§původní zněníJH+647, 26, 13
odův. C§původní zněníJH+647, 26, 13
odův. D§původní zněníJH+601, 28, 57
odův. F§původní zněníJH+624, 3, 59
odův. H§původní zněníJH+635, 5, 46
odův. K§původní zněníJH+603, 16, 67
odův. M§původní zněníJH+672, 4, 10
odův. N§původní zněníJH+665, 7, 13
usnesení (celé znění)JH+434, 49, 202
Návrhy usnesení politických skupin
B9-0426/2020Verts/ALEJH
B9-0427/2020S&DJH
B9-0430/2020RenewJH
B9-0437/2020ECRJH
B9-0442/2020PPEJH
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; odův. B, C, D, F, H, K, M, N
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
§ 15
1.částcelé znění kromě slov: „vítá skutečnost, že Rada schválila globální režim sankcí v oblasti lidských práv“ a „/ unijní „zákon Magnitského“,
2.část„vítá skutečnost, že Rada schválila globální režim sankcí v oblasti lidských práv“
3.část:„/ unijní „zákon Magnitského“,

 42. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 

Zpráva: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 21GUE/NGLJH-203, 404, 79
§ 42GUE/NGLJH-120, 544, 22
za § 47IDJH-106, 522, 55
8IDJH-87, 541, 56
za § 74IDJH-112, 555, 16
§ 83GUE/NGLJH-264, 365, 57
za § 85IDJH-100, 570, 12
za § 126IDJH-97, 579, 8
usnesení (celé znění)JH+540, 77, 70

 43. Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I 

Návrh nařízení (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
celé znění1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLJH+680, 1, 5
návrh KomiseJH+680, 4, 3

 44. Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I 

Návrh nařízení (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
celé znění1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLJH+678, 1, 6
návrh KomiseJH+680, 3, 4

 45. Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I 

Návrh nařízení (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
celé znění1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLJH+680, 1, 5
návrh KomiseJH+680, 3, 4

 46. Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I 

Návrh nařízení (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
čl. 1 odst. 11IDJH-105, 568, 9
návrh KomiseJH+677, 4, 6
Poslední aktualizace: 25. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí