Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 483kPDF 353kWORD 123k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

 2. Προτεινόμενος διορισμός του Marek Opiola ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Έκθεση: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020 (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Διορισμός
του Marek Opioła
ΜΨ-156, 536, 3

 3. Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου ***II 

Έκθεση: João Ferreira (A9-0231/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μοναδική ψηφοφορίαOK+663, 17, 15

 4. Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας ***II 

Σύσταση: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Διαδικασία έγκρισηςOK+678, 7, 10

 5. Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας στον τομέα της αλιείας: παράταση του πρωτοκόλλου ***II 

Σύσταση: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Διαδικασία έγκρισηςOK+570, 38, 87

 6. Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Νήσων Κουκ στον τομέα της βιώσιμης αλιείας: παράταση του πρωτοκόλλου εφαρμογής *** 

Σύσταση: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Διαδικασία έγκρισηςOK+639, 29, 27

 7. Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

 8. Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) ***II 

Έκθεση: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία40επιτροπήOK+684, 9, 2

 9. Εξουσιοδότηση της Επιτροπής να ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***II 

Έκθεση: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μοναδική ψηφοφορίαOK+652, 30, 13

 10. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων 

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μοναδική ψηφοφορίαOK+594, 37, 64

 11. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I 

Έκθεση: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία και δηλώσεις
Προσωρινή συμφωνία123επιτροπήOK+653, 19, 22
Δηλώσεις του Κοινοβουλίου124επιτροπήOK+598, 20, 76
Κοινές δηλώσεις125επιτροπήOK+596, 24, 74
Δηλώσεις της Επιτροπής126επιτροπήOK+643, 35, 16
Σχέδιο νομοθετικής πράξης
Σύνολο του κειμένου123ΑΤ1επιτροπήOK
Άρθρο 7, σημείο 12 (άρθρο 58α, σημείο 3)123ΑΤ2επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ
2/ΟΚ
Άρθρο 7, σημείο 12 (άρθρο 58α, σημείο 4)123ΑΤ3επιτροπήOK
Άρθρο 7, σημείο 12 (άρθρο 58α, σημείο 5)123ΑΤ4επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ
2/ΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 22123ΑΤ5επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ
2/ΟΚ
3/ΟΚ
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID:Άρθρο 7, σημείο 12 (άρθρο 58 α, σημείο 4)
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
αιτιολογική σκέψη 22
1ο μέρος"Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μειώσουν τη περιβαλλοντική φιλοδοξία των οικείων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζουν. Θα πρέπει να διασφαλίσουν το ίδιο συνολικό μερίδιο για τους πρόσθετους πόρους με αυτούς που προόρισαν στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για μέτρα ιδιαίτερα επωφελή για το περιβάλλον και το κλίμα στο πλαίσιο της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ («αρχή της μη υποβάθμισης»)."
2ο μέρος"Επιπλέον, τουλάχιστον το 37 % των πρόσθετων πόρων που παρέχονται από το ΜΑΕΕ θα πρέπει να διατεθεί για μέτρα που είναι ιδιαίτερα επωφελή για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και για την καλή μεταχείριση των ζώων και το LEADER. Επιπροσθέτως, τουλάχιστον το 55 % των εν λόγω πρόσθετων πόρων θα πρέπει να διατεθεί για μέτρα που προωθούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές, ιδίως για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, στήριξη για βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και συνεργασία." εκτός από τις λέξεις: "τουλάχιστον το 37 %", "θα πρέπει να διατεθεί για μέτρα που είναι ιδιαίτερα επωφελή για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και για την καλή μεταχείριση των ζώων και το LEADER. Επιπροσθέτως," και "των εν λόγω πρόσθετων πόρων"
3ο μέροςοι λέξεις αυτές
Άρθρο 7 σημείο 12 (άρθρο 58α σημείο 3)
1ο μέρος"Τα κατώτατα ποσοστά της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στους πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου."
2ο μέρος"Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται τουλάχιστον το ίδιο συνολικό μερίδιο της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../...+ [του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]."
Άρθρο 7 σημείο 12 (άρθρο 58α σημείο 5)
1ο μέρος"Τουλάχιστον το 55 % των πρόσθετων πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προορίζεται, σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 17, 19, 20 και 35, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη χρήση των μέτρων αυτών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης προάγει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει σε μια ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη"
2ο μέρος"σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τους στόχους για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που επιδιώκονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε όσον αφορά: α) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τις τοπικές αγορές, β) την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής, γ) τις συνθήκες ασφαλείας στην εργασία, δ)την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία, ε) την πρόσβαση σε ΤΠΕ υψηλής ποιότητας στις αγροτικές περιοχές.
Κατά τη διάθεση των πρόσθετων πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να παρεκκλίνουν από το κατώτατο ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου στον βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση με την αρχή της μη υποβάθμισης του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../...(23) [του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν αντ’ αυτού να αποφασίσουν να παρεκκλίνουν από την εν λόγω αρχή της μη υποβάθμισης στον βαθμό που απαιτείται για την τήρηση του κατώτατου ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου."

 12. Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I 

Έκθεση: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία61επιτροπήOK+654, 23, 17

 13. Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

 14. Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 *** 

Σύσταση: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) (Απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Διαδικασία έγκρισηςOK+548, 81, 66

 15. Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων 

Έκθεση: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ΑπόφασηOK+550, 72, 73

 16. Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 

Έκθεση: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+533, 58, 82

 17. ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0428/2020, B9-0429/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 11GUE/NGLOK-132, 527, 36
12IDOK-100, 570, 23
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+501, 80, 113
2/ΟΚ+565, 89, 40
3/ΟΚ+509, 162, 24
Μετά την § 18GUE/NGLOK-111, 574, 10
9GUE/NGLOK-77, 601, 17
10GUE/NGLOK-123, 545, 27
§ 22GUE/NGLOK-73, 617, 5
Μετά την § 23GUE/NGLOK-81, 552, 60
11GUE/NGLOK-113, 558, 24
§ 44GUE/NGLOK-107, 520, 66
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+537, 149, 9
2/ΟΚ+466, 213, 16
Μετά την § 45GUE/NGLOK-69, 553, 73
6GUE/NGLOK-164, 422, 108
7GUE/NGLOK-169, 450, 76
§ 9§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+530, 151, 14
2/ΟΚ+518, 149, 28
§ 11§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+516, 174, 5
2/ΟΚ+472, 214, 9
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+496, 134, 65
Πρόταση ψηφίσματος B9-0429/2020
(ECR)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID:§§ 4, 11
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 4
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εξαιτίας του κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 11
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η υπέρβαση"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
ID:
§ 9
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι η εφαρμοσιμότητα του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να εξαρτάται από την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, δεδομένου ότι το συμφωνηθέν κείμενο είναι αρκούντως σαφές και δεν προβλέπονται εκτελεστικά μέσα·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
GUE/NGL, ID:
§ 1
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, Frontex" και "νομικά δεσμευτικό" (αναφέρεται δύο φορές)
2ο μέρος"Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, Frontex"
3ο μέρος"νομικά δεσμευτικό" (αναφέρεται δύο φορές)

 18. Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» 

Έκθεση: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 48GUE/NGLOK-321, 350, 22
§ 51IDOK-143, 542, 7
§ 15§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+650, 19, 24
2/ΟΚ+540, 138, 13
Μετά την § 152IDOK-196, 480, 14
Μετά την § 263IDOK-135, 522, 37
4IDOK-160, 524, 10
5IDOK-163, 511, 20
6IDOK-137, 551, 6
§ 397IDOK-142, 534, 16
§ 43§αρχικό κείμενοOK+532, 110, 52
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+448, 98, 149
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID:§ 43
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 15
1ο μέρος"επισημαίνει ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», μεταξύ των οποίων η προστασία των παιδιών, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·"
2ο μέρος"των ΛΟΑΔΜ και άλλων ευάλωτων ατόμων· επισημαίνει το ανθρώπινο κόστος που συνεπάγονται οι ελλείψεις του ΚΕΣΑ για τους αιτούντες άσυλο, η ψυχική υγεία των οποίων είναι ήδη εξασθενημένη από τα τραύματα που έχουν βιώσει στη χώρα καταγωγής τους και ενδεχομένως κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών·"

 19. Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή 

Έκθεση: Tineke Strik (A9-0238/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 32IDOK-148, 535, 9
Μετά την § 93IDOK-108, 542, 44
Μετά την § 114IDOK-103, 570, 21
5IDOK-168, 502, 24
6IDOK-145, 539, 10
Μετά την § 147IDOK-152, 537, 5
§ 158IDOK-139, 547, 6
Μετά την § 309IDOK-159, 519, 16
Μετά την § 3410IDOK-106, 549, 39
Μετά την αιτιολογική αναφορά 381IDOK-131, 522, 41
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+512, 134, 49

 20. Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

 21. Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I 

Έκθεση: József Szájer (A9-0187/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω1-15
17-25
επιτροπήOK+633, 36, 26
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστή ψηφοφορία16επιτροπήOK+450, 224, 21
Πρόταση της ΕπιτροπήςOK+429, 85, 182
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:τροπολογία 16

 22. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0411/2020

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0411/2020
(επιτροπή ENVI)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+472, 194, 30

 23. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0413/2020

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0413/2020
(επιτροπή ENVI)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+488, 186, 22

 24. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0414/2020

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0414/2020
(επιτροπή ENVI)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+489, 185, 22

 25. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 88017(MON-88Ø17-3) 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0415/2020

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0415/2020
(επιτροπή ENVI)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+489, 185, 22

 26. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 (MON-89Ø34-3) 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0416/2020

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0416/2020
(επιτροπή ENVI)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+490, 184, 22

 27. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0403/2020, B9-0405/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 16IDOK-86, 556, 48
§ 314Verts/ALEOK-215, 444, 32
§ 47IDOK-99, 579, 12
§ 5§αρχικό κείμενοOK+540, 93, 58
§ 68IDOK-99, 583, 8
§ 715Verts/ALEOK-169, 469, 54
§αρχικό κείμενοOK+515, 132, 45
§ 99IDOK-107, 537, 46
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+669, 17, 6
2/ΟΚ+520, 161, 10
§ 101Verts/ALE, GUE/NGLOK+310, 304, 78
Μετά την § 102GUE/NGLOK-234, 387, 70
16Verts/ALEOK-236, 356, 99
§ 1110IDOK-102, 578, 10
3Verts/ALE, GUE/NGLOK-215, 421, 55
§ 1217Verts/ALEOK-227, 445, 19
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+642, 41, 9
2/ΟΚ+567, 105, 19
§ 1311IDOK-119, 558, 13
§αρχικό κείμενοOK+565, 111, 15
§ 154Verts/ALE, GUE/NGLOK-203, 457, 32
Μετά την § 1612IDOK-106, 556, 27
§ 1818Verts/ALEOK-198, 428, 65
§ 1913IDOK-128, 557, 4
19Verts/ALEOK-162, 490, 40
§αρχικό κείμενοOK+568, 83, 41
§ 205ECRψ.τμ.
1/ΟΚ-198, 483, 11
2/ΟΚ-184, 485, 21
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+591, 41, 60
2/ΟΚ+413, 257, 22
§ 21§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+667, 20, 5
2/ΟΚ+544, 141, 7
Αιτιολογική αναφορά 10§αρχικό κείμενοOK+547, 128, 16
Αιτιολογική αναφορά 15§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+582, 98, 12
2/ΟΚ+449, 227, 16
3/ΟΚ+644, 29, 19
4/ΟΚ+444, 231, 17
Αιτιολογική σκέψη Γ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+655, 31, 6
2/ΟΚ+547, 133, 11
Αιτιολογική σκέψη Δ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+647, 13, 32
2/ΟΚ+597, 56, 39
Αιτιολογική σκέψη Ε§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+655, 30, 7
2/ΟΚ+626, 57, 9
Αιτιολογική σκέψη Θ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+673, 12, 7
2/ΟΚ+575, 101, 15
Αιτιολογική σκέψη Ι§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+617, 42, 33
2/ΟΚ+582, 55, 55
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ§αρχικό κείμενοOK+577, 29, 85
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+524, 67, 103
Πρόταση ψηφίσματος B9-0405/2020 (ECR)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL:§ 7
ID:αιτιολογική αναφορά 10· § 5
ECR:αιτιολογική σκέψη IΣΤ· §§ 13, 19
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 20
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να προτείνει νομικές πράξεις"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
ECR:
αιτιολογική σκέψη Γ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ότι η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών·"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τα κράτη μέλη σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, οι οποίοι έχουν επίσης μείζονα σημασία για τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες·"
αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση πρέπει να επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση"
2ο μέρος"λόγω, μεταξύ άλλων, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·"
αιτιολογική σκέψη Ε
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτιολογική σκέψη Θ
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κοινωνικές ομάδες συχνά αναφέρονται αδιακρίτως ως εθνικές μειονότητες, εθνοτικές ομάδες, παραδοσιακές ή αυτόχθονες μειονότητες, εθνικότητες, κάτοικοι συνταγματικών περιφερειών, γλωσσικές μειονότητες, ομάδες που μιλούν λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, γλωσσικές ομάδες κ.λπ."
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτιολογική σκέψη Ι
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες εθνικές και γλωσσικές μειονότητες αντιμετωπίζουν μια επιταχυνόμενη τάση αφομοίωσης και γλωσσικής υποχώρησης, με αποτέλεσμα να επέρχεται γλωσσική και πολιτιστική συρρίκνωση εντός της ΕΕ και η ΕΕ να χάνει την πολυμορφία της, την οποία, σύμφωνα με τις Συνθήκες, καλείται να προστατεύει·"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί το κύριο εργαλείο για την αναζωογόνηση και τη διατήρηση των μειονοτικών γλωσσών·"
§ 9
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ανεξάρτητα από ορισμό, τονίζει δε ότι κάθε ορισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευέλικτο τρόπο"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 12
1ο μέρος"είναι της άποψης ότι τα μέτρα για τη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες πρέπει να αποσκοπούν σε θετικές δράσεις,"
2ο μέρος"μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των δημόσιων υπηρεσιών·"
§ 21
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
τροπολογία 5
1ο μέροςδιαγραφή των λέξεων: "και να προτείνει νομικές πράξεις "
2ο μέρος"τονίζει ότι κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Επιτροπή εν προκειμένω οφείλει να τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και θα πρέπει να σέβεται τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών·"
PPE, ECR:
Αιτιολογική αναφορά 15
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "((Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe κατά Επιτροπής)", "και T-391/17", και "(Ρουμανία κατά Επιτροπής)"
2ο μέρος"(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe κατά Επιτροπής)"
3ο μέρος"και T-391/17"
4ο μέρος"(Ρουμανία κατά Επιτροπής)"

 28. Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις 

Έκθεση: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 3§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+554, 85, 56
2/ΟΚ+362, 305, 27
§ 4§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+550, 88, 57
2/ΟΚ+359, 312, 24
3/ΟΚ+398, 277, 19
§ 5§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+604, 46, 45
2/ΟΚ+380, 251, 64
3/ΟΚ+352, 319, 23
4/ΟΚ+368, 312, 15
5/ΟΚ+362, 314, 18
6/ΟΚ+347, 266, 82
§ 61IDOK-105, 572, 16
4RenewOK-133, 524, 38
§αρχικό κείμενοOK+352, 303, 40
§ 7§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+569, 64, 62
2/ΟΚ+569, 72, 54
3/ΟΚ+359, 283, 53
§ 8§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+548, 116, 30
2/ΟΚ-305, 315, 75
§ 92IDOK-153, 533, 7
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+569, 52, 74
2/ΟΚ+392, 224, 79
§ 103IDOK-151, 526, 16
§αρχικό κείμενοOK+403, 259, 33
§ 11§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+564, 93, 38
2/ΟΚ+559, 104, 32
§ 15§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+621, 36, 37
2/ΟΚ+461, 166, 68
3/ΟΚ+542, 136, 17
4/ΟΚ+535, 151, 9
5/ΟΚ+453, 195, 47
§ 18§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+613, 54, 28
2/ΟΚ+482, 188, 25
3/ΟΚ+451, 137, 107
4/ΟΚ+470, 126, 99
5/ΟΚ+429, 153, 113
6/ΟΚ+459, 118, 118
§ 19§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+406, 180, 109
2/ΟΚ+515, 128, 52
§ 205RenewOK-164, 483, 48
§αρχικό κείμενοOK+387, 278, 30
§ 21§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+638, 41, 16
2/ΟΚ+516, 106, 73
3/ΟΚ+454, 176, 65
§ 22§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+576, 37, 82
2/ΟΚ+430, 239, 26
§ 246RenewOK-140, 534, 21
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+639, 35, 21
2/ΟΚ+473, 128, 94
3/ΟΚ+564, 79, 52
§ 26§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+613, 35, 47
2/ΟΚ+476, 93, 126
§ 277RenewOK-123, 503, 69
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+473, 135, 87
2/ΟΚ+343, 250, 102
§ 28§αρχικό κείμενοOK+505, 110, 80
§ 29§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+491, 177, 27
2/ΟΚ+439, 242, 14
§ 30§αρχικό κείμενοOK+486, 167, 42
§ 31§αρχικό κείμενοOK+358, 311, 26
§ 34§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+684, 7, 4
2/ΟΚ+561, 77, 57
§ 35§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+465, 102, 127
2/ΟΚ+415, 201, 78
§ 36§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+528, 98, 68
2/ΟΚ+389, 289, 16
§ 38§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+546, 125, 23
2/ΟΚ+426, 250, 18
§ 44§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+636, 42, 16
2/ΟΚ+350, 266, 78
§ 52§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+658, 11, 25
2/ΟΚ+611, 61, 22
§ 53§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+585, 67, 42
2/ΟΚ+556, 101, 37
3/ΟΚ+389, 187, 118
4/ΟΚ+582, 60, 52
5/ΟΚ+479, 145, 70
§ 56§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+611, 43, 40
2/ΟΚ+513, 170, 11
§ 57§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+515, 101, 78
2/ΟΚ+366, 289, 39
§ 58§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+674, 9, 11
2/ΟΚ+496, 128, 70
§ 59§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+570, 80, 44
2/ΟΚ+514, 95, 85
3/ΟΚ+378, 290, 26
4/ΟΚ+402, 248, 44
5/ΟΚ+530, 89, 75
6/ΟΚ+350, 323, 21
7/ΟΚ+537, 119, 38
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+380, 219, 97
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew, ECR:§§ 10, 36
PPE:§§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID:§§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 29
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και η επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 38
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως ποινές και κυρώσεις για εργοδότες που παραβιάζουν το δικαίωμα στη μισθολογική ισότητα·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 56
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και για να διασφαλίσουν τη γενική από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 57
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί να εξαιρεθούν κατά την εν λόγω αναθεώρηση όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πρόνοιας από τις υποχρεώσεις των συμβάσεων και να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αποκλεισμού που θα εξαιρεί τους κύριους εργολάβους και τους υπεργολάβους που μετέχουν επανειλημμένα σε αθέμιτο ανταγωνισμό και φορολογική απάτη·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
PPE:
§ 7
1ο μέρος"καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρη ευελιξία κατά την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και τις δημοσιονομικές πολιτικές, για την πρόληψη και τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, να ενισχύσουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και να χρηματοδοτήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες, την καταπολέμηση της φτώχειας και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση·"
2ο μέρος"χαιρετίζει το Next Generation EU, το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ· τονίζει ότι η δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την κατάλληλη στήριξη των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή και η ευημερία για όλους· εκφράζει την ανησυχία του ότι, στην τρέχουσα κρίση, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας υφίστανται πρωτόγνωρη πίεση και ότι οι σχετικές δημόσιες δαπάνες θα αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο· υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης δεν θα πρέπει να βαρύνουν τους λιγότερο εύπορους, αλλά θα πρέπει να γίνεται δίκαιος καταμερισμός των βαρών·"
3ο μέρος"τονίζει επομένως ότι, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, με την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την επένδυση στην κοινωνική ασφάλιση, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, την οικονομικά προσιτή στέγαση, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης· θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, ο σωστός σχεδιασμός των προοδευτικών συστημάτων φορολογίας και παροχών, οι κοινωνικές επενδύσεις και η παροχή ποιοτικών δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών είναι ουσιαστικοί μοχλοί για την αποτροπή της μετακύλισης των μειονεκτημάτων από τη μία γενιά στην άλλη· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του ΕΠΚΔ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ίδιο επίπεδο με την Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση· ζητεί, ως εκ τούτου, οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης να περιλαμβάνουν ανοδική κοινωνική σύγκλιση ως έναν από τους κύριους στόχους των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής στήριξης· στο πλαίσιο αυτό πιστεύει ότι οι νέοι στόχοι του Πόρτο 2030 θα πρέπει να στηριχθούν στο σχέδιο ανάκαμψης, παράλληλα με τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους·"
§ 8
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θεωρεί ότι ένα ποσό ισοδύναμο με τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και ψηφιακές προτεραιότητες κάθε σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να διατεθεί στην υλοποίηση των στόχων του ΕΠΚΔ και την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου του Πόρτο, καθώς και ότι τα ειδικά σχέδια κοινωνικής προόδου (SPP) θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 11
1ο μέρος"επικροτεί τη θέσπιση Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι η ευρεία κοινωνική αποδοχή των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και δράσης για το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή τους· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης· υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες διαρθρωτικές αλλαγές έχουν ήδη σοβαρό αντίκτυπο σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και στους λαούς τους· τονίζει ότι η δημιουργία πράσινων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και ισορροπημένης αγοράς εργασίας που θα υποστηρίξει τη δίκαιη μετάβαση προς μια πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη χρήσης των πόρων και ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα οικονομία και θα διασφαλίσει ότι κανένας δεν θα μείνει στο περιθώριο· επιμένει στην αύξηση του ποσού που προτάθηκε τον Μάιο του 2020 για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης από την Επιτροπή στην τροποποιημένη πρότασή της· ζητεί να διαθέτει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης επαρκή οικονομικά μέσα, για να υποστηρίξει τις περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο και να διασφαλίσει τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, και να βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής συνοχής για την παροχή στήριξης· τονίζει ότι το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη κοινωνικών σχεδίων για εργαζομένους που επλήγησαν από την αναδιάρθρωση και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό για το εν λόγω μέσο, ​​στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής στήριξης της ευρωπαϊκής δίκαιης μετάβασης· ζητεί τη βιώσιμη και φιλόδοξη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτες και υστερούσες περιφέρειες, με τη χρήση μεταβατικών μέτρων, όπου είναι αναγκαίο·"
2ο μέρος"υπενθυμίζει τη σημασία που έχει να συνάδουν τα επιλέξιμα έργα με τον στόχο κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, τα ενδιάμεσα βήματα έως το 2030 και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·"
§ 19
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, να δεσμευθούν σε κάλυψη συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά 90 % έως το 2030 σε eκείνα τα εθνικά συστήματα που συνδυάζουν την κανονιστική ρύθμιση και τη ρύθμιση από τους κοινωνικούς εταίρους των συνθηκών απασχόλησης και εργασίας·"
2ο μέρος"τονίζει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, στην οποία στοχεύει η Συνθήκη της Λισαβόνας·» επαναλαμβάνει ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες, οι οποίες προστατεύουν ρητά την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, και τα συστήματα αυτορρύθμισης που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να προστατεύονται, ώστε να διατηρούν οι κοινωνικοί εταίροι την εξουσία να ρυθμίζουν αυτόνομα, διασφαλίζοντας την απόλυτη νομιμότητα και την πρόοδο της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε εθνική νομοθεσία που παρακωλύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στους χώρους εργασίας με σκοπό την οργάνωσή τους· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να προωθούνται σε κλαδικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· πιστεύει ότι οι προτεινόμενοι στόχοι θα συμβάλουν στην εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων και στη διασφάλιση δίκαιων αποδοχών για τους Ευρωπαίους εργαζομένους·"
§ 22
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον γενικό στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαδικασία του Εξαμήνου και στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, με σκοπό να καθοδηγείται και να αξιολογείται η συμβολή των πολιτικών απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των ΣΒΑ και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 24
1ο μέρος"εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξημένο αριθμό εργαζομένων σε επισφαλείς και μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, ψευδο-αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων με συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, μεταξύ άλλων στην εθνική δημόσια διοίκηση·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου να μειωθεί η ακούσια προσωρινή και ακούσια μερική απασχόληση έως το 2030 με στόχο να είναι το 80 % των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας μεσαίας ή υψηλής αμοιβής και να συγκεντρώνεται σε βιώσιμους τομείς·"
3ο μέρος"παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τις πρακτικές των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας και της ψευδοαυτοαπασχόλησης·"
§ 26
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για τους φροντιστές ως ένα περαιτέρω βήμα προς την ποιοτική ενδυνάμωση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που παρέχουν προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες· επαναλαμβάνει ότι το θεματολόγιο για τους φροντιστές πρέπει να αντικατοπτρίζει και την κατάσταση των 100 εκατομμυρίων ανεπίσημων φροντιστών στην ΕΕ που παρέχουν ποσοστό 80 % της μακροχρόνιας φροντίδας, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν αναγνωρίζονται·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης νέων ευκαιριών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος των καταναλωτών και των ασθενών, με παράλληλο σεβασμό του ρόλου των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους φροντιστές·"
§ 27
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ώστε να επιτρέπεται ο συλλογικός καθορισμός τιμών για τους αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 34
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έγκριση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, ούτως ώστε έως το 2030 κάθε παιδί στην ΕΕ να έχει πλήρη πρόσβαση σε ποιοτική και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και παιδική μέριμνα, να ζει σε ένα αξιοπρεπές σπίτι και να λαμβάνει επαρκή διατροφή·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 44
1ο μέρος"επισημαίνει ότι η τρέχουσα επένδυση σε κοινωνικές υποδομές στην ΕΕ έχει εκτιμηθεί σε περίπου 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται ανέρχονται σε 192 δισεκατομμύρια ευρώ, με την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη να αντιπροσωπεύουν το 62% των εν λόγω επενδύσεων (προσιτές κατοικίες, 57 δισεκατομμύρια ευρώ· υγεία, 70 δισεκατομμύρια ευρώ· μακροχρόνια περίθαλψη, 50 δισεκατομμύρια ευρώ· διά βίου μάθηση, 15 δισεκατομμύρια ευρώ)· "
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν στην εφαρμογή των αρχών του ΕΠΚΔ ένα ποσοστό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αντιστοιχεί στις επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και ψηφιακές προτεραιότητες· επιμένει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάθεση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·"
§ 52
1ο μέρος"χαιρετίζει την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής στις διάφορες ομάδες της κοινωνίας και σε περιοχές και περιφέρειες που επηρεάζονται δυσανάλογα στην Ευρώπη·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμεύσουν περισσότερους από τους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ για τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών σε περιοχές με μεγάλο γηράσκοντα πληθυσμό, καθώς και κυρίως σε αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που πλήττονται από συρρίκνωση του πληθυσμού·"
§ 58
1ο μέρος"εκφράζει την ανησυχία του για τα μεγάλα ποσά φορολογικών εσόδων που απωλέσθηκαν λόγω της μεγάλης κλίμακας φοροαποφυγής·"
2ο μέρος"καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες εκθέσεις ανά χώρα και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, και να αναθεωρήσει τα κριτήρια τόσο για την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων» όσο και για τον ευρωπαϊκό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας της ΕΕ·"
ID:
§ 35
1ο μέρος"καταδικάζει τη χρήση της πανδημίας ως προσχήματος από ορισμένες κυβερνήσεις για την οπισθοδρόμηση σε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και των γυναικών· υπενθυμίζει το αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και το δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να διαθέτει το σώμα του αυτόβουλα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, αντισύλληψης και άμβλωσης"
2ο μέρος"μεταξύ άλλων με την παράταση του νόμιμου χρονικού πλαισίου για την άμβλωση·"
§ 36
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προτείνοντας ένα πλαίσιο για επαρκή συστήματα ελάχιστου εισοδήματος" και "ότι θα πρέπει να καλύπτεται κάθε άτομο στην Ευρώπη από ένα σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Renew, PPE:
§ 3
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και υποχρεωτικούς"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 4
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτικούς" και "και μέσα"
2ο μέρος"δεσμευτικούς"
3ο μέρος"και μέσα"
§ 5
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να ενισχυθούν μέσω της υποχρεωτικής επιβολής", "των οποίων η τήρηση συνδέεται με την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια", "υποχρεωτικών" και "και ότι η νομική προστασία θα πρέπει να συνεπάγεται"
2ο μέρος"και ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να ενισχυθούν μέσω της υποχρεωτικής επιβολής", εκτός από τις λέξεις: "υποχρεωτικών"
3ο μέρος"υποχρεωτικών"
4ο μέρος"των οποίων η τήρηση συνδέεται με την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια"
5ο μέρος"υποχρεωτικών"
6ο μέρος"και ότι η νομική προστασία θα πρέπει να συνεπάγεται"
§ 9
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις επιδόσεις αυτού του προσωρινού μέσου και να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός μόνιμου ειδικού μέσου εν προκειμένω, το οποίο θα ενεργοποιείται –κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών– σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης που οδηγεί σε σταθερή αύξηση των δαπανών για προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 21
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με στόχο τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030" και "και δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη αλλά και"
2ο μέρος"με στόχο τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030"
3ο μέρος"και δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη αλλά και"
§ 53
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την Υπηρεσία Προσωρινής Εργασίας (TWA), προκειμένου να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ίσης μεταχείρισης για τους εποχικούς εργαζομένους εντός της ΕΕ και τους μετακινούμενους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ή οποιοδήποτε άλλο είδος διαμεσολαβητή στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων πρόσληψης προσωπικού·» καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επιβολή και να καταπολεμήσουν τις πρακτικές των δόλιων εταιρειών προσωρινής απασχόλησης·"
2ο μέρος"τονίζει ότι αυτό το νομικό πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει: «απαγόρευση να δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά μεσάζοντες της αγοράς εργασίας οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την οδηγία TWA"
3ο μέρος"εγγυημένο κατώτατο μισθό μέσω συλλογικών συμβάσεων ή διά νόμου, εγγυημένο ελάχιστο αριθμό ωρών ανά εβδομάδα/μήνα τον οποίο ο εργοδότης δεν μπορεί να αφαιρέσει από κανέ-να τμήμα του κατώτατου μισθού ή των μισθών που ορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις"
4ο μέρος"καμία κράτηση από τον μισθό στην περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, εγγυημένη ίση μεταχείριση για κάθε πρόσωπο το οποίο, στο οικείο κράτος μέλος, προστατεύεται ως εργαζόμενος που εργάζεται στον ίδιο εταιρικό/κλάδο, απαίτηση να είναι όλες οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης που λειτουργούν στην εσωτερική αγορά καταχωρισμένες σε ευρωπαϊκό μητρώο και να έχουν πιστοποίηση ότι λειτουργούν στην ενιαία αγορά, επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που χρησιμοποιούν δόλιες πρακτικές προσλήψεων και εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά δικαιώματα σε γλώσσα κατανοητή από τον εργαζόμενο·"
5ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής προς δικαιούχους που δεν συμμορφώνονται με την εθνική και την ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία, τις συμβάσεις της ΔΟΕ και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις·"
Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτική" και "καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης όταν δεν σχετίζεται με την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων, ως μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων και παραβίασης των δικαιωμάτων τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική και επιβλητέα απαγόρευση τέτοιας μη αμειβόμενης πρακτικής, άσκησης και μαθητείας·"
2ο μέρος"δεσμευτική"
3ο μέρος"καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης όταν δεν σχετίζεται με την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων, ως μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων και παραβίασης των δικαιωμάτων τους·" εκτός από τις λέξεις "όταν δεν σχετίζεται με την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων"
4ο μέρος"όταν δεν σχετίζεται με την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων"
5ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική και επιβλητέα απαγόρευση τέτοιας μη αμειβόμενης πρακτικής, άσκησης και μαθητείας·"
Renew, PPE, ID:
§ 18
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και επισημαίνει την πρόταση οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων και να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και με δέοντα σεβασμό προς την αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων και τα εύρυθμα μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με έναν δείκτη αποδοχών διαβίωσης, προκειμένου να εκτιμήσει το κόστος ζωής και το κατά προσέγγιση εισόδημα που απαιτείται για την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας οικογένειας για κάθε κράτος μέλος και τις περιφέρειες, καθώς αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους· επιμένει ότι οι νόμιμες κατώτατες αποδοχές καθορίζονται σε ένα επίπεδο πάνω από ένα όριο αξιοπρέπειας, με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, καθώς συμβάλλει στην εξάλειψη των φτωχών εργαζομένων και εγγυάται ένα εισόδημα για κάθε εργαζόμενο πάνω από το επίπεδο φτώχειας, ενώ λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις του κόστους ζωής εντός των κρατών μελών" και "να αποφευχθεί η καθοδική πορεία που προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας"
2ο μέρος"και επισημαίνει την πρόταση οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·"
3ο μέρος"τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων και να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και με δέοντα σεβασμό προς την αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων και τα εύρυθμα μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων·"
4ο μέρος"επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με έναν δείκτη αποδοχών διαβίωσης, προκειμένου να εκτιμήσει το κόστος ζωής και το κατά προσέγγιση εισόδημα που απαιτείται για την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας οικογένειας για κάθε κράτος μέλος και τις περιφέρειες, καθώς αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους·"
5ο μέρος"επιμένει ότι οι νόμιμες κατώτατες αποδοχές καθορίζονται σε ένα επίπεδο πάνω από ένα όριο αξιοπρέπειας, με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, καθώς συμβάλλει στην εξάλειψη των φτωχών εργαζομένων και εγγυάται ένα εισόδημα για κάθε εργαζόμενο πάνω από το επίπεδο φτώχειας, ενώ λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις του κόστους ζωής εντός των κρατών μελών·"
6ο μέρος"να αποφευχθεί η καθοδική πορεία που προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας"
ECR, PPE:
§ 59
1ο μέρος"επικροτεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ)· ζητεί να τεθεί η ΕΑΕ σε λειτουργία όσο το δυνατόν συντομότερα·"
2ο μέρος"καλεί την ΕΑΕ να προβαίνει σε διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές με τις αντίστοιχες αρχές εργασίας των κρατών μελών και να εκτελεί ενδεικτικές επιθεωρήσεις· τονίζει ότι, προκειμένου να είναι η ΕΑΕ αποτελεσματική στην καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών και της εκμετάλλευσης και κατάχρησης των εργαζομένων, θα πρέπει να της δοθεί η ευχέρεια να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει ποινές σε μη συμμορφούμενες εταιρείες·" εκτός από τις λέξεις: "και να επιβάλλει ποινές"
3ο μέρος"και να επιβάλλει ποινές"
4ο μέρος"υπογραμμίζει ότι αυτό καθιστά επίσης αναγκαία μια διευρυμένη εντολή της Αρχής που θα καλύπτει νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως π.χ. η οδηγία 2008/104/EK για την υπηρεσία προσωρινής εργασίας, η οδηγία 2014/36/EE για τους εποχιακούς εργαζόμενους, η οδηγία 2009/52/EK για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών, καθώς και η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία"
5ο μέρος"πιστεύει ότι η ΕΑΕ και οι εθνικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να υποχρεούνται να διενεργούν κοινή ή συντονισμένη επιθεώρηση όταν καταχρηστικές πρακτικές τίθενται υπόψη τους από εθνικό κοινωνικό εταίρο· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στην αξιολόγηση της εντολής της ΕΑΕ που προβλέπεται για το 2024 και να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους φορείς με βαθιά γνώση των διαφόρων μοντέλων της αγοράς εργασίας στις εργασίες και τις αξιολογήσεις της ΕΑΕ" εκτός από τις λέξεις: "να υποχρεούνται"
6ο μέρος"να υποχρεούνται"
7ο μέρος"θεωρεί, ακόμα, ότι η διαχείριση της ΕΑΕ θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια τριμερή δομή με άλλες υπηρεσίες, επιτρέποντας έτσι την εκπροσώπηση, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ψήφου, των κοινωνικών εταίρων στο διοικητικό συμβούλιο·"

 29. Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση 

Έκθεση: Pascal Durand (A9-0240/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 261βουλευτέςOK-317, 360, 17
§ 272βουλευτέςOK+353, 324, 17
§ 28§αρχικό κείμενοOK+409, 215, 70
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+347, 307, 42
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές:§ 28

 30. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0400/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0400/2020
(επιτροπή EMPL)
§ 4§αρχικό κείμενοOK+602, 83, 9
Μετά την § 161IDOK-97, 583, 12
§ 39§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+669, 8, 17
2/ΟΚ+585, 94, 15
Μετά την § 552IDOK-115, 539, 38
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+616, 22, 58
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID:§ 4
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 39
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι μειονότητες και οι εθνοτικές ομάδες, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, οι πρόσφυγες "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 31. Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I 

Έκθεση: Željana Zovko (A9-0201/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία2επιτροπήOK+689, 4, 3

 32. Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0432/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Πριν την § 17GUE/NGLOK-60, 608, 22
Μετά την § 11GUE/NGLOK-22, 639, 29
2GUE/NGLOK-24, 631, 35
3GUE/NGLOK-30, 614, 46
4GUE/NGLOK-60, 573, 57
8IDOK-95, 589, 4
§ 20§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+609, 71, 9
2/ΟΚ+607, 62, 21
Αιτιολογική σκέψη Α§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+613, 12, 65
2/ΟΚ+572, 63, 55
Μετά την αιτιολογική σκέψη Α5GUE/NGLOK-26, 631, 33
6GUE/NGLOK-24, 632, 34
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+604, 20, 57
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0431/2020GUE/NGLOK
B9-0432/2020Verts/ALEOK
B9-0433/2020S&DOK
B9-0434/2020ECROK
B9-0435/2020RenewOK
B9-0436/2020PPEOK
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
αιτιολογική σκέψη A
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση"
2ο μέρος"και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας για την τήρηση αυτών των αξιών στο πλαίσιο της δικής της αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας·"
GUE/NGL:
§ 20
1ο μέρος"εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 7 Δεκεμβρίου 2020· καλεί τα κράτη μέλη και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να αξιολογήσουν ταχέως την έγκριση κυρώσεων κατά Κινέζων αξιωματούχων και κρατικών οντοτήτων, όπως η Xinjiang Production and Construction Corporation, που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής της μαζικής κράτησης Ουιγούρων και άλλων Τουρκμενικών Μουσουλμάνων στο Xinjiang, για τη χρήση αναγκαστικής εργασίας και για το συντονισμό της σοβαρής καταστολής της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας κυκλοφορίας και άλλων βασικών δικαιωμάτων στην περιοχή"
2ο μέρος"και σε άλλα μέρη, όπως το Θιβέτ·"
Διάφορα
Η Samira Rafaela (Ομάδα Renew) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0432/2020.

 33. Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Μετά την § 92GUE/NGLOK-156, 489, 51
3GUE/NGLOK-56, 532, 108
4GUE/NGLOK-83, 535, 78
Μετά την αιτιολογική σκέψη Κ1GUE/NGLOK-80, 533, 83
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+614, 12, 63
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0438/2020ID
B9-0439/2020GUE/NGL
B9-0440/2020Verts/ALE
B9-0441/2020S&D
B9-0443/2020Renew
B9-0444/2020ECR
B9-0445/2020PPE

 34. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0401/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020
(επιτροπή ENVI)
Μετά την § 111GUE/NGLOK+345, 336, 14
Μετά την § 41GUE/NGLOK-309, 346, 40
12GUE/NGLOK-276, 341, 78
§ 6§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+632, 48, 15
2/ΟΚ+407, 280, 8
§ 112GUE/NGLOK-70, 552, 73
Μετά την § 113GUE/NGLOK-136, 542, 17
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+544, 100, 51
2/ΟΚ+535, 145, 15
§ 19§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+647, 13, 35
2/ΟΚ+593, 89, 12
3/ΟΚ+567, 110, 17
Μετά την § 204GUE/NGLOK-310, 330, 54
§ 23§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+650, 36, 9
2/ΟΚ+406, 231, 58
3/ΟΚ+613, 25, 57
§ 24§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+640, 11, 44
2/ΟΚ+594, 89, 12
3/ΟΚ+621, 61, 13
4/ΟΚ+563, 122, 10
§ 287Verts/ALEOK+354, 303, 38
§αρχικό κείμενοOK
§ 30§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+528, 160, 7
2/ΟΚ+669, 16, 10
§ 35§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+588, 71, 36
2/ΟΚ+538, 145, 12
§ 369PPEOK-331, 338, 26
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+595, 45, 54
2/ΟΚ+520, 158, 16
§ 3710revPPEOK+367, 272, 56
Μετά την § 378Verts/ALEOK+661, 25, 9
§ 40§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+642, 45, 8
2/ΟΚ+357, 326, 12
§ 47§αρχικό κείμενοOK+415, 266, 14
§ 495GUE/NGLOK-181, 464, 50
Αιτιολογική σκέψη KB6Verts/ALEψ.τμ.
1/ΟΚ+378, 275, 42
2/ΟΚ+615, 41, 39
§αρχικό κείμενοOK
Αιτιολογική σκέψη ΚΕ§αρχικό κείμενοOK+430, 253, 12
Αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+644, 18, 33
2/ΟΚ-306, 354, 35
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+622, 23, 43
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE, ECR:αιτιολογική σκέψη ΚΕ· § 47
GUE/NGL:αιτιολογική σκέψη KB· § 28
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να τερματιστεί η ελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 40
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "μόνο"
2ο μέροςη λέξη αυτή
τροπολογία 6
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδροηλεκτρική ισχύς έχει τη δυνατότητα να απαλλάξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές και μπορεί, επομένως, να συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια πρέπει να προσεγγίζεται με ολιστικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στις υδρομορφολογικές συνθήκες και τους οικοτόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με την αιολική και την ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι λιγότερο ευμετάβλητη και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη διατήρηση συνεχούς εφοδιασμού με ενέργεια και σταθερού δικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποθήκευση αντληθείσας υδροηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 90 % της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας της ΕΕ· "
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να συμμετέχουν σε φιλικά προς το περιβάλλον υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία, ταυτόχρονα, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των τοπικών κοινοτήτων·"
S&D:
§ 30
1ο μέρος"σημειώνει την υψηλή κατανάλωση ενέργειας στον τομέα της ύδρευσης·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης και το ενδεχόμενο χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων ως «επιτόπιας» πηγής ανανεώσιμης ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, έτσι ώστε να αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας του κλάδου· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της UWWTD που διενέργησε η Επιτροπή, η δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 5 500 GWh και 13 000 GWh σε ετήσια βάση·"
GUE/NGL:
§ 23
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί παρέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ·" και "και τα δυνητικά νέα υδροηλεκτρικά έργα·"
2ο μέρος"και ότι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί παρέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ"
3ο μέρος"και τα δυνητικά νέα υδροηλεκτρικά έργα·"
ECR:
§ 12
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αυστηρή και ταχεία δράση εναντίον των παραβάσεων από κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία για τα ύδατα και ιδίως με την ΟΠΥ, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια, με αυστηρές και ταχείες ενέργειες, στις ανοικτές διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα ύδατα·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους πόρους της σε σχέση με τις διαδικασίες επί παραβάσει γενικώς και με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ ειδικότερα·"
§ 35
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τη ρύπανση των γλυκών υδάτων και την υπεράντληση σε θέματα προτεραιότητας στις συστάσεις προς τα κράτη μέλη που σχετίζονται με την ΚΓΠ·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 36
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τη μείωση της χρήσης και των κινδύνων των φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030 και"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 6
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
GUE/NGL, ECR:
§ 19
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των μη ουσιωδών χρήσεων των" και "όλων"
2ο μέρος"των μη ουσιωδών χρήσεων των"
3ο μέρος"όλων"
§ 24
1ο μέρος"καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των πιέσεων στα συστήματα επιφανειακών υδάτων, ώστε να αποκατασταθούν οι φυσικές λειτουργίες των ποταμών και να προστατευτούν τα οικοσυστήματα·"
2ο μέρος"καλεί τα κράτη μέλη να μη κατασκευάζουν υδροηλεκτρικούς σταθμούς" και "και να αποφεύγουν άλλα έργα που θα επέφεραν σημαντικές υδρομορφολογικές πιέσεις στα ύδατα"
3ο μέρος"σε προστατευόμενες περιοχές"
4ο μέρος"θεωρεί ότι επιδοτήσεις της ΕΕ και η δημόσια χρηματοδότηση σε περιοχές πλην των προστατευόμενων θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε νέες υδροηλεκτρικές μονάδες για τις οποίες τα συνολικά οφέλη υπερτερούν σαφώς των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων"

 35. Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0421/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0421/2020
(επιτροπή LIBE)
§ 2§αρχικό κείμενοOK+594, 40, 61
§ 39PPEOK+485, 140, 70
Μετά την § 31IDOK-116, 554, 23
§ 514ECROK-311, 364, 21
§ 62IDOK-120, 531, 42
10PPEOK+519, 126, 50
15ECROK
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ
2/ΟΚ
§ 73IDOK-306, 381, 6
Μετά την § 74IDOK-161, 519, 13
5IDOK-148, 526, 19
§ 11§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+624, 20, 51
2/ΟΚ+573, 95, 27
§ 16§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+676, 3, 16
2/ΟΚ+452, 226, 17
3/ΟΚ+446, 194, 55
4/ΟΚ+551, 87, 57
§ 1716ECROK-215, 460, 20
§αρχικό κείμενοOK+527, 87, 81
§ 18§αρχικό κείμενοOK+528, 139, 28
§ 216IDOK-138, 548, 7
11PPEOK+435, 241, 19
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ
2/ΟΚ
§ 22§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+681, 6, 8
2/ΟΚ+636, 46, 13
§ 2612PPEOK+570, 86, 39
§ 27§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+673, 19, 3
2/ΟΚ+627, 64, 4
§ 28§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+626, 44, 25
2/ΟΚ+622, 20, 53
§ 29§αρχικό κείμενοOK+633, 36, 26
§ 32§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+686, 7, 2
2/ΟΚ+539, 121, 35
§ 337IDOK-130, 511, 52
§ 34§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+539, 126, 29
2/ΟΚ+504, 142, 49
§ 37§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+587, 24, 84
2/ΟΚ+534, 132, 28
§ 38§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+412, 221, 62
2/ΟΚ+521, 136, 38
§ 39§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+681, 4, 10
2/ΟΚ+392, 252, 51
3/ΟΚ+391, 266, 38
§ 4013PPEOK-325, 362, 8
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+639, 27, 29
2/ΟΚ+376, 293, 26
§ 41§αρχικό κείμενοOK+544, 50, 101
Μετά την αιτιολογική αναφορά 68PPEOK+592, 81, 22
Αιτιολογική σκέψη Γ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+624, 30, 41
2/ΟΚ+629, 61, 4
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+672, 7, 16
2/ΟΚ+498, 174, 23
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+543, 64, 82
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR:§ 41
GUE/NGL:§§ 18, 29
ID:§§ 2, 17, 34
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 11
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για την απαγόρευση ή"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 21
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "εγκληματιών" (αναφέρεται δύο φορές)
2ο μέροςη λέξη αυτή
§ 32
1ο μέρος"επισημαίνει ότι η δικαστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών θα πρέπει να βελτιωθούν, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής των μέσων δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·"
2ο μέρος"τονίζει ότι ορισμένες εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου σε πολλά κράτη μέλη καθιστούν δυσκολότερη αυτή την ανταλλαγή και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία γενικότερα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη βασίζεται σε μια κοινή αντίληψη των αξιών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, βασικές συνιστώσες της οποίας αποτελούν η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς·"
§ 34
1ο μέρος"επικροτεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)· ζητεί να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της στις εθνικές δικαστικές διαδικασίες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει διαπράξει σημαντική παράλειψη μη λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην ενίσχυση της Ένωσης Ασφάλειάς μας"
2ο μέρος"ζητεί να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο της επέκτασης της εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 83 της ΣΛΕΕ, μόλις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταστεί πλήρως λειτουργική·"
§ 38
1ο μέρος"εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας της ΕΕ στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο κατά το γράμμα, αλλά και κατά το πνεύμα του νόμου·"
2ο μέρος"σημειώνει ότι, εάν τα μέτρα ασφάλειας δεν εφαρμόζονται συστηματικά, πλήρως και έγκαιρα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταστούν άκυρα και ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε ενίσχυση της ασφάλειας και, κατά συνέπεια, να μην πληρούν πλέον τις απαιτήσεις περί αναγκαιότητας και αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ή αφότου αναγνωριστεί παράβαση·"
GUE/NGL:
αιτιολογική σκέψη Γ
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της ακροαριστερής τρομοκρατίας εξακολουθεί να εκδηλώνεται σε ορισμένα κράτη μέλη"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτιολογική σκέψη ΙΑ
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λόγω της αναποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέσων, όπως οι συμφωνίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 6
1ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι, αν και δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας, το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ότι έχει καταλυτικό ρόλο για τη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων, ιδίως νέων, ορισμένα από τα οποία έχουν διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541· θεωρεί ότι η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της ριζοσπαστικοποίησης· τονίζει την ανάγκη για ταχεία ταυτοποίηση και πλήρη αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο βάσει σαφών νομικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης από άνθρωπο και κατάλληλων και ισχυρών διασφαλίσεων για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συνταγματικών προτύπων· υπογραμμίζει ότι, αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό, οι εταιρείες πρέπει να συμμετέχουν πολύ περισσότερο στη διαδικασία αυτή· ζητεί να θεσπιστούν διαφανείς μηχανισμοί οι οποίοι θα καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό και την ταχεία καταγγελία του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και θα δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να επισημαίνουν τέτοιου είδους περιεχόμενο·"
2ο μέρος"τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων της Μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU) της Ευρωπόλ·"
§ 22
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παράλληλα με την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 27
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που θα πρέπει να καταδεικνύει κατά πόσον θα υπάρξει προστιθέμενη αξία στην αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετες κατηγορίες βιομετρικών δεδομένων"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 28
1ο μέρος"τονίζει ότι η οδηγία για τις εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες («οδηγία API») έχει συμβάλει σε πιο αποδοτικούς συνοριακούς ελέγχους και στην αναγνώριση ατόμων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια·"
2ο μέρος"σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μια νέα έκδοση της οδηγίας API ώστε να συνάδει με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και το κεκτημένο για την προστασία των δεδομένων· αναμένει ότι η αναθεώρηση αυτή θα συνοδεύεται από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα·"
PPE:
§ 37
1ο μέρος"τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί καίρια πτυχή για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, τη μείωση της ενδοοικογενειακής βίας και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και της κακοποίησης παιδιών· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μέτρα για τη στήριξη της ισότητας των φύλων ως σημαντικό στοιχείο πρόληψης της στρατηγικής της για την ασφάλεια, και καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας, εγκρίνοντας ομόφωνη απόφαση για τον προσδιορισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλων μορφών έκφυλης βίας) ως έναν από τους τομείς εγκληματικότητας που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης, δημιουργώντας εξειδικευμένες μονάδες επιβολής του νόμου και διώκοντας τα εγκλήματα αυτά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα δεδομένα για το θέμα αυτό·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·"
ECR, GUE/NGL:
§ 16
1ο μέρος"τονίζει ότι η διατερματική κρυπτογράφηση συμβάλλει στην προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, συμβάλλει στην ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ, και είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, στους ερευνητές δημοσιογράφους και τους καταγγέλτες που επιθυμούν να καταγγείλουν ατασθαλίες· τονίζει ότι οι «κερκόπορτες» ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ισχύ και την αποδοτικότητα της κρυπτογράφησης, και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης από εγκληματίες και εξωτερικούς κρατικούς παράγοντες εκτός ΕΕ που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας μας· επισημαίνει το γεγονός ότι οι εγκληματίες προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες εξελίξεις και εκμεταλλεύονται τις αναδυόμενες τεχνολογίες για παράνομους σκοπούς· ζητεί, επομένως, από τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) να παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου κατάρτιση υψηλής ποιότητας σε σχετικούς τομείς·" εκτός από τις λέξεις: "η διατερματική" και "τονίζει ότι οι «κερκόπορτες» ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ισχύ και την αποδοτικότητα της κρυπτογράφησης, και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης από εγκληματίες και εξωτερικούς κρατικούς παράγοντες εκτός ΕΕ που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας μας· "
2ο μέρος"διατερματική"
3ο μέρος"τονίζει ότι οι «κερκόπορτες» ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ισχύ και την αποδοτικότητα της κρυπτογράφησης, και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης από εγκληματίες και εξωτερικούς κρατικούς παράγοντες εκτός ΕΕ που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας μας·"
4ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον θα μπορούσε να βρεθεί μια κανονιστική λύση ώστε να καταστεί δυνατή η νόμιμη και στοχευμένη πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε δεδομένα, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα·"
ECR, PPE:
§ 39
1ο μέρος"τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των τρεχόντων μέτρων ασφάλειας της ΕΕ· τονίζει ότι ο βαθμός στον οποίο ο περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητος και αναλογικός εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των εν λόγω πολιτικών,"
2ο μέρος"η οποία αποδεικνύεται με δημόσια διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία·"
3ο μέρος"εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έως τώρα έχει δημοσιοποιήσει μόνο ανεπίσημα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας, αλλά όχι ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία·"
§ 40
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί σε τακτική βάση τις τρέχουσες πολιτικές και συμφωνίες ασφάλειας και να τις εναρμονίζει, όπου απαιτείται, με τη νομολογία του ΔΕΕ·"
2ο μέρος"θεωρεί ότι οι συμφωνίες για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία πρέπει να τροποποιηθούν επειγόντως ώστε να συνάδουν με τη νομολογία του ΔΕΕ και θεωρεί σοβαρή παράλειψη την άρνηση της Επιτροπής να ενεργήσει εν προκειμένω·"

 36. Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0402/2020, B9-0404/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Μετά την § 13S&DOK-295, 388, 11
§ 54S&DOK-300, 378, 16
Μετά την αιτιολογική αναφορά 111S&DOK+525, 143, 26
Μετά την αιτιολογική σκέψη Ε2S&DOK-293, 388, 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ§αρχικό κείμενοOK+486, 138, 70
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+552, 98, 44
2/ΟΚ+493, 162, 39
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+505, 146, 37
Πρόταση ψηφίσματος B9-0404/2020
(ECR)
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:αιτιολογική σκέψη ΙΔ
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
αιτιολογική σκέψη ΙΕ
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των συναφών δικαιωμάτων·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 37. Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες 

Έκθεση: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για το κείμενο του Κανονισμού και απλή πλειοψηφία για τις ερμηνείες και την πρόταση απόφασης)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κανονισμός
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλωεπιτροπήOK+609, 21, 66
Μετά το άρθρο 2376Verts/ALEOK-159, 466, 71
2επιτροπήOK+601, 73, 22
7Verts/ALEOK-162, 502, 32
4επιτροπήOK+660, 17, 18
Πρόταση απόφασης
§ 68S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLOK+655, 38, 3
§ 79S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLOK+602, 35, 59
Πρόταση απόφασηςOK+598, 58, 33

 38. Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης ***I 

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση της ΕπιτροπήςOK+684, 3, 2

 39. Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0422/2020

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B9-0422/2020
(επιτροπή ENVI)
§ 1§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+615, 35, 46
2/ΟΚ+551, 140, 5
§ 91Verts/ALE, GUE/NGLOK+354, 333, 9
§ 14§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+680, 12, 4
2/ΟΚ+565, 122, 9
§ 21§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+616, 45, 35
2/ΟΚ+537, 143, 16
Μετά την § 212Verts/ALE, GUE/NGLOK-284, 327, 81
§ 39§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+405, 240, 50
2/ΟΚ+601, 58, 37
§ 41§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+605, 88, 3
2/ΟΚ+551, 141, 4
§ 42§αρχικό κείμενοOK+529, 141, 26
§ 46§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+629, 58, 9
2/ΟΚ+383, 307, 6
§ 54§αρχικό κείμενοOK+542, 137, 17
Μετά την § 563Verts/ALE, GUE/NGLOK-266, 394, 36
§ 57§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+665, 24, 7
2/ΟΚ+552, 130, 13
§ 67§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+670, 8, 18
2/ΟΚ+561, 131, 4
Αιτιολογική αναφορά 18§αρχικό κείμενοOK+540, 146, 9
Αιτιολογική σκέψη Θ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+602, 45, 49
2/ΟΚ+537, 143, 16
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+550, 80, 59
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR:§§ 42, 54· αιτιολογική αναφορά 18
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 1
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κάτω από 1,5 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 14
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και για την ταχεία απόκριση σε κλιματικές καταστροφές"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 21
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για μετατοπίσεις πληθυσμού λόγω της κλιματικής αλλαγής και αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης επαρκών μέτρων "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 41
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε συναφής πρόταση νομοθετικής πράξης και προϋπολογισμού"
2ο μέρος"και να διασφαλίσει ότι στο σύνολό τους ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τον 1,5 °C·"
§ 57
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ότι η αρχή του «μη βλάπτειν» θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην επικείμενη στρατηγική για την προσαρμογή, ιδίως"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 67
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κλιματικές καταστροφές, όπως "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτιολογική σκέψη Θ
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των μετατοπίσεων πληθυσμών λόγω κλίματος"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
S&D:
§ 39
1ο μέρος"σημειώνει την υψηλή κατανάλωση ενέργειας στον τομέα της ύδρευσης·"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης και το ενδεχόμενο χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων ως «επιτόπιας» πηγής ανανεώσιμης ενέργειας· επισημαίνει ότι η ισχύουσα οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεν έχει αναθεωρηθεί από την έγκρισή της το 1991· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα συμβάλει θετικά στους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον·"
PPE, ECR:
§ 46
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ιδίως την ανάγκη για ενίσχυση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για το έδαφος"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 40. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 

Έκθεση: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 11§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+646, 9, 41
2/ΟΚ+566, 83, 47
§ 19§αρχικό κείμενοOK+531, 119, 46
§ 29§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+647, 10, 39
2/ΟΚ+352, 278, 66
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+619, 11, 59
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID:§ 19
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 11
1ο μέρος"σημειώνει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει συχνά καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις του κράτους δικαίου από ορισμένες αρχές· υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της αποτελεσματικής, ισότιμης και ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ έχει ζωτική σημασία για την προάσπιση του κράτους δικαίου, που αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και των κρατών μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·"
2ο μέρος"με παράλληλο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, στις 17 Ιουλίου 2019, με τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης: Στρατηγικό σχέδιο δράσης» (COM(2019)0343), προκειμένου να προωθηθεί μια νοοτροπία σεβασμού του κράτους δικαίου, να ενισχυθεί η συνεργασία με τις εθνικές αρχές και να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική από κοινού αντιμετώπιση των πραγματικών απειλών εντός της Ένωσης·"
PPE, S&D:
§ 29
1ο μέρος"θεωρεί ουσιαστικής σημασίας το να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη δρομολόγηση νομοθετικών προτάσεων· τονίζει ότι η ΕΠΠ αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και τη συμμετοχή του κοινού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 17 Απριλίου 2019, των νέων κανόνων για την ΕΠΠ, οι οποίοι επιφέρουν ορισμένες διαρθρωτικές και τεχνικές βελτιώσεις για να καταστεί το μέσο αυτό πιο προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη, καθώς και για τη διευκόλυνση της αυξημένης συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης· σημειώνει τον σημαντικό αριθμό των νέων πρωτοβουλιών που καταχωρίστηκαν από την Επιτροπή το 2019, από τις οποίες προκύπτει ότι οι πολίτες δράττονται της ευκαιρίας να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για να συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και στη διαδικασία νομοθέτησης· ζητεί τη υλοποίηση περισσότερων ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να αξιοποιήσουν τον εν λόγω πόρο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι περισσότερες από τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών δεν οδήγησαν σε νομοθετική πρόταση της Επιτροπής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσεγγίσει τις πρωτοβουλίες πολιτών με όσο δυνατόν περισσότερο ανοικτό και δεκτικό τρόπο για να καταστεί το μέσο αυτό μια πραγματική επιτυχία της ευρωπαϊκής συμμετοχικής δημοκρατίας στα μάτια των πολιτών·"
2ο μέρος"καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δρομολογήσει νομοθετική πρόταση με βάση κάθε επιτυχημένη ΕΠΠ που υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·"

 41. Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020,

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0424/2020GUE/NGLOK-61, 609, 24
B9-0425/2020IDOK-89, 576, 21
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0426/2020(S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 2§αρχικό κείμενοOK+629, 30, 27
§ 3§αρχικό κείμενοOK+633, 6, 46
§ 4§αρχικό κείμενοOK+632, 27, 27
§ 8§αρχικό κείμενοOK+643, 8, 35
§ 10§αρχικό κείμενοOK+676, 3, 7
§ 11§αρχικό κείμενοOK+674, 4, 8
§ 12§αρχικό κείμενοOK+622, 5, 58
§ 13§αρχικό κείμενοOK+630, 26, 29
§ 14§αρχικό κείμενοOK+630, 11, 45
§ 15§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+531, 80, 74
2/ΟΚ+556, 71, 58
3/ΟΚ+474, 147, 64
§ 17§αρχικό κείμενοOK+594, 49, 41
Αιτιολογική σκέψη Β§αρχικό κείμενοOK+647, 26, 13
Αιτιολογική σκέψη Γ§αρχικό κείμενοOK+647, 26, 13
Αιτιολογική σκέψη Δ§αρχικό κείμενοOK+601, 28, 57
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ§αρχικό κείμενοOK+624, 3, 59
Αιτιολογική σκέψη Η§αρχικό κείμενοOK+635, 5, 46
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ§αρχικό κείμενοOK+603, 16, 67
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ§αρχικό κείμενοOK+672, 4, 10
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ§αρχικό κείμενοOK+665, 7, 13
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+434, 49, 202
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B9-0426/2020Verts/ALEOK
B9-0427/2020S&DOK
B9-0430/2020RenewOK
B9-0437/2020ECROK
B9-0442/2020PPEOK
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:§§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17· αιτιολογικές σκέψεις Β, Γ, Δ, ΣΤ, Η, ΙΑ, ΙΓ, ΙΔ
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 15
1ο μέροςτο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο ενός παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα" και "/του νόμου Magnitsky της ΕΕ "
2ο μέρος"χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο ενός παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα"
3ο μέρος"/του νόμου Magnitsky της ΕΕ "

 42. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 

Έκθεση: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 21GUE/NGLOK-203, 404, 79
§ 42GUE/NGLOK-120, 544, 22
Μετά την § 47IDOK-106, 522, 55
8IDOK-87, 541, 56
Μετά την § 74IDOK-112, 555, 16
§ 83GUE/NGLOK-264, 365, 57
Μετά την § 85IDOK-100, 570, 12
Μετά την § 126IDOK-97, 579, 8
Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+540, 77, 70

 43. Βασική συνδεσιμότητα των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I 

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Σύνολο του κειμένου1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLOK+680, 1, 5
Πρόταση της ΕπιτροπήςOK+680, 4, 3

 44. Αεροπορική συνδεσιμότητα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I 

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Σύνολο του κειμένου1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLOK+678, 1, 6
Πρόταση της ΕπιτροπήςOK+680, 3, 4

 45. Ασφάλεια της αεροπορίας κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I 

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Σύνολο του κειμένου1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLOK+680, 1, 5
Πρόταση της ΕπιτροπήςOK+680, 3, 4

 46. Άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα***I 

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Άρθρο 1, σημείο 11IDOK-105, 568, 9
Πρόταση της ΕπιτροπήςOK+677, 4, 6
Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου