Index 
Notulen
XML 424kPDF 288kWORD 104k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Kader voor herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Goedkeuring zonder stemming

 2. Voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer 

Verslag: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Benoeming
van Marek Opioła
Geh.S-156, 536, 3

 3. Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***I 

Verslag: João Ferreira (A9-0231/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
enkele stemmingHS+663, 17, 15

 4. Sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en Japan *** 

Aanbeveling: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
goedkeuringsprocedureHS+678, 7, 10

 5. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mauritanië: verlenging van het protocol *** 

Aanbeveling: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
goedkeuringsprocedureHS+570, 38, 87

 6. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Cookeilanden: verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging *** 

Aanbeveling: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
goedkeuringsprocedureHS+639, 29, 27

 7. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Goedkeuring zonder stemming

 8. Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I 

Verslag: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
Voorlopig akkoord40commissieHS+684, 9, 2

 9. Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I 

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
enkele stemmingHS+652, 30, 13

 10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten 

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
enkele stemmingHS+594, 37, 64

 11. Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I 

Verslag: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord en verklaringen
Voorlopig akkoord123commissieHS+653, 19, 22
verklaringen van het Parlement124commissieHS+598, 20, 76
gezamenlijke verklaringen125commissieHS+596, 24, 74
verklaringen van de Commissie126commissieHS+643, 35, 16
Ontwerp van wetgevingshandeling
gehele tekst123PC1commissieHS
Artikel 7, punt 12 (artikel 58 bis, punt 3)123PC2commissieso
1/HS
2/HS
Artikel 7, punt 12 (artikel 58 bis, punt 4)123PC3commissieHS
Artikel 7, punt 12 (artikel 58 bis, punt 5)123PC4commissieso
1/HS
2/HS
overw 22123PC5commissieso
1/HS
2/HS
3/HS
Verzoeken om aparte stemming
ID:Artikel 7, punt 12 (artikel 58 bis, punt 4)
Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overweging 22
1e deel“De lidstaten mogen de milieuambitie van hun bestaande plattelandsontwikkelingsprogramma’s daarom niet naar beneden bijstellen. Zij moeten waarborgen dat het totale aandeel dat in hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s in het kader van de Elfpo-bijdrage wordt geoormerkt voor maatregelen die bijzonder gunstig zijn voor klimaat en milieu, ook wordt toegepast op de aanvullende middelen (“non-regressie-beginsel”).”
2e deel“Daarnaast moet ten minste 37 % van de door het EURI verstrekte aanvullende middelen worden besteed aan maatregelen die bijzonder gunstig zijn voor klimaat en milieu, alsmede aan dierenwelzijn en aan LEADER. Bovendien moet ten minste 55 % van deze aanvullende middelen worden besteed aan maatregelen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling in plattelandsgebieden, namelijk aan investeringen in materiële activa, ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen, steun voor basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden en samenwerking.” zonder de woorden: “ten minste 37 %”, “moet [...] worden besteed aan maatregelen die bijzonder gunstig zijn voor klimaat en milieu, alsmede aan dierenwelzijn en aan LEADER. Bovendien” en “van deze aanvullende middelen”
3e deeldeze woorden
Artikel 7, punt 12 (artikel 58 bis, punt 3)
1e deel“De in artikel 59, leden 5 en 6, van deze verordening bedoelde procentuele drempels van de totale Elfpo-bijdrage aan het plattelandsontwikkelingsprogramma zijn niet van toepassing op de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanvullende middelen.”
2e deel“De lidstaten waarborgen echter dat in elk plattelandsontwikkelingsprogramma ten minste hetzelfde totale percentage van de Elfpo-bijdrage, met inbegrip van de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanvullende middelen, wordt geoormerkt voor de in artikel 59, lid 6, van deze verordening bedoelde maatregelen, overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EU).../... [deze wijzigingsverordening].”
Artikel 7, punt 12 (artikel 58 bis, punt 5)
1e deel“Ten minste 55 % van de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanvullende middelen wordt in elk plattelandsontwikkelingsprogramma geoormerkt voor de in de artikelen 17, 19, 20 en 35 bedoelde maatregelen, op voorwaarde dat het aangewezen gebruik van dergelijke maatregelen in de plattelandsontwikkelingsprogramma’s de economische en sociale ontwikkeling in plattelandsgebieden bevordert en bijdraagt tot een veerkrachtig, duurzaam en digitaal economisch herstel”
2e deel“dat onder meer aansluit bij de in het kader van deze verordening nagestreefde agromilieu- en klimaatdoelstellingen, en met name: a) korte toeleveringsketens en plaatselijke markten; b) efficiënt gebruik van hulpbronnen, met inbegrip van precisielandbouw en slimme landbouw, innovatie, digitalisering en modernisering van productiemachines en -apparatuur; c) veilige omstandigheden op het werk; d) hernieuwbare energie, circulaire en bio-economie; e) toegang tot hoogwaardige ICT in plattelandsgebieden. Bij de toewijzing van de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanvullende middelen kunnen de lidstaten besluiten af te wijken van de in de eerste alinea van dit lid vastgestelde procentuele drempel, voor zover dat nodig is om te voldoen aan het non-regressiebeginsel van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU).../... [deze wijzigingsverordening]. In plaats daarvan kunnen de lidstaten echter besluiten van dat non-regressiebeginsel af te wijken voor zover dat nodig is om te voldoen aan de in de eerste alinea van dit lid vastgestelde procentuele drempel.”

 12. Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I 

Verslag: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
Voorlopig akkoord61commissieHS+654, 23, 17

 13. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Goedkeuring zonder stemming

 14. Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 *** 

Aanbeveling: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0260/2020) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
goedkeuringsprocedureHS+548, 81, 66

 15. Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen 

Verslag: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
BesluitHS+550, 72, 73

 16. Een nieuwe strategie voor Europese kmo's 

Verslag: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
resolutie (gehele tekst)HS+533, 58, 82

 17. MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen 

Ontwerpresoluties: B9-0428/2020, B9-0429/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0428/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 11GUE/NGLHS-132, 527, 36
12IDHS-100, 570, 23
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+501, 80, 113
2/HS+565, 89, 40
3/HS+509, 162, 24
na § 18GUE/NGLHS-111, 574, 10
9GUE/NGLHS-77, 601, 17
10GUE/NGLHS-123, 545, 27
§ 22GUE/NGLHS-73, 617, 5
na § 23GUE/NGLHS-81, 552, 60
11GUE/NGLHS-113, 558, 24
§ 44GUE/NGLHS-107, 520, 66
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+537, 149, 9
2/HS+466, 213, 16
na § 45GUE/NGLHS-69, 553, 73
6GUE/NGLHS-164, 422, 108
7GUE/NGLHS-169, 450, 76
§ 9§oorspronkelijke tekstso
1/HS+530, 151, 14
2/HS+518, 149, 28
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1/HS+516, 174, 5
2/HS+472, 214, 9
resolutie (gehele tekst)HS+496, 134, 65
Ontwerpresolutie B9-0429/2020
(ECR)
resolutie (gehele tekst)HS
Verzoeken om aparte stemming
ID:§§ 4, 11
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 4
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “als gevolg van de unanimiteitsregel in de Raad”
2e deeldeze woorden
§ 11
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “het wegnemen van”
2e deeldeze woorden
ID:
§ 9
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “herinnert eraan dat de toepasbaarheid van deze verordening niet afhankelijk kan worden gesteld van de goedkeuring van richtsnoeren, aangezien de overeengekomen tekst voldoende duidelijk is en er niet in uitvoeringsinstrumenten is voorzien”
2e deeldeze woorden
GUE/NGL, ID:
§ 1
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, Frontex” en “wettelijk bindend” (twee keer)
2e deel“Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, Frontex”
3e deel“wettelijk bindend” (twee keer)

 18. Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening 

Verslag: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 48GUE/NGLHS-321, 350, 22
§ 51IDHS-143, 542, 7
§ 15§oorspronkelijke tekstso
1/HS+650, 19, 24
2/HS+540, 138, 13
na § 152IDHS-196, 480, 14
na § 263IDHS-135, 522, 37
4IDHS-160, 524, 10
5IDHS-163, 511, 20
6IDHS-137, 551, 6
§ 397IDHS-142, 534, 16
§ 43§oorspronkelijke tekstHS+532, 110, 52
resolutie (gehele tekst)HS+448, 98, 149
Verzoeken om aparte stemming
ID:§ 43
Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 15
1e deel“wijst erop dat de bescherming van de grondrechten een centrale plaats moet krijgen in alle maatregelen ter uitvoering van de Dublin III-verordening, met name de bescherming van kinderen, slachtoffers van mensenhandel,”
2e deel“LGBTI-personen en andere kwetsbare personen;” wijst op de menselijke kosten van de tekortkomingen van het CEAS voor asielzoekers, wier mentale gezondheid al verzwakt is door de trauma’s die zij hebben meegemaakt in hun land van herkomst en mogelijk op hun migratieroute;”

 19. Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn 

Verslag: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 32IDHS-148, 535, 9
na § 93IDHS-108, 542, 44
na § 114IDHS-103, 570, 21
5IDHS-168, 502, 24
6IDHS-145, 539, 10
na § 147IDHS-152, 537, 5
§ 158IDHS-139, 547, 6
na § 309IDHS-159, 519, 16
na § 3410IDHS-106, 549, 39
na visum 381IDHS-131, 522, 41
resolutie (gehele tekst)HS+512, 134, 49

 20. Samenwerking van OLAF met het EOM en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Goedkeuring zonder stemming

 21. Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***I 

Verslag: József Szájer (A9-0187/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-15
17-25
commissieHS+633, 36, 26
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming16commissieHS+450, 224, 21
voorstel van de CommissieHS+429, 85, 182
Verzoeken om aparte stemming
PPE:amendement 16

 22. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 

Ontwerpresolutie: B9-0411/2020

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0411/2020
(commissie ENVI)
resolutie (gehele tekst)HS+472, 194, 30

 23. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en MON 87411 

Ontwerpresolutie: B9-0413/2020

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0413/2020
(commissie ENVI)
resolutie (gehele tekst)HS+488, 186, 22

 24. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) 

Ontwerpresolutie: B9-0414/2020

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0414/2020
(commissie ENVI)
resolutie (gehele tekst)HS+489, 185, 22

 25. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) 

Ontwerpresolutie: B9-0415/2020

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0415/2020
(commissie ENVI)
resolutie (gehele tekst)HS+489, 185, 22

 26. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) 

Ontwerpresolutie: B9-0416/2020

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0416/2020
(commissie ENVI)
resolutie (gehele tekst)HS+490, 184, 22

 27. Europees burgerinitiatief - “Minority SafePack” 

Ontwerpresoluties: B9-0403/2020, B9-0405/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 16IDHS-86, 556, 48
§ 314Verts/ALEHS-215, 444, 32
§ 47IDHS-99, 579, 12
§ 5§oorspronkelijke tekstHS+540, 93, 58
§ 68IDHS-99, 583, 8
§ 715Verts/ALEHS-169, 469, 54
§oorspronkelijke tekstHS+515, 132, 45
§ 99IDHS-107, 537, 46
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+669, 17, 6
2/HS+520, 161, 10
§ 101Verts/ALE, GUE/NGLHS+310, 304, 78
na § 102GUE/NGLHS-234, 387, 70
16Verts/ALEHS-236, 356, 99
§ 1110IDHS-102, 578, 10
3Verts/ALE, GUE/NGLHS-215, 421, 55
§ 1217Verts/ALEHS-227, 445, 19
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+642, 41, 9
2/HS+567, 105, 19
§ 1311IDHS-119, 558, 13
§oorspronkelijke tekstHS+565, 111, 15
§ 154Verts/ALE, GUE/NGLHS-203, 457, 32
na § 1612IDHS-106, 556, 27
§ 1818Verts/ALEHS-198, 428, 65
§ 1913IDHS-128, 557, 4
19Verts/ALEHS-162, 490, 40
§oorspronkelijke tekstHS+568, 83, 41
§ 205ECRso
1/HS-198, 483, 11
2/HS-184, 485, 21
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+591, 41, 60
2/HS+413, 257, 22
§ 21§oorspronkelijke tekstso
1/HS+667, 20, 5
2/HS+544, 141, 7
visum 10§oorspronkelijke tekstHS+547, 128, 16
visum 15§oorspronkelijke tekstso
1/HS+582, 98, 12
2/HS+449, 227, 16
3/HS+644, 29, 19
4/HS+444, 231, 17
overw C§oorspronkelijke tekstso
1/HS+655, 31, 6
2/HS+547, 133, 11
overw D§oorspronkelijke tekstso
1/HS+647, 13, 32
2/HS+597, 56, 39
overw E§oorspronkelijke tekstso
1/HS+655, 30, 7
2/HS+626, 57, 9
overw I§oorspronkelijke tekstso
1/HS+673, 12, 7
2/HS+575, 101, 15
overw J§oorspronkelijke tekstso
1/HS+617, 42, 33
2/HS+582, 55, 55
overw P§oorspronkelijke tekstHS+577, 29, 85
resolutie (gehele tekst)HS+524, 67, 103
Ontwerpresolutie B9-0405/2020 (ECR)
resolutie (gehele tekst)HS
Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL:§ 7
ID:visum 10; § 5
ECR:overweging P; §§ 13, 19
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 20
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en wetgevingshandelingen voor te stellen”
2e deeldeze woorden
ECR:
overweging C
1e deel“overwegende dat in artikel 6 VWEU wordt erkend dat de bevoegdheden van de EU op de gebieden cultuur en onderwijs erin bestaan het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen;”
2e deel“overwegende dat de Commissie actief met de lidstaten moet samenwerken op deze beleidsgebieden, die bovendien van groot belang zijn voor personen die tot minderheden behoren;”
overweging D
1e deel“overwegende dat overeenkomstig artikel 10 VWEU, de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden streeft naar bestrijding van iedere discriminatie”
2e deel“op grond van onder meer ras of etnische afkomst;”
overweging E
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid”
2e deeldeze woorden
overweging I
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat vaak op onderling verwisselbare wijze naar deze sociale groepen wordt verwezen als nationale minderheden, etnische groepen, traditionele of autochtone minderheden, nationaliteiten, inwoners van constitutionele regio’s, taalkundige minderheden, groepen die minder gebruikte talen spreken, taalgroepen, enz.;”
2e deeldeze woorden
overw J
1e deel“overwegende dat de meeste nationale en taalkundige minderheden te maken krijgen met een toenemende trend van assimilatie en taalverlies, wat leidt tot een taalkundige en culturele verpaupering binnen de EU en een verlies van haar verscheidenheid, iets wat de EU volgens de Verdragen moet beschermen;”
2e deel“overwegende dat onderwijs het belangrijkste instrument is om minderheidstalen nieuw leven in te blazen en te beschermen;”
§ 9
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “ongeacht de definitie, en wijst erop dat elke definitie op flexibele wijze moet worden toegepast”
2e deeldeze woorden
§ 12
1e deel“is van mening dat maatregelen ter bescherming van de culturele en taalkundige identiteit ten behoeve van personen die tot nationale en taalkundige minderheden behoren, gericht moeten zijn op positieve actie,”
2e deel“ook op het gebied van onderwijs, cultuur en openbare diensten;”
§ 21
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten”
2e deeldeze woorden
amendement 5
1e deelschrapping van de woorden: “en wetgevingshandelingen voor te stellen”
2e deel“benadrukt dat elk initiatief van de Commissie in dit verband in overeenstemming moet zijn met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, en de grondwettelijke orde en territoriale integriteit van de lidstaten moet eerbiedigen;”
PPE, ECR:
visum 15
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissie)”, “en zaak T-391/17” en “(Roemenië/Commissie)”
2e deel“(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissie)”
3e deel“en zaak T-391/17”
4e deel“(Roemenië/Commissie)”

 28. Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities 

Verslag: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 3§oorspronkelijke tekstso
1/HS+554, 85, 56
2/HS+362, 305, 27
§ 4§oorspronkelijke tekstso
1/HS+550, 88, 57
2/HS+359, 312, 24
3/HS+398, 277, 19
§ 5§oorspronkelijke tekstso
1/HS+604, 46, 45
2/HS+380, 251, 64
3/HS+352, 319, 23
4/HS+368, 312, 15
5/HS+362, 314, 18
6/HS+347, 266, 82
§ 61IDHS-105, 572, 16
4RenewHS-133, 524, 38
§oorspronkelijke tekstHS+352, 303, 40
§ 7§oorspronkelijke tekstso
1/HS+569, 64, 62
2/HS+569, 72, 54
3/HS+359, 283, 53
§ 8§oorspronkelijke tekstso
1/HS+548, 116, 30
2/HS-305, 315, 75
§ 92IDHS-153, 533, 7
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+569, 52, 74
2/HS+392, 224, 79
§ 103IDHS-151, 526, 16
§oorspronkelijke tekstHS+403, 259, 33
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1/HS+564, 93, 38
2/HS+559, 104, 32
§ 15§oorspronkelijke tekstso
1/HS+621, 36, 37
2/HS+461, 166, 68
3/HS+542, 136, 17
4/HS+535, 151, 9
5/HS+453, 195, 47
§ 18§oorspronkelijke tekstso
1/HS+613, 54, 28
2/HS+482, 188, 25
3/HS+451, 137, 107
4/HS+470, 126, 99
5/HS+429, 153, 113
6/HS+459, 118, 118
§ 19§oorspronkelijke tekstso
1/HS+406, 180, 109
2/HS+515, 128, 52
§ 205RenewHS-164, 483, 48
§oorspronkelijke tekstHS+387, 278, 30
§ 21§oorspronkelijke tekstso
1/HS+638, 41, 16
2/HS+516, 106, 73
3/HS+454, 176, 65
§ 22§oorspronkelijke tekstso
1/HS+576, 37, 82
2/HS+430, 239, 26
§ 246RenewHS-140, 534, 21
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+639, 35, 21
2/HS+473, 128, 94
3/HS+564, 79, 52
§ 26§oorspronkelijke tekstso
1/HS+613, 35, 47
2/HS+476, 93, 126
§ 277RenewHS-123, 503, 69
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+473, 135, 87
2/HS+343, 250, 102
§ 28§oorspronkelijke tekstHS+505, 110, 80
§ 29§oorspronkelijke tekstso
1/HS+491, 177, 27
2/HS+439, 242, 14
§ 30§oorspronkelijke tekstHS+486, 167, 42
§ 31§oorspronkelijke tekstHS+358, 311, 26
§ 34§oorspronkelijke tekstso
1/HS+684, 7, 4
2/HS+561, 77, 57
§ 35§oorspronkelijke tekstso
1/HS+465, 102, 127
2/HS+415, 201, 78
§ 36§oorspronkelijke tekstso
1/HS+528, 98, 68
2/HS+389, 289, 16
§ 38§oorspronkelijke tekstso
1/HS+546, 125, 23
2/HS+426, 250, 18
§ 44§oorspronkelijke tekstso
1/HS+636, 42, 16
2/HS+350, 266, 78
§ 52§oorspronkelijke tekstso
1/HS+658, 11, 25
2/HS+611, 61, 22
§ 53§oorspronkelijke tekstso
1/HS+585, 67, 42
2/HS+556, 101, 37
3/HS+389, 187, 118
4/HS+582, 60, 52
5/HS+479, 145, 70
§ 56§oorspronkelijke tekstso
1/HS+611, 43, 40
2/HS+513, 170, 11
§ 57§oorspronkelijke tekstso
1/HS+515, 101, 78
2/HS+366, 289, 39
§ 58§oorspronkelijke tekstso
1/HS+674, 9, 11
2/HS+496, 128, 70
§ 59§oorspronkelijke tekstso
1/HS+570, 80, 44
2/HS+514, 95, 85
3/HS+378, 290, 26
4/HS+402, 248, 44
5/HS+530, 89, 75
6/HS+350, 323, 21
7/HS+537, 119, 38
resolutie (gehele tekst)HS+380, 219, 97
Verzoeken om aparte stemming
Renew, ECR:§§ 10, 36
PPE:§§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID:§§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59
Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 29
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en doeltreffende sancties voor inbreuken op de regels”
2e deeldeze woorden
§ 38
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “zoals straffen en sancties voor werkgevers die het recht op gelijk loon schenden;”
2e deeldeze woorden
§ 56
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en om de gemeenschappelijke en hoofdelijke aansprakelijkheid in de hele onderaannemingsketen te waarborgen”
2e deeldeze woorden
§ 57
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “dringt erop aan dat bij deze herziening alle sociale en welzijnsdiensten worden vrijgesteld van de aanbestedingsverplichtingen en dat er een Europees uitsluitingsmechanisme wordt ingesteld om hoofdcontractanten en onderaannemers die zich herhaaldelijk schuldig maken aan oneerlijke concurrentie en belastingfraude, uit te sluiten”
2e deeldeze woorden
PPE:
§ 7
1e deel“roept de lidstaten ertoe op zo flexibel mogelijk te zijn bij de toepassing van de EU-regelgeving inzake overheidsfinanciën en fiscaal beleid, om uitzonderlijke uitgaven mogelijk te maken en zo de sociale gevolgen van de COVID-19-pandemiecrisis te voorkomen en milderen, de socialezekerheidsstelsels te versterken en hoogwaardige banen, openbare diensten, armoedebestrijding alsook de groene en de digitale transitie te financieren;”
2e deel“is verheugd over Next Generation EU, het herstelplan van de EU; benadrukt dat een rechtvaardige groene en digitale transitie alleen mogelijk is met passende steun voor onderwijs, sociale zorg en gezondheidszorginfrastructuur, ter garantie van sociale rechtvaardigheid, sociale cohesie en welvaart voor iedereen; is bezorgd over de ongekende druk die tijdens de huidige crisis op de socialezekerheidsstelsels wordt uitgeoefend en vreest dat de bijbehorende overheidsuitgaven exponentieel zullen stijgen; beklemtoont dat de uitgaven voor de crisismaatregelen niet ten koste mogen gaan van de minst bedeelden, maar eerlijk moeten worden gedragen;”
3e deel“benadrukt daarom dat de investeringsinspanning van de EU via het herstelplan een sterke sociale dimensie moet hebben, waarbij de socialezekerheidsstelsels worden versterkt en waarbij wordt geïnvesteerd in sociale zekerheid, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, betaalbare huisvesting, werkgelegenheid, justitie en sociale diensten voor kwetsbare groepen, met als doel het herstel te stimuleren en de negatieve sociale gevolgen van de crisis te bestrijden; is van oordeel dat investeringen in onderwijs, weldoordachte progressieve belasting- en uitkeringsstelsels, sociale investeringen en de verstrekking van hoogwaardige openbare en sociale diensten essentiële hefbomen zijn om te voorkomen dat de achterstand van generatie op generatie wordt doorgegeven; benadrukt het belang van de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten in de context van het Europees herstelplan en de faciliteit voor herstel en veerkracht, op hetzelfde niveau als de Green Deal en de digitale transitie; dringt er daarom op aan, in het kader van de komende hervormingen in verband met het herstelpakket, dat opwaartse sociale convergentie als een van de belangrijkste doelstellingen van de nationale hervormingsprogramma’s wordt beschouwd, onder meer door middel van financiële steun; is in die zin van mening dat het herstelplan niet alleen de doelstellingen op het vlak van economie en milieu maar ook de nieuwe doelstellingen van Porto 2030 moet ondersteunen;”
§ 8
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “is bijgevolg van mening dat er een bedrag ter hoogte van de investeringen in milieu- en digitale prioriteiten van elk herstel- en weerbaarheidsplan moet worden uitgetrokken voor de tenuitvoerlegging van de EPRS-doelstellingen en de verwezenlijking van de doelstellingen van de agenda van Porto, en dat specifieke plannen inzake sociale vooruitgang (SPP’s) complementair moeten zijn met de nationale plannen voor herstel en veerkracht en de nationale klimaat- en energieplannen”
2e deeldeze woorden
§ 11
1e deel“is ingenomen met de invoering van een Fonds voor een rechtvaardige transitie; benadrukt dat een breed maatschappelijk draagvlak onontbeerlijk is voor de uitvoering van maatregelen in het kader van milieubescherming en klimaatactie; dringt er bij de lidstaten op aan de sociale partners, regionale en lokale overheden en het maatschappelijk middenveld daadwerkelijk te betrekken bij de opstelling van territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie; wijst erop dat de klimaatverandering en de daardoor veroorzaakte structurele veranderingen nu al ernstige gevolgen hebben voor veel Europese regio’s en hun inwoners; benadrukt dat het scheppen van fatsoenlijke groene banen van het allerhoogste belang is voor het bereiken van een inclusieve en evenwichtige arbeidsmarkt en het verwezenlijken van de eerlijke en rechtvaardige transitie naar een op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en energie-efficiënte, circulaire en koolstofneutrale economie, waarbij ervoor wordt gezorgd dat niemand buiten de boot valt; dringt erop aan het in mei 2020 door de Commissie in haar gewijzigde voorstel gesuggereerde bedrag voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie te verhogen; eist dat het fonds over voldoende financiële middelen beschikt om regio’s in transitie te ondersteunen en nieuwe hoogwaardige banen te creëren, en dringt erop aan sociale cohesie als het leidende beginsel te beschouwen voor steunverlening in het kader van het fonds; benadrukt dat het herziene Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering een centrale rol speelt bij de ondersteuning van sociale regelingen voor door herstructureringsmaatregelen getroffen werknemers en vraagt de Commissie en de lidstaten in te stemmen met een aanzienlijke verhoging van de begroting voor dit instrument, in het kader van de ruimere financiële ondersteuning voor de Europese rechtvaardige transitie; dringt aan op een duurzaam en ambitieus gebruik van de beschikbare middelen om de kwetsbaarste en meest achtergestelde regio’s te ondersteunen, waar nodig aan de hand van overgangsmaatregelen;”
2e deel“wijst erop dat projecten die voor steun in aanmerking komen, moeten voldoen aan de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050, de tussentijdse stappen daarvan tegen 2030 en de Europese pijler van sociale rechten;”
§ 19
1e deel“roept de Commissie en de lidstaten op zich er samen met de sociale partners toe te verbinden tegen 2030 een collectieve onderhandelingsdekking van 90 % te bereiken in nationale systemen waarin werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden zowel bij wet als door de sociale partners worden geregeld;”
2e deel“benadrukt dat collectieve onderhandelingen een bijdrage leveren aan de sociale markteconomie, zoals bedoeld in het Verdrag van Lissabon; herhaalt dat de Europese verdragen, die de autonomie van de sociale partners uitdrukkelijk beschermen, en de zelfregulerende systemen die in sommige lidstaten bestaan, beschermd moeten worden, zodat de sociale partners autonoom kunnen reguleren, waardoor een sterke legitimiteit en de dekking van de collectieve overeenkomsten worden gewaarborgd; roept de lidstaten op nationale wetgeving die collectieve onderhandelingen in de weg staat af te schaffen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de vakbonden toegang hebben tot de werkplek om organisatie mogelijk te maken; onderstreept dat hervormingen in de lidstaten niet ten koste mogen gaan van collectieve onderhandelingen en dat collectief onderhandelen op sectoraal niveau moet worden bevorderd, onder meer door de capaciteitsopbouw van de sociale partners te ondersteunen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de sociale partners volledig te betrekken bij de Europese beleidsvorming, onder andere het Europees Semester; is van mening dat de voorgestelde doelstellingen zouden helpen om armoede onder werkenden uit te bannen en eerlijke lonen voor Europese werknemers te garanderen;”
§ 22
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “vraagt dat de Commissie de algemene doelstelling om de kwaliteit van het werk op Europees niveau te verhogen, opneemt in het semesterproces en het sociaal scorebord, om zo de bijdrage van het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten tot de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de Europese pijler van sociale rechten te sturen en te beoordelen;”
2e deeldeze woorden
§ 24
1e deel“maakt zich zorgen over de toename van het aantal werknemers in onzekere en atypische vormen van werkgelegenheid, schijnzelfstandigen en werknemers met nulurencontracten, ook bij de nationale overheid;”
2e deel“roept de Commissie en de lidstaten op te streven naar de doelstelling om tegen 2030 een einde te maken aan onvrijwillig tijdelijk en onvrijwillig deeltijdwerk, en naar de doelstelling dat 80 % van de gecreëerde banen middelmatig of hoogbetaald zijn en geconcentreerd zijn in duurzame sectoren;”
3e deel“dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de praktijk van nulurencontracten en schijnzelfstandigheid af te schaffen;”
§ 26
1e deel“roept de Commissie op een strategische EU-zorgagenda te presenteren als een verdere stap voorwaarts in de kwalitatieve versterking van de gezondheidszorg in de EU en hierin eveneens verleners van persoonlijke en huishouddiensten op te nemen; herhaalt dat de zorgagenda ook de situatie moet weerspiegelen van de 100 miljoen informele zorgverleners in de EU, die 80 % van de langdurige zorg verlenen maar voor het grootste deel niet worden erkend;”
2e deel“verzoekt de Commissie om in samenwerking met de lidstaten een regelgevingskader te ontwikkelen dat een kwalitatief hoogstaande zorgverlening garandeert, met inbegrip van de beoordeling van nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg ten behoeve van consumenten en patiënten, waarbij rekening wordt gehouden met de rol van openbare en particuliere instellingen bij het verlenen van diensten aan de burgers en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor de verzorgers worden gewaarborgd;”
§ 27
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “zodat collectieve prijsstelling voor zelfstandigen met onzeker werk mogelijk wordt”
2e deeldeze woorden
§ 34
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “roept de Commissie en de lidstaten op om vaart te zetten achter de goedkeuring en uitvoering van de Europese kindergarantie, zodat tegen 2030 elk kind in de EU volledige toegang heeft tot hoogwaardige en gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting geniet en voldoende te eten krijgt;”
2e deeldeze woorden
§ 44
1e deel“merkt op dat de huidige investering in sociale infrastructuur in de EU op ongeveer 170 miljard EUR per jaar is geraamd en dat de Commissie de benodigde investering op 192 miljard EUR raamt, waarbij gezondheidszorg en langdurige zorg goed zijn voor 62 % van deze investering (betaalbare huisvesting, 57 miljard EUR; gezondheidszorg, 70 miljard EUR; langdurige zorg, 50 miljard EUR; onderwijs en levenslang leren, 15 miljard EUR);”
2e deel“verzoekt de Commissie en de lidstaten een deel van de faciliteit voor herstel en veerkracht dat gelijkwaardig is aan de investeringen in milieu- en digitale prioriteiten, uit te trekken voor de tenuitvoerlegging van de beginselen van de EPSR; wijst erop dat bij de toewijzing van middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht rekening moet worden gehouden met gendergelijkheid;”
§ 52
1e deel“verheugt zich over het recente verslag van de Commissie over de gevolgen van de demografische veranderingen voor verschillende groepen in de samenleving en voor gebieden en regio’s die onevenredig zwaar worden getroffen;”
2e deel“roept de Commissie en de lidstaten op om meer gebruik te maken van de middelen die in het kader van het EFRO beschikbaar zijn, voor de verbetering van de vervoers- en telecommunicatie-infrastructuur in gebieden met een sterk vergrijzende bevolking en gebieden met een uitgesproken plattelandskarakter die ontvolkt raken;”
§ 58
1e deel“maakt zich zorgen over het grote bedrag aan gederfde belastinginkomsten als gevolg van grootscheepse belastingontwijking;”
2e deel“verzoekt de Raad vaart te zetten achter de onderhandelingen over wetgeving inzake openbare verslaglegging per land en een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, en zowel de criteria van de Groep gedragscode (belastingregeling voor ondernemingen) als de criteria voor de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties te herzien;”
ID:
§ 35
1e deel“veroordeelt het feit dat sommige regeringen de pandemie gebruiken als voorwendsel om een aantal fundamentele rechten van werknemers en vrouwen af te schaffen; herinnert aan het onvervreemdbare recht op toegang tot gezondheidszorg en het recht van zelfbeschikking over het eigen lichaam; onderstreept dan ook dat rechten met betrekking tot reproductieve gezondheidszorg, anticonceptie en abortus moeten worden gegarandeerd”
2e deel“onder meer door de wettelijk vastgestelde termijn voor een abortus te verlengen;”
§ 36
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en een kader voor minimuminkomensregelingen voorstelt” en “dat iedereen in Europa moet worden gedekt door een minimuminkomensregeling en”
2e deeldeze woorden
Renew, PPE:
§ 3
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en verplichte”
2e deeldeze woorden
§ 4
1e deelgehele tekst zonder de woorden: (“bindende” – niet genoemd in de Nederlandse versie) en “instrumenten”
2e deel(“bindende” – niet genoemd in de Nederlandse versie)
3e deel“instrumenten”
§ 5
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en onderstreept dat deze doelstellingen moeten worden versterkt door verplichte afdwingbaarheid”, “waarvan de naleving is gekoppeld aan de toegang tot Europese fondsen”, “verplichte” en “dat wettelijke bescherming moet impliceren”
2e deel“en onderstreept dat deze doelstellingen moeten worden versterkt door verplichte afdwingbaarheid” zonder het woord: “verplichte”
3e deel“verplichte”
4e deel“waarvan de naleving is gekoppeld aan de toegang tot Europese fondsen”
5e deel“verplichte”
6e deel“dat wettelijke bescherming moet impliceren”
§ 9
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie de prestaties van dit tijdelijke instrument nauwkeurig te analyseren en de mogelijkheid te onderzoeken van de bestendiging ervan in de vorm van een permanent bijzonder instrument, dat op verzoek van de lidstaten zou worden geactiveerd wanneer er zich een onverwachte crisis voordoet die leidt tot een gestage toename van de uitgaven voor arbeidstijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen;”
2e deeldeze woorden
§ 21
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “met als doel de langdurige en jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten minste 50 % terug te dringen,” en “niet alleen bindend te maken voor alle lidstaten maar ook”
2e deel“met als doel de langdurige en jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten minste 50 % terug te dringen”
3e deel“niet alleen bindend te maken voor alle lidstaten maar ook”
§ 53
1e deel“roept de Commissie op de richtlijn betreffende uitzendbureaus te herzien om een wettelijk kader tot stand te brengen dat garanties biedt voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling van seizoensarbeiders en mobiele werknemers binnen de EU met een contract voor bepaalde tijd met uitzendbureaus of een ander soort arbeidsmarktbemiddelaar, inclusief wervingsbureaus; verzoekt de lidstaten de handhaving te verbeteren en de praktijken van malafide uitzendbureaus te bestrijden;”
2e deel“wijst erop dat dit wettelijk kader het volgende zou kunnen omvatten: een verbod op arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid en actief zijn op de interne markt”
3e deel“ een gegarandeerd minimumloon bij collectieve overeenkomst of bij wet, een gegarandeerd minimumaantal uren per week/maand, dat de werkgever onder geen enkele post in mindering kan brengen op het minimumloon of in het kader van een collectieve overeenkomst vastgestelde lonen”
4e deel“een verbod op arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid en actief zijn op de interne markt, een gegarandeerd minimumloon bij collectieve overeenkomst of bij wet, een gegarandeerd minimumaantal uren per week/maand, dat de werkgever onder geen enkele post in mindering kan brengen op het minimumloon of in het kader van een collectieve overeenkomst vastgestelde lonen, een verbod op looninhoudingen in het geval van deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke behandeling van iedereen die in de betrokken lidstaat wordt beschermd als werknemer die in hetzelfde bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste dat alle uitzendbureaus op de interne markt zijn opgenomen in een Europees register en gecertificeerd zijn om op de interne markt actief te zijn, sancties tegen bedrijven die gebruikmaken van frauduleuze wervingspraktijken en mensenhandel voor arbeidsuitbuiting en toegang tot informatie over arbeidscontracten en arbeidsrechten in een taal die de werknemer kan begrijpen”
5e deel“verzoekt de Commissie en de lidstaten een einde te maken aan rechtstreekse betalingen uit hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan begunstigden die zich niet houden aan het nationale en Europese arbeidsrecht, IAO-verdragen en de toepasselijke overeenkomsten inzake collectief onderhandelen;”
Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “bindende” en “hekelt het fenomeen van onbetaalde stages, tenzij zij verband houden met het verwerven van opleidingskwalificaties, omdat dit een vorm van uitbuiting van jongeren is en een schending inhoudt van hun rechten; vraagt de Commissie een wettelijk kader te presenteren voor een daadwerkelijk en afdwingbaar verbod op dergelijke onbezoldigde stageplaatsen, leerlingplaatsen en praktijkplaatsen;”
2e deel“bindende”
3e deel“hekelt het fenomeen van onbetaalde stages, tenzij zij verband houden met het verwerven van opleidingskwalificaties, omdat dit een vorm van uitbuiting van jongeren is en een schending inhoudt van hun rechten;” zonder de woorden: “tenzij zij verband houden met het verwerven van opleidingskwalificaties”
4e deel“tenzij zij verband houden met het verwerven van opleidingskwalificaties”
5e deel“vraagt de Commissie een wettelijk kader te presenteren voor een daadwerkelijk en afdwingbaar verbod op dergelijke onbezoldigde stageplaatsen, leerlingplaatsen en praktijkplaatsen;”
Renew, PPE, ID:
§ 18
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en neemt kennis van het voorstel voor een richtlijn inzake minimumlonen en collectieve onderhandelingen; onderstreept dat deze richtlijn moet helpen om armoede onder werkenden uit te bannen en collectieve onderhandelingen te bevorderen in overeenstemming met wat in de lidstaten gebruikelijk is en met inachtneming van de autonomie van de nationale sociale partners en goed functionerende modellen voor collectieve onderhandelingen; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een studie uit te voeren naar een index voor een leefbaar loon teneinde een raming uit te voeren van de kosten van levensonderhoud en het inkomen dat bij benadering nodig is om te voorzien in de basisbehoeften van een huishouden voor elke lidstaat en regio, aangezien dit zou kunnen dienen als referentie-instrument voor de sociale partners; houdt vol dat de wettelijke minimumlonen moeten worden vastgesteld op een niveau dat boven de fatsoensdrempel ligt, met volledige betrokkenheid van de sociale partners, aangezien dit helpt om armoede onder werkenden uit te bannen en een inkomen boven de armoedegrens voor elke werknemer garandeert, terwijl rekening wordt gehouden met de variaties in de kosten van levensonderhoud in de lidstaten;” en “de neerwaartse spiraal van ongezonde loonkostenconcurrentie te vermijden”
2e deel“en neemt kennis van het voorstel voor een richtlijn inzake minimumlonen en collectieve onderhandelingen;”
3e deel“onderstreept dat deze richtlijn moet helpen om armoede onder werkenden uit te bannen en collectieve onderhandelingen te bevorderen in overeenstemming met wat in de lidstaten gebruikelijk is en met inachtneming van de autonomie van de nationale sociale partners en goed functionerende modellen voor collectieve onderhandelingen;”
4e deel“herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een studie uit te voeren naar een index voor een leefbaar loon teneinde een raming uit te voeren van de kosten van levensonderhoud en het inkomen dat bij benadering nodig is om te voorzien in de basisbehoeften van een huishouden voor elke lidstaat en regio, aangezien dit zou kunnen dienen als referentie-instrument voor de sociale partners;”
5e deel“houdt vol dat de wettelijke minimumlonen moeten worden vastgesteld op een niveau dat boven de fatsoensdrempel ligt, met volledige betrokkenheid van de sociale partners, aangezien dit helpt om armoede onder werkenden uit te bannen en een inkomen boven de armoedegrens voor elke werknemer garandeert, terwijl rekening wordt gehouden met de variaties in de kosten van levensonderhoud in de lidstaten;”
6e deel“de neerwaartse spiraal van ongezonde loonkostenconcurrentie te vermijden”
ECR, PPE:
§ 59
1e deel“staat achter de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA); dringt erop aan dat de ELA zo spoedig mogelijk volledig operationeel wordt;”
2e deel“vraagt dat deze autoriteit voortdurend informatie over beste praktijken uitwisselt met de respectieve arbeidsautoriteiten in de lidstaten en voorlopige inspecties uitvoert; “benadrukt dat de ELA alleen doeltreffend kan zijn in de strijd tegen illegale praktijken en uitbuiting en misbruik van werknemers als het gemakkelijker wordt om controles uit te voeren en sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden” zonder de woorden: “en sancties op te leggen”
3e deel“en sancties op te leggen”
4e deel“onderstreept dat hiervoor ook een uitgebreider mandaat van de autoriteit is vereist, dat wetgevingshandelingen van de EU omvat zoals Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid, Richtlijn 2014/36/EU inzake seizoenarbeiders en Richtlijn 2009/52/EG inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers, alsook de relevante EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk”
5e deel“is van mening dat de ELA en de nationale inspectiediensten verplicht zouden moeten worden om een gezamenlijke of gecoördineerde inspectie uit te voeren wanneer gevallen van misbruik door een nationale sociale partner onder haar aandacht worden gebracht; vraagt daarom met aandrang aan de Commissie dat zij deze aspecten opneemt in de evaluatie van het mandaat van de ELA die in 2024 moet plaatshebben, en dat zij belanghebbenden met een gedegen kennis van de verschillende arbeidsmarktmodellen bij de werkzaamheden en evaluaties van de ELA betrekt” zonder de woorden: “verplicht worden om [...] te”
6e deel“verplicht worden om [...] te”
7e deel“is voorts van mening dat het bestuur van de ELA dezelfde tripartiete structuur als andere agentschappen moet volgen en dus een grotere vertegenwoordiging, inclusief stemrecht, van de nationale sociale partners in de raad van bestuur moet toestaan;”

 29. Duurzame corporate governance 

Verslag: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 261ledenHS-317, 360, 17
§ 272ledenHS+353, 324, 17
§ 28§oorspronkelijke tekstHS+409, 215, 70
resolutie (gehele tekst)HS+347, 307, 42
Verzoeken om aparte stemming
leden:§ 28

 30. Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht 

Ontwerpresolutie: B9-0400/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0400/2020
(commissie EMPL)
§ 4§oorspronkelijke tekstHS+602, 83, 9
na § 161IDHS-97, 583, 12
§ 39§oorspronkelijke tekstso
1/HS+669, 8, 17
2/HS+585, 94, 15
na § 552IDHS-115, 539, 38
resolutie (gehele tekst)HS+616, 22, 58
Verzoeken om aparte stemming
ID:§ 4
Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 39
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “minderheden en etnische groepen, mensen met een migrantenachtergrond, vluchtelingen”
2e deeldeze woorden

 31. Actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 ***I 

Verslag: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
Voorlopig akkoord2commissieHS+689, 4, 3

 32. Dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang 

Ontwerpresoluties: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0432/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
voor § 17GUE/NGLHS-60, 608, 22
na § 11GUE/NGLHS-22, 639, 29
2GUE/NGLHS-24, 631, 35
3GUE/NGLHS-30, 614, 46
4GUE/NGLHS-60, 573, 57
8IDHS-95, 589, 4
§ 20§oorspronkelijke tekstso
1/HS+609, 71, 9
2/HS+607, 62, 21
overw A§oorspronkelijke tekstso
1/HS+613, 12, 65
2/HS+572, 63, 55
na overw A5GUE/NGLHS-26, 631, 33
6GUE/NGLHS-24, 632, 34
resolutie (gehele tekst)HS+604, 20, 57
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0431/2020GUE/NGLHS
B9-0432/2020Verts/ALEHS
B9-0433/2020S&DHS
B9-0434/2020ECRHS
B9-0435/2020RenewHS
B9-0436/2020PPEHS
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overweging A
1e deel“overwegende dat de bevordering en de eerbiediging van de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat de kern moeten blijven uitmaken van de langlopende relatie tussen de EU en China, in overeenstemming met de inspanningen van de EU om deze waarden in haar extern optreden uit te dragen”
2e deel“en de interesse die China heeft geuit om zich in zijn eigen ontwikkeling en internationale samenwerking aan deze waarden te houden;”
GUE/NGL:
§ 20
1e deel“is ingenomen met de vaststelling van een wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten op 7 december 2020; roept de lidstaten en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op tot een snelle evaluatie van de vaststelling van sancties tegen Chinese functionarissen en door de staat geleide entiteiten, zoals Xinjiang Production en Construction Corporation, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering van het beleid van massale detentie van Oeigoeren en andere Turkmeense moslims in Xinjiang, voor het gebruik van dwangarbeid, en voor het orkestreren van de ernstige onderdrukking van godsdienstvrijheid, bewegingsvrijheid en andere fundamentele rechten in de regio”
2e deel“en op andere plaatsen zoals Tibet;”
Diversen
Samira Rafaela (Renew-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0432/2020.

 33. Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 

Ontwerpresoluties: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
na § 92GUE/NGLHS-156, 489, 51
3GUE/NGLHS-56, 532, 108
4GUE/NGLHS-83, 535, 78
na overw T1GUE/NGLHS-80, 533, 83
resolutie (gehele tekst)+614, 12, 63
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0438/2020ID
B9-0439/2020GUE/NGL
B9-0440/2020Verts/ALE
B9-0441/2020S&D
B9-0443/2020Renew
B9-0444/2020ECR
B9-0445/2020PPE

 34. Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving 

Ontwerpresolutie: B9-0401/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0401/2020
(commissie ENVI)
na § 111GUE/NGLHS+345, 336, 14
na § 41GUE/NGLHS-309, 346, 40
12GUE/NGLHS-276, 341, 78
§ 6§oorspronkelijke tekstso
1/HS+632, 48, 15
2/HS+407, 280, 8
§ 112GUE/NGLHS-70, 552, 73
na § 113GUE/NGLHS-136, 542, 17
§ 12§oorspronkelijke tekstso
1/HS+544, 100, 51
2/HS+535, 145, 15
§ 19§oorspronkelijke tekstso
1/HS+647, 13, 35
2/HS+593, 89, 12
3/HS+567, 110, 17
na § 204GUE/NGLHS-310, 330, 54
§ 23§oorspronkelijke tekstso
1/HS+650, 36, 9
2/HS+406, 231, 58
3/HS+613, 25, 57
§ 24§oorspronkelijke tekstso
1/HS+640, 11, 44
2/HS+594, 89, 12
3/HS+621, 61, 13
4/HS+563, 122, 10
§ 287Verts/ALEHS+354, 303, 38
§oorspronkelijke tekstHS
§ 30§oorspronkelijke tekstso
1/HS+528, 160, 7
2/HS+669, 16, 10
§ 35§oorspronkelijke tekstso
1/HS+588, 71, 36
2/HS+538, 145, 12
§ 369PPEHS-331, 338, 26
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+595, 45, 54
2/HS+520, 158, 16
§ 3710revPPEHS+367, 272, 56
na § 378Verts/ALEHS+661, 25, 9
§ 40§oorspronkelijke tekstso
1/HS+642, 45, 8
2/HS+357, 326, 12
§ 47§oorspronkelijke tekstHS+415, 266, 14
§ 495GUE/NGLHS-181, 464, 50
overw V6Verts/ALEso
1/HS+378, 275, 42
2/HS+615, 41, 39
§oorspronkelijke tekstHS
overw Y§oorspronkelijke tekstHS+430, 253, 12
overw Z§oorspronkelijke tekstso
1/HS+644, 18, 33
2/HS-306, 354, 35
resolutie (gehele tekst)HS+622, 23, 43
Verzoeken om aparte stemming
PPE, ECR:overweging Y § 47
GUE/NGL:overweging V § 28
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overweging Z
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “om het stopzetten van de liberalisering van waterdiensten”
2e deeldeze woorden
§ 40
1e deelgehele tekst zonder het woord: “alleen”
2e deeldit woord
amendement 6
1e deel“overwegende dat waterkracht het potentieel biedt om de elektriciteitsopwekking tot op zekere hoogte koolstofvrij te maken en bijgevolg kan bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaat- en energiestreefcijfers van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs; overwegende dat waterkracht op holistische wijze moet worden gezien, met inbegrip van de effecten ervan op hydromorfologische omstandigheden en habitats; overwegende dat waterkracht vergeleken met wind- en zonnestroom minder volatiel is en bijgevolg helpt om een constante energievoorziening en een stabiel net te bieden; overwegende dat pompaccumulatie meer dan 90 % van de energieopslagcapaciteit in de EU vertegenwoordigt”
2e deel“overwegende dat de Europese Unie lidstaten moet steunen die milieuvriendelijke waterkrachtprojecten ondernemen die geen bedreiging vormen voor de gezondheid van lokale gemeenschappen;”
S&D:
§ 30
1e deel“merkt op dat het energieverbruik in de watersector hoog ligt;”
2e deel“verzoekt de Commissie energie-efficiënte maatregelen te overwegen, alsook de mogelijkheid om gezuiverd afvalwater te gebruiken als een “plaatselijke” bron van hernieuwbare energie; verzoekt de Commissie aan te dringen op energie-efficiënte verbeteringen in waterzuiveringsinstallaties teneinde het energiebesparingspotentieel van de sector te erkennen en te benutten; wijst erop dat volgens de evaluatie van de Commissie van de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater de potentiële energiebesparing tussen de 5 500 GWh en 13 000 GWh per jaar bedraagt;”
GUE/NGL:
§ 23
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en dat waterkrachtcentrales en kleine waterkrachtcentrales het grootste aandeel hernieuwbare energie in de EU leveren” en “en potentiële nieuwe waterkrachtprojecten”
2e deel“en dat waterkrachtcentrales en kleine waterkrachtcentrales het grootste aandeel hernieuwbare energie in de EU leveren”
3e deel“en potentiële nieuwe waterkrachtprojecten”
ECR:
§ 12
1e deel“verzoekt de Commissie streng en snel op te treden tegen inbreuken door de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle lidstaten zo snel mogelijk en niet later dan in 2027 volledig voldoen aan de waterwetgeving, in het bijzonder de kaderrichtlijn water; verzoekt de Commissie voorts met klem streng en snel op te treden inzake de lopende inbreukprocedures in verband met stelselmatige inbreuken op de EU-waterwetgeving;”
2e deel“verzoekt de Commissie meer middelen beschikbaar te stellen voor inbreukprocedures in het algemeen en met name voor procedures wegens inbreuken op de EU-milieuwetgeving;”
§ 35
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie van de verontreiniging van zoet water en overmatige onttrekking prioriteiten te maken in de GLB-gerelateerde aanbevelingen aan de lidstaten;”
2e deeldeze woorden
§ 36
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “om het gebruik en risico van pesticiden tegen 2030 met 50 % te verminderen en”
2e deeldeze woorden
GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 6
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en dat daarbij terdege rekening moet worden gehouden met publiek-private partnerschappen”
2e deeldeze woorden
GUE/NGL, ECR:
§ 19
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “niet-essentiële gebruiksvormen van” en “van alle”
2e deel“niet-essentiële gebruiksvormen van”
3e deel“van alle”
§ 24
1e deel“verzoekt de lidstaten en de Commissie alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de druk op de oppervlaktewaterlichamen tot een minimum te beperken om de natuurlijke functies van rivieren te herstellen en ecosystemen te beschermen;”
2e deel“verzoekt de lidstaten geen waterkrachtcentrales te bouwen en geen andere bouwprojecten aan te gaan die leiden tot aanzienlijke hydromorfologische druk op water”
3e deel“in beschermde gebieden”
4e deel“is van mening dat EU-subsidies en overheidsfinanciering in niet-beschermde gebieden alleen mogen worden toegekend aan nieuwe waterkrachtcentrales waarvan de totale voordelen duidelijk opwegen tegen de totale negatieve gevolgen”

 35. EU-strategie voor de veiligheidsunie 

Ontwerpresolutie: B9-0421/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0421/2020
(commissie LIBE)
§ 2§oorspronkelijke tekstHS+594, 40, 61
§ 39PPEHS+485, 140, 70
na § 31IDHS-116, 554, 23
§ 514ECRHS-311, 364, 21
§ 62IDHS-120, 531, 42
10PPEHS+519, 126, 50
15ECRHS
§oorspronkelijke tekstso
1/HS
2/HS
§ 73IDHS-306, 381, 6
na § 74IDHS-161, 519, 13
5IDHS-148, 526, 19
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1/HS+624, 20, 51
2/HS+573, 95, 27
§ 16§oorspronkelijke tekstso
1/HS+676, 3, 16
2/HS+452, 226, 17
3/HS+446, 194, 55
4/HS+551, 87, 57
§ 1716ECRHS-215, 460, 20
§oorspronkelijke tekstHS+527, 87, 81
§ 18§oorspronkelijke tekstHS+528, 139, 28
§ 216IDHS-138, 548, 7
11PPEHS+435, 241, 19
§oorspronkelijke tekstso
1/HS
2/HS
§ 22§oorspronkelijke tekstso
1/HS+681, 6, 8
2/HS+636, 46, 13
§ 2612PPEHS+570, 86, 39
§ 27§oorspronkelijke tekstso
1/HS+673, 19, 3
2/HS+627, 64, 4
§ 28§oorspronkelijke tekstso
1/HS+626, 44, 25
2/HS+622, 20, 53
§ 29§oorspronkelijke tekstHS+633, 36, 26
§ 32§oorspronkelijke tekstso
1/HS+686, 7, 2
2/HS+539, 121, 35
§ 337IDHS-130, 511, 52
§ 34§oorspronkelijke tekstso
1/HS+539, 126, 29
2/HS+504, 142, 49
§ 37§oorspronkelijke tekstso
1/HS+587, 24, 84
2/HS+534, 132, 28
§ 38§oorspronkelijke tekstso
1/HS+412, 221, 62
2/HS+521, 136, 38
§ 39§oorspronkelijke tekstso
1/HS+681, 4, 10
2/HS+392, 252, 51
3/HS+391, 266, 38
§ 4013PPEHS-325, 362, 8
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+639, 27, 29
2/HS+376, 293, 26
§ 41§oorspronkelijke tekstHS+544, 50, 101
na visum 68PPEHS+592, 81, 22
overw C§oorspronkelijke tekstso
1/HS+624, 30, 41
2/HS+629, 61, 4
overw K§oorspronkelijke tekstso
1/HS+672, 7, 16
2/HS+498, 174, 23
resolutie (gehele tekst)HS+543, 64, 82
Verzoeken om aparte stemming
ECR:§ 41
GUE/NGL:§§ 18, 29
ID:§§ 2, 17, 34
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 11
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “te verbieden of”
2e deeldeze woorden
§ 21
1e deelgehele tekst zonder het woord: “criminele” (twee keer)
2e deeldit woord
§ 32
1e deel“wijst erop dat de justitiële samenwerking tussen de lidstaten en de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen moeten worden verbeterd, onder meer door van de instrumenten voor justitiële samenwerking in strafzaken tijdig en correct gebruik te maken;”
2e deel“stelt vast dat bepaalde ontwikkelingen ten aanzien van de toestand van de rechtsstaat in verschillende lidstaten een dergelijke informatie-uitwisseling, alsook politiële en justitiële samenwerking in het algemeen, bemoeilijken; wijst er in dit verband op dat er voor wederzijds vertrouwen een gemeenschappelijk begrip moet zijn van de in artikel 2 VEU verankerde Europese waarden, met inbegrip van rechtsstatelijkheid, waarvan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de bestrijding van corruptie essentiële onderdelen zijn;”
§ 34
1e deel“is ingenomen met de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM); roept op de onafhankelijkheid en effectieve werking ervan in nationale gerechtelijke procedures te waarborgen; is bezorgd over de aanzienlijke omissie van de Commissie om geen rekening te houden met de rol van het EOM bij de versterking van onze Veiligheidsunie”
2e deel“verzoekt om een evaluatie van een mogelijke uitbreiding van het mandaat van het EOM overeenkomstig artikel 83 VWEU, zodra het EOM volledig operationeel is;”
§ 38
1e deel“betreurt het dat de lidstaten de EU-veiligheidsmaatregelen systematisch onvolledig en te laat ten uitvoer leggen; is van mening dat veiligheidsmaatregelen niet alleen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest ervan moeten worden toegepast;”
2e deel“merkt op dat als veiligheidsmaatregelen systematisch onvolledig en te laat ten uitvoer worden gelegd, zij nutteloos dreigen te zijn, wellicht niet tot meer veiligheid leiden en bijgevolg niet voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid en evenredigheid; roept de Commissie op om onmiddellijk na het verstrijken van de omzettingstermijnen of na het vaststellen van een inbreuk een inbreukprocedure in te leiden;”
GUE/NGL:
overweging C
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat de dreiging van links terrorisme zich in sommige lidstaten blijft manifesteren”
2e deeldeze woorden
overweging K
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “als gevolg van de ondoeltreffendheid van de bestaande instrumenten zoals overeenkomsten inzake wederzijdse rechtshulp en het Europees onderzoeksbevel”
2e deeldeze woorden
§ 6
1e deel“herhaalt dat terroristische inhoud online weliswaar niet de enige factor is, maar voor personen en met name jongeren, wel een katalysator is gebleken voor radicalisering, en dat sommige van hen terroristische misdrijven hebben gepleegd zoals omschreven in Richtlijn (EU) 2017/541; is van mening dat de bestrijding van sociale ongelijkheid cruciaal is om de onderliggende oorzaken van radicalisering aan te pakken; benadrukt de noodzaak om terroristische online-inhoud snel op te sporen en geheel te verwijderen op basis van duidelijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van menselijke controle en passende en robuuste waarborgen om ervoor te zorgen dat grondrechten en grondwettelijke normen volledig in acht worden genomen; onderstreept dat, hoewel er in dit opzicht vooruitgang is geboekt, ondernemingen zich veel meer moeten inspannen op dit gebied; verzoekt om de invoering van transparante mechanismen waarmee terroristische online-inhoud snel vastgesteld en gemeld kan worden en waarmee EU-burgers dergelijke inhoud kunnen signaleren;”
2e deel“benadrukt de noodzaak om de capaciteit van de EU-eenheid voor de melding van internetuitingen van Europol (EU IRU) te versterken;”
§ 22
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en een intensievere samenwerking met de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika voorstaat”
2e deeldeze woorden
§ 27
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “waaruit moet blijken of de automatische uitwisseling van gegevens meerwaarde biedt en of er aanvullende categorieën biometrische gegevens nodig zijn”
2e deeldeze woorden
§ 28
1e deel“benadrukt dat de richtlijn betreffende op voorhand af te geven passagiersgegevens (API-richtlijn) een bijdrage heeft geleverd aan het verhogen van de doeltreffendheid van grenscontroles en het identificeren van personen die een bedreiging voor de veiligheid vormen;”
2e deel“neemt kennis van het voornemen van de Commissie om een nieuwe versie van de API-richtlijn voor te stellen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon en het acquis inzake gegevensbescherming; verwacht dat deze herziening vergezeld zal gaan van een grondige effectbeoordeling, ook met betrekking tot de gevolgen voor de grondrechten;”
PPE:
§ 37
1e deel“benadrukt dat gendergelijkheid van cruciaal belang is bij de bestrijding van radicalisering, de vermindering van huiselijk geweld, en om seksueel misbruik en kindermisbruik te voorkomen; verzoekt de Commissie maatregelen te nemen ter ondersteuning van gendergelijkheid als belangrijk preventiecomponent in haar veiligheidsstrategie roept de Raad op om de overbruggingsclausule te activeren door een unaniem besluit vast te stellen waarbij geweld tegen vrouwen en meisjes en andere vormen van gendergerelateerd geweld (met inbegrip van cybergeweld) wordt erkend als een van de vormen van criminaliteit die worden omschreven in artikel 83, lid 1, VWEU; verzoekt de Commissie en de lidstaten om van de strijd tegen huiselijk geweld een prioriteit te maken door te voorzien in ondersteunende diensten, oprichting van gespecialiseerde rechtshandhavingseenheden en vervolging van deze misdrijven; vraagt de Commissie en de lidstaten om hierover actuele gegevens te verstrekken;”
2e deel“verzoekt de EU en de lidstaten het Verdrag van Istanbul te ratificeren;”
ECR, GUE/NGL:
§ 16
1e deel“benadrukt dat eind-tot-eindversleuteling bijdraagt tot de privacy van burgers, waaronder de bescherming van kinderen op het internet, en tot de veiligheid van IT-systemen, en absoluut noodzakelijk is voor onder meer onderzoeksjournalisten en klokkenluiders om misstanden te melden; wijst erop dat achterdeuren de sterkte en efficiëntie van versleuteling ernstig kunnen aantasten, en kunnen worden misbruikt door criminelen en overheidsactoren van buiten de EU die onze maatschappij willen destabiliseren; wijst op het feit dat criminelen zich snel aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en opkomende technologieën inzetten voor illegale doeleinden; verzoekt de lidstaten en het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) derhalve hoogwaardige opleidingen op relevante gebieden aan te bieden aan de rechtshandhavingsinstanties;” zonder de woorden: “eind-tot-eind” en “wijst erop dat achterdeuren de sterkte en efficiëntie van versleuteling ernstig kunnen aantasten, en kunnen worden misbruikt door criminelen en overheidsactoren van buiten de EU die onze maatschappij willen destabiliseren;”
2e deel“eind-tot-eind”
3e deel“wijst erop dat achterdeuren de sterkte en efficiëntie van versleuteling ernstig kunnen aantasten, en kunnen worden misbruikt door criminelen en overheidsactoren van buiten de EU die onze maatschappij willen destabiliseren;”
4e deel“verzoekt de Commissie te beoordelen of er een regelgevingsoplossing kan worden gevonden om legale en gerichte toegang van rechtshandhavingsinstanties tot de nodige gegevens mogelijk te maken, waarbij de grondrechten in acht genomen worden;”
ECR, PPE:
§ 39
1e deel“onderstreept het belang om de effectiviteit van bestaande EU-veiligheidsmaatregelen aan te tonen; wijst erop dat de mate waarin een beperking van de grondrechten als noodzakelijk en evenredig kan worden beschouwd, afhangt van de effectiviteit van die beleidsmaatregelen”
2e deel“en dat die effectiviteit moet worden bewezen aan de hand van algemeen beschikbaar kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal;”
3e deel“betreurt het dat de Commissie tot nu toe alleen anekdotisch bewijs over de veiligheidsmaatregelen ter beschikking heeft gesteld, maar geen kwantitatief bewijs;”
§ 40
1e deel“verzoekt de Commissie om de bestaande beleidsmaatregelen en overeenkomsten inzake veiligheid geregeld te evalueren en deze, waar nodig, in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het HvJ-EU;”
2e deel“is van mening dat de PNR-overeenkomsten met de Verenigde Staten en Australië dringend moeten worden gewijzigd zodat zij in overeenstemming is met de jurisprudentie van het HvJ-EU, en acht de weigering van de Commissie om hiervoor stappen te ondernemen een ernstige nalatigheid;”

 36. De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid 

Ontwerpresoluties: B9-0402/2020, B9-0404/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
na § 13S&DHS-295, 388, 11
§ 54S&DHS-300, 378, 16
na visum 111S&DHS+525, 143, 26
na overw E2S&DHS-293, 388, 13
overw N§oorspronkelijke tekstHS+486, 138, 70
overw O§oorspronkelijke tekstso
1/HS+552, 98, 44
2/HS+493, 162, 39
resolutie (gehele tekst)HS+505, 146, 37
Ontwerpresolutie B9-0404/2020
(ECR)
resolutie (gehele tekst)HS
Verzoeken om aparte stemming
PPE:overweging N
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overweging O
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en rechten”
2e deeldeze woorden

 37. Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden 

Verslag: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (Vereiste gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van de verordening, vereiste gewone meerderheid voor de interpretaties en het voorstel voor een besluit)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Reglement
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloccommissieHS+609, 21, 66
na art 2376Verts/ALEHS-159, 466, 71
2commissieHS+601, 73, 22
7Verts/ALEHS-162, 502, 32
4commissieHS+660, 17, 18
Voorstel voor een besluit
§ 68S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLHS+655, 38, 3
§ 79S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLHS+602, 35, 59
Voorstel voor een besluitHS+598, 58, 33

 38. Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de Kanaaltunnel ***I 

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorstel van de CommissieHS+684, 3, 2

 39. EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering 

Ontwerpresolutie: B9-0422/2020

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B9-0422/2020
(commissie ENVI)
§ 1§oorspronkelijke tekstso
1/HS+615, 35, 46
2/HS+551, 140, 5
§ 91Verts/ALE, GUE/NGLHS+354, 333, 9
§ 14§oorspronkelijke tekstso
1/HS+680, 12, 4
2/HS+565, 122, 9
§ 21§oorspronkelijke tekstso
1/HS+616, 45, 35
2/HS+537, 143, 16
na § 212Verts/ALE, GUE/NGLHS-284, 327, 81
§ 39§oorspronkelijke tekstso
1/HS+405, 240, 50
2/HS+601, 58, 37
§ 41§oorspronkelijke tekstso
1/HS+605, 88, 3
2/HS+551, 141, 4
§ 42§oorspronkelijke tekstHS+529, 141, 26
§ 46§oorspronkelijke tekstso
1/HS+629, 58, 9
2/HS+383, 307, 6
§ 54§oorspronkelijke tekstHS+542, 137, 17
na § 563Verts/ALE, GUE/NGLHS-266, 394, 36
§ 57§oorspronkelijke tekstso
1/HS+665, 24, 7
2/HS+552, 130, 13
§ 67§oorspronkelijke tekstso
1/HS+670, 8, 18
2/HS+561, 131, 4
visum 18§oorspronkelijke tekstHS+540, 146, 9
overw I§oorspronkelijke tekstso
1/HS+602, 45, 49
2/HS+537, 143, 16
resolutie (gehele tekst)HS+550, 80, 59
Verzoeken om aparte stemming
ECR:§§ 42, 54 visum 18
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 1
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “te beperken tot 1,5 °C ten opzichte van de pre-industriële niveaus”
2e deeldeze woorden
§ 14
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “en snelle respons op klimaatrampen”
2e deeldeze woorden
§ 21
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “op ontheemding als gevolg van klimaatverandering en erkent dat er passende maatregelen nodig zijn”
2e deeldeze woorden
§ 41
1e deel“verzoekt de Commissie de klimaat- en milieueffecten van alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen grondig te beoordelen”
2e deel“en ervoor te zorgen dat deze volledig stroken met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C;”
§ 57
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “is van mening dat het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” uitdrukkelijk in de nieuwe aanpassingsstrategie moet worden vermeld, met name”
2e deeldeze woorden
§ 67
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “klimaatrampen zoals”
2e deeldeze woorden
overweging I
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “migratie”
2e deeldeze woorden
S&D:
§ 39
1e deel“merkt op dat het energieverbruik in de watersector hoog ligt;”
2e deel“verzoekt de Commissie energie-efficiënte maatregelen te overwegen, alsook de mogelijkheid om gezuiverd afvalwater te gebruiken als een ter plaatse beschikbare bron van hernieuwbare energie; merkt op dat de huidige richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater sinds de aanneming ervan in 1991 niet is herzien; verzoekt de Commissie de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater te herzien zodat zij op positieve wijze bijdraagt aan de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie;”
PPE, ECR:
§ 46
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “met name de noodzaak om het EU-wetgevingskader voor bodembeheer uit te breiden”
2e deeldeze woorden

 40. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2019 

Verslag: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1/HS+646, 9, 41
2/HS+566, 83, 47
§ 19§oorspronkelijke tekstHS+531, 119, 46
§ 29§oorspronkelijke tekstso
1/HS+647, 10, 39
2/HS+352, 278, 66
resolutie (gehele tekst)HS+619, 11, 59
Verzoeken om aparte stemming
ID:§ 19
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 11
1e deel“merkt op dat de Commissie verzoekschriften vaak klachten ontvangt over schendingen van de rechtsstaat door bepaalde autoriteiten; herinnert eraan dat het waarborgen van een effectieve, gelijke en uniforme toepassing van het EU-recht van cruciaal belang is voor de handhaving van de rechtsstaat, een van de waarden waarop de Unie en haar lidstaten berusten overeenkomstig artikel 2 van het VEU;”
2e deel“verzoekt de Commissie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de toezeggingen na te komen die zij heeft gedaan in haar mededeling van 17 juli 2019 getiteld “Versterking van de rechtsstaat in de Unie: Een blauwdruk voor actie” (COM(2019)0343), teneinde een cultuur van eerbiediging van de rechtsstaat te bevorderen, samenwerking met nationale autoriteiten te versterken, en te zorgen voor een effectief gemeenschappelijk antwoord op daadwerkelijke dreigingen binnen de Unie;”
PPE, S&D:
§ 29
1e deel“acht het van essentieel belang dat burgers rechtstreeks kunnen worden betrokken bij het indienen van wetgevingsvoorstellen; benadrukt dat het EBI een fundamenteel instrument is voor actief burgerschap en inspraak van het publiek; is ingenomen met de vaststelling op 17 april 2019 van de nieuwe regels voor het EBI, die een aantal structurele en technische verbeteringen meebrengen om dit instrument gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken en om de deelname van EU-burgers aan het democratische proces van de Unie te vergroten; wijst op het grote aantal nieuwe EBI’s die de Commissie in 2019 heeft geregistreerd, waaruit blijkt dat burgers de mogelijkheid aangrijpen gebruik te maken van participatieve instrumenten voor inspraak in de beleidsvorming en de wetgevingsprocessen; dringt aan op meer informatiecampagnes over de rol van het EBI om het gebruik van dit hulpmiddel door de Europese burgers te bevorderen; betreurt het dat de meerderheid van succesvolle EBI’s tot dusver niet hebben geleid tot een wetgevingsvoorstel van de Commissie; moedigt de Commissie aan om EBI’s zo open en responsief mogelijk te benaderen om van dit instrument een echt succes van de Europese participatiedemocratie in de ogen van de burgers te maken;”
2e deel“verzoekt de Commissie daarom een wetgevingsvoorstel in te dienen op basis van een succesvol EBI dat door het Europees Parlement werd gesteund;”

 41. De verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) 

Ontwerpresoluties: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020,

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0424/2020GUE/NGLHS-61, 609, 24
B9-0425/2020IDHS-89, 576, 21
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0426/2020(S&D, Renew, Verts/ALE)
§ 2§oorspronkelijke tekstHS+629, 30, 27
§ 3§oorspronkelijke tekstHS+633, 6, 46
§ 4§oorspronkelijke tekstHS+632, 27, 27
§ 8§oorspronkelijke tekstHS+643, 8, 35
§ 10§oorspronkelijke tekstHS+676, 3, 7
§ 11§oorspronkelijke tekstHS+674, 4, 8
§ 12§oorspronkelijke tekstHS+622, 5, 58
§ 13§oorspronkelijke tekstHS+630, 26, 29
§ 14§oorspronkelijke tekstHS+630, 11, 45
§ 15§oorspronkelijke tekstso
1/HS+531, 80, 74
2/HS+556, 71, 58
3/HS+474, 147, 64
§ 17§oorspronkelijke tekstHS+594, 49, 41
overw B§oorspronkelijke tekstHS+647, 26, 13
overw C§oorspronkelijke tekstHS+647, 26, 13
overw D§oorspronkelijke tekstHS+601, 28, 57
overw F§oorspronkelijke tekstHS+624, 3, 59
overw H§oorspronkelijke tekstHS+635, 5, 46
overw K§oorspronkelijke tekstHS+603, 16, 67
overw M§oorspronkelijke tekstHS+672, 4, 10
overw N§oorspronkelijke tekstHS+665, 7, 13
resolutie (gehele tekst)HS+434, 49, 202
Ontwerpresoluties van de fracties
B9-0426/2020Verts/ALEHS
B9-0427/2020S&DHS
B9-0430/2020RenewHS
B9-0437/2020ECRHS
B9-0442/2020PPEHS
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; overw B, C, D, F, H, K, M, N
Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 15
1e deelgehele tekst zonder de woorden: “is verheugd over de aanneming door de Raad van een wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten” en “EU-Magnitski-wet”
2e deel“is verheugd over de aanneming door de Raad van een wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten”
3e deel“EU-Magnitski-wet”

 42. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 

Verslag: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 21GUE/NGLHS-203, 404, 79
§ 42GUE/NGLHS-120, 544, 22
na § 47IDHS-106, 522, 55
8IDHS-87, 541, 56
na § 74IDHS-112, 555, 16
§ 83GUE/NGLHS-264, 365, 57
na § 85IDHS-100, 570, 12
na § 126IDHS-97, 579, 8
resolutie (gehele tekst)HS+540, 77, 70

 43. Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I 

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
gehele tekst1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLHS+680, 1, 5
voorstel van de CommissieHS+680, 4, 3

 44. Connectiviteit in het luchtvervoer aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I 

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
gehele tekst1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLHS+678, 1, 6
voorstel van de CommissieHS+680, 3, 4

 45. Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I 

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
gehele tekst1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLHS+680, 1, 5
voorstel van de CommissieHS+680, 3, 4

 46. Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I 

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
artikel 1, punt 11IDHS-105, 568, 9
voorstel van de CommissieHS+677, 4, 6
Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid