Indeks 
Protokół
XML 426kPDF 306kWORD 107k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Przyjęcie bez głosowania

 2. Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego 

Sprawozdanie: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Nominacja
Marka Opioły
taj-156, 536, 3

 3. Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I 

Sprawozdanie: João Ferreira (A9-0231/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+663, 17, 15

 4. Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** 

Zalecenie: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Procedura zgodygi+678, 7, 10

 5. Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu *** 

Zalecenie: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Procedura zgodygi+570, 38, 87

 6. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego *** 

Zalecenie: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Procedura zgodygi+639, 29, 27

 7. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Przyjęcie bez głosowania

 8. Europejski Rok Kolei (2021) ***I 

Sprawozdanie: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie40komisjagi+684, 9, 2

 9. Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I 

Sprawozdanie: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+652, 30, 13

 10. Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów 

Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+594, 37, 64

 11. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I 

Sprawozdanie: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Porozumienie wstępne i oświadczenia
Wstępne porozumienie123komisjagi+653, 19, 22
Oświadczenia Parlamentu124komisjagi+598, 20, 76
Wspólne oświadczenia125komisjagi+596, 24, 74
Oświadczenia Komisji126komisjagi+643, 35, 16
Projekt aktu prawnego
Całość tekstu123oc1komisjagi
Art. 7 pkt 12 (art. 58a pkt 3)123oc2komisjagp
1/gi
2/gi
Art. 7 pkt 12 (art. 58a pkt 4)123oc3komisjagi
Art. 7 pkt 12 (art. 58a pkt 5)123oc4komisjagp
1/gi
2/gi
Motyw 22123oc5komisjagp
1/gi
2/gi
3/gi
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:art. 7 pkt 12 (art. 58a pkt 4)
Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
motyw 22
część pierwsza„Państwa członkowskie nie powinny zatem ograniczać ambitnych założeń środowiskowych w ramach już istniejących programów rozwoju obszarów wiejskich. Powinny zapewnić taki sam ogólny udział dodatkowych zasobów, jak ogólny udział, jaki zarezerwowały w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich na działania szczególnie korzystne dla środowiska i klimatu w ramach wkładu EFRROW („zasada nieobniżania poziomu ochrony”).”
część druga„Poza tym co najmniej 37 % dodatkowych zasobów zapewnianych przez EURI należy przeznaczyć na działania szczególnie korzystne dla środowiska i klimatu, a także na dobrostan zwierząt i LEADER. Ponadto co najmniej 55 % tych dodatkowych zasobów należy przeznaczyć na działania propagujące rozwój gospodarczy i społeczny na obszarach wiejskich, tj.: inwestycje w środki trwałe, rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, wspieranie usług podstawowych i odnowę wsi na obszarach wiejskich oraz współpracę.” z wyjątkiem słów: „co najmniej 37 %” oraz „należy przeznaczyć na działania szczególnie korzystne dla środowiska i klimatu, a także na dobrostan zwierząt i LEADER.” „Poza tym” oraz „tych dodatkowych zasobów”
część trzeciate słowa
art. 7 pkt 12 (art. 58a pkt 3)
część pierwsza„Progi procentowe całkowitego wkładu EFRROW na rzecz programu rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w art. 59 ust. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, nie mają zastosowania do dodatkowych zasobów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.”
część druga„Państwa członkowskie zapewniają jednak, aby co najmniej taki sam ogólny udział wkładu EFRROW – w tym dodatkowe zasoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu – został zarezerwowany w każdym programie rozwoju obszarów wiejskich na działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... [niniejsze rozporządzenie zmieniające].”
art. 7 pkt 12 (art. 58a pkt 5)
część pierwsza„Co najmniej 55 % dodatkowych zasobów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, rezerwuje się w każdym programie rozwoju obszarów wiejskich na działania, o których mowa w art. 17, 19, 20 i 35, pod warunkiem że zaplanowanym przeznaczeniem takich działań w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich jest propagowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarach wiejskich oraz przyczynianie się do odpornej, trwałej i cyfrowej odbudowy gospodarki”
część druga„zgodnie, między innymi, z celami rolno-środowiskowo-klimatycznymi realizowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia, a w szczególności celami dotyczącymi: a) krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; b) efektywnego gospodarowania zasobami, obejmującego rolnictwo precyzyjne i inteligentne rolnictwo, innowacje, cyfryzację oraz modernizację maszyn i urządzeń produkcyjnych; c) bezpiecznych warunków pracy; d) energii odnawialnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki; e) dostępu na obszarach wiejskich do wysokojakościowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Podczas przydzielania dodatkowych zasobów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od progu procentowego określonego w akapicie pierwszym tego ustępu w zakresie niezbędnym do dostosowania się do zasady nieobniżania poziomu ochrony określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... [niniejsze rozporządzenie zmieniające]. Państwa członkowskie mogą jednak zamiast tego podjąć decyzję o odstąpieniu od tej zasady nieobniżania poziomu ochrony w zakresie niezbędnym to dostosowania się do progu procentowego określonego w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.”.

 12. Zasoby dodatkowe w kontekście pandemii COVID-19: REACT-EU ***I 

Sprawozdanie: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie61komisjagi+654, 23, 17

 13. Rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Przyjęcie bez głosowania

 14. Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 *** 

Zalecenie: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Procedura zgodygi+548, 81, 66

 15. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, a także nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych 

Sprawozdanie: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Decyzjagi+550, 72, 73

 16. Nowa strategia dla europejskich MŚP 

Sprawozdanie: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Rezolucja (całość tekstu)gi+533, 58, 82

 17. WRF, warunkowość praworządnościowa i zasoby własne 

Projekty rezolucji: B9-0428/2020, B9-0429/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0428/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)
Ust.11GUE/NGLgi-132, 527, 36
12IDgi-100, 570, 23
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+501, 80, 113
2/gi+565, 89, 40
3/gi+509, 162, 24
Po ust. 18GUE/NGLgi-111, 574, 10
9GUE/NGLgi-77, 601, 17
10GUE/NGLgi-123, 545, 27
Ust.22GUE/NGLgi-73, 617, 5
Po ust. 23GUE/NGLgi-81, 552, 60
11GUE/NGLgi-113, 558, 24
Ust.44GUE/NGLgi-107, 520, 66
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+537, 149, 9
2/gi+466, 213, 16
Po ust. 45GUE/NGLgi-69, 553, 73
6GUE/NGLgi-164, 422, 108
7GUE/NGLgi-169, 450, 76
Ust.9ust.pierwotny tekstgp
1/gi+530, 151, 14
2/gi+518, 149, 28
Ust.11ust.pierwotny tekstgp
1/gi+516, 174, 5
2/gi+472, 214, 9
Rezolucja (całość tekstu)gi+496, 134, 65
Projekt rezolucji B9-0429/2020
(ECR)
Rezolucja (całość tekstu)gi
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:ust.4, 11
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust.4
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „ze względu na zasadę jednomyślności w Radzie”
część drugate słowa
ust.11
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „jak pokonać”
część drugate słowa
ID:
ust.9
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „przypomina, że stosowanie tego rozporządzenia nie może być uzależnione od przyjęcia jakichkolwiek wytycznych, ponieważ uzgodniony tekst jest wystarczająco jasny i nie przewiduje się żadnych instrumentów wykonawczych;”
część drugate słowa
GUE/NGL, ID:
ust.1
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Frontex,” oraz „prawnie wiążący” (użyte dwa razy)
część druga„Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Frontex,”
część trzecia„prawnie wiążący” (użyte dwa razy)

 18. Wdrażanie rozporządzenia Dublin III 

Sprawozdanie: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.48GUE/NGLgi-321, 350, 22
Ust.51IDgi-143, 542, 7
Ust.15ust.pierwotny tekstgp
1/gi+650, 19, 24
2/gi+540, 138, 13
Po ust. 152IDgi-196, 480, 14
Po ust. 263IDgi-135, 522, 37
4IDgi-160, 524, 10
5IDgi-163, 511, 20
6IDgi-137, 551, 6
Ust.397IDgi-142, 534, 16
Ust.43ust.pierwotny tekstgi+532, 110, 52
Rezolucja (całość tekstu)gi+448, 98, 149
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:ust.43
Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust.15
część pierwsza„zwraca uwagę, że ochrona praw podstawowych musi być kluczowym elementem wszystkich środków wdrażających rozporządzenie Dublin III, włącznie z ochroną dzieci, ofiar handlu ludźmi,”
część druga„osób LGBTI i innych osób wymagających szczególnego traktowania; zwraca uwagę na będące skutkiem braków wspólnego europejskiego systemu azylowego koszty ludzkie, jakie ponoszą osoby ubiegające się o azyl, których zdrowie psychiczne jest już nadszarpnięte z powodu traumatycznych przeżyć doznanych w kraju pochodzenia i ewentualnie na szlakach migracyjnych;”

 19. Wdrożenie dyrektywy powrotowej 

Sprawozdanie: Tineke Strik (A9-0238/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.32IDgi-148, 535, 9
Po ust. 93IDgi-108, 542, 44
Po ust. 114IDgi-103, 570, 21
5IDgi-168, 502, 24
6IDgi-145, 539, 10
Po ust. 147IDgi-152, 537, 5
Ust.158IDgi-139, 547, 6
Po ust. 309IDgi-159, 519, 16
Po ust. 3410IDgi-106, 549, 39
Po umocowaniu 381IDgi-131, 522, 41
Rezolucja (całość tekstu)gi+512, 134, 49

 20. Współpraca między OLAF a EPPO oraz skuteczność dochodzeń ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Przyjęcie bez głosowania

 21. Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I 

Sprawozdanie: József Szájer (A9-0187/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne1-15
17-25
komisjagi+633, 36, 26
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne16komisjagi+450, 224, 21
Wniosek Komisjigi+429, 85, 182
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:poprawka 16

 22. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 

Projekt rezolucji: B9-0411/2020

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0411/2020
(komisja ENVI)
Rezolucja (całość tekstu)gi+472, 194, 30

 23. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411 

Projekt rezolucji: B9-0413/2020

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0413/2020
(komisja ENVI)
Rezolucja (całość tekstu)gi+488, 186, 22

 24. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) 

Projekt rezolucji: B9-0414/2020

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0414/2020
(komisja ENVI)
Rezolucja (całość tekstu)gi+489, 185, 22

 25. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 88017 (MON-88Ø17-3) 

Projekt rezolucji: B9-0415/2020

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0415/2020
(komisja ENVI)
Rezolucja (całość tekstu)gi+489, 185, 22

 26. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 (MON-89Ø34-3) 

Projekt rezolucji: B9-0416/2020

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0416/2020
(komisja ENVI)
Rezolucja (całość tekstu)gi+490, 184, 22

 27. Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” 

Projekty rezolucji: B9-0403/2020, B9-0405/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Ust.16IDgi-86, 556, 48
Ust.314Verts/ALEgi-215, 444, 32
Ust.47IDgi-99, 579, 12
Ust.5ust.pierwotny tekstgi+540, 93, 58
Ust.68IDgi-99, 583, 8
Ust.715Verts/ALEgi-169, 469, 54
ust.pierwotny tekstgi+515, 132, 45
Ust.99IDgi-107, 537, 46
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+669, 17, 6
2/gi+520, 161, 10
Ust.41Verts/ALE, GUE/NGLgi+310, 304, 78
Po ust. 102GUE/NGLgi-234, 387, 70
16Verts/ALEgi-236, 356, 99
Ust.1110IDgi-102, 578, 10
3Verts/ALE, GUE/NGLgi-215, 421, 55
Ust.1217Verts/ALEgi-227, 445, 19
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+642, 41, 9
2/gi+567, 105, 19
Ust.1311IDgi-119, 558, 13
ust.pierwotny tekstgi+565, 111, 15
Ust.154Verts/ALE, GUE/NGLgi-203, 457, 32
Po ust. 1612IDgi-106, 556, 27
Ust.1818Verts/ALEgi-198, 428, 65
Ust.1913IDgi-128, 557, 4
19Verts/ALEgi-162, 490, 40
ust.pierwotny tekstgi+568, 83, 41
Ust.205ECRgp
1/gi-198, 483, 11
2/gi-184, 485, 21
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+591, 41, 60
2/gi+413, 257, 22
Ust.21ust.pierwotny tekstgp
1/gi+667, 20, 5
2/gi+544, 141, 7
Umocowanie 10ust.pierwotny tekstgi+547, 128, 16
Umocowanie 15ust.pierwotny tekstgp
1/gi+582, 98, 12
2/gi+449, 227, 16
3/gi+644, 29, 19
4/gi+444, 231, 17
Motyw Cust.pierwotny tekstgp
1/gi+655, 31, 6
2/gi+547, 133, 11
Motyw Dust.pierwotny tekstgp
1/gi+647, 13, 32
2/gi+597, 56, 39
Motyw Eust.pierwotny tekstgp
1/gi+655, 30, 7
2/gi+626, 57, 9
Motyw Iust.pierwotny tekstgp
1/gi+673, 12, 7
2/gi+575, 101, 15
Motyw Just.pierwotny tekstgp
1/gi+617, 42, 33
2/gi+582, 55, 55
Motyw Pust.pierwotny tekstgi+577, 29, 85
Rezolucja (całość tekstu)gi+524, 67, 103
Projekt rezolucji B9-0405/2020 (ECR)
Rezolucja (całość tekstu)gi
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.7
ID:umocowanie 10; ust. 5
ECR:motyw P; ust. 13, 19
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust.20
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i zaproponowała akty prawne”
część drugate słowa
ECR:
motyw C
część pierwsza„mając na uwadze, że art. 6 TFUE uznaje, iż w dziedzinie kultury i edukacji UE ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich;”
część druga„mając na uwadze, że Komisja powinna aktywnie współpracować z państwami członkowskimi w tych obszarach politycznych, które mają również zasadnicze znaczenie dla osób należących do mniejszości;”
motyw D
część pierwsza„mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 TFUE Unia musi dążyć – przy określaniu i realizacji swoich strategii politycznych i działań – do zwalczania dyskryminacji”
część druga„między innymi ze względu na rasę lub podchodzenie etniczne;”
motyw E
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;”
część drugate słowa
motyw I
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że do tych grup społecznych często wymiennie stosuje się nazwy takie jak mniejszości narodowe, grupy etniczne, mniejszości tradycyjne lub autochtoniczne, narodowości, mieszkańcy regionów konstytucyjnych, mniejszości językowe, grupy posługujące się mniej używanymi językami, grupy językowe itd.;”
część drugate słowa
motyw J
część pierwsza„mając na uwadze, że przeważnie mniejszości narodowe i językowe stają w obliczu przyspieszonych tendencji asymilacyjnych i wymierania języka, co przekłada się na językowe i kulturowe zubożenie UE i utratę jej różnorodności kulturowej, czyli tego, do czego ochrony UE jest zobligowana w traktatach;”
część druga„mając na uwadze, że oświata to główne narzędzie rewitalizacji i utrzymania języków mniejszościowych;”
ust.9
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „niezależnie od definicji, oraz podkreśla, że definicja taka powinna być stosowana w sposób elastyczny,”
część drugate słowa
ust.12
część pierwsza„wyraża przekonanie, że środki zachowania tożsamości kulturowej i językowej służące osobom należącym do mniejszości narodowych i językowych muszą być ukierunkowane na pozytywne działania,”
część druga„w tym w obszarach oświaty, kultury i usług publicznych;”
ust.21
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej”
część drugate słowa
poprawka 5
część pierwszawykreślenie słów: „i zaproponowała akty prawne”
część druga„podkreśla, że wszelkie inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez Komisję muszą być zgodne z zasadą pomocniczości i zasadą proporcjonalności oraz przestrzegać porządku konstytucyjnego i integralności terytorialnej państw członkowskich;”
PPE, ECR:
umocowanie 15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe przeciwko Komisji Europejskiej)”, „i sprawę T-391/17” oraz „(Rumunia przeciwko Komisji Europejskiej)”
część druga„(Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe przeciwko Komisji Europejskiej)”
część trzecia„i sprawę T-391/17”
część czwarta„(Rumunia przeciwko Komisji Europejskiej)”

 28. Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji 

Sprawozdanie: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.3ust.pierwotny tekstgp
1/gi+554, 85, 56
2/gi+362, 305, 27
Ust.4ust.pierwotny tekstgp
1/gi+550, 88, 57
2/gi+359, 312, 24
3/gi+398, 277, 19
Ust.5ust.pierwotny tekstgp
1/gi+604, 46, 45
2/gi+380, 251, 64
3/gi+352, 319, 23
4/gi+368, 312, 15
5/gi+362, 314, 18
6/gi+347, 266, 82
Ust.61IDgi-105, 572, 16
4Renewgi-133, 524, 38
ust.pierwotny tekstgi+352, 303, 40
Ust.7ust.pierwotny tekstgp
1/gi+569, 64, 62
2/gi+569, 72, 54
3/gi+359, 283, 53
Ust.8ust.pierwotny tekstgp
1/gi+548, 116, 30
2/gi-305, 315, 75
Ust.92IDgi-153, 533, 7
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+569, 52, 74
2/gi+392, 224, 79
Ust.43IDgi-151, 526, 16
ust.pierwotny tekstgi+403, 259, 33
Ust.11ust.pierwotny tekstgp
1/gi+564, 93, 38
2/gi+559, 104, 32
Ust.15ust.pierwotny tekstgp
1/gi+621, 36, 37
2/gi+461, 166, 68
3/gi+542, 136, 17
4/gi+535, 151, 9
5/gi+453, 195, 47
Ust.18ust.pierwotny tekstgp
1/gi+613, 54, 28
2/gi+482, 188, 25
3/gi+451, 137, 107
4/gi+470, 126, 99
5/gi+429, 153, 113
6/gi+459, 118, 118
Ust.19ust.pierwotny tekstgp
1/gi+406, 180, 109
2/gi+515, 128, 52
Ust.205Renewgi-164, 483, 48
ust.pierwotny tekstgi+387, 278, 30
Ust.21ust.pierwotny tekstgp
1/gi+638, 41, 16
2/gi+516, 106, 73
3/gi+454, 176, 65
Ust.22ust.pierwotny tekstgp
1/gi+576, 37, 82
2/gi+430, 239, 26
Ust.246Renewgi-140, 534, 21
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+639, 35, 21
2/gi+473, 128, 94
3/gi+564, 79, 52
Ust.26ust.pierwotny tekstgp
1/gi+613, 35, 47
2/gi+476, 93, 126
Ust.277Renewgi-123, 503, 69
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+473, 135, 87
2/gi+343, 250, 102
Ust.28ust.pierwotny tekstgi+505, 110, 80
Ust.29ust.pierwotny tekstgp
1/gi+491, 177, 27
2/gi+439, 242, 14
Ust.30ust.pierwotny tekstgi+486, 167, 42
Ust.31ust.pierwotny tekstgi+358, 311, 26
Ust.34ust.pierwotny tekstgp
1/gi+684, 7, 4
2/gi+561, 77, 57
Ust.35ust.pierwotny tekstgp
1/gi+465, 102, 127
2/gi+415, 201, 78
Ust.36ust.pierwotny tekstgp
1/gi+528, 98, 68
2/gi+389, 289, 16
Ust.38ust.pierwotny tekstgp
1/gi+546, 125, 23
2/gi+426, 250, 18
Ust.44ust.pierwotny tekstgp
1/gi+636, 42, 16
2/gi+350, 266, 78
Ust.52ust.pierwotny tekstgp
1/gi+658, 11, 25
2/gi+611, 61, 22
Ust.53ust.pierwotny tekstgp
1/gi+585, 67, 42
2/gi+556, 101, 37
3/gi+389, 187, 118
4/gi+582, 60, 52
5/gi+479, 145, 70
Ust.56ust.pierwotny tekstgp
1/gi+611, 43, 40
2/gi+513, 170, 11
Ust.57ust.pierwotny tekstgp
1/gi+515, 101, 78
2/gi+366, 289, 39
Ust.58ust.pierwotny tekstgp
1/gi+674, 9, 11
2/gi+496, 128, 70
Ust.59ust.pierwotny tekstgp
1/gi+570, 80, 44
2/gi+514, 95, 85
3/gi+378, 290, 26
4/gi+402, 248, 44
5/gi+530, 89, 75
6/gi+350, 323, 21
7/gi+537, 119, 38
Rezolucja (całość tekstu)gi+380, 219, 97
Wnioski o głosowanie odrębne
Renew, ECR:ust.10, 36
PPE:ust.6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID:ust.4, 5, 26, 27, 28, 31, 59
Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
ust.29
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i skutecznych sankcji za naruszenia przepisów”
część drugate słowa
ust.38
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „takich jak kary i sankcje dla pracodawców, którzy naruszają prawo do równości wynagrodzeń;”
część drugate słowa
ust.56
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „a także zapewnienia ogólnej solidarnej odpowiedzialności w całym łańcuchu podwykonawstwa”
część drugate słowa
ust.57
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję, aby w ramach tego przeglądu zwolnić wszystkie służby socjalne i opiekuńcze z obowiązków związanych z zamówieniami publicznymi oraz ustanowić europejski mechanizm wykluczający głównych wykonawców i podwykonawców, którzy wielokrotnie stosują praktyki nieuczciwej konkurencji i dopuszczają się oszustw podatkowych;”
część drugate słowa
PPE:
ust.7
część pierwsza„wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania elastyczności przy stosowaniu unijnych zasad dotyczących finansów publicznych i polityki fiskalnej w celu uwzględnienia nadzwyczajnych wydatków, tak by zapobiec społecznym skutkom kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i je ograniczyć, wzmocnić systemy opieki społecznej i finansować wysokiej jakości miejsca pracy, usługi publiczne, walkę z ubóstwem oraz transformację ekologiczną i cyfrową;”
część druga„z zadowoleniem przyjmuje Next Generation EU – plan odbudowy UE; podkreśla, że sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową można osiągnąć jedynie przy odpowiednim wsparciu na rzecz edukacji i opieki społecznej oraz infrastruktury opieki zdrowotnej, aby zapewnić wszystkim sprawiedliwość społeczną, spójność społeczną i dobrobyt; jest zaniepokojony faktem, że w obecnym czasie kryzysu systemy opieki społecznej znajdują się pod bezprecedensową presją i że związane z nimi wydatki publiczne gwałtownie wzrosną; podkreśla, że wydatki na środki kryzysowe nie powinny być realizowane kosztem osób najmniej zamożnych, ale powinny być ponoszone w sposób sprawiedliwy;”
część trzecia„podkreśla w związku z tym, że pobudzenie odbudowy wymaga, aby wysiłki inwestycyjne UE w ramach planu odbudowy miały silny wymiar społeczny, co obejmuje wzmocnienie systemów opieki społecznej i inwestowanie w zabezpieczenie społeczne, dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji, przystępne cenowo mieszkania, zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu zwalczania społecznych skutków kryzysu; uważa, że inwestycje w edukację, dobrze zaprojektowane progresywne systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego, inwestycje społeczne oraz świadczenie wysokiej jakości usług publicznych i socjalnych są podstawowymi mechanizmami, które pozwolą zapobiec przenoszeniu niekorzystnej sytuacji z pokolenia na pokolenie; podkreśla znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych w kontekście planu odbudowy dla Europy oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na tym samym poziomie co Zielony Ład i transformacja cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w przyszłych reformach związanych z pakietem na rzecz odbudowy traktowano pozytywną konwergencję społeczną jako jeden z głównych celów krajowych programów reform, w tym poprzez wsparcie finansowe; w tym kontekście uważa, że obok celów gospodarczych i środowiskowych w planie odbudowy należy wspierać cele nowej agendy z Porto na 2030 r.;”
ust.8
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „uważa zatem, że na realizację celów Europejskiego filaru praw socjalnych i celów agendy z Porto należy przeznaczyć kwotę odpowiadającą inwestycjom w priorytety środowiskowe i cyfrowe każdego planu odbudowy i zwiększania odporności oraz że konkretne plany na rzecz postępu społecznego powinny stanowić uzupełnienie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz krajowych planów w dziedzinie klimatu i energii;”
część drugate słowa
ust.11
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; podkreśla, że szeroka akceptacja społeczna dla środków ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu jest niezbędna dla ich skutecznego wdrażania; wzywa państwa członkowskie do skutecznego zaangażowania partnerów społecznych, samorządów lokalnych i regionalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji; przypomina, że zmiana klimatu i wynikające z niej zmiany strukturalne wywierają już poważny wpływ na wiele regionów europejskich i ich mieszkańców; podkreśla, że tworzenie zielonych i godnych miejsc pracy ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonego rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby wesprzeć uczciwą i sprawiedliwą transformację w kierunku opartej na odnawialnych źródłach energii, wysoce zasobooszczędnej i energooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, a także aby dopilnować, by nikt nie został pominięty; nalega, aby w swoim zmienionym wniosku Komisja zwiększyła kwotę dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zaproponowaną w maju 2020 r.; apeluje o to, by fundusz dysponował wystarczającymi środkami finansowymi umożliwiającymi wsparcie regionów w okresie przejściowym i tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, a także o to, by spójność społeczna była wiodącą zasadą przy udzielaniu wsparcia w ramach funduszu; podkreśla, że zmieniony Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ma zasadnicze znaczenie przy wspieraniu planów socjalnych dla pracowników dotkniętych restrukturyzacją, i wzywa Komisję i państwa członkowskie do uzgodnienia znacznie zwiększonego budżetu na ten instrument w ramach szerszego europejskiego wsparcia finansowego na rzecz sprawiedliwej transformacji; wzywa do zrównoważonego i ambitnego wykorzystania dostępnych funduszy w celu wspierania regionów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i pozostających w tyle, poprzez zastosowanie w razie potrzeby środków przejściowych;”
część druga„przypomina, jak ważne jest, aby kwalifikujące się projekty były spójne z celem polegającym na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., jego etapami pośrednimi realizowanymi do 2030 r. oraz z Europejskim filarem praw socjalnych;”
ust.19
część pierwsza„wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wraz z partnerami społecznymi zobowiązały się do osiągnięcia do 2030 r. zasięgu rokowań zbiorowych na poziomie 90 % w tych systemach krajowych, które łączą regulacje ustawowe i regulacje partnerów społecznych dotyczące zatrudnienia i warunków pracy;”
część druga„podkreśla, że rokowania zbiorowe przyczyniają się do społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie z założeniami traktatu lizbońskiego; przypomina, że traktaty europejskie, które wyraźnie chronią autonomię partnerów społecznych, oraz systemy samoregulacji obowiązujące w niektórych państwach członkowskich muszą być chronione, aby partnerzy społeczni mogli niezależnie wprowadzać regulacje, co zapewni silną legitymację i rozszerzanie zasięgu układów zbiorowych; wzywa państwa członkowskie do usunięcia wszelkich przepisów krajowych, które utrudniają rokowania zbiorowe, w tym poprzez zapewnienie związkom zawodowym dostępu do miejsc pracy pracowników w celu organizowania się; podkreśla, że reformy w państwach członkowskich nie powinny negatywnie wpływać na rokowania zbiorowe oraz że rokowania zbiorowe należy wspierać na szczeblu sektorowym, również poprzez wspieranie budowania zdolności partnerów społecznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityki europejskiej, w tym w proces europejskiego semestru; uważa, że proponowane cele przyczyniłyby się do wyeliminowania zjawiska ubóstwa pracujących i do zapewnienia sprawiedliwych wynagrodzeń europejskim pracownikom;”
ust.22
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do uwzględnienia ogólnego celu, jakim jest podniesienie jakości pracy na szczeblu europejskim, w procesie semestru i tablicy wskaźników społecznych, aby ukierunkować i oceniać wkład polityki zatrudnienia w państwach członkowskich we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i Europejskiego filaru praw socjalnych;”
część drugate słowa
ust.24
część pierwsza„jest zaniepokojony zwiększoną liczbą pracowników zatrudnionych w ramach niepewnych i niestandardowych form zatrudnienia, osób fikcyjnie samozatrudnionych oraz pracowników na umowach zerogodzinowych, w tym w krajowej administracji publicznej;”
część druga„wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dążyły do wyeliminowania do 2030 r. niedobrowolnej pracy na czas określony i niedobrowolnej pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także do tego, by 80 % utworzonych miejsc pracy było średnio lub wysoko płatnych i skoncentrowanych w zrównoważonych sektorach;”
część trzecia„wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyeliminowania praktyk umów zerogodzinowych i fikcyjnego samozatrudnienia;”
ust.26
część pierwsza„apeluje do Komisji o przedstawienie strategicznego programu UE dla opiekunów, który byłby krokiem w kierunku jakościowego wzmocnienia pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE, uwzględniając pracowników sektora usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych; ponownie stwierdza, że program dla opiekunów musi odzwierciedlać również sytuację 100 milionów nieformalnych opiekunów w UE, którzy zapewniają 80 % opieki długoterminowej, ale w większości przypadków pozostają niedostrzeżeni;”
część druga„wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi opracowała ramy regulacyjne, które zagwarantują wysokiej jakości usługi opieki, w tym ocenę nowych możliwości w sektorze opieki zdrowotnej przynoszących korzyści konsumentom i pacjentom, przy jednoczesnym poszanowaniu roli instytucji publicznych i prywatnych w zapewnianiu tej opieki obywatelom oraz zapewnianiu opiekunom godnych warunków pracy;”
ust.27
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „aby umożliwić zbiorowe ustalanie cen dla osób samozatrudnionych w niepewnej sytuacji”
część drugate słowa
ust.34
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybszego przyjęcia i wdrożenia europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 2030 r. każde dziecko w UE miało pełny dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad dziećmi, a także miało zapewnione przyzwoite warunki mieszkaniowe i odpowiednie żywienie;”
część drugate słowa
ust.44
część pierwsza„zauważa, że wartość bieżących inwestycji w infrastrukturę społeczną w UE szacuje się na około 170 mld EUR rocznie, a Komisja szacuje, że potrzeby w zakresie inwestycji wynoszą 192 mld EUR, przy czym 62 % inwestycji stanowi obszar opieki zdrowotnej i długoterminowej (przystępne cenowo mieszkania 57 mld EUR, opieka zdrowotna 70 mld EUR, opieka długoterminowa 50 mld EUR, edukacja i uczenie się przez całe życie 15 mld EUR);”
część druga„wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia na wdrożenie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych części Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która odpowiada inwestycjom w priorytety środowiskowe i cyfrowe; nalega, by przy przyznawaniu środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności uwzględniano kwestię równouprawnienia płci;”
ust.52
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje niedawne sprawozdanie Komisji w sprawie wpływu zmian demograficznych na różne grupy społeczne oraz na obszary i regiony w Europie nieproporcjonalnie dotknięte trudnościami;”
część druga„wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia większej ilości środków dostępnych w ramach EFRR na poprawę infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej na obszarach o wysokim wskaźniku starzenia się społeczeństwa, przede wszystkim na obszarach wiejskich i na obszarach dotkniętych wyludnieniem;”
ust.58
część pierwsza„jest zaniepokojony znaczną utratą dochodów podatkowych z powodu unikania opodatkowania na dużą skalę;”
część druga„wzywa Radę do przyspieszenia negocjacji w sprawie przepisów dotyczących publicznej sprawozdawczości według krajów i wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz do przeglądu zarówno kryteriów Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej), jak i kryteriów unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy;”
ID:
ust.35
część pierwsza„potępia wykorzystywanie przez niektóre rządy pandemii jako pretekstu do erozji niektórych podstawowych praw pracowników i kobiet; przypomina o niezbywalnym prawie dostępu do opieki zdrowotnej, a także o prawie do dysponowania własnym ciałem; podkreśla w związku z tym, że należy zagwarantować opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, prawo do antykoncepcji i prawo do aborcji,
część druga„w tym poprzez wydłużenie dozwolonego prawem terminu przeprowadzenia aborcji;”
ust.36
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „poprzez zaproponowanie ram dla systemów dochodu minimalnego” oraz „że każda osoba w Europie powinna być objęta systemem dochodu minimalnego, a”
część drugate słowa
Renew, PPE:
ust.3
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i obowiązkowe”
część drugate słowa
ust.4
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „obowiązkowych” oraz „instrumentów”
część druga„obowiązkowych”
część trzecia„instrumentów”
ust.5
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „a ponadto cele te trzeba wzmocnić poprzez obowiązkową wykonalność”, „których przestrzeganie jest powiązane z dostępem do funduszy europejskich”, „obowiązkowych” oraz „a ochrona prawna powinna oznaczać, że należy zapobiegać”
część druga„a ponadto cele te trzeba wzmocnić poprzez obowiązkową wykonalność”, z wyjątkiem słowa „obowiązkową”
część trzecia„obowiązkową”
część czwarta„których przestrzeganie jest powiązane z dostępem do funduszy europejskich”
część piąta„obowiązkowych”
część szósta„a ochrona prawna powinna oznaczać, że należy zapobiegać”
ust.9
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „zwraca się do Komisji, aby dokładnie oceniła funkcjonowanie tego tymczasowego instrumentu oraz przeanalizowała ewentualne wprowadzenie w tym zakresie stałego instrumentu szczególnego, uruchamianego – na wniosek państw członkowskich – w sytuacji nieoczekiwanego kryzysu, który prowadzi do stałego wzrostu wydatków na rozwiązania w zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze czasu i podobne środki;”
część drugate słowa
ust.21
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w celu zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % do 2030 r.” oraz „wiążąca dla wszystkich państw członkowskich oraz”
część druga„w celu zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i bezrobocia młodzieży o co najmniej 50 % do 2030 r.”
część trzecia„wiążąca dla wszystkich państw członkowskich oraz”
ust.53
część pierwsza„wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej w celu ustanowienia ram prawnych, które zapewniają godne warunki pracy i równe traktowanie pracownikom sezonowym w UE i pracownikom mobilnym mającym podpisane umowy o pracę na czas określony z agencjami pracy tymczasowej lub innymi rodzajami pośredników na rynku pracy, w tym agencjami zatrudnienia; wzywa państwa członkowskie do skuteczniejszego egzekwowania przepisów oraz zwalczania praktyk stosowanych przez nieuczciwe agencje pracy tymczasowej;”
część druga„podkreśla, że w takich ramach prawnych można by uwzględnić: „zakaz prowadzenia przez pośredników na rynku pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, działalności na jednolitym rynku,”
część trzecia„gwarantowaną umową zbiorową lub prawem płacę minimalną, gwarantowaną minimalną liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, których pracodawca nie może odliczyć w żadnej pozycji z płacy minimalnej lub wynagrodzeń określonych układem zbiorowym”
część czwarta„brak potrąceń z wynagrodzenia w przypadku umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, gwarantowane równe traktowanie każdej osoby, która w danym państwie członkowskim jest chroniona jako pracownik pracujący w tym samym przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, zgodnie z którym wszystkie agencje pracy tymczasowej działające na rynku wewnętrznym muszą być wpisane do europejskiego rejestru i mieć certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności na jednolitym rynku, sankcje nakładane na firmy stosujące nieuczciwe praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi w celu wyzysku w pracy, a także dostęp do informacji na temat umów o pracę i praw pracowniczych w języku, który jest zrozumiały dla pracownika;”
część piąta„wzywa Komisję i państwa członkowskie do wstrzymania płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rzecz beneficjentów, którzy nie przestrzegają krajowych i europejskich przepisów prawa pracy, konwencji MOP i obowiązujących układów zbiorowych pracy;”
Verts/ALE, Renew, ECR:
ust.15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wiążącej” oraz „potępia praktykę bezpłatnych staży niezwiązanych z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, ponieważ praktyka ta stanowi formę wyzysku młodych pracowników i naruszenie ich praw; wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych dla skutecznego i wykonalnego zakazu takich bezpłatnych staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych;”
część druga„wiążącej”
część trzecia„potępia praktykę bezpłatnych staży niezwiązanych z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, ponieważ praktyka ta stanowi formę wyzysku młodych pracowników i naruszenie ich praw;” z wyjątkiem słów: „niezwiązanych z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych”
część czwarta„niezwiązanych z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych”
część piąta„wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych dla skutecznego i wykonalnego zakazu takich bezpłatnych staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych;”
Renew, PPE, ID:
ust.18
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i przyjmuje do wiadomości wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie płac minimalnych i rokowań zbiorowych; podkreśla, że ta dyrektywa powinna przyczynić się do wyeliminowania ubóstwa pracujących i wspierać rokowania zbiorowe zgodnie z tradycjami krajowymi i z należytym poszanowaniem autonomii krajowych partnerów społecznych i dobrze funkcjonujących modeli rokowań zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji o przeprowadzenie badania dotyczącego wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie, aby oszacować koszt życia i przybliżony dochód potrzebny do zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego w każdym państwie członkowskim i regionie, ponieważ wskaźnik ten mógłby służyć jako narzędzie odniesienia dla partnerów społecznych; nalega, aby ustawowe płace minimalne były ustalane na poziomie powyżej progu przyzwoitości, przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych, co przyczyni się do eliminowania zjawiska ubóstwa pracujących i zagwarantuje każdemu pracownikowi dochód powyżej poziomu ubóstwa, przy uwzględnieniu zróżnicowania kosztów życia w państwach członkowskich;” oraz „zapobiec niezdrowej konkurencji w postaci ciągłego spadku kosztów pracy”
część druga„i przyjmuje do wiadomości wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie płac minimalnych i rokowań zbiorowych;”
część trzecia„podkreśla, że ta dyrektywa powinna przyczynić się do wyeliminowania ubóstwa pracujących i wspierać rokowania zbiorowe zgodnie z tradycjami krajowymi i z należytym poszanowaniem autonomii krajowych partnerów społecznych i dobrze funkcjonujących modeli rokowań zbiorowych;”
część czwarta„ponawia swój apel do Komisji o przeprowadzenie badania dotyczącego wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie, aby oszacować koszt życia i przybliżony dochód potrzebny do zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego w każdym państwie członkowskim i regionie, ponieważ wskaźnik ten mógłby służyć jako narzędzie odniesienia dla partnerów społecznych;”
część piąta„nalega, aby ustawowe płace minimalne były ustalane na poziomie powyżej progu przyzwoitości, przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych, co przyczyni się do eliminowania zjawiska ubóstwa pracujących i zagwarantuje każdemu pracownikowi dochód powyżej poziomu ubóstwa, przy uwzględnieniu zróżnicowania kosztów życia w państwach członkowskich;”
część szósta„zapobiec niezdrowej konkurencji w postaci ciągłego spadku kosztów pracy”
ECR, PPE:
ust.59
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy; apeluje o jak najszybsze zapewnienie pełnej funkcjonalności Europejskiego Urzędu ds. Pracy;”
część druga„wzywa ten urząd do prowadzenia ciągłej wymiany informacji na temat najlepszych praktyk z odpowiednimi organami organizacji pracy państw członkowskich oraz do przeprowadzania wstępnych inspekcji; podkreśla, że aby Europejski Urząd ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu nielegalnych praktyk oraz wyzysku pracowników i nadużyć wobec nich, należy ułatwić mu przeprowadzanie kontroli oraz nakładanie sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przepisów”, z wyjątkiem słów: „oraz nakładanie sankcji”
część trzecia„oraz nakładanie sankcji”
część czwarta„podkreśla, że wymaga to również poszerzenia mandatu urzędu, tak aby uwzględniał przepisy unijnych aktów prawnych, takich jak np. dyrektywa 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej, dyrektywa 2014/36/UE w sprawie pracowników sezonowych i dyrektywa 2009/52/WE w sprawie kar dla pracodawców, oraz odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;”
część piąta„uważa, że Europejski Urząd ds. Pracy i inspektoraty krajowe powinny być zobowiązane do przeprowadzenia wspólnej lub uzgodnionej inspekcji, w przypadku gdy krajowy partner społeczny zgłosi nadużycie; wzywa zatem Komisję do uwzględnienia tych aspektów w ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy przewidzianej na 2024 r. oraz do zaangażowania zainteresowanych stron dysponujących dogłębną wiedzą na temat poszczególnych modeli rynku pracy w pracę i ocenę działań Europejskiego Urzędu ds. Pracy”, z wyjątkiem słów: „być zobowiązane do”
część szósta„być zobowiązane do”
część siódma„uważa ponadto, że zarządzanie Europejskim Urzędem ds. Pracy powinno opierać się na tej samej trójstronnej strukturze jak w przypadku innych agencji i w ten sposób umożliwić zwiększoną reprezentację partnerów społecznych w zarządzie, w tym prawo do głosowania;”

 29. Zrównoważony ład korporacyjny 

Sprawozdanie: Pascal Durand (A9-0240/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.261posłowiegi-317, 360, 17
Ust.272posłowiegi+353, 324, 17
Ust.28ust.pierwotny tekstgi+409, 215, 70
Rezolucja (całość tekstu)gi+347, 307, 42
Wnioski o głosowanie odrębne
posłowieust.28

 30. Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności 

Projekt rezolucji: B9-0400/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0400/2020
(komisja EMPL)
Ust.4ust.pierwotny tekstgi+602, 83, 9
Po ust. 161IDgi-97, 583, 12
Ust.39ust.pierwotny tekstgp
1/gi+669, 8, 17
2/gi+585, 94, 15
Po ust. 552IDgi-115, 539, 38
Rezolucja (całość tekstu)gi+616, 22, 58
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:ust.4
Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust.39
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „mniejszości i grupy etniczne, osoby ze środowisk migracyjnych, uchodźcy”
część drugate słowa

 31. Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I 

Sprawozdanie: Željana Zovko (A9-0201/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+689, 4, 3

 32. Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur 

Projekty rezolucji: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-0436/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0432/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Przed ust. 17GUE/NGLgi-60, 608, 22
Po ust. 11GUE/NGLgi-22, 639, 29
2GUE/NGLgi-24, 631, 35
3GUE/NGLgi-30, 614, 46
4GUE/NGLgi-60, 573, 57
8IDgi-95, 589, 4
Ust.20ust.pierwotny tekstgp
1/gi+609, 71, 9
2/gi+607, 62, 21
Motyw Aust.pierwotny tekstgp
1/gi+613, 12, 65
2/gi+572, 63, 55
Po motywie A5GUE/NGLgi-26, 631, 33
6GUE/NGLgi-24, 632, 34
Rezolucja (całość tekstu)gi+604, 20, 57
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0431/2020GUE/NGLgi
B9-0432/2020Verts/ALEgi
B9-0433/2020S&Dgi
B9-0434/2020ECRgi
B9-0435/2020Renewgi
B9-0436/2020PPEgi
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw A
część pierwsza„mając na uwadze, że propagowanie praw człowieka, demokracji i praworządności oraz przestrzeganie ich powinny pozostać centralnym elementem długofalowego partnerstwa UE i Chin, zgodnie z zobowiązaniem UE do obrony tych wartości w działaniach zewnętrznych”
część druga„oraz w związku z faktem, że Chiny wyrażają zainteresowanie przestrzeganiem ich we własnym rozwoju i we współpracy międzynarodowej;”
GUE/NGL:
ust.20
część pierwsza„wyraża zadowolenie z przyjęcia 7 grudnia 2020 r. globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka; wzywa państwa członkowskie i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do szybkiej oceny przyjęcia sankcji wobec chińskich urzędników i podmiotów państwowych, takich jak Xinjiang Production and Construction Corporation, odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie polityki masowego przetrzymywania Ujgurów i innych turkijskich muzułmanów w Sinciangu, za stosowanie pracy przymusowej oraz za zorganizowanie dotkliwych represji wobec wolności wyznania, swobody przemieszczania się i innych praw podstawowych w regionie”
część druga„oraz w innych miejscach, takich jak Tybet;”
Różne
Sygnatariuszką wspólnego projektu rezolucji RC-B9-0432/2020 jest również Samira Rafaela (grupa Renew).

 33. Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh 

Projekty rezolucji: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020, B9-0445/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Po ust. 92GUE/NGLgi-156, 489, 51
3GUE/NGLgi-56, 532, 108
4GUE/NGLgi-83, 535, 78
Po motywie T1GUE/NGLgi-80, 533, 83
Rezolucja (całość tekstu)+614, 12, 63
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0438/2020ID
B9-0439/2020GUE/NGL
B9-0440/2020Verts/ALE
B9-0441/2020S&D
B9-0443/2020Renew
B9-0444/2020ECR
B9-0445/2020PPE

 34. Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody 

Projekt rezolucji: B9-0401/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0401/2020
(komisja ENVI)
Po ust. 111GUE/NGLgi+345, 336, 14
Po ust. 41GUE/NGLgi-309, 346, 40
12GUE/NGLgi-276, 341, 78
Ust.6ust.pierwotny tekstgp
1/gi+632, 48, 15
2/gi+407, 280, 8
Ust.112GUE/NGLgi-70, 552, 73
Po ust. 113GUE/NGLgi-136, 542, 17
Ust.12ust.pierwotny tekstgp
1/gi+544, 100, 51
2/gi+535, 145, 15
Ust.19ust.pierwotny tekstgp
1/gi+647, 13, 35
2/gi+593, 89, 12
3/gi+567, 110, 17
Po ust. 204GUE/NGLgi-310, 330, 54
Ust.23ust.pierwotny tekstgp
1/gi+650, 36, 9
2/gi+406, 231, 58
3/gi+613, 25, 57
Ust.24ust.pierwotny tekstgp
1/gi+640, 11, 44
2/gi+594, 89, 12
3/gi+621, 61, 13
4/gi+563, 122, 10
Ust.287Verts/ALEgi+354, 303, 38
ust.pierwotny tekstgi
Ust.30ust.pierwotny tekstgp
1/gi+528, 160, 7
2/gi+669, 16, 10
Ust.35ust.pierwotny tekstgp
1/gi+588, 71, 36
2/gi+538, 145, 12
Ust.369PPEgi-331, 338, 26
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+595, 45, 54
2/gi+520, 158, 16
Ust.3710revPPEgi+367, 272, 56
Po ust. 378Verts/ALEgi+661, 25, 9
Ust.40ust.pierwotny tekstgp
1/gi+642, 45, 8
2/gi+357, 326, 12
Ust.47ust.pierwotny tekstgi+415, 266, 14
Ust.495GUE/NGLgi-181, 464, 50
Motyw V6Verts/ALEgp
1/gi+378, 275, 42
2/gi+615, 41, 39
ust.pierwotny tekstgi
Motyw Yust.pierwotny tekstgi+430, 253, 12
Motyw Zust.pierwotny tekstgp
1/gi+644, 18, 33
2/gi-306, 354, 35
Rezolucja (całość tekstu)gi+622, 23, 43
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE, ECR:motyw Y; ust. 47
GUE/NGL:motyw V; ust. 28
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw Z
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „położenie kresu liberalizacji usług wodnych”
część drugate słowa
ust.40
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa: „tylko”
część drugato słowo
poprawka 6
część pierwsza„mając na uwadze, że energia hydroelektryczna ma potencjał do obniżenia do pewnego stopnia emisyjności produkcji energii elektrycznej i w związku z tym może przyczynić się do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii określonych w porozumieniu paryskim; mając na uwadze, że energię hydroelektryczną należy postrzegać w sposób całościowy, w tym jej wpływ na warunki hydromorfologiczne i siedliska; mając na uwadze, że w porównaniu z energią wiatrową i energią słoneczną energia wodna jest mniej niestabilna i w związku z tym przyczynia się do utrzymania stałego zasilania i stabilności sieci; mając na uwadze, że na elektrownie szczytowo-pompowe przypada ponad 90 % zdolności magazynowania energii w UE;”
część druga„mając na uwadze, że Unia Europejska powinna wspierać państwa członkowskie angażujące się w przyjazne dla środowiska projekty budowy elektrowni wodnych, które jednocześnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia społeczności lokalnych;”
S&D:
ust.30
część pierwsza„zwraca uwagę na wysokie zużycie energii w sektorze wodnym;”
część druga„wzywa Komisję do rozważenia środków energooszczędnych i możliwości wykorzystania oczyszczonych ścieków jako „dostępnego na miejscu” źródła energii odnawialnej; wzywa Komisję, aby dążyła do energooszczędnych usprawnień w oczyszczalniach ścieków, aby uznać i wykorzystać potencjał tego sektora w zakresie oszczędzania energii; zwraca uwagę, że zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję oceną dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych potencjalne oszczędności energii wynoszą od 5 500 do 13 000 GWh rocznie;”
GUE/NGL:
ust.23
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „oraz że elektrownie wodne i małe elektrownie wodne zapewniają największy udział energii ze źródeł odnawialnych w UE” oraz „i ewentualnych nowych elektrowniach wodnych”
część druga„oraz że elektrownie wodne i małe elektrownie wodne zapewniają największy udział energii ze źródeł odnawialnych w UE”
część trzecia„i ewentualnych nowych elektrowniach wodnych”
ECR:
ust.12
część pierwsza„apeluje do Komisji, aby podejmowała stanowcze i szybkie działania w przypadku naruszeń ze strony państw członkowskich w celu dopilnowania, by wszystkie państwa członkowskie w pełni przestrzegały przepisów dotyczących wody, a zwłaszcza ramowej dyrektywy wodnej, jak najszybciej i nie później niż do 2027 r.; wzywa Komisję, by podjęła również stanowcze i szybkie działania w sprawie wszczętych postępowań o uchybienie zobowiązaniom dotyczących systematycznego naruszania unijnych przepisów dotyczących wody;”
część druga„wzywa Komisję do zwiększenia zasobów w odniesieniu do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w ogóle, a w szczególności jeśli chodzi o przepisy UE w dziedzinie ochrony środowiska;”
ust.35
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do uznania zanieczyszczenia wód słodkich i nadmiernego poboru wody za priorytetowe tematy w zaleceniach dotyczących WPR dla państw członkowskich;”
część drugate słowa
ust.36
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „ograniczenia stosowania pestycydów i związanych z nimi zagrożeń o 50 % do 2030 r. oraz”
część drugate słowa
GUE/NGL, Verts/ALE:
ust.6
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „z należytym uwzględnieniem partnerstw publiczno-prywatnych”
część drugate słowa
GUE/NGL, ECR:
ust.19
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „innych niż niezbędne zastosowań” oraz „wszystkich”
część druga„innych niż niezbędne zastosowań”
część trzecia„wszystkich”
ust.24
część pierwsza„wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zminimalizowania presji na jednolite części wód powierzchniowych, aby przywrócić naturalne funkcje rzek i chronić ekosystemy;”
część druga„wzywa państwa członkowskie do powstrzymania się od budowy elektrowni wodnych i realizacji innych projektów budowlanych, które prowadziłyby do znacznej presji hydromorfologicznej na zasoby wody”
część trzecia„na obszarach chronionych;”
część czwarta„uważa, że dotacje unijne i finansowanie ze środków publicznych na obszarach nieobjętych ochroną należy przyznawać wyłącznie nowym elektrowniom wodnym, w których ogólne korzyści wyraźnie przewyższają ogólne skutki negatywne;”

 35. Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa 

Projekt rezolucji: B9-0421/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0421/2020
(komisja LIBE)
Ust.2ust.pierwotny tekstgi+594, 40, 61
Ust.39PPEgi+485, 140, 70
Po ust. 31IDgi-116, 554, 23
Ust.514ECRgi-311, 364, 21
Ust.62IDgi-120, 531, 42
10PPEgi+519, 126, 50
15ECRgi
ust.pierwotny tekstgp
1/gi
2/gi
Ust.73IDgi-306, 381, 6
Po ust. 74IDgi-161, 519, 13
5IDgi-148, 526, 19
Ust.11ust.pierwotny tekstgp
1/gi+624, 20, 51
2/gi+573, 95, 27
Ust.16ust.pierwotny tekstgp
1/gi+676, 3, 16
2/gi+452, 226, 17
3/gi+446, 194, 55
4/gi+551, 87, 57
Ust.1716ECRgi-215, 460, 20
ust.pierwotny tekstgi+527, 87, 81
Ust.18ust.pierwotny tekstgi+528, 139, 28
Ust.216IDgi-138, 548, 7
11PPEgi+435, 241, 19
ust.pierwotny tekstgp
1/gi
2/gi
Ust.22ust.pierwotny tekstgp
1/gi+681, 6, 8
2/gi+636, 46, 13
Ust.2612PPEgi+570, 86, 39
Ust.27ust.pierwotny tekstgp
1/gi+673, 19, 3
2/gi+627, 64, 4
Ust.28ust.pierwotny tekstgp
1/gi+626, 44, 25
2/gi+622, 20, 53
Ust.29ust.pierwotny tekstgi+633, 36, 26
Ust.32ust.pierwotny tekstgp
1/gi+686, 7, 2
2/gi+539, 121, 35
Ust.337IDgi-130, 511, 52
Ust.34ust.pierwotny tekstgp
1/gi+539, 126, 29
2/gi+504, 142, 49
Ust.37ust.pierwotny tekstgp
1/gi+587, 24, 84
2/gi+534, 132, 28
Ust.38ust.pierwotny tekstgp
1/gi+412, 221, 62
2/gi+521, 136, 38
Ust.39ust.pierwotny tekstgp
1/gi+681, 4, 10
2/gi+392, 252, 51
3/gi+391, 266, 38
Ust.4013PPEgi-325, 362, 8
ust.pierwotny tekstgp
1/gi+639, 27, 29
2/gi+376, 293, 26
Ust.41ust.pierwotny tekstgi+544, 50, 101
Po umocowaniu 68PPEgi+592, 81, 22
Motyw Cust.pierwotny tekstgp
1/gi+624, 30, 41
2/gi+629, 61, 4
Motyw Kust.pierwotny tekstgp
1/gi+672, 7, 16
2/gi+498, 174, 23
Rezolucja (całość tekstu)gi+543, 64, 82
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:ust.41
GUE/NGL:ust.18, 29
ID:ust.2, 17, 34
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.11
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „zakazu lub”
część drugate słowa
ust.21
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „przestępczości” oraz „przestępczym”
część drugato słowo
ust.32
część pierwsza„zwraca uwagę, że należy poprawić współpracę sądową między państwami członkowskimi oraz wzajemne uznawanie orzeczeń i wyroków sądowych, między innymi poprzez terminowe i prawidłowe wdrażanie instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;”
część druga„zwraca uwagę, że pewne zmiany w zakresie praworządności w kilku państwach członkowskich wpłynęły na tę wymianę informacji oraz ogólnie na współpracę policyjną i sądową; podkreśla w związku z tym, że wzajemne zaufanie opiera się na wspólnym rozumieniu wartości UE zawartych w art. 2 TUE, w tym praworządności, której podstawowymi elementami są niezawisłość sądów i walka z korupcją;”
ust.34
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Prokuratury Europejskiej; wzywa do utrzymania jej niezależności oraz do zapewnienia jej skutecznego funkcjonowania w krajowych procedurach sądowych; jest zaniepokojony faktem, że Komisja dopuściła się poważnego zaniedbania, nie uwzględniając roli Prokuratury Europejskiej we wzmacnianiu naszej unii bezpieczeństwa”
część druga„wzywa do przeprowadzenia oceny ewentualnego rozszerzenia mandatu Prokuratury Europejskiej zgodnie z art. 83 TFUE po osiągnięciu przez nią pełnej operacyjności;”
ust.38
część pierwsza„wyraża ubolewanie w związku z systematycznym brakiem pełnego i terminowego wdrażania środków bezpieczeństwa UE przez państwa członkowskie; uważa, że środki bezpieczeństwa muszą być wdrażane nie tylko zgodnie z literą prawa, ale również z jego duchem;”
część druga„uważa, że jeżeli środki bezpieczeństwa systematycznie nie będą w pełni i terminowo wdrażane, istnieje ryzyko, że staną się bezprzedmiotowe i nie będą skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie będą spełniać wymogów konieczności i proporcjonalności; wzywa Komisję do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego niezwłocznie po upływie terminu transpozycji lub po stwierdzeniu naruszenia;”
GUE/NGL:
motyw C
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich nadal występuje zagrożenie lewicowym terroryzmem;”
część drugate słowa
motyw K
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „ze względu na nieskuteczność istniejących instrumentów, takich jak umowy o wzajemnej pomocy prawnej i europejski nakaz dochodzeniowy;”
część drugate słowa
ust.6
część pierwsza„przypomina, że obecność w internecie treści o charakterze terrorystycznym, które – chociaż nie są jedynym czynnikiem – okazały się katalizatorem wpływającym na radykalizację w szczególności młodych ludzi, których część popełniła przestępstwa terrorystyczne zdefiniowane w dyrektywie (UE) 2017/541; jest zdania, że walka z nierównościami społecznymi ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania podstawowych przyczyn radykalizacji postaw; podkreśla potrzebę szybkiego identyfikowania i całkowitego usuwania treści o charakterze terrorystycznym w internecie na podstawie jasnych przepisów prawnych, w tym weryfikacji przez człowieka oraz odpowiednich i solidnych zabezpieczeń w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych i norm konstytucyjnych; podkreśla, że chociaż poczyniono pewne postępy w tym zakresie, przedsiębiorstwa muszą być znacznie bardziej zaangażowane w ten proces; wzywa do ustanowienia przejrzystych mechanizmów umożliwiających szybką identyfikację i zgłaszanie treści o charakterze terrorystycznym w internecie oraz umożliwiających obywatelom oznaczanie takich treści;”
część druga„podkreśla potrzebę wzmocnienia zdolności unijnej jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie;”
ust.22
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „przy jednoczesnym zacieśnieniu współpracy z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”
część drugate słowa
ust.27
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „która powinna wykazać, czy automatyczna wymiana danych przyniosłaby wartość dodaną, a także czy potrzebne są dodatkowe kategorie danych biometrycznych”
część drugate słowa
ust.28
część pierwsza„podkreśla, że dyrektywa w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą przyczyniła się do zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i identyfikacji osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa;”
część druga„odnotowuje zamiar Komisji dotyczący przedstawienia nowej wersji dyrektywy w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami Traktatu z Lizbony i dorobkiem prawnym w zakresie ochrony danych; domaga się, aby zmianie tej towarzyszyła szczegółowa ocena skutków uwzględniająca konsekwencje dotyczące praw podstawowych;”
PPE:
ust.37
część pierwsza„podkreśla, że równouprawnienie płci jest kluczowym aspektem walki z radykalizacją postaw oraz działań na rzecz ograniczania przemocy domowej i zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i znęcaniu się nad dziećmi; wzywa Komisję do włączenia środków wspierających równouprawnienie płci jako ważnego elementu prewencyjnego jej strategii bezpieczeństwa oraz wzywa Radę do uruchomienia klauzuli pomostowej poprzez przyjęcie jednomyślnej decyzji o uznaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt (i innych form przemocy ze względu na płeć) za jeden z obszarów przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 TFUE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do priorytetowego traktowania walki z przemocą domową poprzez zapewnienie usług wsparcia, utworzenie wyspecjalizowanych organów ścigania i ściganie tych przestępstw; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o przedstawienie zaktualizowanych danych na ten temat;”
część druga„wzywa UE i państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji stambulskiej;”
ECR, GUE/NGL:
ust.16
część pierwsza„podkreśla, że pełne szyfrowanie transmisji przyczynia się do ochrony prywatności obywateli, w tym do ochrony dzieci w internecie, a także do bezpieczeństwa systemów informatycznych, i uważa, że jest ono niezbędne, aby m.in. dziennikarze śledczy i sygnaliści mogli zgłaszać nadużycia; zwraca uwagę, że luki w zabezpieczeniach typu „backdoor” mogą stanowić poważne zagrożenie dla siły i skuteczności szyfrowania i mogą być nadużywane przez przestępców i zewnętrzne podmioty państwowe spoza UE dążące do destabilizacji naszego społeczeństwa; zwraca uwagę na fakt, że przestępcy szybko dostosowują się do zmian i wykorzystują powstające technologie do celów niezgodnych z prawem; wzywa zatem państwa członkowskie i Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) do zapewnienia organom ścigania wysokiej jakości szkoleń w odpowiednich dziedzinach;” z wyjątkiem słów: „pełne” oraz „zwraca uwagę, że luki w zabezpieczeniach typu „backdoor” mogą stanowić poważne zagrożenie dla siły i skuteczności szyfrowania i mogą być nadużywane przez przestępców i zewnętrzne podmioty państwowe spoza UE dążące do destabilizacji naszego społeczeństwa;”
część druga„pełne”
część trzecia„zwraca uwagę, że luki w zabezpieczeniach typu „backdoor” mogą stanowić poważne zagrożenie dla siły i skuteczności szyfrowania i mogą być nadużywane przez przestępców i zewnętrzne podmioty państwowe spoza UE dążące do destabilizacji naszego społeczeństwa;”
część czwarta„wzywa Komisję, aby oceniła, czy możliwe jest znalezienie rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zgodny z prawem i ukierunkowany dostęp organów ścigania do potrzebnych danych przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych;”
ECR, PPE:
ust.39
część pierwsza„podkreśla znaczenie dowodów skuteczności istniejących środków bezpieczeństwa UE; podkreśla, że stopień, w jakim ograniczenie praw podstawowych może zostać uznane za konieczne i proporcjonalne, zależy od skuteczności tych polityk”
część druga„potwierdzonej publicznie dostępnymi dowodami ilościowymi i jakościowymi;”
część trzecia„ubolewa nad faktem, że w odniesieniu do środków bezpieczeństwa Komisja udostępniła dotychczas jedynie anegdotyczne dowody, nie przedstawiając dowodów ilościowych;”
ust.40
część pierwsza„wzywa Komisję do regularnej oceny obecnych strategii politycznych i umów dotyczących bezpieczeństwa oraz do dostosowania ich, w razie potrzeby, do orzecznictwa TSUE;”
część druga„jest zdania, że zawarte z USA i Australią umowy dotyczące danych PNR należy pilnie zmodyfikować, aby zapewnić ich zgodność z orzecznictwem TSUE, i uważa, że odmowa podjęcia odpowiednich działań ze strony Komisji stanowi poważne zaniechanie;”

 36. Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci 

Projekty rezolucji: B9-0402/2020, B9-0404/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
Po ust. 13S&Dgi-295, 388, 11
Ust.54S&Dgi-300, 378, 16
Po umocowaniu 111S&Dgi+525, 143, 26
Po motywie E2S&Dgi-293, 388, 13
Motyw Nust.pierwotny tekstgi+486, 138, 70
Motyw Oust.pierwotny tekstgp
1/gi+552, 98, 44
2/gi+493, 162, 39
Rezolucja (całość tekstu)gi+505, 146, 37
Projekt rezolucji B9-0404/2020
(ECR)
Rezolucja (całość tekstu)gi
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:motyw N
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw O
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „praw i”
część drugate słowa

 37. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych 

Sprawozdanie: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (W głosowaniu nad treścią Regulaminu wymagana większość głosów posłów do Parlamentu, w głosowaniu nad wykładnią i projektami decyzji wymaga zwykła większość głosów)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Regulamin
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łącznekomisjagi+609, 21, 66
Po art. 2376Verts/ALEgi-159, 466, 71
2komisjagi+601, 73, 22
7Verts/ALEgi-162, 502, 32
4komisjagi+660, 17, 18
Projekt decyzji
Ust.68S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+655, 38, 3
Ust.79S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLgi+602, 35, 59
Projekt decyzjigi+598, 58, 33

 38. Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wniosek Komisjigi+684, 3, 2

 39. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 

Projekt rezolucji: B9-0422/2020

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B9-0422/2020
(komisja ENVI)
Ust.1ust.pierwotny tekstgp
1/gi+615, 35, 46
2/gi+551, 140, 5
Ust.91Verts/ALE, GUE/NGLgi+354, 333, 9
Ust.14ust.pierwotny tekstgp
1/gi+680, 12, 4
2/gi+565, 122, 9
Ust.21ust.pierwotny tekstgp
1/gi+616, 45, 35
2/gi+537, 143, 16
Po ust. 212Verts/ALE, GUE/NGLgi-284, 327, 81
Ust.39ust.pierwotny tekstgp
1/gi+405, 240, 50
2/gi+601, 58, 37
Ust.41ust.pierwotny tekstgp
1/gi+605, 88, 3
2/gi+551, 141, 4
Ust.42ust.pierwotny tekstgi+529, 141, 26
Ust.46ust.pierwotny tekstgp
1/gi+629, 58, 9
2/gi+383, 307, 6
Ust.54ust.pierwotny tekstgi+542, 137, 17
Po ust. 563Verts/ALE, GUE/NGLgi-266, 394, 36
Ust.57ust.pierwotny tekstgp
1/gi+665, 24, 7
2/gi+552, 130, 13
Ust.67ust.pierwotny tekstgp
1/gi+670, 8, 18
2/gi+561, 131, 4
Umocowanie 18ust.pierwotny tekstgi+540, 146, 9
Motyw Iust.pierwotny tekstgp
1/gi+602, 45, 49
2/gi+537, 143, 16
Rezolucja (całość tekstu)gi+550, 80, 59
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:ust.42, 54; umocowanie 18
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.1
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „poniżej 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej”
część drugate słowa
ust.14
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „a także szybkiego reagowania na klęski klimatyczne”
część drugate słowa
ust.21
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „na wysiedlenia wywołane zmianą klimatu, i uznaje potrzebę podjęcia odpowiednich działań”
część drugate słowa
ust.41
część pierwsza„wzywa Komisję do dokonania dogłębnej oceny wpływu na klimat i środowisko wszystkich odnośnych wniosków ustawodawczych i budżetowych”
część druga„oraz do zapewnienia ich pełnej zgodności z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C;”
ust.57
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „uważa, że w przyszłej strategii przystosowania się do zmiany klimatu należy wyraźnie wskazać zasadę „nie szkodzić”, zwłaszcza”
część drugate słowa
ust.67
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „katastrof klimatycznych takich jak”
część drugate słowa
motyw I
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa: „przesiedleń”
część drugato słowo
S&D:
ust.39
część pierwsza„zwraca uwagę na wysokie zużycie energii w sektorze wodnym;”
część druga„wzywa Komisję do rozważenia energooszczędnych środków i możliwości wykorzystania oczyszczonych ścieków jako „dostępnego na miejscu” źródła energii odnawialnej; zauważa, że obecna dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nie została zmieniona od czasu jej przyjęcia w 1991 r.; wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, aby zapewnić jej korzystny wpływ na osiąganie unijnych celów klimatycznych i środowiskowych;”
PPE, ECR:
ust.46
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w szczególności potrzebę poprawy ram prawnych UE dotyczących gleby”
część drugate słowa

 40. Prace Komisji Petycji w roku 2019 

Sprawozdanie: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.11ust.pierwotny tekstgp
1/gi+646, 9, 41
2/gi+566, 83, 47
Ust.19ust.pierwotny tekstgi+531, 119, 46
Ust.29ust.pierwotny tekstgp
1/gi+647, 10, 39
2/gi+352, 278, 66
Rezolucja (całość tekstu)gi+619, 11, 59
Wnioski o głosowanie odrębne
ID:ust.19
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.11
część pierwsza„zwraca uwagę, że Komisja Petycji często otrzymuje skargi dotyczące naruszeń praworządności przez pewne organy; przypomina, że zapewnienie skutecznego, jednakowego i jednolitego stosowania prawa UE ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania praworządności, która jest jedną z podstawowych wartości Unii i jej państw członkowskich określoną w art. 2 TUE;”
część druga„z poszanowaniem zasady pomocniczości wzywa Komisję do przestrzegania zobowiązań podjętych w komunikacie z dnia 17 lipca 2019 r. pt. „Umocnienie praworządności w Unii – plan działania” (COM(2019)0343) w celu promowania kultury poszanowania praworządności, zacieśnienia współpracy z organami krajowymi oraz zapewnienia skutecznej wspólnej reakcji na rzeczywiste zagrożenia w Unii;”
PPE, S&D:
ust.29
część pierwsza„uważa, że niezbędne jest, aby obywatele mieli możliwość bezpośrednio uczestniczyć w inicjowaniu wniosków ustawodawczych; podkreśla, że europejska inicjatywa obywatelska jest zasadniczym instrumentem aktywnego obywatelstwa i udziału społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie w dniu 17 kwietnia 2019 r. nowych przepisów dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej, które wprowadzają szereg ulepszeń strukturalnych i technicznych mających na celu uczynienie tego instrumentu bardziej przyjaznym dla użytkownika i dostępnym, a także umożliwienie większego udziału obywateli Unii w procesie demokratycznym Unii; odnotowuje znaczną liczbę nowych europejskich inicjatyw obywatelskich zarejestrowanych przez Komisję Europejską w 2019 r., co pokazuje, że obywatele korzystają z możliwości stosowania instrumentów uczestnictwa, by mieć wpływ na kształtowanie polityki i stanowienie prawa; wzywa do prowadzenia większej liczby kampanii informacyjnych na temat roli europejskiej inicjatywy obywatelskiej w celu promowania korzystania z tego instrumentu przez obywateli europejskich; wyraża ubolewanie, że jak dotąd żadna z pomyślnie przeprowadzonych europejskich inicjatyw obywatelskich nie zakończyła się wnioskiem ustawodawczym Komisji; zachęca Komisję do stosowania podejścia do europejskiej inicjatywy obywatelskiej opartego w jak największym stopniu na otwartości i chęci współpracy, tak aby instrument ten stał się w oczach obywateli prawdziwym sukcesem europejskiej demokracji uczestniczącej;”
część druga„w związku z tym wzywa Komisję do wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym w oparciu o każdą pomyślnie przeprowadzoną europejską inicjatywę obywatelską popartą przez Parlament Europejski;”

 41. Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych 

Projekty rezolucji: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020, B9-0442/2020,

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0424/2020GUE/NGLgi-61, 609, 24
B9-0425/2020IDgi-89, 576, 21
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0426/2020(S&D, Renew, Verts/ALE)
Ust.2ust.pierwotny tekstgi+629, 30, 27
Ust.3ust.pierwotny tekstgi+633, 6, 46
Ust.4ust.pierwotny tekstgi+632, 27, 27
Ust.8ust.pierwotny tekstgi+643, 8, 35
Ust.4ust.pierwotny tekstgi+676, 3, 7
Ust.11ust.pierwotny tekstgi+674, 4, 8
Ust.12ust.pierwotny tekstgi+622, 5, 58
Ust.13ust.pierwotny tekstgi+630, 26, 29
Ust.14ust.pierwotny tekstgi+630, 11, 45
Ust.15ust.pierwotny tekstgp
1/gi+531, 80, 74
2/gi+556, 71, 58
3/gi+474, 147, 64
Ust.17ust.pierwotny tekstgi+594, 49, 41
Motyw Bust.pierwotny tekstgi+647, 26, 13
Motyw Cust.pierwotny tekstgi+647, 26, 13
Motyw Dust.pierwotny tekstgi+601, 28, 57
Motyw Fust.pierwotny tekstgi+624, 3, 59
Motyw Hust.pierwotny tekstgi+635, 5, 46
Motyw Kust.pierwotny tekstgi+603, 16, 67
Motyw Must.pierwotny tekstgi+672, 4, 10
Motyw Nust.pierwotny tekstgi+665, 7, 13
Rezolucja (całość tekstu)gi+434, 49, 202
Projekty rezolucji grup politycznych
B9-0426/2020Verts/ALEgi
B9-0427/2020S&Dgi
B9-0430/2020Renewgi
B9-0437/2020ECRgi
B9-0442/2020PPEgi
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; motywy B, C, D, F, H, K, M, N
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.15
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę globalnego systemu sankcji za łamanie praw człowieka” oraz „(unijnej ustawy Magnickiego)”
część druga„z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę globalnego systemu sankcji za łamanie praw człowieka”
część trzecia„(unijnej ustawy Magnickiego)”

 42. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 

Sprawozdanie: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.21GUE/NGLgi-203, 404, 79
Ust.42GUE/NGLgi-120, 544, 22
Po ust. 47IDgi-106, 522, 55
8IDgi-87, 541, 56
Po ust. 74IDgi-112, 555, 16
Ust.83GUE/NGLgi-264, 365, 57
Po ust. 85IDgi-100, 570, 12
Po ust. 126IDgi-97, 579, 8
Rezolucja (całość tekstu)gi+540, 77, 70

 43. Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Całość tekstu1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLgi+680, 1, 5
Wniosek Komisjigi+680, 4, 3

 44. Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Całość tekstu1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLgi+678, 1, 6
Wniosek Komisjigi+680, 3, 4

 45. Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Całość tekstu1PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, GUE/NGLgi+680, 1, 5
Wniosek Komisjigi+680, 3, 4

 46. Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii ***I 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Art. 1 pkt 11IDgi-105, 568, 9
Wniosek Komisjigi+677, 4, 6
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności