Показалец 
Протокол
XML 170kPDF 309kWORD 81k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II - Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (разискване)
 4.Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I (продължeние на разискването)
 7.Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Последни събития в държавите от Източното партньорство (разискване)
 12.Влошаване на положението в Мозамбик (разискване)
 13.25-та годишнина от Процеса от Барселона и Южното съседство (разискване)
 14.Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (разискване)
 15.Край на дерогацията за нелицензираните кланици съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2017/185 (разискване)
 16.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (предприети действия)
 17.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Второ гласуване
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.47 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Предложение за назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата
Доклад относно предложението за назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРЕК ОПИОЛА

Отхвърля се (P9_TA(2020)0339)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 15.12.2020 г.)

Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под Ламанша ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - комисия TRAN

С поименно гласуване (687 гласа „за“, 4 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за Междуамериканската комисия за тропическа риба тон ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕO) № 520/2007 на Съвета [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0340)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 3)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Япония ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и Япония [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2020)0341)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 4)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: удължаване на срока на действие на Протокола ***
Препоръка относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2020)0342)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 5)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и островите Кук: удължаване на действието на Протокола ***
Препоръка относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2020)0343)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 6)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


3. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II - Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000077/2020), зададен от Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Съвета: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0501/2020)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000078/2020), зададен от Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0502/2020)

Christophe Hansen представи препоръката за второ четене.

Sara Cerdas разви въпросите.

Изказаха се Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

Изказаха се Pernille Weiss, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Simona Baldassarre, от името на групата ID, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Радан Кънев, César Luena и Martin Hojsík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Georg Mayer, Sylwia Spurek и Milan Brglez.

Изказаха се Janusz Wojciechowski и Michael Roth.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на водите (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че не са внесени предложения за отхвърляне и изменения към позицията на Съвета на първо четене в съответствие с член 67 и член 68 от Правилника за дейността (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Следователно актът се счита за приет (P9_TA(2020)0344).
(Приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 7)

Предложение за резолюция B9-0401/2020.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).


4. Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen представи доклада.

Изказа се Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

Изказаха се Herbert Dorfmann (докладчик по становището на комисията REGI), Álvaro Amaro, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Sylwia Spurek, от името на групата Verts/ALE, Mazaly Aguilar, от името на групата ECR, Petros Kokkalis, от името на групата GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas и Zbigniew Kuźmiuk.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 15.12.2020 г.)


5. Първо гласуване

Парламентът гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - комисия TRAN;

Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - комисия TRAN;

Безопасност на въздухоплаването в края на преходния период с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - комисия TRAN;

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - комисия PECH.

Парламентът гласува искането за подлагане на гласуване на измененията вместо временното споразумение (член 59, параграф 3 от Правилника за дейността) (представено от групата ID) към:

Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Парламентът пристъпи към окончателното гласуване на:

Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Парламентът гласува с единно гласуване по:

Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Увеличение на бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и други корекции на разходите и приходите [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Гласуването ще продължи до 12.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 14.45 ч.


6. Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I (продължeние на разискването)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 15.12.2020 г.)

Изказаха се Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Атидже Алиева-Вели, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (председателят призова Krzysztof Jurgiel към спазване на реда и спазване на санитарните мерки в сила), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen и Асим Адемов.

Изказа се Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 15.12.2020 г и точка 2 от протокола от 16.12.2020 г.


7. Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (заместваща докладчика Андрей Новаков) и Pedro Marques (заместващ докладчика Constanze Krehl) представиха доклада.

Изказа се Agnes Jongerius (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Elisa Ferreira (член на Комисията).

Изказаха се Karlo Ressler (докладчик по становището на комисията BUDG), Цветелина Пенкова, от името на групата S&D, Susana Solís Pérez, от името на групата Renew, Francesca Donato, от името на групата ID, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska, от името на групата ECR, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Андрей Слабаков , Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol и Daniel Buda.

Изказа се Elisa Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 16.12.2020 г.

(Заседанието е прекъснато в 12.58 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.47 ч.


9. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - комисия TRAN

С поименно гласуване (690 гласа „за“, 3 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - комисия TRAN

С поименно гласуване (690 гласа „за“, 3 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Безопасност на въздухоплаването в края на преходния период с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - комисия TRAN

С поименно гласуване (690 гласа „за“, 3 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - комисия PECH

С поименно гласуване (686 гласа „за“, 3 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ПОДЛАГАНЕ НА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ВМЕСТО ГЛАСУВАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (група ID)

Отхвърля се с поименно гласуване (39 „за“, 630 „против“, 25 въздържали се)

Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0345)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 8)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0346)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Увеличение на бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и други корекции на разходите и приходите [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0347)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 10)

(Заседанието е прекъснато в 14.50 ч.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.04 ч.


11. Последни събития в държавите от Източното партньорство (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Последни събития в държавите от Източното партньорство (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Urmas Paet, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Markéta Gregorová, от името на групата Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri и Radosław Sikorski.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


12. Влошаване на положението в Мозамбик (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Влошаване на положението в Мозамбик (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Paulo Rangel, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Pierrette Herzberger-Fofana, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde и Francisco Guerreiro.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


13. 25-та годишнина от Процеса от Барселона и Южното съседство (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: 25-та годишнина от Процеса от Барселона и Южното съседство (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказа се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Tonino Picula, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri и Javi López.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


14. Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000068/2020), зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak и Anna Zalewska, от името на комисията EMPL, към Съвета: Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (B9-0027/2020)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000069/2020), зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak и Anna Zalewska, от името на комисията EMPL, към Комисията: Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová разви въпросите.

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Nicolas Schmit (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Marianne Vind, от името на групата S&D, Ilana Cicurel, от името на групата Renew, Anna Zalewska, от името на групата ECR, Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, Daniela Rondinelli, независим член на ЕП, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Радан Кънев, Miriam Lexmann и Antonius Manders.

Изказаха се Nicolas Schmit и Michael Roth.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на комисията EMPL, относно препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 9 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).


15. Край на дерогацията за нелицензираните кланици съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2017/185 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000076/2020), зададен от Norbert Lins, от името на комисията AGRI, към Комисията: Край на дерогацията за кланиците, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins разви въпроса.

Nicolas Schmit (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Anne Sander, от името на групата PPE, Carmen Avram, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, и Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


16. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръките на комисиите ENVI, ECON, IMCO и JURI да не се повдига възражение във връзка с делегираните актове и мерките за изпълнение бяха съобщени на пленарното заседание от понеделник, 14 декември 2020 г. (точка 12 от протокола от 14.12.2020 г.).

Не е изразено никакво възражение срещу тези препоръки в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Съгласно член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от регламента, тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в Приетите текстове (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 и P9_TA(2020)0353).


17. Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Поправките (P8_TA(2018)0180(COR02) и P8_TA(2018)0180(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 13 от протокола от 14.12.2020 г).

Тъй като не са били предмет на искане за поставяне на гласуване от страна на политическа група или от членове на ЕП, чийто брой достига поне ниския праг, в съответствие с член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети.

(Заседанието беше прекъснато в 18.10 ч.)


18. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.00 ч.


19. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения:

Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Прилагане на Регламента „Дъблин III“
Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ [2019/2206(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Прилагане на Директивата относно връщането
Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането [2019/2208(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре сряда 16 декември 2020 à 8.30 ч.


20. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


21. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 662.276/OJME).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.15 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Майдел Ева, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност