Seznam 
Zápis
XML 148kPDF 277kWORD 77k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II – Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (rozprava)
 4.Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I (pokračování rozpravy)
 7.Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Oznámení výsledků hlasování
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Nejnovější vývoj v zemích Východního partnerství (rozprava)
 12.Zhoršující se situace v Mosambiku (rozprava)
 13.25. výročí barcelonského procesu a jižní sousedství (rozprava)
 14.Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (rozprava)
 15.Ukončení platnosti výjimky pro zařízení pro porážku zvířat, jak ji stanoví nařízení (EU) 2017/185 (rozprava)
 16.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu) (další postup)
 17.Opravy (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Druhé hlasování
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:47.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora
Zpráva o návrhu na jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ: JMENOVÁNÍ MARKA OPIOŁY

zamítnut (P9_TA(2020)0339)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 15.12.2020)

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na tunel pod Lamanšským průlivem ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (687 pro, 4 proti, 4 zdržení se).

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
Zpráva o návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A9-0231/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0340)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0341)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 4)

Parlament schválil uzavření dohody.

Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0342)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 5)

Parlament schválil uzavření dohody.

Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0343)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 6)

Parlament schválil uzavření dohody.


3. Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000077/2020), kterou pokládají Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI Radě: Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (B9-0501/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000078/2020), kterou pokládají Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (B9-0502/2020)

Christophe Hansen uvedl doporučení pro druhé čtení.

Sara Cerdas rozvinula otázky.

Vystoupili: Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Janusz Wojciechowski (člen Komise).

Vystoupili: Pernille Weiss za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu Renew, Simona Baldassarre za skupinu ID, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena a Martin Hojsík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Georg Mayer, Sylwia Spurek a Milan Brglez.

Vystoupili: Janusz Wojciechowski a Michael Roth.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI o provádění vodohospodářských právních předpisů EU (2020/2613(RSP) (B9-0401/2020).

Rozprava skončila.

Předseda oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Akt byl tudíž prohlášen za přijatý (P9_TA(2020)0344).
(příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 7)

Návrh usnesení B9-0401/2020.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


4. Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen uvedla zprávu.

Vystoupil Janusz Wojciechowski (člen Komise).

Vystoupili: Herbert Dorfmann (zpravodaj výboru REGI), Álvaro Amaro za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Sylwia Spurek za skupinu Verts/ALE, Mazaly Aguilar za skupinu ECR, Petros Kokkalis za skupinu GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas a Zbigniew Kuźmiuk.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 15.12.2020)


5. První hlasování

Parlament hlasoval o těchto žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Parlament hlasoval o žádosti (předložené skupinou ID), aby se namísto předběžné dohody hlasovalo o pozměňovacích návrzích (čl. 59 odst. 3 jednacího řádu):

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

Evropský rok železnice (2021) ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Hlasovat bylo možné do 12:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 14:45.


6. Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I (pokračování rozpravy)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(začátek rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 15.12.2020)

Vystoupili: Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (předsedající napomenul Krzysztofa Jurgiela a vyzval ho, aby dodržoval platná zdravotní opatření), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen a Asim Ademov.

Vystoupil Janusz Wojciechowski (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 15.12.2020 a bod 2 zápisu ze dne 16.12.2020.


7. Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (zastupující zpravodaje Andreye Novakova) a Pedro Marques (zastupující zpravodajku Constanze Krehlovou) uvedli zprávu.

Vystoupila Agnes Jongerius (zpravodajka výboru EMPL).

Vystoupila Elisa Ferreira (členka Komise).

Vystoupili: Karlo Ressler (zpravodaj výboru BUDG), Tsvetelina Penkova za skupinu S&D, Susana Solís Pérez za skupinu Renew, Francesca Donato za skupinu ID, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska za skupinu ECR, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol a Daniel Buda.

Vystoupila Elisa Ferreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 16.12.2020.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:58.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:47.


9. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (690 pro, 3 proti, 2 zdržení se).

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (690 pro, 3 proti, 2 zdržení se).

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (690 pro, 3 proti, 2 zdržení se).

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (686 pro, 3 proti, 6 zdržení se).

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

ŽÁDOST, ABY SE NAMÍSTO PŘEDBĚŽNÉ DOHODY HLASOVALO O POZMĚŇOVACÍCH NÁVRZÍCH (skupina ID)

zamítnuta JH (39 pro, 630 proti, 25 zdržení se)

Evropský rok železnice (2021) ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2020)0345)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 8)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0346)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 9)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0347)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 10)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:50.)


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:04.


11. Nejnovější vývoj v zemích Východního partnerství (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nejnovější vývoj v zemích Východního partnerství (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Urmas Paet za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Markéta Gregorová za skupinu Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri a Radosław Sikorski.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


12. Zhoršující se situace v Mosambiku (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zhoršující se situace v Mosambiku (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Lars Patrick Berg za skupinu ID, Pierrette Herzberger-Fofana za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde a Francisco Guerreiro.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


13. 25. výročí barcelonského procesu a jižní sousedství (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 25. výročí barcelonského procesu a jižní sousedství (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupil Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Tonino Picula za skupinu S&D, José Ramón Bauzá Díaz za skupinu Renew, Anna Bonfrisco za skupinu ID, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Hermann Tertsch za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezařazený poslanec, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri a Javi López.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


14. Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000068/2020), kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska za výbor EMPL Radě: Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (B9-0027/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000069/2020), kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska za výbor EMPL Komisi: Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozvinula otázky.

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Nicolas Schmit (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Marianne Vind za skupinu S&D, Ilana Cicurel za skupinu Renew, Anna Zalewska za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezařazená poslankyně, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann a Antonius Manders.

Vystoupili: Nicolas Schmit a Michael Roth.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová za výbor EMPL o doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


15. Ukončení platnosti výjimky pro zařízení pro porážku zvířat, jak ji stanoví nařízení (EU) 2017/185 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000076/2020), kterou pokládá Norbert Lins za výbor AGRI Komisi: Ukončení platnosti výjimky pro zařízení pro porážku zvířat, jak ji stanoví nařízení (EU) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins rozvinul otázku.

Nicolas Schmit (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Anne Sander za skupinu PPE, Carmen Avram za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu Renew, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, a Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


16. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu) (další postup)

Předsedající připomněl, že na plenárním zasedání v pondělí 14. prosince 2020 (bod 12 zápisu ze dne 14.12.2020) byla oznámena doporučení výborů ENVI, ECON, IMCO a JURI nevyslovit námitku vůči aktům v přenesené pravomoci a prováděcím opatřením.

Vůči těmto doporučením nebyla ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 111 odst. 6 jednacího řádu vyslovena žádná námitka.

V souladu s čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu se doporučení považují za schválená a budou zveřejněna v přijatých textech (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 a P9_TA(2020)0353).


17. Opravy (článek 241 jednacího řádu) (další postup)

Opravy P8_TA(2018)0180(COR02) a P8_TA(2018)0180(COR01) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 13 zápisu ze dne 14.12.2020).

Opravy se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu považují za schválené, neboť ani politická skupina, ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali, aby se o nich hlasovalo.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:10.)


18. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:00.


19. Druhé hlasování

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Provádění nařízení Dublin III
Zpráva o provádění nařízení Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Provádění směrnice o navracení
Zpráva o provádění směrnice o navracení [2019/2208(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, středu 16. prosince 2020, v 8:30.


20. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


21. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 662.276/OJME).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


Příloha 1 Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí