Indeks 
Protokol
XML 147kPDF 282kWORD 76k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Kvaliteten af drikkevand ***II - Gennemførelse af EU's vandlovgivning. (forhandling)
 4.Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I (fortsat forhandling)
 7.Ekstraordinære ressourcer i forbindelse med covid-19-pandemien: REACT-EU ***I (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Den seneste udvikling i landene i Det Østlige Partnerskab (forhandling)
 12.Forværring af situationen i Mozambique (forhandling)
 13.25-årsdagen for Barcelonaprocessen og det sydlige naboskab (forhandling)
 14.Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (forhandling)
 15.Ophævelse af undtagelsen for slagterier som fastsat i forordning (EU) 2017/185 (forhandling)
 16.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d) (opfølgning)
 17.Rectificatifs (article 241 du règlement) (suites données)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.Anden afstemningsrunde
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af Marek Opioła som medlem af Revisionsretten


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.47.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Udnævnelse af Marek Opioła som medlem af Revisionsretten
Betænkning om udnævnelsen af Marek Opioła som medlem af Revisionsretten [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

FORSLAG TIL AFGØRELSE: UDNÆVNELSE AF MAREK OPIOŁA

Forkastet (P9_TA(2020)0339)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 15.12.2020)

Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til forbindelsen under Kanalen ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (687 for, 4 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk ***I
Betænkning om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0340)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 3)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Japan ***
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Japan [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2020)0341)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 4)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mauretanien: forlængelse af protokollen ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2020)0342)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 5)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne: forlængelse af gennemførelsesprotokollen ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2020)0343)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 6)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


3. Kvaliteten af drikkevand ***II - Gennemførelse af EU's vandlovgivning. (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning). [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000077/2020) af Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk og Eleonora Evi for ENVI til Rådet: Gennemførelse af EU's vandlovgivning (B9-0501/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2020) af Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk og Eleonora Evi for ENVI til Kommissionen: Gennemførelse af EU's vandlovgivning (B9-0502/2020)

Christophe Hansen forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Sara Cerdas begrundede forespørgslerne.

Talere: Michael Roth (formand for Rådet) og Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Pernille Weiss for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Ulrike Müller for Renew-Gruppen, Simona Baldassarre for ID-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Beata Mazurek for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena og Martin Hojsík.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Georg Mayer, Sylwia Spurek og Milan Brglez.

Talere: Janusz Wojciechowski og Michael Roth.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk og Eleonora Evi for ENVI om gennemførelse af EU's vandlovgivning (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden bekendtgjorde, at der ikke var stillet forslag om forkastelse af Rådets førstebehandlingsholdning og heller ikke stillet ændringsforslag til den, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68 (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Retsakten betragtedes dermed som vedtaget (P9_TA(2020)0344).
(Bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 7)

Forslag til beslutning B9-0401/2020.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 17.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).


4. Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen forelagde betænkningen.

Taler: Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Herbert Dorfmann (ordfører for udtalelse fra REGI), Álvaro Amaro for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Ulrike Müller for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Sylwia Spurek for Verts/ALE-Gruppen, Mazaly Aguilar for ECR-Gruppen, Petros Kokkalis for GUE/NGL-Gruppen, Dino Giarrusso, løsgænger, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas og Zbigniew Kuźmiuk.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 15.12.2020)


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om følgende anmodninger om uopsættelig forhandling:

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH.

Parlamentet gik over til afstemningen om anmodningen om at sætte ændringsforslagene til nedenstående under afstemning i stedet for den foreløbige aftale (forretningsordenens artikel 59, stk. 3) (indgivet af ID-Gruppen):

Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Forslag til ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020: Forhøjelse af betalingsbevillingerne samt andre justeringer af udgifter og indtægter
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020 – Forhøjelse af betalingsbevillingerne i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt andre justeringer af udgifter og indtægter [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 12.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.45.


6. Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I (fortsat forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 15.12.2020)

Talere: Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (formanden kaldte Krzysztof Jurgiel til orden og bad ham overholde de trufne sundhedsmæssige foranstaltninger), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen og Asim Ademov.

Taler: Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9 i protokollen af 15.12.2020 og punkt 2 i protokollen af 16.12.2020.


7. Ekstraordinære ressourcer i forbindelse med covid-19-pandemien: REACT-EU ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (for ordfører Andrey Novakov) og Pedro Marques (for ordfører Constanze Krehl) forelagde betænkningen.

Taler: Agnes Jongerius (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Taler: Elisa Ferreira (medlem af Kommissionen).

Talere: Karlo Ressler (ordfører for udtalelse fra BUDG), Tsvetelina Penkova for S&D-Gruppen, Susana Solís Pérez for Renew-Gruppen, Francesca Donato for ID-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Andżelika Anna Możdżanowska for ECR-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol og Daniel Buda.

Taler: Elisa Ferreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 16.12.2020.

(Mødet udsat kl. 12.58.)


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.47.


9. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (690 for, 3 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (690 for, 3 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (690 for, 3 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH

Ved afstemning ved navneopråb (686 for, 3 imod, 6 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ANMODNING OM AFSTEMNING OM ÆNDRINGSFORSLAGENE I STEDET FOR DEN FORELØBIGE AFTALE (ID-Gruppen)

Ved afstemning ved navneopråb (39 for, 630 imod, 25 hverken/eller) blev anmodningen forkastet.

Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0345)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 8)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0346)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 9)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Forslag til ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020: Forhøjelse af betalingsbevillingerne samt andre justeringer af udgifter og indtægter
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020 – Forhøjelse af betalingsbevillingerne i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt andre justeringer af udgifter og indtægter [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0347)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 10)

(Mødet udsat kl. 14.50.)


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.04.


11. Den seneste udvikling i landene i Det Østlige Partnerskab (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den seneste udvikling i landene i Det Østlige Partnerskab (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Andrius Kubilius for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Urmas Paet for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Markéta Gregorová for Verts/ALE-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri og Radosław Sikorski.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Forværring af situationen i Mozambique (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forværring af situationen i Mozambique (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Paulo Rangel for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen for Renew-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for GUE/NGL-Gruppen, Isabel Santos, Dominique Bilde og Francisco Guerreiro.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. 25-årsdagen for Barcelonaprocessen og det sydlige naboskab (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 25-årsdagen for Barcelonaprocessen og det sydlige naboskab (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Taler: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Tonino Picula for S&D-Gruppen, José Ramón Bauzá Díaz for Renew-Gruppen, Anna Bonfrisco for ID-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri og Javi López.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000068/2020) af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak og Anna Zalewska, for EMPL, til Rådet: Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (B9-0027/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000069/2020) af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak og Anna Zalewska, for EMPL, til Kommissionen: Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová begrundede forespørgslerne.

Michael Roth (formand for Rådet) og Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Marianne Vind for S&D-Gruppen, Ilana Cicurel for Renew-Gruppen, Anna Zalewska for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Rondinelli, løsgænger, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann og Antonius Manders.

Talere: Nicolas Schmit og Michael Roth.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, for EMPL, om forslag til Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 15 i protokollen af 16.12.2020 (ændringsforslag); punkt 9 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).


15. Ophævelse af undtagelsen for slagterier som fastsat i forordning (EU) 2017/185 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000076/2020) af Norbert Lins, for AGRI, til Kommissionen: Slut på undtagelsen for slagterier fastlagt i forordning (EU) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins begrundede spørgsmålet.

Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Anne Sander for PPE-Gruppen, Carmen Avram for S&D-Gruppen, Ulrike Müller for Renew-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, og Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra ENVI, ECON, IMCO og JURI om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltningerne var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 14. december 2020 (punkt 12 i protokollen af 14.12.2020).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 111, stk. 6.

Henstillingerne ansås i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d), for vedtaget, og de ville blive offentliggjort under Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 og P9_TA(2020)0353).


17. Rectificatifs (article 241 du règlement) (suites données)

Berigtigelserne P8_TA(2018)0180(COR02) og P8_TA(2018)0180(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 13 i protokollen af 14.12.2020).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 241, stk. 4, ansås de for vedtaget.

(Mødet afbrudt kl. 18.10)


18. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.00.


19. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler:

Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Ekstraordinære ressourcer i forbindelse med covid-19-pandemien: REACT-EU ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Gennemførelse af Dublin III-forordningen
Betænkning om gennemførelse af Dublin III-forordningen [2019/2206(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet
Betænkning om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet [2019/2208(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag den 16. december 2020 kl. 08.30.


20. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


21. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 662.276/OJME).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.


Bilag 1 - Udnævnelse af Marek Opioła som medlem af Revisionsretten

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik