Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 148kPDF 274kWORD 76k
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***II - EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (keskustelu)
 4.Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I (jatkoa keskustelulle)
 7.Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Itäisten kumppanimaiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 12.Mosambikin tilanteen huononeminen (keskustelu)
 13.Barcelonan prosessin ja eteläisen naapuruston 25-vuotisjuhla (keskustelu)
 14.Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (keskustelu)
 15.Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen päättyminen (keskustelu)
 16.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet)
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Toiset äänestykset
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 – Marek Opiołan nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.47.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Marek Opiołan nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Mietintö ehdotuksesta nimittää Marek Opioła tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI: MAREK OPIOŁAN NIMITTÄMINEN

Hylättiin (P9_TA(2020)0339)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 2)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 15.12.2020 liite 1)

Tietyt rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat kanaalin alittavan yhteyden osalta ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-valiokunta

Parlamentti hyväksyi kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön NHÄ:llä (687 puolesta, 4 vastaan, 4 tyhjää).

Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A9-0231/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0340)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 3)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

EU:n ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0341)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 4)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2020, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0342)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 5)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus: täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0343)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 6)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


3. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***II - EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000077/2020) - Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (B9-0501/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2020) - Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (B9-0502/2020)

Christophe Hansen esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Sara Cerdas esitteli kysymykset.

Puheenvuorot: Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Wojciechowski (komission jäsen).

Puheenvuorot: Pernille Weiss PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller Renew-ryhmän puolesta, Simona Baldassarre ID-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena ja Martin Hojsík.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Georg Mayer, Sylwia Spurek ja Milan Brglez.

Puheenvuorot: Janusz Wojciechowski ja Michael Roth.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanosta (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, ettei käsiteltäväksi ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Säädös katsottiin näin ollen hyväksytyksi (P9_TA(2020)0344).
(”Äänestysten tulokset” -liite, 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, 7 kohta)

Päätöslauselmaesitys B9-0401/2020.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 15 (lopullinen äänestys).


4. Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen esitteli mietinnön.

Janusz Wojciechowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Álvaro Amaro PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mazaly Aguilar ECR-ryhmän puolesta, Petros Kokkalis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dino Giarrusso, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas ja Zbigniew Kuźmiuk.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 15.12.2020, kohta 6)


5. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin pyyntö äänestää alustavan sopimuksen sijasta tarkistuksista (työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohta) (ID-ryhmä):

Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopullinen teksti:

Euroopan rautateiden teemavuosi (2021) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Komission valtuuttaminen äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

Lisätalousarvioesitys nro 10/2020: Maksumäärärahojen lisäys ja menoihin ja tuloihin tehtävät muut tarkistukset
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2020 varainhoitovuodeksi 2020 – Maksumäärärahojen lisäys menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä menoihin ja tuloihin tehtävien muiden tarkistusten mukaisesti [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 12.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 14.45.


6. Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I (jatkoa keskustelulle)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 15.12.2020, kohta 4)

Puheenvuorot: Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (puhemies piti työjärjestyspuheenvuoron pyytääkseen Krzysztof Jurgielia noudattamaan voimassa olevia terveysmääräyksiä), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen ja Asim Ademov.

Janusz Wojciechowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2020, kohta 9 ja istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 2.


7. Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (esittelijä Andrey Novakovin sijainen) ja Pedro Marques (esittelijä Constanze Krehlin sijainen) esittelivät mietinnön.

Agnes Jongerius (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elisa Ferreira (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karlo Ressler (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tsvetelina Penkova S&D-ryhmän puolesta, Susana Solís Pérez Renew-ryhmän puolesta, Francesca Donato ID-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andżelika Anna Możdżanowska ECR-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol ja Daniel Buda.

Elisa Ferreira käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 2.

(Istunto keskeytettiin klo 12.58.)


Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.47.


9. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

Parlamentti hyväksyi kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön NHÄ:llä (690 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää).

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

Parlamentti hyväksyi kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön NHÄ:llä (690 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää).

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

Parlamentti hyväksyi kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön NHÄ:llä (690 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää).

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta

Parlamentti hyväksyi kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön NHÄ:llä (686 puolesta, 3 vastaan, 6 tyhjää).

Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PYYNTÖ ÄÄNESTÄÄ TARKISTUKSISTA ALUSTAVAN SOPIMUKSEN SIJASTA (ID-ryhmä)

Hylättiin NHÄ:ssä (39 puolesta, 630 vastaan, 25 tyhjää)

Euroopan rautateiden teemavuosi (2021) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0345)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 8)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Komission valtuuttaminen äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0346)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 9)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Lisätalousarvioesitys nro 10/2020: Maksumäärärahojen lisäys ja menoihin ja tuloihin tehtävät muut tarkistukset
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2020 varainhoitovuodeksi 2020 – Maksumäärärahojen lisäys menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä menoihin ja tuloihin tehtävien muiden tarkistusten mukaisesti [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0347)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 10)

(Istunto keskeytettiin klo 14.50.)


10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.04.


11. Itäisten kumppanimaiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Itäisten kumppanimaiden viimeaikainen kehitys (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Markéta Gregorová Verts/ALE-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri ja Radosław Sikorski.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Mosambikin tilanteen huononeminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Mosambikin tilanteen huononeminen (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Jan-Christoph Oetjen Renew-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabel Santos, Dominique Bilde ja Francisco Guerreiro.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Barcelonan prosessin ja eteläisen naapuruston 25-vuotisjuhla (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Barcelonan prosessin ja eteläisen naapuruston 25-vuotisjuhla (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díaz Renew-ryhmän puolesta, Anna Bonfrisco ID-ryhmän puolesta, Salima Yenbou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri ja Javi López.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000068/2020) – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (B9-0027/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000069/2020) – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitteli kysymykset.

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Marianne Vind S&D-ryhmän puolesta, Ilana Cicurel Renew-ryhmän puolesta, Anna Zalewska ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann ja Antonius Manders.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Michael Roth.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-valiokunnan puolesta neuvoston suosituksesta kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).


15. Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen päättyminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000076/2020) – Norbert Lins AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen voimassaolon päättyminen (B9-0030/2020)

Norbert Lins esitteli kysymyksen.

Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Anne Sander PPE-ryhmän puolesta, Carmen Avram S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller Renew-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies muistutti, että ENVI-, ECON-, IMCO- ja JURI-valiokuntien suosituksista olla vastustamatta delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanotoimenpiteitä ilmoitettiin täysistunnossa maanantaina 14. joulukuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 14.12.2020, kohta 12).

Näitä suosituksia ei ole vastustettu työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdassa vahvistetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti nämä suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan hyväksytyissä teksteissä (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 ja P9_TA(2020)0353).


17. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)

Oikaisuista P8_TA(2018)0180(COR02) ja P8_TA(2018)0180(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 14.12.2020, kohta 13).

Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään, joten työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.

(Istunto keskeytettiin klo 18.10.)


18. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.00.


19. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin alustavat sopimukset:

Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Dublin III -asetuksen täytäntöönpano
Mietintö Dublin III -asetuksen täytäntöönpanosta [2019/2206(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Palauttamisdirektiivin täytäntöönpano
Mietintö palauttamisdirektiivin täytäntöönpanosta [2019/2208(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna keskiviikkona 16. joulukuuta 2020 klo 8.30.


20. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


21. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 662.276/OJME).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


Liite 1 – Marek Opiołan nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö