Rodyklė 
Protokolas
XML 146kPDF 281kWORD 77k
Antradienis, 2020 m. gruodžio 15 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***II - ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (diskusijos)
 4.Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I (diskusijos)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I (diskusijų tęsinys)
 7.Papildomi ištekliai COVID-19 pandemijos kontekste (REACT-EU) ***I (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Pastarojo meto įvykiai Rytų partnerystės šalyse (diskusijos)
 12.Padėties Mozambike pablogėjimas (diskusijos)
 13.25-osios Barselonos proceso metinės ir Pietų kaimynystė (diskusijos)
 14.Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (diskusijos)
 15.Reglamento (ES) 2017/185 nukrypti leidžiančių nuostatų dėl skerdimą vykdančių įmonių galiojimo pabaiga (diskusijos)
 16.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas) (tolesni veiksmai)
 17.Klaidų ištaisymai (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Antrasis balsavimas
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Marek Opioła paskyrimas Audito Rūmų nariu


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.47 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Marek Opioła paskyrimas Audito Rūmų nariu
Pranešimas dėl Marek Opioła paskyrimo Audito Rūmų nariu [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: MAREK OPIOŁA PASKYRIMAS

Atmesta (P9_TA(2020)0339)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 12 15 protokolo 1 priedas)

Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo saugos aspektai, susiję su Lamanšo sąsiaurio tuneliu ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (687 balsavo už, 4 – prieš, 4 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0340)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

ES ir Japonijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0341)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas: Protokolo galiojimo pratęsimas ***
Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0342)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

ES ir Kuko Salų Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas. Įgyvendinimo protokolo galiojimo pratęsimas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo projekto [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0343)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


3. Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***II - ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000077/2020), kurį pateikė Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Tarybai: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (B9-0501/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000078/2020), kurį pateikė Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (B9-0502/2020)

Christophe Hansen pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Sara Cerdas pateikė klausimus.

Kalbėjo Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Wojciechowski (Komisijos narys).

Kalbėjo Pernille Weiss PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller Renew frakcijos vardu, Simona Baldassarre ID frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena ir Martin Hojsík.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Georg Mayer, Sylwia Spurek ir Milan Brglez.

Kalbėjo Janusz Wojciechowski ir Michael Roth.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu dėl ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimo (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius nebuvo pateikta pasiūlymų atmesti Tarybos poziciją ir pakeitimų, susijusių su Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Taigi teisės aktas laikomas patvirtintu (P9_TA(2020)0344).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0401/2020.

Balsavimas: 2020 12 17 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2020 12 17 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


4. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Janusz Wojciechowski (Komisijos narys).

Kalbėjo Herbert Dorfmann (REGI komiteto nuomonės referentas), Álvaro Amaro PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller Renew frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Sylwia Spurek Verts/ALE frakcijos vardu, Mazaly Aguilar ECR frakcijos vardu, Petros Kokkalis GUE/NGL frakcijos vardu, Dino Giarrusso, nepriklausomas Parlamento narys, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas ir Zbigniew Kuźmiuk.

(Diskusijų tęsinys: 2020 12 15 protokolo 6 punktas)


5. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komitetas;

Oro susisiekimas po pereinamojo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komitetas;

Aviacijos sauga pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komitetas;

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komitetas.

Parlamentas surengė balsavimą dėl ID frakcijos pateikto prašymo balsuoti dėl pakeitimų vietoj balsavimo dėl preliminaraus susitarimo (Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalis) dėl:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Europos geležinkelių metai (2021 m.) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamento surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Įgaliojimas Komisijai balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Komisija įgaliojama balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 10/2020: Mokėjimų asignavimų didinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projekto „Mokėjimų asignavimų didinimas atsižvelgiant į atnaujintas išlaidų prognozes ir kitus išlaidų ir pajamų patikslinimus“ [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Balsavimas vyks iki 12.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 14.45 val.


6. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Diskusijų pradžia: 2020 12 15 protokolo 4 punktas)

Kalbėjo Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (pirmininkas paragino Krzysztof Jurgiel laikytis tvarkos ir laikytis galiojančių sanitarinių priemonių), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen ir Asim Ademov.

Kalbėjo Janusz Wojciechowski (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 12 15 protokolo 9 punktas ir 2020 12 16 protokolo 2 punktas.


7. Papildomi ištekliai COVID-19 pandemijos kontekste (REACT-EU) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (pavaduojanti pranešėją Andrey Novakov) ir Pedro Marques (pavaduojantis pranešėją Constanze Krehl) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Agnes Jongerius (EMPL komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Elisa Ferreira (Komisijos narė).

Kalbėjo Karlo Ressler (BUDG komiteto nuomonės referentas), Tsvetelina Penkova S&D frakcijos vardu, Susana Solís Pérez Renew frakcijos vardu, Francesca Donato ID frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Andżelika Anna Możdżanowska ECR frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol ir Daniel Buda.

Kalbėjo Elisa Ferreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 12 16 protokolo 2 punktas

(Posėdis sustabdytas 12.58 val.)


PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.47 val.


9. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (690 balsavo už, 3 – prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Oro susisiekimas po pereinamojo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (690 balsavo už, 3 – prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Aviacijos sauga pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (690 balsavo už, 3 – prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komitetas

Po vardinio balsavimo (686 balsavo už, 3 – prieš, 6 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRAŠYMS BALSUOTI DĖL PAKEITIMŲ VIETOJ PRELIMINARAUS SUSITARIMO (ID frakcija)

Atmesta po vardinio balsavimo (39 , 630 prieš, 25 susilaikė)

Europos geležinkelių metai (2021 m.) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0345)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Įgaliojimas Komisijai balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Komisija įgaliojama balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0346)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 10/2020: Mokėjimų asignavimų didinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projekto „Mokėjimų asignavimų didinimas atsižvelgiant į atnaujintas išlaidų prognozes ir kitus išlaidų ir pajamų patikslinimus“ [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0347)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10).

(Posėdis sustabdytas 14.50 val.)


10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.04 val.


11. Pastarojo meto įvykiai Rytų partnerystės šalyse (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pastarojo meto įvykiai Rytų partnerystės šalyse (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Andrius Kubilius PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Urmas Paet Renew frakcijos vardu, Thierry Mariani ID frakcijos vardu, Markéta Gregorová Verts/ALE frakcijos vardu, Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri ir Radosław Sikorski.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


12. Padėties Mozambike pablogėjimas (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėties Mozambike pablogėjimas (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Jan-Christoph Oetjen Renew frakcijos vardu, Lars Patrick Berg ID frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Sandra Pereira GUE/NGL frakcijos vardu, Isabel Santos, Dominique Bilde ir Francisco Guerreiro.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


13. 25-osios Barselonos proceso metinės ir Pietų kaimynystė (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 25-osios Barselonos proceso metinės ir Pietų kaimynystė (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Tonino Picula S&D frakcijos vardu, José Ramón Bauzá Díaz Renew frakcijos vardu, Anna Bonfrisco ID frakcijos vardu, Salima Yenbou Verts/ALE frakcijos vardu, Hermann Tertsch ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, Carles Puigdemont i Casamajó, nepriklausomas Parlamento narys, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri ir Javi López.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


14. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000068/2020), kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ir Anna Zalewska EMPL komiteto vardu Tarybai: Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (B9-0027/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000069/2020), kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ir Anna Zalewska EMPL komiteto vardu Komisijai: Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová pateikė klausimus.

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Nicolas Schmit (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Marianne Vind S&D frakcijos vardu, Ilana Cicurel Renew frakcijos vardu, Anna Zalewska ECR frakcijos vardu, Nikolaj Villumsen GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Rondinelli, nepriklausoma Parlamento narė, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann ir Antonius Manders.

Kalbėjo Nicolas Schmit ir Michael Roth.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL komiteto vardu dėl Tarybos rekomendacijos dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 12 16 protokolo 15 punktas (pakeitimai); 2020 12 17 protokolo 9 punktas (galutinis balsavimas).


15. Reglamento (ES) 2017/185 nukrypti leidžiančių nuostatų dėl skerdimą vykdančių įmonių galiojimo pabaiga (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000076/2020), kurį pateikė Norbert Lins AGRI komiteto vardu Komisijai: Reglamento (ES) 2017/185 nukrypti leidžiančių nuostatų dėl skerdimą vykdančių įmonių galiojimo pabaiga (B9-0030/2020)

Norbert Lins pateikė klausimą.

Nicolas Schmit (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Anne Sander PPE frakcijos vardu, Carmen Avram S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller Renew frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu ir Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


16. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis ir 112 straipsnio 4 dalies d punktas) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas priminė, kad ENVI, ECON, IMCO ir JURI komitetų rekomandacijos neteikti prieštaravimų dėl deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo priemonių buvo paskelbtos per 2020 m. gruodžio 14 d. plenarinį posėdį (2020 12 14 protokolo 12 punktas).

Per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šių rekomendacijų.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį ir 112 straipsnio 4 dalies d punktą rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir paskelbiamos rubrikoje „Priimti tekstai“ (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 ir P9_TA(2020)0353).


17. Klaidų ištaisymai (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Klaidų ištaisymai P8_TA(2018)0180(COR02) ir P8_TA(2018)0180(COR01) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2020 12 14 protokolo 13 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, nes nei viena iš frakcijų, nei ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl jų balsuoti nepaprašė.

(Posėdis sustabdytas 18.10 val.)


18. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.00 val.


19. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių preliminarių susitarimų:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Papildomi ištekliai COVID-19 pandemijos kontekste (REACT-EU) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas
Pranešimas dėl Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo [2019/2206(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Grąžinimo direktyvos įgyvendinimas
Pranešimas dėl Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo [2019/2208(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Balsavimas vyks iki 21.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2020 m. gruodžio 16 d., trečiadienio, 08.30 val.


20. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


21. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 662.276/OJME).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.15 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.


1 priedas. - Marek Opioła paskyrimas Audito Rūmų nariu

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika