Indekss 
Protokols
XML 147kPDF 279kWORD 76k
Otrdiena, 2020. gada 15. decembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Dzeramā ūdens kvalitāte ***II - ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana (debates)
 4.Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I (debates)
 5.Pirmais balsošanas laiks
 6.Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I (debašu turpinājums)
 7.Papildu resursi Covid-19 pandēmijas kontekstā: REACT-EU ***I (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas rezultātu paziņošana
 10.Sēdes atsākšana
 11.Jaunākā notikumu attīstība Austrumu partnerības valstīs (debates)
 12.Stāvokļa pasliktināšanās Mozambikā (debates)
 13.Barselonas procesa un dienvidu kaimiņreģiona 25. gadadiena (debates)
 14.Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (debates)
 15.Regulā (ES) 2017/185 noteiktās atkāpes attiecībā uz kaušanas uzņēmumiem piemērošanas beigas (debates)
 16.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (veiktie pasākumi)
 17.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 18.Sēdes atsākšana
 19.Otrais balsošanas laiks
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Marek Opioła iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.47.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

Marek Opioła iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā
Ziņojums par Marek Opioła iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts).)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS: MAREK OPIOŁA IECELŠANA AMATĀ

Noraidīts (P9_TA(2020)0339).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.12.2020. protokola 1. pielikums ).

Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lamanša tuneli ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (687 par, 4 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Priekšlikums regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A9-0231/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0340).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Nolīguma starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību noslēgšana ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par civilās aviācijas drošību [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0341).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

EK un Mauritānijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokola darbības termiņa pagarināšana ***
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu vēstuļu apmaiņas veidā sagatavoto Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas nolīgumu par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0342).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

ES un Kuka salu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: īstenošanas protokola darbības termiņa pagarināšana ***
Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0343).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


3. Dzeramā ūdens kvalitāte ***II - ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Christophe Hansen (A9-0241/2020).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000077/2020) un kuru uzdeva Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Padomei: ES ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošana (B9-0501/2020).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000078/2020) un kuru uzdeva Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošana (B9-0502/2020).

Christophe Hansen iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Sara Cerdas izvērsa jautājumus.

Uzstājās Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Janusz Wojciechowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pernille Weiss PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Ulrike Müller Renew grupas vārdā, Simona Baldassarre ID grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena un Martin Hojsík.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georg Mayer, Sylwia Spurek un Milan Brglez.

Uzstājās Janusz Wojciechowski un Michael Roth.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdāpar ES tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz nostāju, ko Padome pieņēmusi pirmajā lasījumā, saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums nostāju noraidīt un neviens grozījums (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Līdz ar to šis akts tiek uzskatīts par pieņemtu (P9_TA(2020)0344).
(2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0401/2020.

Balsojums: 17.12.2020. protokola 2. punkts (grozījumi); 17.12.2020. protokola 15. punkts (galīgais balsojums).


4. Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Elsi Katainen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Wojciechowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Herbert Dorfmann (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Álvaro Amaro PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Ulrike Müller grupas “Renew” vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Sylwia Spurek Verts/ALE grupas vārdā, Mazaly Aguilar ECR grupas vārdā, Petros Kokkalis GUE/NGL grupas vārdā, Dino Giarrusso, pie grupām nepiederošs deputāts, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas un Zbigniew Kuźmiuk.

(Debašu turpinājums: 15.12.2020. protokola 6. punkts.)


5. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komiteja.

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu savienojamību pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komiteja.

Aviācijas drošība pārejas perioda beigās saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komiteja.

Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komiteja.

Parlaments ir aicināts balsot par ID grupas iesniegto pieprasījumu balsot nevis par provizorisko vienošanos, bet par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā (Reglamenta 59. panta 3. punkts).

Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto dokumentu.

Eiropas Dzelzceļa gads (2021) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Komisijas pilnvarošana balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020).

Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts: Maksājuma apropriāciju palielinājums un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu – Maksājuma apropriāciju palielinājums saskaņā ar atjaunināto izdevumu prognozi un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 12.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 14.45.


6. Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I (debašu turpinājums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

(Debašu sākums: 15.12.2020. protokola 4. punkts.)

Uzstājās Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (sēdes vadītājs izteica aizrādījumu Krzysztof Jurgiel, pieprasot viņam ievērot spēkā esošos higiēnas pasākumus), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen un Asim Ademov.

Uzstājās Janusz Wojciechowski (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2020. protokola 9. punkts un 16.12.2020. protokola 2. punkts.


7. Papildu resursi Covid-19 pandēmijas kontekstā: REACT-EU ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Isabel Benjumea Benjumea (aizstājot referentu Andrey Novakov) un Pedro Marques (aizstājot referenti Constanze Krehl) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Agnes Jongerius (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Elisa Ferreira (Komisijas locekle).

Uzstājās Karlo Ressler (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Tsvetelina Penkova S&D grupas vārdā, Susana Solís Pérez Renew grupas vārdā, Francesca Donato ID grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Andżelika Anna Możdżanowska ECR grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol un Daniel Buda.

Uzstājās Elisa Ferreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2020. protokola 2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.58.)


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.47.


9. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (690 par, 3 pret, 2 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu savienojamību pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (690 par, 3 pret, 2 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Aviācijas drošība pārejas perioda beigās saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komiteja.

Balsojot PS (690 par, 3 pret, 2 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komiteja.

Balsojot PS (686 par, 3 pret, 6 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PIEPRASĪJUMS BALSOT PAR GROZĪJUMIEM, NEVIS PROVIZORISKO VIENOŠANOS (ID grupa)

Noraidīts, balsojot PS (39 par, 630 pret, 25 atturas).

Eiropas Dzelzceļa gads (2021) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemta (P9_TA(2020)0345).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Komisijas pilnvarošana balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0346).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts: Maksājuma apropriāciju palielinājums un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu – Maksājuma apropriāciju palielinājums saskaņā ar atjaunināto izdevumu prognozi un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0347).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.50.)


10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.04.


11. Jaunākā notikumu attīstība Austrumu partnerības valstīs (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Jaunākā notikumu attīstība Austrumu partnerības valstīs (2020/2883(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andrius Kubilius PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Urmas Paet Renew grupas vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Markéta Gregorová Verts/ALE grupas vārdā, Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri un Radosław Sikorski.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


12. Stāvokļa pasliktināšanās Mozambikā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvokļa pasliktināšanās Mozambikā (2020/2910(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Jan-Christoph Oetjen grupas “Renew” vārdā, Lars Patrick Berg ID grupas vārdā, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE grupas vārdā, Assita Kanko ECR grupas vārdā, Sandra Pereira GUE/NGL grupas vārdā, Isabel Santos, Dominique Bilde un Francisco Guerreiro.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


13. Barselonas procesa un dienvidu kaimiņreģiona 25. gadadiena (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Barselonas procesa un dienvidu kaimiņreģiona 25. gadadiena (2020/2918(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tonino Picula S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz Renew grupas vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Salima Yenbou Verts/ALE grupas vārdā, Hermann Tertsch ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Carles Puigdemont i Casamajó, pie grupām nepiederošs deputāts, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri un Javi López.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


14. Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000068/2020) un kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak un Anna Zalewska EMPL komitejas vārdā Padomei: Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (B9-0027/2020).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000069/2020) un kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak un Anna Zalewska EMPL komitejas vārdā Komisijai: Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (B9-0028/2020).

Lucia Ďuriš Nicholsonová izvērsa jautājumus.

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Marianne Vind S&D grupas vārdā, Ilana Cicurel grupas “Renew” vārdā, Anna Zalewska ECR grupas vārdā, Nikolaj Villumsen GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Rondinelli, pie grupām nepiederoša deputāte, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann un Antonius Manders.

Uzstājās Nicolas Schmit un Michael Roth.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL komitejas vārdāpar Padomes ieteikumu par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2020. protokola 15. punkts (grozījumi); 17.12.2020. protokola 9. punkts (galīgais balsojums).


15. Regulā (ES) 2017/185 noteiktās atkāpes attiecībā uz kaušanas uzņēmumiem piemērošanas beigas (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000076/2020) un kuru uzdeva Norbert Lins AGRI komitejas vārdā Komisijai: Regulā (ES) 2017/185 noteiktās atkāpes attiecībā uz kaušanas uzņēmumiem piemērošanas beigas (B9-0030/2020).

Norbert Lins izvērsa jautājumu.

Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Anne Sander PPE grupas vārdā, Carmen Avram S&D grupas vārdā, Ulrike Müller Renew grupas vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā un Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


16. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 111. panta 6. punkts un 112. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka pirmdien, 2020. gada 14. decembrī, plenārsēdē tika paziņoti ENVI, ECON, IMCO un JURI komiteju ieteikumi neiebilst pret deleģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem (14.12.2020. protokola 12. punkts).

Reglamenta 111. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā nebija izteikts neviens iebildums pret šiem ieteikumiem.

Saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu un 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu attiecīgos ieteikumus uzskata par apstiprinātiem, un tie būs publicēti sadaļā “Pieņemtie teksti” (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 un P9_TA(2020)0353).


17. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Par kļūdu labojumiem P8_TA(2018)0180(COR02) un P8_TA(2018)0180(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (14.12.2020. protokola 13. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.10.)


18. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.00.


19. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem (provizoriskas vienošanās).

Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Papildu resursi Covid-19 pandēmijas kontekstā: REACT-EU ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Dublinas III regulas īstenošana
Ziņojums par Dublinas III regulas īstenošanu [2019/2206(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Fabienne Keller (A9-0245/2020).

Atgriešanas direktīvas īstenošana
Ziņojums par Atgriešanas direktīvas īstenošanu [2019/2208(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, trešdien, 2020. gada 16. decembrī, plkst. 8.30.


20. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


21. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 662.276/OJME).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


1. pielikums. Marek Opioła iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika