Index 
Notulen
XML 149kPDF 285kWORD 76k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***II - Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (debat)
 4.Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (voortzetting van het debat)
 7.Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Recente ontwikkelingen in het Oostelijk Partnerschap (debat)
 12.Verslechtering van de situatie in Mozambique (debat)
 13.25-jarig bestaan van het proces van Barcelona en het zuidelijk nabuurschap (debat)
 14.Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (debat)
 15.Beëindiging van de afwijking voor slachtinrichtingen zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2017/185 (debat)
 16.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement) (volgende stappen)
 17.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Tweede stemming
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.47 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Verslag over de voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN MAREK OPIOŁA

Verworpen (P9_TA(2020)0339)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 15.12.2020)

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (687 voor, 4 tegen, 4 onthoudingen) wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0340)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en Japan ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en Japan [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0341)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 4)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mauritanië: verlenging van het protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0342)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 5)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Cookeilanden: verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0343)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 6)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


3. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***II - Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000077/2020) van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0501/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2020) van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0502/2020)

Christophe Hansen licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Sara Cerdas licht de vragen toe.

Het woord wordt gevoerd door Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pernille Weiss, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Simona Baldassarre, namens de ID-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena en Martin Hojsík.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georg Mayer, Sylwia Spurek en Milan Brglez.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski en Michael Roth.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, over de uitvoering van de EU-waterwetgeving (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstellen tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

De handeling wordt derhalve geacht te zijn vastgesteld (P9_TA(2020)0344).
(Bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 7)

Ontwerpresolutie B9-0401/2020.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


4. Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Álvaro Amaro, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Sylwia Spurek, namens de Verts/ALE-Fractie, Mazaly Aguilar, namens de ECR-Fractie, Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas en Zbigniew Kuźmiuk.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 15.12.2020)


5. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de volgende verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - commissie TRAN;

Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - commissie TRAN;

Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - commissie TRAN;

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - commissie PECH.

Het Parlement stemt over het verzoek om in plaats van het voorlopig akkoord de amendementen in stemming te brengen (artikel 59, lid 3, van het Reglement) (ingediend door de ID-Fractie) over:

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Er kan worden gestemd tot 12.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 14.45 uur.


6. Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (voortzetting van het debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 15.12.2020)

Het woord wordt gevoerd door Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (de Voorzitter roept Krzysztof Jurgiel tot de orde en verzoekt hem de geldende sanitaire maatregelen in acht te nemen), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen en Asim Ademov.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9 van de notulen van 15.12.2020 en punt 2 van de notulen van 16.12.2020.


7. Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (ter vervanging van de rapporteur Andrey Novakov) en Pedro Marques (ter vervanging van de rapporteur Constanze Krehl) geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Agnes Jongerius (rapporteur voor advies van de commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Tsvetelina Penkova, namens de S&D-Fractie, Susana Solís Pérez, namens de Renew-Fractie, Francesca Donato, namens de ID-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol en Daniel Buda.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 16.12.2020.

(De vergadering wordt om 12.58 uur geschorst.)


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.47 uur hervat.


9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (690 voor, 3 tegen, 2 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (690 voor, 3 tegen, 2 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0828 – C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (690 voor, 3 tegen, 2 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - commissie PECH

Bij HS (686 voor, 3 tegen, 6 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM IN PLAATS VAN HET VOORLOPIG AKKOORD DE AMENDEMENTEN IN STEMMING TE BRENGEN (ID-Fractie)

Verworpen bij HS (39 voor, 630 tegen, 25 onthoudingen)

Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2020)0345)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 8)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0346)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 9)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0347)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 10)

(De vergadering wordt om 14.50 uur geschorst.)


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.04 uur hervat.


11. Recente ontwikkelingen in het Oostelijk Partnerschap (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Recente ontwikkelingen in het Oostelijk Partnerschap (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Urmas Paet, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Markéta Gregorová, namens de Verts/ALE-Fractie, Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri en Radosław Sikorski.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


12. Verslechtering van de situatie in Mozambique (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verslechtering van de situatie in Mozambique (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, namens de Renew-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Pierrette Herzberger-Fofana, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabel Santos, Dominique Bilde en Francisco Guerreiro.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


13. 25-jarig bestaan van het proces van Barcelona en het zuidelijk nabuurschap (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 25-jarig bestaan van het proces van Barcelona en het zuidelijk nabuurschap (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Anna Bonfrisco, namens de ID-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Carles Puigdemont i Casamajó, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


14. Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000068/2020) van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak en Anna Zalewska, namens de commissie EMPL, aan de Raad: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0027/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000069/2020) van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak en Anna Zalewska, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová licht de vragen toe.

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Marianne Vind, namens de S&D-Fractie, Ilana Cicurel, namens de Renew-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Rondinelli, niet-fractiegebonden lid, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann en Antonius Manders.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Michael Roth.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de commissie EMPL, over de aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en ‑opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 9 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


15. Beëindiging van de afwijking voor slachtinrichtingen zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2017/185 (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000076/2020) van Norbert Lins, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Eind van de afwijking voor slachthuizen als bedoeld in Verordening (EU) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins licht de vraag toe.

Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anne Sander, namens de PPE-Fractie, Carmen Avram, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


16. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbevelingen van de commissies ENVI, ECON, IMCO en JURI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen is medegedeeld in de plenaire vergadering van maandag 14 december 2020 (punt 12 van de notulen van 14.12.2020).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement worden deze aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd en zullen ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 en P9_TA(2020)0353).


17. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)

De rectificaties P8_TA(2018)0180(COR02) en P8_TA(2018)0180(COR01) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 13 van de notulen van 14.12.2020).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement hebben verzocht om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.

(De vergadering wordt om 18.10 uur geschorst.)


18. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.00 uur hervat.


19. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de voorlopige akkoorden:

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening [2019/2206(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn
Verslag over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn [2019/2208(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen woensdag 16 december 2020 om 8.30 uur bekendgemaakt.


20. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


21. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 662.276/OJME).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid