Indeks 
Protokół
XML 148kPDF 286kWORD 76k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II - Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (debata)
 4.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (ciąg dalszy debaty)
 7.Zasoby dodatkowe w kontekście pandemii COVID-19: REACT-EU ***I (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Bieżąca sytuacja w krajach Partnerstwa Wschodniego (debata)
 12.Pogorszenie się sytuacji w Mozambiku (debata)
 13.25. rocznica zainicjowania procesu barcelońskiego i południowego sąsiedztwa (debata)
 14.Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (debata)
 15.Wygaśnięcie odstępstwa dla rzeźni zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/185 (debata)
 16.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu) (działania następcze)
 17.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (działania następcze)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Druga część głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.47.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie w sprawie nominacji Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI: NOMINACJA MARKA OPIOŁY

Odrzucono (P9_TA(2020)0339)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 15.12.2020 r.)

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 687 głosach za, 4 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0340)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 3)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0341)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 4)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0342)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 5)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0343)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 6)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II - Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000077/2020), które skierowali: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (B9-0501/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2020), które skierowali: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (B9-0502/2020)

Christophe Hansen przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Sara Cerdas rozwinęła pytania.

Głos zabrali Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Pernille Weiss w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Simona Baldassarre w imieniu grupy ID, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena i Martin Hojsík.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georg Mayer, Sylwia Spurek i Milan Brglez.

Głos zabrali: Janusz Wojciechowski i Michael Roth.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu ani wniosku o odrzucenie stanowiska Rady, ani poprawek do tego stanowiska (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Akt uznano zatem za przyjęty (P9_TA(2020)0344).
(Załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 7)

Projekt rezolucji B9-0401/2020.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 17.12.2020 (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 (głosowanie końcowe).


4. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Herbert Dorfmann (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Álvaro Amaro w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Sylwia Spurek w imieniu grupy Verts/ALE, Mazaly Aguilar w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas i Zbigniew Kuźmiuk.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 15.12.2020 r.)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN;

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN;

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN;

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH.

Parlament przystąpi do głosowania nad wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek zamiast wstępnego porozumienia (art. 59 ust. 3 Regulaminu) (złożonym przez grupę ID) w sprawie:

Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad tekstem:

Europejski Rok Kolei (2021) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 12.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 14.45.


6. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 15.12.2020 r.)

Głos zabrali: Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (Przewodniczący przywołał do porządku Krzysztofa Jurgiela i poprosił go o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen i Asim Ademov.

Głos zabrał Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 15.12.2020 i pkt 2 protokołu z dnia 16.12.2020.


7. Zasoby dodatkowe w kontekście pandemii COVID-19: REACT-EU ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (w zastępstwie sprawozdawcy Andreya Novakova) i Pedro Marques (w zastępstwie sprawozdawczyni Constanze Krehl) przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Agnes Jongerius (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrała Elisa Ferreira (członkini Komisji).

Głos zabrali: Karlo Ressler (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Tsvetelina Penkova w imieniu grupy S&D, Susana Solís Pérez w imieniu grupy Renew, Francesca Donato w imieniu grupy ID, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska w imieniu grupy ECR, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol i Daniel Buda.

Głos zabrała Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 16.12.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.58.)


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.47.


9. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 690 głosach za, 3 głosach przeciw, 2 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 690 głosach za, 3 głosach przeciw, 2 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 690 głosach za, 3 głosach przeciw, 2 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH

W GI (przy 686 głosach za, 3 głosach przeciw, 6 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK O PODDANIE POD GŁOSOWANIE POPRAWEK ZAMIAST WSTĘPNEGO POROZUMIENIA (grupa ID)

Odrzucono w GI (przy 39 głosach za, 630 głosach przeciw, 25 głosach wstrzymujących się).

Europejski Rok Kolei (2021) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2020)0345)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 8)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0346)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 9)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0347)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 10)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.50.)


10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.04.


11. Bieżąca sytuacja w krajach Partnerstwa Wschodniego (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Bieżąca sytuacja w krajach Partnerstwa Wschodniego (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Urmas Paet w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Markéta Gregorová w imieniu grupy Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri i Radosław Sikorski.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.


12. Pogorszenie się sytuacji w Mozambiku (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Pogorszenie się sytuacji w Mozambiku (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Pierrette Herzberger-Fofana w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde i Francisco Guerreiro.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.


13. 25. rocznica zainicjowania procesu barcelońskiego i południowego sąsiedztwa (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: 25. rocznica zainicjowania procesu barcelońskiego i południowego sąsiedztwa (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tonino Picula w imieniu grupy S&D, José Ramón Bauzá Díaz w imieniu grupy Renew, Anna Bonfrisco w imieniu grupy ID, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri i Javi López.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.


14. Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000068/2020), które skierowały: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak i Anna Zalewska, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (B9-0027/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000069/2020), które skierowały Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak i Anna Zalewska, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozwinęła pytania.

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Nicolas Schmit (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Marianne Vind w imieniu grupy S&D, Ilana Cicurel w imieniu grupy Renew, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Rondinelli niezrzeszona, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann i Antonius Manders.

Głos zabrali Nicolas Schmit i Michael Roth.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, w imieniu komisji EMPL, w sprawie zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15 protokołu z dnia 16.12.2020 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


15. Wygaśnięcie odstępstwa dla rzeźni zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/185 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000076/2020), które skierował Norbert Lins, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Wygaśnięcie odstępstwa dla rzeźni ustanowionego w rozporządzeniu (UE) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins rozwinął pytanie.

Nicolas Schmit (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Anne Sander w imieniu grupy PPE, Carmen Avram w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE i Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


16. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu) (działania następcze)

Przewodniczący przypomniał, że na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 14 grudnia 2020 r. (pkt 12 protokołu z dnia 14.12.2020 r.) ogłoszono zalecenia komisji ENVI, ECON, IMCO i JURI, by nie wyrażać sprzeciwu wobec aktów delegowanych i środków wykonawczych.

W terminie 24 godzin ustalonym w art. 111 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec tych zaleceń.

Zgodnie z art. 111 ust. 6 i art.112 ust. 4 lit. d) Regulaminu zalecenia te uznaje się za przyjęte i zostaną opublikowane w Tekstach przyjętych (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 i P9_TA(2020)0353).


17. Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (działania następcze)

Sprostowania P8_TA(2018)0180(COR02) i P8_TA(2018)0180(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 13 protokołu z dnia 14.12.2020).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie sprostowań pod głosowanie zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.10.)


18. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.00.


19. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnymi porozumieniami:

Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Zasoby dodatkowe w kontekście pandemii COVID-19: REACT-EU ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Wdrażanie rozporządzenia Dublin III
Sprawozdanie w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Wdrożenie dyrektywy powrotowej
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy powrotowej [2019/2208(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, tj. w środę 16 grudnia 2020 r. o godz. 8.30.


20. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


21. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 662.276/OJME).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.


Załącznik 1 - Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności