Index 
Proces-verbal
XML 150kPDF 284kWORD 76k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Calitatea apei destinate consumului uman ***II - Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)
 4.Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (continuarea dezbaterii)
 7.Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Anunțarea rezultatelor votului
 10.Reluarea ședinței
 11.Evoluții recente din țările Parteneriatului estic (dezbatere)
 12.Deteriorarea situației din Mozambic (dezbatere)
 13.Cea de a 25-a aniversare a Procesului de la Barcelona și vecinătatea sudică (dezbatere)
 14.Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (dezbatere)
 15.Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare (dezbatere)
 16.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111, alineatul (6) și articolul 112, alineatul (4), litera (d) din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 17.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri adoptate)
 18.Reluarea ședinței
 19.A doua sesiune de votare
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Marek Opioła ca membru al Curții de Conturi


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.47.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Numirea lui Marek Opioła ca membru al Curții de Conturi
Raport referitor la numirea lui Marek Opiola ca membru al Curții de Conturi [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIREA LUI MAREK OPIOŁA

Respins (P9_TA(2020)0339)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 15.12.2020)

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare în ceea ce privește tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN

Prin AN (687 pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0340)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 3)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Încheierea Acordului UE-Japonia privind siguranța aviației civile ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului în domeniul siguranței aviației civile dintre Uniunea Europeană și Japonia [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2020)0341)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 4)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului CE-Mauritania: prelungirea protocolului ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2020)0342)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 5)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE-Insulele Cook: prelungirea Protocolului de punere în aplicare ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2020)0343)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 6)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


3. Calitatea apei destinate consumului uman ***II - Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000077/2020) adresată de Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (B9-0501/2020)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2020) adresată de Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (B9-0502/2020)

Christophe Hansen a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Sara Cerdas a dezvoltat întrebările.

Au intervenit Michael Roth (președintele în exercițiu al Consiliului) și Janusz Wojciechowski (membru al Comisiei).

Au intervenit Pernille Weiss, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, în numele Grupului Renew, Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Mazurek, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena și Martin Hojsík.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Georg Mayer, Sylwia Spurek și Milan Brglez.

Au intervenit Janusz Wojciechowski și Michael Roth.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, referitoare la punerea în aplicare a legislației UE privind apa (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Președintele a informat că nu au fost depuse propuneri de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură cu privire la poziția Consiliului în primă lectură (06230/3/2020 - C9-0354/2020-2017/0332(COD)).

Prin urmare, se consideră că actul a fost adoptat. (P9_TA(2020)0344).
(Anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17 și 18 decembrie 2020, punctul 7)

Propunere de rezoluție B9-0401/2020.

Vot: punctul 2 al PV din 17.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).


4. Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen și-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Wojciechowski (membru al Comisiei).

Au intervenit Herbert Dorfmann (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Álvaro Amaro, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Sylwia Spurek, în numele Grupului Verts/ALE, Mazaly Aguilar, în numele Grupului ECR, Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL, Dino Giarrusso, neafiliat, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas și Zbigniew Kuźmiuk.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 15.12.2020)


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

Conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane la încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN;

Conectivitatea aeriană după încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN;

Siguranța aviației la încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN;

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH.

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la cererea de a supune la vot amendamentele în loc de acordul provizoriu [articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] (prezentat de Grupul ID) pentru:

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final cu privire la:

Anul european al căilor ferate (2021) ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Autorizarea Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020: Majorarea creditelor de plată și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Majorarea creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate privind cheltuielile și alte ajustări la cheltuieli și venituri [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Scrutinul va fi deschis până la ora 12.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 14.45.


6. Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Începerea dezbaterii: punctul 4 al PV din 15.12.2020)

Au intervenit Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (Președintele l-a chemat la ordine pe Krzysztof Jurgiel și i-a cerut să respecte măsurile sanitare în vigoare), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen și Asim Ademov.

A intervenit Janusz Wojciechowski (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 15.12.2020 și punctul 2 al PV din 16.12.2020.


7. Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (înlocuindu-l pe raportorul Andrey Novakov) și Pedro Marques (înlocuind-o pe raportoarea Constanze Krehl) și-au prezentat raportul.

A intervenit Agnes Jongerius (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL).

A intervenit Elisa Ferreira (membră a Comisiei).

Au intervenit Karlo Ressler (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Tsvetelina Penkova, în numele Grupului S&D, Susana Solís Pérez, în numele Grupului Renew, Francesca Donato, în numele Grupului ID, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska, în numele Grupului ECR, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol și Daniel Buda.

A intervenit Elisa Ferreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 16.12.2020.

(Ședința a fost suspendată la 12.58.)


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.47.


9. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane la încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

Prin AN (690 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Conectivitatea aeriană după încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

Prin AN (690 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Siguranța aviației la încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

Prin AN (690 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH

Prin AN (686 pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Majoritate simplă)

CERERE DE SUPUNERE LA VOT A AMENDAMENTELOR ÎN LOCUL ACORDULUI PROVIZORIU (Grupul ID)

Respinsă prin AN (39 pentru, 630 împotrivă, 25 abțineri)

Anul european al căilor ferate (2021) ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0345)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 8)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Autorizarea Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0346)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020: Majorarea creditelor de plată și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Majorarea creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate privind cheltuielile și alte ajustări la cheltuieli și venituri [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0347)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 10)

(Ședința a fost suspendată la 14.50.)


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.04.


11. Evoluții recente din țările Parteneriatului estic (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Evoluții recente din țările Parteneriatului estic (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Urmas Paet, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Markéta Gregorová, în numele Grupului Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri și Radosław Sikorski.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Deteriorarea situației din Mozambic (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Deteriorarea situației din Mozambic (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Jan-Christoph Oetjen, în numele Grupului Renew, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde și Francisco Guerreiro.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Cea de a 25-a aniversare a Procesului de la Barcelona și vecinătatea sudică (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cea de a 25-a aniversare a Procesului de la Barcelona și vecinătatea sudică (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Tonino Picula, în numele Grupului S&D, José Ramón Bauzá Díaz, în numele Grupului Renew, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, neafiliat, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri și Javi López.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000068/2020) adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak și Anna Zalewska, în numele Comisiei EMPL, Consiliului: Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (B9-0027/2020)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000069/2020) adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak și Anna Zalewska, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová a dezvoltat întrebările.

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Nicolas Schmit (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Marianne Vind, în numele Grupului S&D, Ilana Cicurel, în numele Grupului Renew, Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, Nikolaj Villumsen, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Rondinelli, neafiliată, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann și Antonius Manders.

Au intervenit Nicolas Schmit și Michael Roth.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, în numele Comisiei EMPL, referitoare la Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15 al PV din 16.12.2020 (amendamente); punctul 9 al PV din 17.12.2020 (vot final).


15. Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000076/2020) adresată de Norbert Lins, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare (B9-0030/2020)

Norbert Lins a dezvoltat întrebarea.

Nicolas Schmit (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Anne Sander, în numele Grupului PPE, Carmen Avram, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, în numele Grupului Renew, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, și Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111, alineatul (6) și articolul 112, alineatul (4), litera (d) din Regulamentul de procedură) (cursul dat)

Președintele a reamintit că recomandările comisiilor ENVI, ECON, IMCO și JURI de a nu formula obiecții la actele delegate și la măsurile de punere în aplicare au fost anunțate în plen luni, 14 decembrie 2020 (punctul 12 al PV din 14.12.2020).

Nu s-a exprimat nicio opoziție cu privire la aceste recomandări în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Conform articolului 111, alineatul (6) și articolului 112, alineatul (4), litera (d) din Regulamentul de procedură, aceste recomandări se consideră aprobate și vor fi publicate în Texte adoptate (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 și P9_TA(2020)0353).


17. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri adoptate)

Rectificările P8_TA(2018)0180(COR02) și P8_TA(2018)0180(COR01) au fost anunțate în plen ieri (punctul 13 al PV din 14.12.2020).

Întrucât nu a fost prezentată o cerere de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificările se consideră aprobate.

(Ședința a fost suspendată la 18.10.)


18. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.00.


19. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul acordurilor tranzitorii:

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III [2019/2206(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea [2019/2208(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine miercuri 16 decembrie 2020 la 8.30.


20. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


21. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 662.276/OJME).


23. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


Anexa 1 - Numirea lui Marek Opioła ca membru al Curții de Conturi

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate