Zoznam 
Zápisnica
XML 144kPDF 282kWORD 77k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (rozprava)
 4.Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (pokračovanie rozpravy)
 7.Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva (rozprava)
 12.Zhoršenie situácie v Mozambiku (rozprava)
 13.25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva (rozprava)
 14.Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (rozprava)
 15.Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (rozprava)
 16.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 17.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Druhé hlasovanie
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.47 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Návrh na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov
Správa o návrhu na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: Menovanie MAREKA OPIOŁU

Zamietnutý (P9_TA(2020)0339)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 2)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 1 zápisnice zo dňa 15.12.2020)

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN

HPM (687 za, 4 proti, 4 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EC) č. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0340)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Uzavretie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0341)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 4)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0342)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 5)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0343)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 6)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


3. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000077/2020), ktorú položili Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Radu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0501/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000078/2020), ktorú položili Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0502/2020)

Christophe Hansen uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Sara Cerdas rozvinula otázky.

V rozprave vystúpili: Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pernille Weiss v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Beata Mazurek v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena a Martin Hojsík.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georg Mayer, Sylwia Spurek a Milan Brglez.

V rozprave vystúpili: Janusz Wojciechowski a Michael Roth.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, o vykonávaní právnych predpisov EÚ o vode ([2020/2613(RSP)]) (B9-0401/2020).

Rozprava sa skončila.

Predseda oznámil, že nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie ani žiadny pozmeňujúci návrh v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o pozíciu Rady v prvom čítaní (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Akt je teda považovaný za prijatý (P9_TA(2020)0344).
(Príloha "Výsledky hlasovania" zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 7)

Návrh uznesenia B9-0401/2020.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).


4. Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Álvaro Amaro v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Sylwia Spurek v mene skupiny Verts/ALE, Mazaly Aguilar v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas a Zbigniew Kuźmiuk.

(pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 15.12.2020)


5. Prvé hlasovanie

Parlament hlasoval o týchto žiadostiach o použití naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Parlament hlasoval o žiadosti o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto o predbežnej dohode (článok 59 ods. 3 rokovacieho poriadku) (predložená skupinou ID):

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu:

Európsky rok železníc (2021) ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní:

Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Hlasovať je možné do 12.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 4.45 h.


6. Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (pokračovanie rozpravy)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 15.12.2020)

Vystúpili títo poslanci: Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (predseda napomenul Krzysztofa Jurgiela a požiadal ho, aby dodržiaval hygienické predpisy na mieste), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen a Asim Ademov.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 15.12.2020 a bod 2 zápisnice zo dňa 16.12.2020.


7. Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (náhradníčka spravodajcu Andreya Novakova) et Pedro Marques (náhradník spravodajkyne Constanze Krehlovej) predstavili správu.

V rozprave vystúpila Agnes Jongerius (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elisa Ferreira (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karlo Ressler (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Susana Solís Pérez v mene skupiny Renew, Francesca Donato v mene skupiny ID, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska v mene skupiny ECR, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol a Daniel Buda.

V rozprave vystúpila Elisa Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 16.12.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.58 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.47 h.


9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN

HPM (690 za, 3 proti, 2 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN

HPM (690 za, 3 proti, 2 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN

HPM (690 za, 3 proti, 2 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH

HPM (686 za, 3 proti, 6 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ŽIADOSŤ O HLASOVANIE O POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH NAMIESTO O PREDBEŽNEJ DOHODE (skupina ID)

Zamietnutá HPM (39 za, 630 proti, 25 sa zdržali)

Európsky rok železníc (2021) ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2020)0345)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 8)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0346)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 9)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0347)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 10)

(Rokovanie bolo prerušené o 14.50 h.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.04 h.


11. Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Urmas Paet v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Markéta Gregorová v mene skupiny Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri a Radosław Sikorski.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


12. Zhoršenie situácie v Mozambiku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zhoršenie situácie v Mozambiku (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen v mene skupiny Renew, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Pierrette Herzberger-Fofana v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde a Francisco Guerreiro.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


13. 25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: 25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tonino Picula v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá Díaz v mene skupiny Renew, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Salima Yenbou v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri a Javi López.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


14. Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000068/2020), ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska, v mene výboru EMPL, pre Radu: Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0027/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000069/2020), ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozvinula otázky.

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Nicolas Schmit (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Marianne Vind v mene skupiny S&D, Ilana Cicurel v mene skupiny Renew, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezaradená poslankyňa, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann a Antonius Manders.

Vystúpili: Nicolas Schmit a Michael Roth.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, v mene výboru EMPL, k odporúčaniu Rady týkajúcemu sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 15 zápisnice zo dňa 16.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).


15. Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000076/2020), ktorú položil Norbert Lins, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins rozvinul otázku.

Nicolas Schmit (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anne Sander v mene skupiny PPE, Carmen Avram v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE a Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


16. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda pripomenul, že odporúčania výborov ENVI, ECON, IMCO a JURI nevzniesť námietku voči delegovaným aktom a vykonávacím opatreniam boli oznámené v pléne v pondelok 14. decembra 2020 (bod 12 zápisnice zo dňa 14.12.2020).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

V súlade s článok 111 ods. 6 a článkom 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku sa tieto odporúčania považujú za schválené a budú zverejnené v Prijatých textoch (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 a P9_TA(2020)0353).


17. Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 13 zápisnice zo dňa 14.12.2020) boli oznámené korigendá P8_TA(2018)0180(COR02) a P8_TA(2018)0180(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o týchto korigendách v súlade s článkom 241 ods. 4, tieto korigendá sa považujú za schválené.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.10 h.)


18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.00 h.


19. Druhé hlasovanie

Parlament hlasoval o predbežných dohodách:

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament hlasoval o pozmeňujúcich návrhoch:

Vykonávanie nariadenia Dublin III
Správa o vykonávaní nariadenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Vykonávanie smernice o návrate
Správa o vykonávaní smernice o návrate [2019/2208(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra v stredu 16. decembra 2020 o 8.30 h.


20. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


21. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 662.276/OJME).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.


Príloha 1 - Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia