Kazalo 
Zapisnik
XML 143kPDF 271kWORD 76k
Torek, 15. december 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***II - Izvajanje zakonodaje EU o vodah (razprava)
 4.Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I (razprava)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 (nadaljevanje razprave)
 7.Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Razglasitev izidov glasovanja
 10.Nadaljevanje seje
 11.Najnovejše dogajanje v državah vzhodnega partnerstva (razprava)
 12.Zaostritev razmer v Mozambiku (razprava)
 13.25. obletnica barcelonskega procesa in južnega sosedstva (razprava)
 14.Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (razprava)
 15.Prenehanje odstopanja za klavnice v skladu z Uredbo (EU) 2017/185 (razprava)
 16.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 111(6) in člen 112(4)(d) Poslovnika) (nadaljevanje)
 17.Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Drugi čas glasovanja
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje Mareka Opiole za člana Računskega sodišča


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.47.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Imenovanje Mareka Opiołe za člana Računskega sodišča
Poročilo o imenovanju Mareka Opiołe za člana Računskega sodišča [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika))

PREDLOG SKLEPA: IMENOVANJE MAREKA OPIOŁA

Zavrnjeno (P9_TA(2020)0339)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 2)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 15.12.2020)

Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi s predorom pod Rokavskim prelivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (687 glasov za, 4 glasovi proti, 4 vzdržani) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A9-0231/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0340)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 3)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Sklenitev sporazuma med EU in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0341)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 4)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: podaljšanje Protokola ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0342)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 5)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki: podaljšanje Protokola o izvajanju ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2020)0343)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 6)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


3. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***II - Izvajanje zakonodaje EU o vodah (razprava)

Priporočilo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000077/2020), ki so ga postavili Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI, Svetu: Izvajanje zakonodaje EU o vodah (B9-0501/2020)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2020), ki so ga postavili Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Izvajanje zakonodaje EU o vodah (B9-0502/2020)

Christophe Hansen je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Sara Cerdas je predstavila vprašanja.

Govorila sta Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Janusz Wojciechowski (član Komisije).

Govorili so Pernille Weiss v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Ulrike Müller v imenu skupine Renew, Simona Baldassarre v imenu skupine ID, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Beata Mazurek v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis (samostojni poslanec), Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena in Martin Hojsík.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Georg Mayer, Sylwia Spurek in Milan Brglez.

Govorila sta Janusz Wojciechowski in Michael Roth.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI, o izvajanju zakonodaje EU o vodah (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Razprava se je zaključila.

Predsednik je sporočil, da ni bil vložen noben predlog zavrnitve in noben predlog spremembe v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika o stališču Sveta v prvi obravnavi (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Zato se šteje, da je akt sprejet P9_TA(2020)0344).

(Priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16. 17. in 18. decembra 2020, točka 7)

Predlog resolucije B9-0401/2020.

Glasovanje: točka 2 zapisnika z dne 17.12.2020 (predlogi sprememb); točka 15 zapisnika z dne 17.12.2020 (končno glasovanje).


4. Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen je predstavila poročilo.

Govoril je Janusz Wojciechowski (član Komisije).

Govorili so Herbert Dorfmann (pripravljavec mnenja odbora REGI), Álvaro Amaro v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Ulrike Müller v imenu skupine Renew, Gilles Lebreton v imenu skupine ID, Sylwia Spurek v imenu skupine Verts/ALE, Mazaly Aguilar v imenu skupine ECR, Petros Kokkalis v imenu skupine GUE/NGL, Dino Giarrusso (samostojni poslanec), Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas in Zbigniew Kuźmiuk.

(Nadaljevanje razprave: točka 6 zapisnika z dne 15.12.2020)


5. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o naslednjih zahtevah za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika):

Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - odbor TRAN;

Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - odbor TRAN;

Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - odbor TRAN;

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - odbor PECH.

Parlament bo glasoval o zahtevi za glasovanje o predlogih sprememb namesto o začasnem sporazumu (člen 59(3) Poslovnika) (predložila skupina ID):

Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament bo končno glasoval o:

Evropsko leto železnic (2021) ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

Pooblastitev Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Predlog spremembe proračuna št. 10/2020: Povečanje odobritev plačil in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 10/2020 za proračunsko leto 2020 – povečanje odobritev plačil v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in drugimi prilagoditvami v odhodkih in prihodkih [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Glasovanje je odprto do 12.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 14.45.


6. Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 (nadaljevanje razprave)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Začetek razprave: točka 4 zapisnika z dne 15.12.2020)

Govorili so Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (predsednik je opozoril Krzysztofa Jurgiela in ga pozval, naj spoštuje sprejete sanitarne ukrepe), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen in Asim Ademov.

Govoril je Janusz Wojciechowski (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9 zapisnika z dne 15.12.2020 in točka 2 zapisnika z dne 16.12.2020.


7. Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (ki je nadomeščala poročevalca Andreya Novakova) in Pedro Marques (ki je nadomeščal poročevalko Constanze Krehl) sta predstavila poročilo.

Govorila je Agnes Jongerius (pripravljavka mnenja odbora EMPL).

Govorila je Elisa Ferreira (članica Komisije).

Govorili so Karlo Ressler (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Tsvetelina Penkova v imenu skupine S&D, Susana Solís Pérez v imenu skupine Renew, Francesca Donato v imenu skupine ID, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska v imenu skupine ECR, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol in Daniel Buda.

Govorila je Elisa Ferreira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 2 zapisnika z dne 16.12.2020.

(Seja je bila prekinjena ob 12.58.)


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.47.


9. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (690 glasov za, 3 glasov proti, 2 vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (690 glasov za, 3 glasov proti, 2 vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - odbor TRAN

S poimenskim glasovanjem (690 glasov za, 3 glasov proti, 2 vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - odbor PECH

S poimenskim glasovanjem (686 glasov za, 3 glasov proti, 6 vzdržanih) je bilo odločeno o nujnem postopku.

Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(potrebna navadna večina)

ZAHTEVA ZA GLASOVANJE O PREDLOGIH SPREMEMB NAMESTO O ZAČASNEM SPORAZUMU (skupina ID)

Zavrnjeno s poimeniskim glasovanjem (39 za, 630 proti, 25 vzdržani)

Evropsko leto železnic (2021) ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2020)0345)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 8)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Pooblastitev Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0346)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 9)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Predlog spremembe proračuna št. 10/2020: Povečanje odobritev plačil in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 10/2020 za proračunsko leto 2020 – povečanje odobritev plačil v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in drugimi prilagoditvami v odhodkih in prihodkih [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0347)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 10)

(Seja je bila prekinjena ob 14.50.)


10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.04.


11. Najnovejše dogajanje v državah vzhodnega partnerstva (razprava)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Najnovejše dogajanje v državah vzhodnega partnerstva (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Urmas Paet v imenu skupine Renew, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Markéta Gregorová v imenu skupine Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec), Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri in Radosław Sikorski.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.


12. Zaostritev razmer v Mozambiku (razprava)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Zaostritev razmer v Mozambiku (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Jan-Christoph Oetjen v imenu skupine Renew, Lars Patrick Berg v imenu skupine ID, Pierrette Herzberger-Fofana v imenu skupine Verts/ALE, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Sandra Pereira v imenu skupine GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde in Francisco Guerreiro.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.


13. 25. obletnica barcelonskega procesa in južnega sosedstva (razprava)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: 25. obletnica barcelonskega procesa in južnega sosedstva (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govoril je Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Tonino Picula v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Anna Bonfrisco v imenu skupine ID, Salima Yenbou v imenu skupine Verts/ALE, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó (samostojni poslanec), Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri in Javi López.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.


14. Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000068/2020), ki so ga postavile Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak in Anna Zalewska, v imenu odbora EMPL, Svetu: Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (B9-0027/2020)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000069/2020), ki so ga postavile Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak in Anna Zalewska, v imenu odbora EMPL, Komisiji: Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová je predstavila vprašanja.

Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Nicolas Schmit (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Marianne Vind v imenu skupine S&D, Ilana Cicurel v imenu skupine Renew, Anna Zalewska v imenu skupine ECR, Nikolaj Villumsen v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Rondinelli (samostojna poslanka), Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann in Antonius Manders.

Govorila sta Nicolas Schmit in Michael Roth.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, v imenu odbora EMPL, o priporočilu Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 15 zapisnika z dne 16.12.2020 (predlogi sprememb); točka 9 zapisnika z dne 17.12.2020 (končno glasovanje).


15. Prenehanje odstopanja za klavnice v skladu z Uredbo (EU) 2017/185 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000076/2020), ki ga je postavil Norbert Lins, v imenu odbora AGRI, Komisiji: <p>prenehanje odstopanja za klavnice v skladu z Uredbo (EU) 2017/185</p> (B9-0030/2020)

Norbert Lins je predstavil vprašanje.

Nicolas Schmit (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Anne Sander v imenu skupine PPE, Carmen Avram v imenu skupine S&D, Ulrike Müller v imenu skupine Renew, Thomas Waitz v imenu skupine Verts/ALE, in Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL.

Govoril je Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


16. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 111(6) in člen 112(4)(d) Poslovnika) (nadaljevanje)

Predsednik je sporočil, da so bila priporočila odborov ENVI, ECON, IMCO in JURI, naj se ne nasprotuje delegiranim aktom in izvedbenim ukrepom, razglašena na plenarnem zasedanju v ponedeljek, 14. decembra 2020 (točka 12 zapisnika z dne 14.12.2020).

V roku 24 ur, določenem v členu 111(6) Poslovnika, tem priporočilom ni nihče nasprotoval.

V skladu s členom 111(6) in členom 112(4)(d) Poslovnika se ta priporočila smatrajo za sprejeta in se objavijo v Sprejetih besedilih (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 in P9_TA(2020)0353).


17. Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)

Popravki P8_TA(2018)0180(COR02) in P8_TA(2018)0180(COR01) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 13 zapisnika z dne 14.12.2020).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 241(4) Poslovnika, se šteje, da so sprejeti.

(Seja je bila prekinjena ob 18.10.)


18. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.00.


19. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predhodnih sporazumih:

Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Izvajanje uredbe Dublin III
Poročilo o izvajanju uredbe Dublin III [2019/2206(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Izvajanje direktive o vračanju
Poročilo o izvajanju direktive o vračanju [2019/2208(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v sredo, 16. decembra 2020, ob 8.30.


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


21. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 662.276/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


Priloga 1 - Imenovanje Mareka Opiole za člana Računskega sodišča

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov