Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0166(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0260/2020

Forhandlinger :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0357

Protokol
XML 15k
Onsdag den 16. december 2020 - Bruxelles

4. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 - FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter - Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 *** - Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter - Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***II (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 (2020/2862(RSP))

FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter (2020/2923(RSP))

Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0260/2020)

Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (formand for Rådet), Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) og Michael Roth (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, og Sabrina Pignedoli, løsgænger.

Jan Olbrycht forelagde henstillingen A9-0260/2020.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Margarida Marques forelagde henstillingen A9-0260/2020, Esteban González Pons forelagde betænkningen A9-0261/2020 og Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa forelagde indstillingen ved andenbehandling A9-0262/2020.

Talere: Terry Reintke (ordfører for udtalelse fra LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń og Ivan Štefanec.

Talere: Ursula von der Leyen og Charles Michel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes og Petri Sarvamaa, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial og Margarida Marques, for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer og Moritz Körner, for Renew-Gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund og Damian Boeselager, for Verts/ALE-Gruppen, om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, den interinstitutionelle aftale, EU-genopretningsinstrumentet og forordningen om retsstatsprincippet (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş og Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen, om FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og pakken om egne indtægter (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte, at der ikke var indgivet nogen forslag om forkastelse eller ændringsforslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 67 og 68 vedrørende Rådets førstebehandllingsholdning (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Retsakten blev derfor anset som vedtaget (P9_TA(2020)0356).
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 13)

Afstemning: punkt 15 i protokollen af 16.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 16.12.2020 og punkt 2 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 12.05)

Seneste opdatering: 12. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik