Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0166(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0260/2020

Συζήτηση :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0357

Συνοπτικά πρακτικά
XML 18k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 - ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι - Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 *** - Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων - Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 (2020/2862(RSP))

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι (2020/2923(RSP))

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Margarida Marques (A9-0260/2020)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Οι Charles Michel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Sabrina Pignedoli, μη εγγεγραμμένη.

Ο Jan Olbrycht παρουσιάζει τη σύσταση A9-0260/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Η Margarida Marques παρουσιάζει τη σύσταση A9-0260/2020, ο Esteban González Pons παρουσιάζει την έκθεση A9-0261/2020 και οι Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa παρουσιάζουν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A9-0262/2020.

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Δημήτριος Παπαδημούλης, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń και Ivan Štefanec.

Παρεμβαίνουν οι Ursula von der Leyen και Charles Michel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial και Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund και Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το ΠΔΠ, τις προϋποθέσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη δέσμη για τους ιδίους πόρους (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Ως εκ τούτου, η πράξη θεωρείται εγκριθείσα (P9_TA(2020)0356).
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 13)

Ψηφοφορία: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 και σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.05.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου