Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0166(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0260/2020

Arutelud :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Hääletused :

PV 16/12/2020 - 15

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0357

Protokoll
XML 15k
Kolmapäev, 16. detsember 2020 - Brüssel

4. Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise järeldused – Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid – Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 *** – Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta – Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***II (arutelu)
CRE

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise järeldused (2020/2862(RSP))

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid (2020/2923(RSP))

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0260/2020)

Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja), Ursula von der Leyen (komisjoni president) ja Michael Roth (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Sabrina Pignedoli (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Jan Olbrycht tutvustas soovitust A9-0260/2020.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Margarida Marques tutvustas soovitust A9-0260/2020, Esteban González Pons tutvustas raportit A9-0261/2020 ning Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa soovitust teisele lugemisele A9-0262/2020.

Sõna võtsid Terry Reintke (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń ja Ivan Štefanec.

Sõna võtsid Ursula von der Leyen ja Charles Michel.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial ja Margarida Marques fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer ja Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund ja Damian Boeselager fraktsiooni Verts/ALE nimel mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027), institutsioonidevahelise kokkuleppe, Euroopa Liidu taasterahastu ja õigusriigi toimimist käsitleva määruse kohta (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel mitmeaastase finantsraamistiku, õigusriigi austamise tingimuse seadmise ja omavahendite paketi kohta (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Arutelu lõpetati.

Asepresident andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes ei esitatud ühtegi vastuväidet ega muudatusettepanekut vastavalt kodukorra artiklitele 67 ja 68 (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Õigusakt loetakse seega vastuvõetuks (P9_TA(2020)0356).
(Lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 13)

Hääletus: 16.12.2020 protokollipunkt 15 (muudatusettepanekud); 16.12.2020 protokollipunkt 15 ja 17.12.2020 protokollipunkt 2 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 12.05.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika