Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0166(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0260/2020

Keskustelut :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Äänestykset :

PV 16/12/2020 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0357

Pöytäkirja
XML 15k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2020 - Bryssel

4. Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät - Monivuotinen rahoituskehys, oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuus ja omat varat - Neuvoston asetus vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta *** - Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien uusien omien varojen käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma - Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***II (keskustelu)
CRE

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmät (2020/2862(RSP))

Monivuotinen rahoituskehys, oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuus ja omat varat (2020/2923(RSP))

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0260/2020)

Mietintö talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa sekä uusia omia varoja, mukaan lukien uusien omien varojen käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma, koskevan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja), Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) ja Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sabrina Pignedoli.

Jan Olbrycht esitteli suosituksen A9-0260/2020.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

Margarida Marques esitteli suosituksen A9-0260/2020, Esteban González Pons esitteli mietinnön A9-0261/2020 ja Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa esittelivät suosituksen toiseen käsittelyyn A9-0262/2020.

Puheenvuorot: Terry Reintke (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń ja Ivan Štefanec.

Puheenvuorot: Ursula von der Leyen ja Charles Michel.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes ja Petri Sarvamaa, PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial ja Margarida Marques, S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer ja Moritz Körner, Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund ja Damian Boeselager Verts/ALE-ryhmän puolesta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, toimielinten välisestä sopimuksesta, Euroopan unionin elpymisvälineestä ja oikeusvaltioasetuksesta (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020)

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta ja omista varoista (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhemies ilmoitti, ettei käsiteltäväksi ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Säädös katsottiin näin ollen hyväksytyksi (P9_TA(2020)0356).
(”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 13)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 2 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.05.)

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö