Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0166(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0260/2020

Debatai :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Balsavimas :

PV 16/12/2020 - 15

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0357

Protokolas
XML 15k
Trečiadienis, 2020 m. gruodžio 16 d. - Briuselis

4. 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - DFP, teisinės valstybės sąlyga ir nuosavi ištekliai - Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa *** - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires siekiant nustatyti naujus nuosavus išteklius - reglamentas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***II (diskusijos)
CRE

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2020/2862(RSP))

DFP, teisinės valstybės sąlyga ir nuosavi ištekliai (2020/2923(RSP))

Rekomendaciją dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, projekto [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Margarida Marques (A9-0260/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, sudarymo [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Europos VadovųTarybos pirmininkas), Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) ir Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Johan Van Overtveldt ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, ir Sabrina Pignedoli, nepriklausoma Parlamento narė.

Jan Olbrycht pristatė rekomendaciją A9-0260/2020.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Margarida Marques pristatė rekomendaciją A9-0260/2020, Esteban González Pons pristatė pranešimą A9-0261/2020 ir Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui A9-0262/2020.

Kalbėjo Terry Reintke (LIBE komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń ir Ivan Štefanec.

Kalbėjo Ursula von der Leyen ir Charles Michel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial ir Margarida Marques, S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer ir Moritz Körner, RENEW frakcijos vardu, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund ir Damian Boeselager Verts/ALE frakcijos vardu dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, Tarpinstitucinio susitarimo, ES ekonomikos gaivinimo priemonės ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş ir Tomasz Piotr Poręba, ECR frakcijos vardu dėl DFP, teisinės valstybės sąlygų ir naujų nuosavų išteklių krepšelio (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Diskusijos baigtos.

Pirmininkė pranešė, kad nebuvo pateikti jokie pasiūlymai atmesti Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą ir dėl jos pateikti pakeitimus pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Teisės aktas priimtas (P9_TA(2020)0356).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Balsavimas: 2020 12 16 protokolo 15 punktas (pakeitimai); 2020 12 16 protokolo 15 punktas ir 2020 12 17 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.05 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika