Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0166(APP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0260/2020

Debatten :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0357

Notulen
XML 16k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel

4. Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 - MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen - Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 *** - Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II (debat)
CRE

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 (2020/2862(RSP))

MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen (2020/2923(RSP))

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0260/2020)

Verslag over de sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een algemeen conditionaliteitsstelsel ter bescherming van de begroting van de Unie [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad), Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) en Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, en Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid.

Jan Olbrycht licht de aanbeveling toe A9-0260/2020.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Margarida Marques licht de aanbeveling toe A9-0260/2020, Esteban González Pons leidt het verslag in A9-0261/2020 en Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa lichten de aanbeveling voor de tweede lezing toe A9-0262/2020.

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń en Ivan Štefanec.

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen en Charles Michel.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial en Margarida Marques, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund en Damian Boeselager, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027, het Interinstitutioneel Akkoord, het herstelinstrument voor de Europese Unie en de verordening inzake de rechtsstaat (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over het MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat en het pakket inzake eigen middelen (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstel tot verwerping of amendement is ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot het standpunt van de Raad in eerste lezing (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

De wetgevingshandeling wordt dus geacht te zijn vastgesteld (P9_TA(2020)0356).
(Bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 13)

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.12.2020 en punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.05 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid