Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0166(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0260/2020

Debatter :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0357

Protokoll
XML 15k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

4. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 - Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel - Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 *** - Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel - Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***II (debatt)
CRE

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (2020/2862(RSP))

Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel (2020/2923(RSP))

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Margarida Marques (A9-0260/2020)

Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande), Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, och Sabrina Pignedoli, grupplös.

Jan Olbrycht redogjorde för rekommendationen A9-0260/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Margarida Marques redogjorde för rekommendationen A9-0260/2020, Esteban González Pons redogjorde för sitt betänkande A9-0261/2020 och Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen A9-0262/2020.

Talare: Terry Reintke (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń och Ivan Štefanec.

Talare: Ursula von der Leyen och Charles Michel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes och Petri Sarvamaa, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial och Margarida Marques, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer och Moritz Körner, för Renew-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund och Damian Boeselager, för Verts/ALE-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş och Tomasz Piotr Poręba, för ECR-gruppen, om den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och paketet om egna medel (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att inga förslag om avvisande eller ändringsförslag hade lagts fram i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2020)0356).
(Bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 13)

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020 och punkt 2 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.05.)

Senaste uppdatering: 12 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy