Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 8k
Onsdag den 16. december 2020 - Bruxelles

20. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. november 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tildelingen af risikovægte for specialiserede långivningseksponeringer (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2020

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 med henblik på at føje Republikken Usbekistan til de lande, der er omfattet af toldpræferencer under GSP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. november 2020

Forlængelse af fristen for indsigelse: 2 måneder på Parlamentets initiativ

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Mongoliet udgår af skemaet i bilagets punkt I (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. december 2020

henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår de fælles datakrav og delegeret forordning (EU) 2016/341 for så vidt angår de koder, der skal anvendes i bestemte formularer (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. december 2020

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/427 for så vidt angår anvendelsesdatoen for ændringerne af visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. december 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Rådets forordning (EU) 2019/125 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. december 2020

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. december 2020

henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for så vidt angår anmærkninger (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. december 2020

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår det identifikationsmærke, der skal anvendes til visse animalske produkter i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. december 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/1122 for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. november 2020

Forlængelse af fristen for indsigelse: 2 måneder på Parlamentets initiativ

henvist til kor. udv.: ENVI

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik