Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 8k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel

20. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 november 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de toekenning van risicogewichten aan blootstellingen uit hoofde van gespecialiseerde kredietverlening (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 teneinde de Republiek Oezbekistan op te nemen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor tariefpreferenties in het kader van SAP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2020

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Mongolië uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat de gemeenschappelijke gegevensvereisten betreft en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 wat de te gebruiken codes in bepaalde formulieren betreft (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427 wat betreft de datum van toepassing van de wijzigingen van bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten in bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, om rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) wat markering betreft (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het identificatiemerk dat voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 met betrekking tot de werking van het EU-register overeenkomstig Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 november 2020

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid