Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Streda, 16. decembra 2020 - Brusel

20. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021, pokiaľ ide o kyselinu perfluóroktánovú (PFOA), jej soli a príbuzné zlúčeniny (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. novembra 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre priraďovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 s cieľom zahrnúť Uzbeckú republiku medzi krajiny, ktoré využívajú colné preferencie v rámci VSP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2020

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 ďalšie mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Mongolska do tabuľky v bode I prílohy (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 7. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o spoločné požiadavky na údaje, a delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o kódy, ktoré sa majú používať v určitých formulároch (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/427, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania zmien určitých podrobných pravidiel výroby platných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie, ktorým sa vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie menia prílohy I a V k nariadeniu (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), pokiaľ ide o označovanie (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. decembra 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/1122, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. novembra 2020

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 ďalšie mesiace na žiadosť Parlamentu

predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia