Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 8k
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel

20. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för åsättande av riskvikter på exponeringar som utgör specialutlåning i enlighet med artikel 153.5 (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till förordning (EU) nr 978/2012 för att inkludera Republiken Uzbekistan bland de länder som omfattas av tullförmåner inom ramen för den särskilda stimulansordningen (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2020

Förlängd tidsfrist för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av parlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller strykning av Mongoliet från tabellen i punkt I i bilagan (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 7 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller gemensamma uppgiftskrav och delegerad förordning (EU) 2016/341 vad gäller de koder som ska användas i vissa formulär (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/427 vad gäller tillämpningsdatumet för ändringarna av vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning för att beakta Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) vad gäller flaggning (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller det identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 december 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommisionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/1122 vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 november 2020

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av parlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy