Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

21. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofop, fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες benalaxyl (βεναλαξύλιο), benalaxyl-M (βεναλαξύλιο-Μ), dichlobenil (διχλωβενίλη), fluopicolide (φθοροπικολίδη), proquinazid (προκιναζίδη) και pyridalyl (πυριδαλύλη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά είδη φυτών που περιέχουν παράγωγα του υδροξυανθρακενίου (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - προθεσμία: 1 Μαρτίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία χλωρδεκόνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/424, (ΕΕ) 2019/1781, (ΕΕ) 2019/2019, (ΕΕ) 2019/2020, (ΕΕ) 2019/2021, (ΕΕ) 2019/2022, (ΕΕ) 2019/2023 και (ΕΕ) 2019/2024 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων, ηλεκτρικούς κινητήρες και συστήματα μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας, ψυκτικές συσκευές, φωτεινές πηγές και χωριστές διατάξεις χειρισμού των φωτεινών πηγών, ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, οικιακά πλυντήρια πιάτων, οικιακά πλυντήρια ρούχων και οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, και ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - προθεσμία: 5 Μαρτίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ομάδα ουσιών 4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλική) φαινόλη, αιθοξυλιωμένη (που καλύπτει σαφώς καθορισμένες ουσίες και ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά, πολυμερή και ομόλογες) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - προθεσμία: 27 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου