Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 16. decembra 2020 - Brusel

21. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí diklofopu, fluopyramu, ipkonazolu a terbutylazínu v určitých produktoch alebo na nich (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - lehota: 11. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benalaxylu, benalaxylu-M, dichlobenilu, fluopikolidu, prochinazidu a pyridalylu v určitých produktoch alebo na nich (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - lehota: 11. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o botanické druhy obsahujúce deriváty hydroxyantracénu (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - lehota: 1. marca 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórdekónu v určitých produktoch alebo na nich (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - lehota: 11. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/424, (EÚ) 2019/1781, (EÚ) 2019/2019, (EÚ) 2019/2020, (EÚ) 2019/2021, (EÚ) 2019/2022, (EÚ) 2019/2023 a (EÚ) 2019/2024, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk, elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami, chladiacich spotrebičov, svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení, elektronických displejov, umývačiek riadu pre domácnosť, práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť a chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - lehota: 5. marca 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006, pokiaľ ide o skupinu látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol [pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, polyméry a homológy] (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - lehota: 27. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia