Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Εορτασμός της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη γέννηση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
 4.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 - ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι - Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 *** - Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων - Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Πρώτη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Κατάρτιση στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής της διάστασης (συζήτηση)
 13.Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (συζήτηση)
 14.Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Δεύτερη ψηφοφορία
 18.Αιτιολογήσεις ψήφου
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 22.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 23.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (42 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (483 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9562 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (42 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (483 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9562 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (123 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (345 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (322 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (353 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2659 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου