Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva tähistamine
 4.Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise järeldused – Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid – Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 *** – Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta – Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***II (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 7.Istungi jätkamine
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Esimene hääletusvoor
 11.Istungi jätkamine
 12.ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia, sh selle välismõõtme ettevalmistamine (arutelu)
 13.ELi julgeolekuliidu strateegia (arutelu)
 14.Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis (arutelu)
 15.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 16.Istungi jätkamine
 17.Teine hääletusvoor
 18.Selgitused hääletuse kohta
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 23.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (41 kb) Hääletustulemused (417 kb) Nimelise hääletuse tulemused (17657 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (41 kb) Hääletustulemused (417 kb) Nimelise hääletuse tulemused (17657 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletustulemused (104 kb) Nimelise hääletuse tulemused (340 kb) 
 
Protokoll (286 kb) Kohalolijate nimekiri (75 kb) Hääletustulemused (280 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2641 kb) 
Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika