Показалец 
Протокол
XML 188kPDF 324kWORD 81k
Сряда, 16 декември 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Честване на 250-ата годишнина от рождението на Лудвиг Ван Бетховен
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. - МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси - Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 *** - Предложение за междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси - Регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***II (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 9.Внасяне на документи
 10.Първо гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Подготовка на стратегия на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19, включително нейното външно измерение (разискване)
 13.Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност (разискване)
 14.Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (разискване)
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Второ гласуване
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 22.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 23.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.36 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПАРЛАМЕНТА, СЪВМЕСТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2020)0354)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 11)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0355)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 12)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Прилагане на Регламента „Дъблин III“
Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ [2019/2206(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0361)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 18

Прилагане на Директивата относно връщането
Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането [2019/2208(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0362)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 19


3. Честване на 250-ата годишнина от рождението на Лудвиг Ван Бетховен

Председателят направи изявление по случай честването на 250-ата годишнина от рождението на Лудвиг Ван Бетховен.

Асамблеята изслуша на крака „Ода на радостта“ на Бетховен в изпълнение на ансамбъл Oxalys от Брюксел.


4. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. - МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси - Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 *** - Предложение за междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси - Регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***II (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. (2020/2862(RSP))

МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси (2020/2923(RSP))

Препоръка относно регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Margarida Marques (A9-0260/2020)

Доклад относно сключване на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (действащ председател на Съвета), Ursula von der Leyen (председател на Комисията) и Michael Roth (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Marco Zanni, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, и Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП.

Jan Olbrycht представи препоръката A9-0260/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

Margarida Marques представи препоръката A9-0260/2020, Esteban González Pons представи доклада A9-0261/2020 и Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa представиха препоръката за второ четене A9-0262/2020.

Изказаха се Terry Reintke (докладчик по становището на комисията LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń и Ivan Štefanec.

Изказаха се Ursula von der Leyen и Charles Michel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial и Margarida Marques, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer и Moritz Körner, от името на групата Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund и Damian Boeselager, от името на групата Verts/ALE, относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно МФР, обвързаността с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствените ресурси (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че не са внесени предложения за отхвърляне и изменения към позицията на Съвета на първо четене в съответствие с член 67 и член 68 от Правилника за дейността (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Следователно актът се счита за приет (P9_TA(2020)0356).
(Приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 13)

Гласуване: точка 15 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 16.12.2020 г и точка 2 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.11 ч.


6. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.11 ч. до 12.40 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на демократичната опозиция в Беларус, представена от Светлана Тихановска и Вероника Цепкало.

Преди връчването на наградата Председателят приветства също така другите представители на демократичната опозиция в Беларус, присъстващи също в пленарната зала, а именно Сергей Дилевски, Алес Беляцки и Степан Путило, както и Светлана Алексеевич, която участва в тържественото заседание дистанционно, също както финалистите за тази година.

Председателят изрази съжаление, че не всички представители на демократичната опозиция в Беларус могат да присъстват, по-специално политическия затворник Сергей Тихановски, както и Николай Статкевич и Мария Колесникова, като последните двама са представени от членове на техните семейства, Мария Адамович и Татяна Комич.

Накрая той отново отправи призив за освобождаване на лауреатите на наградата „Сахаров“ Илхам Тохти, Раиф Бадауи и Насрин Сотудех, които понастоящем се намират в затвор.

(Заседанието е прекъснато в 12.40 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.45 ч.


8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получавал искане от определен брой членове на ЕП или от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг във връзка с решенията за започване на междуинституционални преговори, посочени в протокола от понеделник ,14 декември 2020 г. (точка 10 от протокола от 14.12.2020 г.).

Следователно комисията LIBE можа да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.


9. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 3/2020 – Комитет на регионите (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 5-INF/2020 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 3/2020 – ЕСВД (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № DEC 1/2020 – ЕСВД (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 2/2020 – Европейски икономически и социален комитет (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1-DEC/2020 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** Препоръка относно проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Доклад относно сключване на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - AFCO - Докладчик: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защитата на бюджета на Съюза (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial - Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Първо гласуване

Парламентът гласува с единно гласуване по:

Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 ***
Препоръка относно регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Margarida Marques (A9-0260/2020);

Предложение за междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси
Доклад относно сключване на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Нова стратегия за европейските МСП
Доклад относно нова стратегия за европейските МСП [2020/2131(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
Предложение за резолюция B9-0428/2020;

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A9-0187/2020);

Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
Предложение за резолюция B9-0403/2020;

Силна социална Европа за справедливи промени
Доклад относно силна социална Европа за справедливи промени [2020/2084(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Устойчиво корпоративно управление
Доклад относно устойчивото корпоративно управление [2020/2137(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0400/2020.

Гласуването ще продължи до 14 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 18 ч.

(Заседанието е прекъснато в 12.47 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


12. Подготовка на стратегия на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19, включително нейното външно измерение (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на стратегия на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19, включително нейното външно измерение (2020/2911(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Margaritis Schinas (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland и Edina Tóth.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се Bernd Lange.

Изказаха се Margaritis Schinas и Michael Roth.

Разискването приключи.


13. Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност (2020/2791(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Margaritis Schinas (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Fabienne Keller, от името на групата Renew, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Lena Düpont, Петър Витанов, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto и Joachim Stanisław Brudziński.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказа се Jorge Buxadé Villalba.

Изказаха се Margaritis Schinas и Michael Roth.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).


14. Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (2020/2896(RSP))

Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Irène Tolleret, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Isabella Adinolfi, независим член на ЕП, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann и Gwendoline Delbos-Corfield.

Изказаха се Helena Dalli и Michael Roth.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau и Sophia in ’t Veld, от името на групата Renew, Maria da Graça Carvalho и Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Maria Noichl, от името на групата S&D, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop и Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, относно необходимостта от специален състав на Съвета относно равенството между половете (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska и Grzegorz Tobiszowski, от името на групата ECR, относно необходимостта от специален състав на Съвета относно равенството между половете (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).


15. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването

Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 ***
Препоръка относно регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2020)0357)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 14)

Предложение за междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси
Доклад относно сключване на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0358)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 15)

Нова стратегия за европейските МСП
Доклад относно нова стратегия за европейските МСП [2020/2131(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0359)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 16)

МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
Предложение за резолюция B9-0428/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0360)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 17)

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A9-0187/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0364)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 21)

Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
Предложение за резолюция B9-0403/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0370)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 27)

Силна социална Европа за справедливи промени
Доклад относно силна социална Европа за справедливи промени [2020/2084(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0371)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 28)

Устойчиво корпоративно управление
Доклад относно устойчивото корпоративно управление [2020/2137(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0372)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 29)

Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0400/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0373)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 30)

(Заседанието беше прекъснато в 18.11 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.02 ч.


17. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси
Предложение за резолюция B9-0428/2020;

Прилагане на Регламента „Дъблин III“
Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ [2019/2206(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Прилагане на Директивата относно връщането
Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането [2019/2208(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите
Предложение за резолюция B9-0401/2020;

Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
Предложение за резолюция B9-0421/2020;

Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете
Предложение за резолюция B9-0402/2020.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 17 декември 2020 г. в 8.45 ч.


18. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


20. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 ноември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на рисковите тегла на експозициите по специализирано кредитиране (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 с оглед на включване на Република Узбекистан сред държавите, ползващи се от тарифните преференции по ОСП + (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2020 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца по искане на Парламента

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез заличаване на Монголия от таблицата в точка I от приложението (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 7 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (EC) 2015/2446 по отношение на общите изисквания за данните и за изменение на Делегиран регламент (EC) 2016/341 по отношение на кодовете, които да се използват в някои формуляри (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/427 по отношение на датата на прилагане на измененията на някои подробни правила за производството на биологични продукти, съдържащи се в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, за да бъде взето под внимание оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) по отношение на обозначаването (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 декември 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 ноември 2020 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца по искане на Парламента

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


21. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диклофоп, флуопирам, ипконазол и тербутилазин във или върху определени продукти (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - срок: 11 февруари 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от беналаксил, беналаксил-М, дихлобенил, флуопиколид, прохиназид и пиридалил във или върху определени продукти (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - срок: 11 февруари 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ботаническите видове, съдържащи производни на хидроксиантрацена (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - срок: 1 март 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлордекон във и върху определени продукти (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - срок: 11 февруари 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на регламенти (ЕС) 2019/424, (ЕС) 2019/1781, (ЕС) 2019/2019, (ЕС) 2019/2020, (ЕС) 2019/2021, (ЕС) 2019/2022, (ЕС) 2019/2023 и (ЕС) 2019/2024 по отношение на изискванията за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни, електродвигатели и регулатори на честотата на въртене, хладилни уреди, светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура, електронни екрани, домакински съдомиялни машини, битови перални машини и битови перални машини със сушилня и хладилни уреди с функция за директна продажба (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - срок: 5 март 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - срок: 27 февруари 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO.


22. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити INF 3/2020 - Раздел Х – ЕСВД.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити № 5-INF/2020 - Раздел IV – Съд на Европейския съюз.

В съответствие с член 31 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 2/2020 - Раздел VI - Еворпейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 31 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 3/2020 – Раздел VII – Комитет на регионите.

В съответствие с член 31 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2020 – Раздел Х - ЕСВД.

В съответствие с член 31 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити N° 1-DEC/2020 – Раздел IV – Съд на Европейския съюз..


23. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Следните членове на Парламента или политически групи са представили искания, внесени в съответствие с член 144 от Правилника за дейността, за организиране на такова разискване на следните предложения за резолюция:

I.   Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani и Maximilian Krah, от името на групата ID, относно положението в Етипет, по-специално случаят на ръководителите на ЕЕИЛП (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (B9-0426/2020);

- Kati Piri и Pierfrancesco Majorino, от името на групата S&D, относно влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП) (B9-0442/2020).

II.   Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz и Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, относно принудителния труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė и Eleonora Evi, от името на групата Verts/ALE, относно принудителния труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (B9-0432/2020);

- Kati Piri, от името на групата S&D, относно принудителния труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно принудителния труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, относно принудителния труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно принудителния труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян (B9-0436/2020).

III.   Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde, от името на групата ID, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk и Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield и Eleonora Evi, от името на групата Verts/ALE, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0440/2020);

- Kati Piri и Maria Arena, от името на групата S&D, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan и Peter Pollák, от името на групата PPE, относно Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде (B9-0445/2020).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 171 от Правилника за дейността.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 662.276/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.15 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 6 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност