Seznam 
Zápis
XML 158kPDF 290kWORD 77k
Středa, 16. prosince 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Oslava 250. výroční narození Ludwiga van Beethovena
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 10.–11. prosince 2020 – VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje – Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 *** – Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů – Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech ***II (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 9.Předložení dokumentů
 10.První hlasování
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Příprava strategie EU pro očkování proti onemocnění COVID-19 včetně jejího vnějšího rozměru (rozprava)
 13.Strategie bezpečnostní unie EU (rozprava)
 14.Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví (rozprava)
 15.Oznámení výsledků hlasování
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Druhé hlasování
 18.Vysvětlení hlasování
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 21.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 22.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 23.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:36.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU, SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ, PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijata (P9_TA(2020)0354)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 11)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2020)0355)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 12)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Provádění nařízení Dublin III
Zpráva o provádění nařízení Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0361)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 18)

Provádění směrnice o navracení
Zpráva o provádění směrnice o navracení [2019/2208(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0362)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 19)


3. Oslava 250. výroční narození Ludwiga van Beethovena

Předseda učinil prohlášení při příležitosti oslavy 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena.

Shromáždění vestoje vyslechlo Beethovenovu Ódu na radost v podání bruselského souboru Oxalys.


4. Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 10.–11. prosince 2020 – VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje – Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 *** – Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů – Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech ***II (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 10.–11. prosince 2020 (2020/2862(RSP))

VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje (2020/2923(RSP))

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0260/2020)

Zpráva o uzavření Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (předseda Evropské rady), Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) a Michael Roth (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Marco Zanni za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, a Sabrina Pignedoli – nezařazená poslankyně.

Jan Olbrycht uvedl doporučení A9-0260/2020.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Margarida Marques uvedla doporučení A9-0260/2020, Esteban González Pons uvedl zprávu A9-0261/2020 a Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa uvedli doporučení pro druhé čtení A9-0262/2020.

Vystoupili: Terry Reintke (zpravodajka výboru LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń a Ivan Štefanec.

Vystoupili: Ursula von der Leyen a Charles Michel.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes a Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial a Margarida Marques za skupinu S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer a Moritz Körner za skupinu Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund a Damian Boeselager za skupinu Verts/ALE o víceletém finančním rámci na období 2021–2027, interinstitucionální dohodě, nástroji Evropské unie na podporu oživení a nařízení o právním státě (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o VFR, podmíněnosti v oblasti právního státu a vlastních zdrojích (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Rozprava skončila.

Předsedající oznámila, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Akt byl tudíž prohlášen za schválený (P9_TA(2020)0356).
(příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 13)

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020 a bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:05.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:11.


6. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:11 do 12:40 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny demokratické opozici v Bělorusku, kterou zastupovaly Svjatlana Cichanouská a Veronika Capkalová.

Předseda před předáním ceny přivítal i další zástupce běloruské demokratické opozice přítomné v jednacím sále, a to Sjarheje Dyleuského, Alese Bjaljackého a Scjapana Pucila, jakož i Svjatlanu Aleksijevičovou, která se slavnostního zasedání zúčastnila distančně stejně jako letošní finalisté.

Předseda vyjádřil politování nad skutečností, že nemohli být přítomni všichni zástupci demokratické opozice v Bělorusku, zejména politický vězeň Sjarhej Cichanouski, jakož i Mikalaj Statkevič a Maryja Kalesnikavová, které zastoupily jejich příbuzné Мarija Adamovičová a Taťjana Chomičová.

Opětovně vyzval k propuštění laureátů Sacharovovy ceny Ilhama Tohtiho, Ráifa Badawího a Nasrín Sotúdeové.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:40.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:45.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného pondělí 14. prosince 2020 (bod 10 zápisu ze dne 14.12.2020).

Výbor LIBE tak mohl po uplynutí lhůty uvedené v čl. 71 odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 3/2020 – Výbor regionů (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 5-INF/2020 – oddíl IV – Soudní dvůr (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 3/2020 – ESVČ (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2020 – ESVČ (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 2/2020 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1-DEC/2020 – oddíl IV – Soudní dvůr (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- *** Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Zpráva o uzavření Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - výbor BUDG - výbor CONT - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. První hlasování

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 ***
Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0260/2020);

Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů
Zpráva o uzavření Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Nová strategie pro evropské malé a střední podniky
Zpráva o nové strategii pro evropské malé a střední podniky [2020/2131(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje
Návrh usnesení B9-0428/2020;

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A9-0187/2020);

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“
Návrh usnesení B9-0403/2020;

Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Zpráva o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci [2020/2084(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Udržitelná správa a řízení společností
Zpráva o udržitelné správě a řízení společností [2020/2137(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0400/2020.

Hlasovat bylo možné do 14:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 18:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


12. Příprava strategie EU pro očkování proti onemocnění COVID-19 včetně jejího vnějšího rozměru (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava strategie EU pro očkování proti onemocnění COVID-19 včetně jejího vnějšího rozměru (2020/2911(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Margaritis Schinas (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland a Edina Tóth.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupil Bernd Lange.

Vystoupili: Margaritis Schinas a Michael Roth.

Rozprava skončila.


13. Strategie bezpečnostní unie EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie bezpečnostní unie EU (2020/2791(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Margaritis Schinas (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Fabienne Keller za skupinu Renew, Annalisa Tardino za skupinu ID, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres – nezařazený poslanec, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto a Joachim Stanisław Brudziński.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupil Jorge Buxadé Villalba.

Vystoupili: Margaritis Schinas a Michael Roth.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE o strategii bezpečnostní unie EU (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


14. Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví (2020/2896(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Irène Tolleret za skupinu Renew, Nicolaus Fest za skupinu ID, Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Isabella Adinolfi – nezařazená poslankyně, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann a Gwendoline Delbos-Corfield.

Vystoupili: Helena Dalli a Michael Roth.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau a Sophia in ’t Veld za skupinu Renew, Maria da Graça Carvalho a Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Maria Noichl za skupinu S&D, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun a Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop a Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL o nutnosti sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska a Grzegorz Tobiszowski za skupinu ECR o nutnosti sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


15. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování

Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 ***
Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Margarida Marques (A9-0260/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0357)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 14)

Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů
Zpráva o uzavření Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0358)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 15)

Nová strategie pro evropské malé a střední podniky
Zpráva o nové strategii pro evropské malé a střední podniky [2020/2131(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0359)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 16)

VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje
Návrh usnesení B9-0428/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0360)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 17)

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A9-0187/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0364)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 21)

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“
Návrh usnesení B9-0403/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0370)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 27)

Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Zpráva o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci [2020/2084(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0371)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 28)

Udržitelná správa a řízení společností
Zpráva o udržitelné správě a řízení společností [2020/2137(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0372)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 29)

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Návrh usnesení B9-0400/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0373)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 30)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:11.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:02.


17. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje
Návrh usnesení B9-0428/2020;

Provádění nařízení Dublin III
Zpráva o provádění nařízení Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Provádění směrnice o navracení
Zpráva o provádění směrnice o navracení [2019/2208(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Provádění právních předpisů EU týkajících se vody
Návrh usnesení B9-0401/2020;

Strategie bezpečnostní unie EU
Návrh usnesení B9-0421/2020;

Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví
Návrh usnesení B9-0402/2020.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 17. prosince 2020, v 8:45.


18. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


20. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. listopadu 2020

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: ECON

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 za účelem zařazení Republiky Uzbekistán mezi země využívající celní preference v rámci režimu GSP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. listopadu 2020

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: dodatečné 2 měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Mongolska z tabulky v bodě I přílohy (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 7. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o obecné požadavky na údaje, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o kódy, které se mají používat v některých formulářích (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se za účelem zohlednění vystoupení Spojeného království z Unie mění přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o označování (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 10. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. prosince 2020

předáno příslušnému výboru: ENVI

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. listopadu 2020

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: dodatečné 2 měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ENVI


21. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - lhůta: 11. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - lhůta: 11. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - lhůta: 1. března 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - lhůta: 11. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 a (EU) 2019/2024, pokud jde o požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť, elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami, chladicích spotřebičů, světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů, elektronických displejů, myček nádobí pro domácnost, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - lhůta: 5. března 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI;

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - lhůta: 27. února 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO.


22. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 29 finančního nařízení schválit převody prostředků INF 3/2020 - oddíl X – ESVČ.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 29 finančního nařízení schválit převody prostředků č. 5-INF/2020 - oddíl IV – Soudní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 31 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků DEC 2/2020 - oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 31 finančního nařízení schválit převod prostředků DEC 3/2020 - oddíl VII – Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 31 finančního nařízení schválit převod prostředků DEC 1/2020 - oddíl X – ESVČ.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 31 finančního nařízení schválit převod prostředků č. 1-DEC/2020 - oddíl IV – Soudní dvůr.


23. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případu aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani a Maximilian Krah za skupinu ID o situaci v Egyptě, žejména případů vůdců EIPR (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případu aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (B9-0426/2020);

- Kati Piri a Pierfrancesco Majorino za skupinu S&D o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případu aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případu aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případu aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan a Peter Pollák za skupinu PPE o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případu aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR) (B9-0442/2020).

II.   Nucená práce a situace Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz a Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė a Eleonora Evi za skupinu Verts/ALE o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B9-0432/2020);

- Kati Piri za skupinu S&D o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová a Peter Pollák za skupinu PPE o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B9-0436/2020).

III.   Írán, zejména případ laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde za skupinu ID o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk a Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield a Eleonora Evi za skupinu Verts/ALE o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0440/2020);

- Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska a Jan Zahradil za skupinu ECR o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan a Peter Pollák za skupinu PPE o Íránu, zejména případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové (B9-0445/2020).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 662.276/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí