Indeks 
Protokol
XML 158kPDF 294kWORD 75k
Onsdag den 16. december 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Fejring af 250-året for Ludwig van Beethovens fødsel
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 - FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter - Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 *** - Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter - Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***II (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Første afstemningsrunde
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Forberedelse af en EU-strategi for covid-19-vaccination, herunder dens eksterne dimension (forhandling)
 13.Strategien for EU's sikkerhedsunion (forhandling)
 14.Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene (forhandling)
 15.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Anden afstemningsrunde
 18.Stemmeforklaringer
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 21.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 22.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 23.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.36.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRINGER FRA PARLAMENTET, FÆLLES ERKLÆRINGER, ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget (P9_TA(2020)0354)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Ekstraordinære ressourcer i forbindelse med covid-19-pandemien: REACT-EU ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0355)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Gennemførelse af Dublin III-forordningen
Betænkning om gennemførelse af Dublin III-forordningen [2019/2206(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0361)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 18)

Gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet
Betænkning om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet [2019/2208(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0362)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 19)


3. Fejring af 250-året for Ludwig van Beethovens fødsel

Formanden afgav en erklæring i anledning af 250-året for Ludwig van Beethovens fødsel.

Forsamlingen lyttede stående til Ode til Glæden af Beethoven som fortolket af ensemblet Oxalys fra Bruxelles.


4. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 - FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter - Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 *** - Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter - Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***II (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 (2020/2862(RSP))

FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter (2020/2923(RSP))

Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0260/2020)

Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (formand for Rådet), Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) og Michael Roth (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, og Sabrina Pignedoli, løsgænger.

Jan Olbrycht forelagde henstillingen A9-0260/2020.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Margarida Marques forelagde henstillingen A9-0260/2020, Esteban González Pons forelagde betænkningen A9-0261/2020 og Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa forelagde indstillingen ved andenbehandling A9-0262/2020.

Talere: Terry Reintke (ordfører for udtalelse fra LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń og Ivan Štefanec.

Talere: Ursula von der Leyen og Charles Michel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes og Petri Sarvamaa, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial og Margarida Marques, for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer og Moritz Körner, for Renew-Gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund og Damian Boeselager, for Verts/ALE-Gruppen, om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, den interinstitutionelle aftale, EU-genopretningsinstrumentet og forordningen om retsstatsprincippet (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş og Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen, om FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og pakken om egne indtægter (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte, at der ikke var indgivet nogen forslag om forkastelse eller ændringsforslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 67 og 68 vedrørende Rådets førstebehandllingsholdning (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Retsakten blev derfor anset som vedtaget (P9_TA(2020)0356).
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 13)

Afstemning: punkt 15 i protokollen af 16.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 16.12.2020 og punkt 2 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 12.05)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.11.


6. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Fra kl. 12.11 til 12.40 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til den demokratiske oppostion i Hviderusland repræsenteret ved Svetlana Tikhanovskaïa og Veranika Tsapkala.

Inden overrækkelsen af prisen bød formanden også de andre repræsentanter for den demokratiske opposition i Hviderusland velkommen, som ligeledes var til stede i plenarsalen, nemlig Sergej Dylevskij, Ales Bialjatskij og Stepan Putilo samt Svetlana Aleksejevitj, som deltog i det højtidelige møde via fjernforbindelse lige som dette års finalister.

Formanden beklagede, at ikke alle repræsentanter for den demokratiske opposition i Hviderusland kunne være til stede, navnlig Sergej Tikhanovskij, som var politisk fange, såvel som Nikolaj Statkevitj og Marija Kolesnikova, som var repræsenterede ved deres familiemedlemmer Marija Adamovic og Tatiana Khomich.

Han gentog afslutningsvist sin opfordring til at frigive Sakharovprismodtagerne Ilham Tothi, Raif Badawi og Nasrin Sotoudeh, som stadigvæk sad fænglet.

(Mødet udsat kl. 12.40.)


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.45.


8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han ikke fra et antal medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, havde modtaget en anmodning vedrørende afgørelser om at indlede institutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mødet mandag den 14. december 2020 (punkt 10 i protokollen af 14.12.2020).

LIBE havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 71, stk. 2, fastsatte frist.


9. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 3/2020 – Regionsudvalget (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel 5-INF/2020 - Sektion IV - Domstolen (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel nr. 3/2020 - EU-Udenrigstjenesten (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 1/2020 - EU-Udenrigstjenesten (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel DEC 2/2020 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel 1-DEC/2020 - Sektion IV - Domstolen (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- *** Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - BUDG udvalg - CONT udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial - Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - CONT udvalg - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 ***
Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0260/2020);

Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter
Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

En ny strategi for europæiske SMV'er
Betænkning om en ny strategi for europæiske SMV'er [2020/2131(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter
Forslag til beslutning B9-0428/2020;

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A9-0187/2020);

Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack
Forslag til beslutning B9-0403/2020;

Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
Betænkning om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling [2020/2084(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Dennis Radtke og Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Bæredygtig virksomhedsledelse
Betænkning om bæredygtig virksomhedsledelse [2020/2137(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0400/2020.

Afstemningen ville være åben til kl. 14.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 18.

(Mødet udsat kl. 12.47.)


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


12. Forberedelse af en EU-strategi for covid-19-vaccination, herunder dens eksterne dimension (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af en EU-strategi for covid-19-vaccination, herunder dens eksterne dimension (2020/2911(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) og Margaritis Schinas (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland og Edina Tóth.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Bernd Lange.

Talere: Margaritis Schinas og Michael Roth.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Strategien for EU's sikkerhedsunion (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Strategien for EU's sikkerhedsunion (2020/2791(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) og Margaritis Schinas (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Fabienne Keller for Renew-Gruppen, Annalisa Tardino for ID-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Mick Wallace for GUE/NGL-Gruppen, Antoni Comín i Oliveres, løsgænger, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto og Joachim Stanisław Brudziński.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Taler: Jorge Buxadé Villalba.

Talere: Margaritis Schinas og Michael Roth.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, om strategien for EU's sikkerhedsunion (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 17.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).


14. Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene (2020/2896(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) og Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Heléne Fritzon for S&D-Gruppen, Irène Tolleret for Renew-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Alice Kuhnke for Verts/ALE-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Isabella Adinolfi, løsgænger, Eugenia Rodríguez Palop for GUE/NGL-Gruppen, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann og Gwendoline Delbos-Corfield.

Talere: Helena Dalli og Michael Roth.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau og Sophia in ’t Veld, for Renew-Gruppen, Maria da Graça Carvalho og Frances Fitzgerald, for PPE-Gruppen, Maria Noichl, for S&D-Gruppen, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun og Monika Vana, for Verts/ALE-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop og Elena Kountoura, for GUE/NGL-Gruppen, om behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska og Grzegorz Tobiszowski, for ECR-Gruppen, om behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 17.12.2020 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 17.12.2020 (endelig afstemning).


15. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen

Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 ***
Henstilling om udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2020)0357)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 14)

Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter
Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0358)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 15)

En ny strategi for europæiske SMV'er
Betænkning om en ny strategi for europæiske SMV'er [2020/2131(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0359)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 16)

FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter
Forslag til beslutning B9-0428/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0360)
((Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 17)

Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A9-0187/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0364)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 21)

Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack
Forslag til beslutning B9-0403/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0370)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 27)

Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
Betænkning om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling [2020/2084(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Dennis Radtke og Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0371)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 28)

Bæredygtig virksomhedsledelse
Betænkning om bæredygtig virksomhedsledelse [2020/2137(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0372)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 29)

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Forslag til beslutning B9-0400/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0373)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 30)

(Mødet afbrudt kl. 18.11)


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.02.


17. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter
Forslag til beslutning B9-0428/2020;

Gennemførelse af Dublin III-forordningen
Betænkning om gennemførelse af Dublin III-forordningen [2019/2206(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet
Betænkning om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet [2019/2208(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Gennemførelse af EU's vandlovgivning.
Forslag til beslutning B9-0401/2020;

Strategien for EU's sikkerhedsunion
Forslag til beslutning B9-0421/2020;

Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene
Forslag til beslutning B9-0402/2020.

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, torsdag 17. december 2020 kl. 08.45.


18. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


19. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


20. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. november 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tildelingen af risikovægte for specialiserede långivningseksponeringer (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2020

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 med henblik på at føje Republikken Usbekistan til de lande, der er omfattet af toldpræferencer under GSP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. november 2020

Forlængelse af fristen for indsigelse: 2 måneder på Parlamentets initiativ

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Mongoliet udgår af skemaet i bilagets punkt I (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. december 2020

henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår de fælles datakrav og delegeret forordning (EU) 2016/341 for så vidt angår de koder, der skal anvendes i bestemte formularer (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. december 2020

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/427 for så vidt angår anvendelsesdatoen for ændringerne af visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. december 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Rådets forordning (EU) 2019/125 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. december 2020

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. december 2020

henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for så vidt angår anmærkninger (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. december 2020

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår det identifikationsmærke, der skal anvendes til visse animalske produkter i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. december 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/1122 for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. november 2020

Forlængelse af fristen for indsigelse: 2 måneder på Parlamentets initiativ

henvist til kor. udv.: ENVI


21. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for diclofop, fluopyram, ipconazol og terbuthylazin i eller på visse produkter (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - frist: 11. februar 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolid, proquinazid og pyridalyl i eller på visse produkter (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - frist: 11. februar 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår botaniske arter, der indeholder hydroxyantracenderivater (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - frist: 1. marts 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlordecon i eller på visse produkter (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - frist: 11. februar 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter, elmotorer og frekvensomformere, køle/fryseapparater, lyskilder og separate styreanordninger, elektroniske skærme, husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner samt køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - frist: 5. marts 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 for så vidt angår stofgruppe 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - frist: 27. februar 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO


22. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 3/2020 - Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel nr. 5-INF/2020 - Sektion IV - Domstolen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel DEC 2/2020 - Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel DEC 3/2020 - Sektion VII - Regionsudvalget.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel DEC 1/2020 - Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel nr. 1-DEC/2020 - Sektion IV - Domstolen.


23. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen om forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0424/2020)

- Thierry Mariani og Maximilian Krah for ID-Gruppen om situationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende lederne af Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0425/2020)

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen om forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0426/2020)

- Kati Piri og Pierfrancesco Majorino for S&D-Gruppen om forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0427/2020)

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Hilde Vautmans for Gruppen Renew om forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0430/2020)

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen om forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0437/2020)

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan og Peter Pollák for PPE-Gruppen om forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR) (B9-0442/2020).

II.   Tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz og Nikolaj Villumsen for GUE/NGL-Gruppen om tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (B9-0431/2020)

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė og Eleonora Evi for Verts/ALE-Gruppen sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (B9-0432/2020)

- Kati Piri for S&D-Gruppen om tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (B9-0433/2020)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen om tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (B9-0434/2020)

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew om tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (B9-0435/2020)

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová og Peter Pollák for PPE-Gruppen om tvangsarbejde og situationen for uygurer i den autonome region Xinjiang Uyghur (B9-0436/2020).

III.   Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde for ID-Gruppen om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0438/2020)

- Cornelia Ernst, Malin Björk og Nikolaj Villumsen for GUE/NGL-Gruppen om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0439/2020)

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield og Eleonora Evi for Verts/ALE-Gruppen om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0440/2020)

- Kati Piri og Maria Arena for S&D-Gruppen om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0441/2020)

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0443/2020)

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska og Jan Zahradil for ECR-Gruppen om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0444/2020)

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan og Peter Pollák for PPE-Gruppen om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (B9-0445/2020).

Taletiden ville blive fordelt i overensstemmelse med forretningsordenens artkel 171.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 662.276/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik