Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 192kPDF 322kWORD 84k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Εορτασμός της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη γέννηση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
 4.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 - ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι - Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 *** - Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων - Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Πρώτη ψηφοφορία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Κατάρτιση στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής της διάστασης (συζήτηση)
 13.Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (συζήτηση)
 14.Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Δεύτερη ψηφοφορία
 18.Αιτιολογήσεις ψήφου
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 22.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 23.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.36.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0354)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 11)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Andrey Novakov και Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0355)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 12)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» [2019/2206(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0361)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο18)

Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή [2019/2208(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0362)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 19)


3. Εορτασμός της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη γέννηση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη γέννηση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Το Σώμα, όρθιο, ακούει τον ύμνο «Ωδή στη χαρά» του Μπετόβεν, που ερμηνεύει το Σύνολο Oxalys των Βρυξελλών.


4. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 - ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι - Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 *** - Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων - Κανονισμός σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***II (συζήτηση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 (2020/2862(RSP))

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι (2020/2923(RSP))

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Margarida Marques (A9-0260/2020)

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Οι Charles Michel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Sabrina Pignedoli, μη εγγεγραμμένη.

Ο Jan Olbrycht παρουσιάζει τη σύσταση A9-0260/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Η Margarida Marques παρουσιάζει τη σύσταση A9-0260/2020, ο Esteban González Pons παρουσιάζει την έκθεση A9-0261/2020 και οι Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa παρουσιάζουν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A9-0262/2020.

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Δημήτριος Παπαδημούλης, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń και Ivan Štefanec.

Παρεμβαίνουν οι Ursula von der Leyen και Charles Michel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial και Margarida Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund και Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το ΠΔΠ, τις προϋποθέσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη δέσμη για τους ιδίους πόρους (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Ως εκ τούτου, η πράξη θεωρείται εγκριθείσα (P9_TA(2020)0356).
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 13)

Ψηφοφορία: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 και σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.05.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.11.


6. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)

Από τις 12.11 έως τις 12.40, το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση με την ευκαιρία της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ στη δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία, που εκπροσωπείται από την Svetlana Tikhanovskaïa και την Veranika Tsapkala.

Πριν από την απονομή του βραβείου, ο Πρόεδρος καλωσορίζει και τους άλλους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία που είναι επίσης παρόντες στο Ημικύκλιο, δηλαδή τον Siarhei Dyleuski, τον Alès Bialiatski και τον Stsiapan Putsila, καθώς και την Svetlana Aleksievitch, η οποία συμμετέχει στην πανηγυρική συνεδρίαση εξ αποστάσεως, όπως και οι τελικοί υποψήφιοι αυτού του έτους.

Ο Πρόεδρος εκφράζει τη λύπη του διότι δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες στη συνεδρίαση όλοι οι εκπρόσωποι της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, συγκεκριμένα ο πολιτικός κρατούμενος Siarhieï Tsikhanowski, καθώς και ο Mikalaï Statkiévitch και η Maria Kolesnikova, που εκπροσωπούνται από μέλη της οικογένειάς τους, Maria Adamovic και Tatiana Khomich.

Επαναλαμβάνει τέλος την έκκλησή του για απελευθέρωση των νικητών του Βραβείου Ζαχάρωφ Ilham Tothi, Raif Badawi και Nasrin Sotoudeh, που εξακολουθούν να κρατούνται στην φυλακή.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.45.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο όσον αφορά τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2020 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2020).

Συνεπώς, η επιτροπή LIBE μπόρεσε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 3/2020 - Επιτροπή των Περιφερειών (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 5-INF/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 3/2020 - ΕΥΕΔ (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC 1/2020 - ΕΥΕΔ (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 2/2020 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1-DEC/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial - Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Margarida Marques (A9-0260/2020);

Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων
Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
'Εκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ [2020/2131(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι
Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020;

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A9-0187/2020);

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack
Πρόταση ψηφίσματος B9-0403/2020;

Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
Έκθεση σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις [2020/2084(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Dennis Radtke και Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση
Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση [2020/2137(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0400/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 18.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.47.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


12. Κατάρτιση στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής της διάστασης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάρτιση στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής της διάστασης (2020/2911(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μαργαρίτης Σχοινάς (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland και Edina Tóth.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Bernd Lange.

Παρεμβαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς και Michael Roth.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (2020/2791(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μαργαρίτης Σχοινάς (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabienne Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto και Joachim Stanisław Brudziński.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jorge Buxadé Villalba.

Παρεμβαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς και Michael Roth.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


14. Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (2020/2896(RSP))

Οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabella Adinolfi, μη εγγεγραμμένη, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann και Gwendoline Delbos-Corfield.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Michael Roth.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau και Sophia in ’t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maria da Graça Carvalho και Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop και Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020)·

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska και Grzegorz Tobiszowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


15. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0357)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 14)

Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων
Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0358)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 15)

Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
'Εκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ [2020/2131(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0359)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 16)

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι
Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0360)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 17)

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A9-0187/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0364)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 21)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack
Πρόταση ψηφίσματος B9-0403/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0370)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 27)

Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
Έκθεση σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις [2020/2084(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Dennis Radtke και Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0371)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 28)

Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση
Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση [2020/2137(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0372)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 29)

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0400/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0373)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 30)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.11.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

16. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.02.


17. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

ΠΔΠ, αιρεσιμότητα σε σχέση με το κράτος δικαίου και ίδιοι πόροι
Πρόταση ψηφίσματος B9-0428/2020·

Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» [2019/2206(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Fabienne Keller (A9-0245/2020

Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή [2019/2208(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020·

Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας
Πρόταση ψηφίσματος B9-0421/2020·

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων
Πρόταση ψηφίσματος B9-0402/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 στις 8.45.


18. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


19. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


20. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και τις συγγενείς με το PFOA ενώσεις (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Νοεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό συντελεστών στάθμισης κινδύνου για ανοίγματα ειδικού δανεισμού (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, ώστε να συμπεριληφθεί η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν στις χώρες που επωφελούνται από δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Νοεμβρίου 2020

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαγραφή της Μογγολίας από τον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 7 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά τις κοινές απαιτήσεις δεδομένων και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 όσον αφορά τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα έντυπα (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/427 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων ορισμένων λεπτομερών κανόνων παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) όσον αφορά τις επισημάνσεις (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Δεκεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/1122 όσον αφορά τη λειτουργία του ενωσιακού μητρώου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Νοεμβρίου 2020

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


21. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofop, fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες benalaxyl (βεναλαξύλιο), benalaxyl-M (βεναλαξύλιο-Μ), dichlobenil (διχλωβενίλη), fluopicolide (φθοροπικολίδη), proquinazid (προκιναζίδη) και pyridalyl (πυριδαλύλη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά είδη φυτών που περιέχουν παράγωγα του υδροξυανθρακενίου (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - προθεσμία: 1 Μαρτίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία χλωρδεκόνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/424, (ΕΕ) 2019/1781, (ΕΕ) 2019/2019, (ΕΕ) 2019/2020, (ΕΕ) 2019/2021, (ΕΕ) 2019/2022, (ΕΕ) 2019/2023 και (ΕΕ) 2019/2024 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων, ηλεκτρικούς κινητήρες και συστήματα μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας, ψυκτικές συσκευές, φωτεινές πηγές και χωριστές διατάξεις χειρισμού των φωτεινών πηγών, ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, οικιακά πλυντήρια πιάτων, οικιακά πλυντήρια ρούχων και οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, και ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - προθεσμία: 5 Μαρτίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ομάδα ουσιών 4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλική) φαινόλη, αιθοξυλιωμένη (που καλύπτει σαφώς καθορισμένες ουσίες και ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά, πολυμερή και ομόλογες) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - προθεσμία: 27 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO.


22. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων INF 3/2020 - Τμήμα X – ΕΥΕΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων N° 5-INF/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 2/2020 - Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων DEC 3/2020 - Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων DEC 1/2020 - Τμήμα X - ΕΥΕΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων N° 1-DEC/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο.


23. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (B9-0424/2020

- Thierry Mariani και Maximilian Krah, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ηγετών της EIPR (B9-0425/2020)·

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (B9-0426/2020)·

- Kati Piri και Pierfrancesco Majorino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (B9-0427/2020)·

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (B9-0430/2020)·

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (B9-0437/2020)·

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (B9-0442/2020).

II.   Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz και Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (B9-0431/2020)·

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (B9-0432/2020)·

- Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (B9-0433/2020)·

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (B9-0434/2020)·

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (B9-0435/2020)·

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Michaela Šojdrová και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang (B9-0436/2020).

III.   Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0438/2020)·

- Cornelia Ernst, Malin Björk και Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0439/2020)·

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0440/2020)·

- Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0441/2020)·

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0443/2020)·

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0444/2020)·

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan και Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράν, και ειδικότερα την υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh (B9-0445/2020).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 662.276/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου