Märksõnaregister 
Protokoll
XML 161kPDF 286kWORD 75k
Kolmapäev, 16. detsember 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva tähistamine
 4.Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise järeldused – Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid – Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 *** – Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta – Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***II (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 7.Istungi jätkamine
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Esimene hääletusvoor
 11.Istungi jätkamine
 12.ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia, sh selle välismõõtme ettevalmistamine (arutelu)
 13.ELi julgeolekuliidu strateegia (arutelu)
 14.Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis (arutelu)
 15.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 16.Istungi jätkamine
 17.Teine hääletusvoor
 18.Selgitused hääletuse kohta
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 23.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.36.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE, PARLAMENDI AVALDUSED, ÜHISAVALDUSED, KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2020)0354)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Lisavahendid seoses COVID-19 pandeemiaga: REACT-EU ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0355)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Dublini III määruse rakendamine
Raport Dublini III määruse rakendamise kohta [2019/2206(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0361)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 18)

Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne
Raport tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruande kohta [2019/2208(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0362)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 19)


3. Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva tähistamine

President tegi avalduse Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva tähistamise puhul.

Parlamendiliikmed kuulasid püsti seistes Beethoveni „Oodi rõõmule“ kammeransambli Oxalys de Bruxelles esituses.


4. Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise järeldused – Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid – Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 *** – Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta – Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***II (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise järeldused (2020/2862(RSP))

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid (2020/2923(RSP))

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0260/2020)

Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja), Ursula von der Leyen (komisjoni president) ja Michael Roth (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Sabrina Pignedoli (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Jan Olbrycht tutvustas soovitust A9-0260/2020.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Margarida Marques tutvustas soovitust A9-0260/2020, Esteban González Pons tutvustas raportit A9-0261/2020 ning Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa soovitust teisele lugemisele A9-0262/2020.

Sõna võtsid Terry Reintke (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń ja Ivan Štefanec.

Sõna võtsid Ursula von der Leyen ja Charles Michel.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial ja Margarida Marques fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer ja Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund ja Damian Boeselager fraktsiooni Verts/ALE nimel mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027), institutsioonidevahelise kokkuleppe, Euroopa Liidu taasterahastu ja õigusriigi toimimist käsitleva määruse kohta (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel mitmeaastase finantsraamistiku, õigusriigi austamise tingimuse seadmise ja omavahendite paketi kohta (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Arutelu lõpetati.

Asepresident andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes ei esitatud ühtegi vastuväidet ega muudatusettepanekut vastavalt kodukorra artiklitele 67 ja 68 (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Õigusakt loetakse seega vastuvõetuks (P9_TA(2020)0356).
(Lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 13)

Hääletus: 16.12.2020 protokollipunkt 15 (muudatusettepanekud); 16.12.2020 protokollipunkt 15 ja 17.12.2020 protokollipunkt 2 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.11.


6. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.11 kuni 12.40 toimus parlamendi pidulik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks Valgevene demokraatlikule opositsioonile, keda esindasid Svjatlana Tsihhanovskaja ja Veranika Tsapkala.

Enne auhinna üleandmist tervitas president ka teisi Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajaid, kes viibisid samuti istungisaalis, nimelt Sjargei Dõlevskit, Ales Bjaljatskit ja Stsjapan Putsilat, aga ka Svjatlana Aljaksijevitši, kes koos selle aasta finalistidega kaugosales pidulikul istungil.

President väljendas kahetsust, et osaleda ei saanud kõik Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajad, eelkõige poliitvang Sjargei Tsihhanovski, aga ka Mikola Statkevitš ja Marõja Kalesnikava, keda esindasid nende pereliikmed Maria Adamovitš ja Tatjana Homitš.

Lõpetuseks nõudis ta uuesti, et vabastataks siiani vangistatud Sahharovi auhinna laureaadid Ilham Tothi, Raif Badawi ja Nasrin Sotoudeh.

(Istung katkestati kell 12.40.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.45.


8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

Juhataja andis teada, et institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse kohta, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 14. detsembri 2020. aasta istungil (14.12.2020 protokollipunkt 10), ei esitatud ühtegi taotlust, mida oleks toetanud vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või mitu fraktsiooni.

LIBE-komisjon võis seega pärast kodukorra artikli 71 lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimistega alustada.


9. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 3/2020 - Regioonide Komitee (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 5-INF/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 3/2020 – Euroopa välisteenistus (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr DEC 1/2020 – Euroopa välisteenistus (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 2/2020 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1-DEC/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - BUDG komisjon - CONT komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial - Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - CONT komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0260/2020);

Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta
Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Uus Euroopa VKEde strateegia
Raport uue Euroopa VKEde strateegia kohta [2020/2131(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid
Resolutsiooni ettepanek B9-0428/2020;

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A9-0187/2020);

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“
Resolutsiooni ettepanek B9-0403/2020;

Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks
Raport tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks [2020/2084(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Dennis Radtke ja Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Äriühingu kestlik üldjuhtimine
Raport äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta [2020/2137(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
Resolutsiooni ettepanek B9-0400/2020.

Hääletuse lõpp kell 14.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 18.00.

(Istung katkestati kell 12.47.)


ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


12. ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia, sh selle välismõõtme ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi COVID-19 vaktsineerimisstrateegia, sh selle välismõõtme ettevalmistamine (2020/2911(RSP))

Michael Roth (nõukogu eesistuja) ja Margaritis Schinas (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joanna Kopcińska fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland ja Edina Tóth.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võttis Bernd Lange.

Sõna võtsid Margaritis Schinas ja Michael Roth.

Arutelu lõpetati.


13. ELi julgeolekuliidu strateegia (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi julgeolekuliidu strateegia (2020/2791(RSP))

Michael Roth (nõukogu eesistuja) ja Margaritis Schinas (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Fabienne Keller fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Saskia Bricmont fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni GUE/NGL nimel, Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto ja Joachim Stanisław Brudziński.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võttis Jorge Buxadé Villalba.

Sõna võtsid Margaritis Schinas ja Michael Roth.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel ELi julgeolekuliidu strateegia kohta (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


14. Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis (2020/2896(RSP))

Michael Roth (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Isabella Adinolfi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni GUE/NGL nimel, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann ja Gwendoline Delbos-Corfield.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Michael Roth.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau ja Sophia in ’t Veld fraktsiooni Renew nimel, Maria da Graça Carvalho ja Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eugenia Rodríguez Palop ja Elena Kountoura fraktsiooni GUE/NGL nimel vajaduse kohta luua soolise võrdõiguslikkusega tegelev nõukogu koosseis (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska ja Grzegorz Tobiszowski fraktsiooni ECR nimel vajaduse kohta luua soolise võrdõiguslikkusega tegelev nõukogu koosseis (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


15. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused

Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud ühe hääletusega (P9_TA(2020)0357)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 14)

Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta
Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0358)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 15)

Uus Euroopa VKEde strateegia
Raport uue Euroopa VKEde strateegia kohta [2020/2131(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0359)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 16)

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid
Resolutsiooni ettepanek B9-0428/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0360)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 17)

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A9-0187/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0364)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 21)

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“
Resolutsiooni ettepanek B9-0403/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0370)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 27)

Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks
Raport tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks [2020/2084(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Dennis Radtke ja Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0371)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 28)

Äriühingu kestlik üldjuhtimine
Raport äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta [2020/2137(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0372)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 29)

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
Resolutsiooni ettepanek B9-0400/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0373)
(
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 30)

(Istung katkestati kell 18.11.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.02.


17. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid
Resolutsiooni ettepanek B9-0428/2020;

Dublini III määruse rakendamine
Raport Dublini III määruse rakendamise kohta [2019/2206(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne
Raport tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruande kohta [2019/2208(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

ELi veealaste õigusaktide rakendamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0401/2020;

ELi julgeolekuliidu strateegia
Resolutsiooni ettepanek B9-0421/2020;

Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis
Resolutsiooni ettepanek B9-0402/2020.

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäev. 17. detsember 2020 kell 08.45).


18. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite osas (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. november 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskikaalude määramist eriotstarbelistele nõuetele (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 III lisa, et lisada Usbekistani Vabariik GSP+ erikorra raames tariifseid soodustusi saavate riikide hulka (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. november 2020

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud parlamendi taotlusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 7. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 ühiste andmenõuete osas ja delegeeritud määrust (EL) 2016/341 teatavatel vormidel kasutatavate koodide osas (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/427 seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisas esitatud mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuete muudatuste kohaldamise alguskuupäevaga (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) .../..., millega muudetakse nõukogu määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) I ja V lisa, et võtta arvesse Ühendkuningriigi liidust väljaastumist (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1240 (millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)) seoses märgete tegemisega (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses identifitseerimismärgiga, mida teatavate loomsete toodete puhul tuleb Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga kasutada (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. detsember 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/1122 seoses liidu registri toimimisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. november 2020

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud parlamendi taotlusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


21. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses diklofopi, fluopüraami, ipkonasooli ja terbutüülasiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - tähtaeg: 11. veebruar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate benalaksüüli, benalaksüül-M, diklobeniili, fluopikoliidi, prokinasiidi ja püridalüüli jääkide piirnormidega (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - tähtaeg: 11. veebruar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses hüdroksüantratseeni derivaate sisaldavate botaaniliste liikidega (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - tähtaeg: 1. märts 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloordekooni jääkide piirnormidega (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - tähtaeg: 11. veebruar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2019/424, (EL) 2019/1781, (EL) 2019/2019, (EL) 2019/2020, (EL) 2019/2021, (EL) 2019/2022, (EL) 2019/2023 ja (EL) 2019/2024 seoses serverite ja andmesalvestustoodete, elektrimootorite ja sagedusmuundurite, jahutus-külmutusseadmete, valgusallikate ja eraldiseisvate talitlusseadiste, kuvarite, kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate, kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ning otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuetega (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - tähtaeg: 5. märts 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa seoses ainerühmaga 4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud (hõlmab täpselt määratletud aineid ja tundmatu või muutuva koostisega aineid, kompleksseid reaktsioonisaadusi ja bioloogilist päritolu materjale, polümeere ja homolooge) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - tähtaeg: 27. veebruar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO


22. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise INF 3/2020 – X jagu – Euroopa välisteenistus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise nr 5 – INF/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 31 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise DEC 2/2020 – VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 31 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise DEC 3/2020 – VII jagu – Regioonide Komitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 31 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2020 – X jagu – Euroopa välisteenistus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 31 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise nr 1 – DEC/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus.


23. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra halvenemise kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtumi kohta (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani ja Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel olukorra kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus juhtide juhtumi kohta (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra halvenemise kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtumi kohta (B9-0426/2020);

- Kati Piri ja Pierfrancesco Majorino fraktsiooni S&D nimel inimõiguste olukorra halvenemise kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtumi kohta (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel inimõiguste olukorra halvenemise kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtumi kohta (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra halvenemise kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtumi kohta (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan ja Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel inimõiguste olukorra halvenemise kohta Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtumi kohta (B9-0442/2020).

II.   Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz ja Nikolaj Villumsen fraktsiooni GUE/NGL nimel sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė ja Eleonora Evi fraktsiooni Verts/ALE nimel sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B9-0432/2020);

- Kati Piri fraktsiooni S&D nimel sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová ja Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (B9-0436/2020).

III.   Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk ja Nikolaj Villumsen fraktsiooni GUE/NGL nimel Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield ja Eleonora Evi fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0440/2020);

- Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel sIraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan ja Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel Iraani, eelkõige 2012. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (B9-0445/2020).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 662.276/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika