Indekss 
Protokols
XML 158kPDF 292kWORD 76k
Trešdiena, 2020. gada 16. decembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Ludviga van Bēthovena dzimšanas 250. gadadienas atzīmēšana
 4.Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes secinājumi – DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi – Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam *** – Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp ceļvedi uz jaunu pašu resursu ieviešanu – Regula par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***II (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Pirmais balsošanas laiks
 11.Sēdes atsākšana
 12.ES stratēģijas, tostarp tās ārējās dimensijas, izstrāde attiecībā uz vakcinēšanu pret Covid-19 (debates)
 13.ES Drošības savienības stratēģija (debates)
 14.Nepieciešamība izveidot īpašu Padomes sastāvu dzimumu līdztiesības jomā (debates)
 15.Balsošanas rezultātu paziņošana
 16.Sēdes atsākšana
 17.Otrais balsošanas laiks
 18.Balsojumu skaidrojumi
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 20.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 21.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 22.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 23.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.36.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, PARLAMENTA PAZIŅOJUMI, KOPĪGI PAZIŅOJUMI, KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Pieņemts (P9_TA(2020)0354).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Papildu resursi Covid-19 pandēmijas kontekstā: REACT-EU ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A9-0150/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2020)0355).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Dublinas III regulas īstenošana
Ziņojums par Dublinas III regulas īstenošanu [2019/2206(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Fabienne Keller (A9-0245/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0361).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Atgriešanas direktīvas īstenošana
Ziņojums par Atgriešanas direktīvas īstenošanu [2019/2208(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tineke Strik (A9-0238/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0362).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)


3. Ludviga van Bēthovena dzimšanas 250. gadadienas atzīmēšana

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu saistībā ar Ludviga van Bēthovena dzimšanas 250. gadadienas atzīmēšanu.

Deputāti, kājās stāvot, noklausījās Ludviga van Bēthovena “Odu priekam”, ko izpildīja Briseles ansamblis “Oxalys”.


4. Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes secinājumi – DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi – Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam *** – Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp ceļvedi uz jaunu pašu resursu ieviešanu – Regula par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***II (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes secinājumi (2020/2862(RSP)).

DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi (2020/2923(RSP)).

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Margarida Marques (A9-0260/2020).

Ziņojums par iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Esteban González Pons (A9-0261/2020).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A9-0262/2020).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs), Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) un Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā un Sabrina Pignedoli, pie grupām nepiederoša deputāte.

Jan Olbrycht iepazīstināja ar ieteikumu A9-0260/2020.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

Margarida Marques iepazīstināja ar ieteikumu A9-0260/2020, Esteban González Pons iepazīstināja ar ziņojumu A9-0261/2020 un Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam A9-0262/2020.

Uzstājās Terry Reintke (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń un Ivan Štefanec.

Uzstājās Ursula von der Leyen un Charles Michel.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial un Margarida Marques S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer un Moritz Körner, grupas “Renew” vārdā, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund un Damian Boeselager Verts/ALE grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iestāžu nolīgumu, ES Atveseļošanas instrumentu un Tiesiskuma regulu (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par DFS, tiesiskuma nosacījumiem un pašu resursu paketi (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz nostāju, ko Padome pieņēmusi pirmajā lasījumā, saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums nostāju noraidīt un neviens grozījums (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Līdz ar to šis akts tiek uzskatīts par pieņemtu (P9_TA(2020)0356).
(2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Balsojums: 16.12.2020. protokola 15. punkts (grozījumi); 16.12.2020. protokola 15. punkts un 17.12.2020. protokola 2. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.11.


6. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No 12.11 līdz 12.40 Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas pasniegšanu Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai, ko pārstāv Svetlana Tihanovska un Veronika Cepkalo.

Sēdes vadītājs pirms balvas pasniegšanas arī sveica citus plenārsēžu zālē klātesošos Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvjus, proti, Sergeju Diļevski, Aļesu Beļacki un Stepanu Putilo, kā arī Svetlanu Aleksejeviču, kura, tāpat kā pārējie šī gada finālisti, svinīgajā sēdē piedalījās attālināti.

Sēdes vadītājs pauda nožēlu, ka balvas pasniegšanas ceremonijā nevarēja piedalīties visi Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvji, jo īpaši Nikolajs Statkevičs un Marija Koļesņikova, kurus pārstāvēja viņu ģimenes locekļi, kā arī politieslodzītais Sergejs Tihanovskis, Marija Adamoviča un Tatjana Homiča.

Nobeigumā viņš atkārtoja aicinājumu atbrīvot Saharova balvas laureātus Ilhamu Tothi, Raifu Badāvi un Nasrinu Sotudehu, kuri joprojām ir ieslodzījumā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.40.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.45.


8. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, nedz arī no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņemts neviens pieprasījums saistībā ar pirmdien, 2020. gada 14. decembrī, sēdes protokolā (14.12.2020. protokola 10. punkts) paziņotajiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas.

Līdz ar to LIBE komiteja pēc Reglamenta 71. panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 3/2020 — Eiropas Reģionu komiteja (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 5-INF/2020, IV iedaļa — Tiesa (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2020 — EĀDD (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2020 — EĀDD (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 2/2020 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 1-DEC/2020, IV iedaļa — Tiesa (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020).

- Ziņojums par iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - AFCO komiteja - Referents: Esteban González Pons (A9-0261/2020).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - BUDG komiteja - CONT komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial - Referents: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020).


10. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ***
Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Margarida Marques (A9-0260/2020).

Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp ceļvedi uz jaunu pašu resursu ieviešanu
Ziņojums par iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Esteban González Pons (A9-0261/2020).

Jauna Eiropas MVU stratēģija
Ziņojums "Jauna Eiropas MVU stratēģija" [2020/2131(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0428/2020.

Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A9-0187/2020).

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Minority SafePack”
Rezolūcijas priekšlikums B9-0403/2020.

Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai
Ziņojums par spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai [2020/2084(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referenti: Dennis Radtke un Agnes Jongerius (A9-0233/2020).

Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība
Ziņojums par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību [2020/2137(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0240/2020).

Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
Rezolūcijas priekšlikums B9-0400/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 18.00.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.47.)


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


12. ES stratēģijas, tostarp tās ārējās dimensijas, izstrāde attiecībā uz vakcinēšanu pret Covid-19 (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES stratēģijas, tostarp tās ārējās dimensijas, izstrāde attiecībā uz vakcinēšanu pret Covid-19 (2020/2911(RSP)).

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Margaritis Schinas (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos Renew grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Joanna Kopcińska ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland un Edina Tóth.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bernd Lange.

Uzstājās Margaritis Schinas un Michael Roth.

Debates tika slēgtas.


13. ES Drošības savienības stratēģija (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES Drošības savienības stratēģija (2020/2791(RSP)).

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Margaritis Schinas (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Fabienne Keller Renew grupas vārdā, Annalisa Tardino ID grupas vārdā, Saskia Bricmont Verts/ALE grupas vārdā, Assita Kanko ECR grupas vārdā, Mick Wallace GUE/NGL grupas vārdā, Antoni Comín i Oliveres, pie grupām nepiederošs deputāts, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto un Joachim Stanisław Brudziński.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jorge Buxadé Villalba.

Uzstājās Margaritis Schinas un Michael Roth.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdāpar ES Drošības savienības stratēģiju (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2020. protokola 2. punkts (grozījumi); 17.12.2020. protokola 15. punkts (galīgais balsojums).


14. Nepieciešamība izveidot īpašu Padomes sastāvu dzimumu līdztiesības jomā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība izveidot īpašu Padomes sastāvu dzimumu līdztiesības jomā (2020/2896(RSP)).

Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Helena Dalli (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Frances Fitzgerald PPE grupas vārdā, Heléne Fritzon S&D grupas vārdā, Irène Tolleret Renew grupas vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Alice Kuhnke Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Isabella Adinolfi, pie grupām nepiederoša deputāte, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann un Gwendoline Delbos-Corfield.

Uzstājās Helena Dalli un Michael Roth.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau un Sophia in ’t Veld grupas “Renew” vārdā, Maria da Graça Carvalho un Frances Fitzgerald PPE grupas vārdā, Maria Noichl, S&D grupas vārdā, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop un Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā – par vajadzību pēc specializēta Padomes sastāva dzimumu līdztiesības jautājumā (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska un Grzegorz Tobiszowski ECR grupas vārdā – par nepieciešamību izveidot īpašu Padomes sastāvu dzimumu līdztiesības jomā (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2020. protokola 2. punkts (grozījumi); 17.12.2020. protokola 15. punkts (galīgais balsojums).


15. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ***
Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Margarida Marques (A9-0260/2020).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0357).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp ceļvedi uz jaunu pašu resursu ieviešanu
Ziņojums par iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Esteban González Pons (A9-0261/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0358).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

Jauna Eiropas MVU stratēģija
Ziņojums "Jauna Eiropas MVU stratēģija" [2020/2131(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0359).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0428/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0360).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A9-0187/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0364).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Minority SafePack”
Rezolūcijas priekšlikums B9-0403/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0370).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai
Ziņojums par spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai [2020/2084(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referenti: Dennis Radtke un Agnes Jongerius (A9-0233/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0371).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība
Ziņojums par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību [2020/2137(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0240/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0372).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
Rezolūcijas priekšlikums B9-0400/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0373).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.11.)


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.02.


17. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0428/2020.

Dublinas III regulas īstenošana
Ziņojums par Dublinas III regulas īstenošanu [2019/2206(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Fabienne Keller (A9-0245/2020).

Atgriešanas direktīvas īstenošana
Ziņojums par Atgriešanas direktīvas īstenošanu [2019/2208(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0401/2020.

ES Drošības savienības stratēģija
Rezolūcijas priekšlikums B9-0421/2020.

Nepieciešamība izveidot īpašu Padomes sastāvu dzimumu līdztiesības jomā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0402/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2020. gada 17. decembrī, plkst. 8.45.


18. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


19. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


20. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz perfluoroktānskābi (PFOA), tās sāļiem un ar PFOA saistītiem savienojumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1021 I pielikumu (C(2020)07980 – 2020/2899(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 27. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par riska pakāpju piešķiršanu specializētās kreditēšanas riska darījumiem (C(2020)08242 – 2020/2926(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 14. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 978/2012 III pielikumu, lai VPS+ tarifa preferenču saņēmējvalstu sarakstā iekļautu Uzbekistānas Republiku (C(2020)08259 – 2020/2900(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. novembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Mongolijas svītrošanu no pielikuma I punkta tabulas (C(2020)08386 – 2020/2909(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 7. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz kopējām datu prasībām un Deleģēto regulu (ES) 2016/341 attiecībā uz kodiem, kuri jāizmanto noteiktās veidlapās (C(2020)08454 – 2020/2908(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 7. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2020/427 groza attiecībā uz datumu, no kura sāk piemērot grozījumus attiecībā uz dažiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumā ietvertiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 4. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulas (ES) 2019/125 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, I un V pielikumu, lai ņemtu vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (C(2020)08572 – 2020/2903(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 4. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2020)08641 – 2020/2920(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 10. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētais lēmums, ar kuru attiecībā uz atzīmju pievienošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) (C(2020)08709 – 2020/2919(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 10. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 7. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto Regulu (ES) 2019/1122 attiecībā uz Savienības reģistra darbību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/841 (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 6. novembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


21. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz diklofopa, fluopirama, ipkonazola un terbutilazīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - termiņš: 2021. gada 11. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz benalaksila, benalaksila-M, dihlobenila, fluopikolīda, prohinazīda un piridalila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - termiņš: 2021. gada 11. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hidroksiantracēna atvasinājumus saturošām botāniskajām sugām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - termiņš: 2021. gada 1. marts)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hlordekona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - termiņš: 2021. gada 11. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) 2019/424, (ES) 2019/1781, (ES) 2019/2019, (ES) 2019/2020, (ES) 2019/2021, (ES) 2019/2022, (ES) 2019/2023 un (ES) 2019/2024 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām serveriem un datu glabāšanas ražojumiem, elektromotoriem un regulējama ātruma piedziņām, aukstumiekārtām, gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem, elektroniskajiem displejiem, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - termiņš: 2021. gada 5. marts)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula ar ko attiecībā uz vielu grupu “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts” (ietver labi definētas vielas un vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kuras ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli, polimērus un homologus) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1907/2006 XIV pielikumu (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - termiņš: 2021. gada 27. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO


22. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu INF 3/2020 – X iedaļa – EĀDD.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu Nr. 5-INF/2020 – IV iedaļa – Eiropas Savienības Tiesa.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2020 – VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 3/2020 – VII iedaļa – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2020 – X iedaļa – EĀDD.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu Nr. 1-DEC/2020 – IV iedaļa – Eiropas Savienības Tiesa.


23. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanās Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani un Maximilian Krah ID grupas vārdā par stāvokli Ēģiptē, jo īpaši EIPR vadītāju lieta (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (B9-0426/2020);

- Kati Piri un Pierfrancesco Majorino S&D grupas vārdā par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan un Peter Pollák PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Ēģiptē, jo īpaši Ēģiptes iniciatīvas par personas tiesībām (EIPR) aktīvistu lieta (B9-0442/2020).

II.   Piespiedu darbs un uiguru stāvoklis Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz un Nikolaj Villumsen GUE/NGL grupas vārdā par piespiedu darbu un uiguru stāvokli Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė un Eleonora Evi Verts/ALE grupas vārdā par piespiedu darbu un uiguru stāvokli Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B9-0432/2020);

- Kati Piri S&D grupas vārdā par piespiedu darbu un uiguru stāvokli Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā par piespiedu darbu un uiguru stāvokli Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā par piespiedu darbu un uiguru stāvokli Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová un Peter Pollák PPE grupas vārdā – par piespiedu darbu un uiguru stāvokli Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (B9-0436/2020).

III.   Irāna, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lieta (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde ID grupas vārdā par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk un Nikolaj Villumsen GUE/NGL grupas vārdā par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield un Eleonora Evi Verts/ALE grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0440/2020);

- Kati Piri un Maria Arena S&D grupas vārdā par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska un Jan Zahradil ECR grupas vārdā par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan un Peter Pollák PPE grupas vārdā – par Irānu, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lietu (B9-0445/2020).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 662.276/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika