Index 
Notulen
XML 160kPDF 298kWORD 76k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Viering van de 250e geboortedag van Ludwig van Beethoven
 4.Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 - MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen - Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 *** - Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Uitreiking van de Sacharovprijs (plechtige vergadering)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 9.Ingekomen stukken
 10.Eerste stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Voorbereiding van een EU-strategie inzake COVID-19-vaccinatie, met inbegrip van de externe dimensie daarvan (debat)
 13.EU-strategie voor de veiligheidsunie (debat)
 14.De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (debat)
 15.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Tweede stemming
 18.Stemverklaringen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 22.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 23.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.36 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARINGEN VAN HET PARLEMENT, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN, VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0354)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2020)0355)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 12)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening [2019/2206(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0361)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 18)

Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn
Verslag over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn [2019/2208(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0362)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 19)


3. Viering van de 250e geboortedag van Ludwig van Beethoven

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de viering van de 250e geboortedag van Ludwig van Beethoven.

De aanwezigen in de plenaire vergadering luisteren staande naar de Ode aan de Vreugde van Beethoven, ten gehore gebracht door het ensemble Oxalys uit Brussel.


4. Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 - MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen - Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 *** - Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 (2020/2862(RSP))

MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen (2020/2923(RSP))

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0260/2020)

Verslag over de sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een algemeen conditionaliteitsstelsel ter bescherming van de begroting van de Unie [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad), Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) en Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, en Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid.

Jan Olbrycht licht de aanbeveling toe A9-0260/2020.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Margarida Marques licht de aanbeveling toe A9-0260/2020, Esteban González Pons leidt het verslag in A9-0261/2020 en Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa lichten de aanbeveling voor de tweede lezing toe A9-0262/2020.

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń en Ivan Štefanec.

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen en Charles Michel.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial en Margarida Marques, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund en Damian Boeselager, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027, het Interinstitutioneel Akkoord, het herstelinstrument voor de Europese Unie en de verordening inzake de rechtsstaat (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over het MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat en het pakket inzake eigen middelen (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstel tot verwerping of amendement is ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot het standpunt van de Raad in eerste lezing (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

De wetgevingshandeling wordt dus geacht te zijn vastgesteld (P9_TA(2020)0356).
(Bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 13)

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.12.2020 en punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.05 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.11 uur hervat.


6. Uitreiking van de Sacharovprijs (plechtige vergadering)

Van 12.11 uur tot 12.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharovprijs aan de democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo.

Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs heet de Voorzitter tevens de andere vertegenwoordigers van de democratische oppositie in Belarus welkom die ook aanwezig zijn in de grote vergaderzaal, te weten Sergej Dylevski, Ales Beljatski en Stepan Putilo, evenals Svetlana Aleksijevitsj, die net als de finalisten van dit jaar op afstand deelneemt aan de plechtige vergadering.

De Voorzitter betreurt het dat niet alle vertegenwoordigers van de democratische oppositie in Belarus aanwezig kunnen zijn, met name politiek gevange Sergej Tichanovski, evenals Nikolaj Statkevitsj en Maria Kolesnikova, die vertegenwoordigd worden door familieleden, te weten Maryna Adamovitsj en Tatjana Chomitsj.

Ten slotte herhaalt hij zijn oproep voor de vrijlating van de eerdere winnaars van de Sacharovprijs Ilham Tothi, Raif Badawi en Nasrin Sotoudeh, die tot de dag van vandaag gevangen zitten.

(De vergadering wordt om 12.40 uur geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.45 uur hervat.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 14 december 2020 (punt 10 van de notulen van 14.12.2020).

De commissie LIBE kon dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 3/2020 - Comité van de Regio's (N9-0072/2020 - C9-0382/2020 - 2020/2248(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving 5-INF/2020 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N9-0074/2020 - C9-0385/2020 - 2020/2250(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 3/2020 - EDEO (N9-0075/2020 - C9-0386/2020 - 2020/2251(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC 1/2020 - EDEO (N9-0076/2020 - C9-0387/2020 - 2020/2252(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 2/2020 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N9-0077/2020 - C9-0391/2020 - 2020/2253(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving 1-DEC/2020 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N9-0078/2020 - C9-0405/2020 - 2020/2270(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- *** Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020)

- Verslag over de sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een algemeen conditionaliteitsstelsel ter bescherming van de begroting van de Unie (09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)) - commissie BUDG - commissie CONT - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF (10008/1/2020 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)


10. Eerste stemming

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 ***
Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0260/2020);

Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen
Verslag over de sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
Verslag over een nieuwe strategie voor Europese kmo's [2020/2131(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen
Ontwerpresolutie B9-0428/2020;

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A9-0187/2020);

Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack"
Ontwerpresolutie B9-0403/2020;

Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
Verslag over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities [2020/2084(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Dennis Radtke en Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Duurzame corporate governance
Verslag over duurzame corporate governance [2020/2137(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Ontwerpresolutie B9-0400/2020.

Er kan worden gestemd tot 14 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 18 uur.

(De vergadering wordt om 12.47 uur geschorst.)


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


12. Voorbereiding van een EU-strategie inzake COVID-19-vaccinatie, met inbegrip van de externe dimensie daarvan (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van een EU-strategie inzake COVID-19-vaccinatie, met inbegrip van de externe dimensie daarvan (2020/2911(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Margaritis Schinas (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland en Edina Tóth.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange.

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas en Michael Roth.

Het debat wordt gesloten.


13. EU-strategie voor de veiligheidsunie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-strategie voor de veiligheidsunie (2020/2791(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Margaritis Schinas (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Fabienne Keller, namens de Renew-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de GUE/NGL-Fractie, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Lena Düpont, Petar Vitanov, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Javier Zarzalejos, Mara Bizzotto en Joachim Stanisław Brudziński.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jorge Buxadé Villalba.

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas en Michael Roth.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, over de EU-strategie voor de veiligheidsunie (2020/2791(RSP)) (B9-0421/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


14. De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (2020/2896(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid, Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, Evelyn Regner, Karen Melchior, Pierrette Herzberger-Fofana, Margarita de la Pisa Carrión, Laura Ferrara, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marc Angel, Chrysoula Zacharopoulou, Hannah Neumann en Gwendoline Delbos-Corfield.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Michael Roth.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Nathalie Loiseau en Sophia in ’t Veld, namens de Renew-Fractie, Maria da Graça Carvalho en Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop en Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Raad “Gendergelijkheid” (2020/2896(RSP)) (B9-0402/2020);

- Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska en Grzegorz Tobiszowski, namens de ECR-Fractie, over de noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (2020/2896(RSP)) (B9-0404/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


15. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 ***
Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Margarida Marques (A9-0260/2020)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2020)0357)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 14)

Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen
Verslag over de sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0358)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 15)

Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
Verslag over een nieuwe strategie voor Europese kmo's [2020/2131(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0359)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 16)

MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen
Ontwerpresolutie B9-0428/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0360)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 17)

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A9-0187/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0364)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 21)

Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack"
Ontwerpresolutie B9-0403/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0370)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 27)

Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
Verslag over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities [2020/2084(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Dennis Radtke en Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0371)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 28)

Duurzame corporate governance
Verslag over duurzame corporate governance [2020/2137(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0372)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 29)

Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Ontwerpresolutie B9-0400/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0373)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 30)

(De vergadering wordt om 18.11 uur geschorst.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.02 uur hervat.


17. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen
Ontwerpresolutie B9-0428/2020;

Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening [2019/2206(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn
Verslag over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn [2019/2208(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving
Ontwerpresolutie B9-0401/2020;

EU-strategie voor de veiligheidsunie
Ontwerpresolutie B9-0421/2020;

De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid
Ontwerpresolutie B9-0402/2020.

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen donderdag 17 december 2020 om 8.45 uur bekendgemaakt.


18. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


20. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen (C(2020)07980 - 2020/2899(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 november 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de toekenning van risicogewichten aan blootstellingen uit hoofde van gespecialiseerde kredietverlening (C(2020)08242 - 2020/2926(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 teneinde de Republiek Oezbekistan op te nemen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor tariefpreferenties in het kader van SAP+ (C(2020)08259 - 2020/2900(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2020

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Mongolië uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2020)08386 - 2020/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat de gemeenschappelijke gegevensvereisten betreft en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 wat de te gebruiken codes in bepaalde formulieren betreft (C(2020)08454 - 2020/2908(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427 wat betreft de datum van toepassing van de wijzigingen van bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten in bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) 2019/125 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, om rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (C(2020)08572 - 2020/2903(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2020)08641 - 2020/2920(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) wat markering betreft (C(2020)08709 - 2020/2919(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het identificatiemerk dat voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 december 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 met betrekking tot de werking van het EU-register overeenkomstig Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad (C(2020)07549 – 2020/2861(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 november 2020

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


21. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine in of op bepaalde producten (D067437/05 - 2020/2925(RPS) - termijn: 11 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl in of op bepaalde producten (D067499/05 - 2020/2924(RPS) - termijn: 11 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft botanische soorten die hydroxyantraceenderivaten bevatten (D067676/03 - 2020/2901(RPS) - termijn: 1 maart 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloordecone in of op bepaalde producten betreft (D068969/04 - 2020/2921(RPS) - termijn: 11 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 en (EU) 2019/2024, wat betreft de eisen inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten, elektromotoren en snelheidsvariatoren, koelapparaten, lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparatuur, elektronische beeldschermen, huishoudelijke afwasmachines, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties en koelapparaten met een directe-verkoopfunctie (D069494/02 - 2020/2917(RPS) - termijn: 5 maart 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (die duidelijk gedefinieerde stoffen, stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten en biologische stoffen, polymeren en homologen omvat) (D070073/02 - 2020/2898(RPS) - termijn: 27 februari 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE, IMCO.


22. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving INF 3/2020 - Afdeling X - EDEO.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving nr. 5-INF/2020 - Afdeling IV - Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 2/2020 - Afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 3/2020 - Afdeling VII - Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 1/2020 - Afdeling X - EDEO.

Overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving nr. 1-DEC/2020 - Afdeling IV - Hof van Justitie.


23. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   De verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (2020/2912(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (B9-0424/2020);

- Thierry Mariani en Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, over de situatie in Egypte, met name de leiders van EIPR (B9-0425/2020);

- Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Gwendoline Delbos-Corfield, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Tineke Strik, Hannah Neumann en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (B9-0426/2020);

- Kati Piri en Pierfrancesco Majorino, namens de S&D-Fractie, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (B9-0427/2020);

- Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (B9-0430/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (B9-0437/2020);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter van Dalen, Ioan-Rareş Bogdan en Peter Pollák, namens de PPE-Fractie, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR) (B9-0442/2020).

II.   Dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (2020/2913(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz en Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, over dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (B9-0431/2020);

- Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Bronis Ropė en Eleonora Evi, namens de Verts/ALE-Fractie, over dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (B9-0432/2020);

- Kati Piri, namens de S&D-Fractie, over dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (B9-0433/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (B9-0434/2020);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (B9-0435/2020);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Esther de Lange, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová en Peter Pollák, namens de PPE-Fractie, over dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang (B9-0436/2020).

III.   Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (2020/2914(RSP))

- Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0438/2020);

- Cornelia Ernst, Malin Björk en Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0439/2020);

- Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Martin Häusling, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Manuela Ripa, Gwendoline Delbos-Corfield en Eleonora Evi, namens de Verts/ALE-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0440/2020);

- Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0441/2020);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0443/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0444/2020);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan en Peter Pollák, namens de PPE-Fractie, over Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012 (B9-0445/2020).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 662.276/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid